Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 75
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Împ ratul roman care a organizat provincia roman Dacia, în anul 106, se nume te:
a. Decebal b. Hadrian c. Justinian d. Traian 5 puncte
2. Majoritatea cuvintelor din limba român sunt de origine:
a. germanic b. greac c. latin d. rus 5 puncte
3. În secolul al XIV-lea Basarab I, Drago i Bogdan au participat la întemeierea statelor
medievale:
a. Banat i Cri ana b. Dobrogea i Maramure
c. Oltenia i Transilvania d. ara Româneasc i Moldova 5 puncte
4. Mihai Viteazul, domnitorul rii Române ti, a aderat la alian a numit :
a. Antanta b. Axa c. Liga Sfânt d. Puterile Centrale 5 puncte
5. România a participat la r zboiul pentru întregirea na ional în anii:
a. 1853-1856 b. 1877-1878 c. 1911-1912 d. 1916-1918 5 puncte
6. În cadrul mi c rii de emancipare din Transilvania, în anul 1892, a fost elaborat documentul numit:
a. Memorandum b. Peti ia Proclama ie c. Peti ia rii d. Pronunciament 5 puncte
7. În anul 1940 România a fost obligat :
a. s accepte modificarea sistemului de vot b. s adopte o nou lege fundamental
c. s cedeze teritorii c tre statele vecine d. s intre în r zboi al turi de Antanta 5 puncte
8. În România evenimentele anticomuniste s-au declan at, în decembrie 1989, la:
a. Bac u b. Cluj c. Ia i d. Timi oara 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Unirea Moldovei cu .......... a fost propus în cadrul ........ de la Paris (1856). Marile puteri au
decis consultarea românilor în problema unirii prin organizarea adun rilor/ divanurilor.........., iar în
anul ......... s-a elaborat Conven ia de la Paris. Pe baza acesteia românii au înf ptuit unirea prin
alegerea aceluia i ....... . Noul stat, creat în 1859, a fost consolidat prin aplicarea unor .......... .
Lista termenilor: 1857, 1858, ad-hoc, caimacam, colectivizare, Congres, domnitor, Parlament,
reform , ara Româneasc . 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“În primele luni de r zboi, Domnitorul Carol i Br tianu au încercat s stabileasc regulile
de baz pentru colaborarea dintre armata român i cea rus . (…) Domnitorul a oferit ru ilor
participarea deplin a armatei române în apropiata campanie la sud de Dun re. Carol a cerut ca
armata s r mân sub controlul s u.” (despre r zboiul din 1877-1878)
Pornind de la acest text , r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i fragmentul care men ioneaz cererea adresat ru ilor de c tre domnitorul Carol. 3 puncte
2. Numi i imperiul împotriva c ruia a fost îndreptat “colaborarea dintre armata român i cea
rus ”. 3 puncte
3. Men iona i o prevedere a conven iei româno-ruse încheiate în aprilie 1877. 3 puncte
4. Preciza i o lupt din anii 1877-1878, la care a participat armata român . 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale particip rii României la r zboiul din 1877-1878. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, evolu ia civiliza iei geto-dacilor în Antichitate i rela iile cu lumea
roman , având în vedere:
- o ac iune la care a participat Burebista în secolul I î.Hr.;
- dou ac iuni la care a participat Decebal în secolele I – al II-lea d.Hr.;
- doi factori ai romaniz rii care au ac ionat în spa iul geto-dac i o urmare a acestui proces istoric
pentru popula ia nord-dun rean .
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 75