Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 76
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i , pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Geto-dacii au fost uni i în secolul I î.Hr. de c tre:
a. Burebista b. Decebal c. Duras d. Domi ian 5 puncte
2. La 1541, Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate :
a. austriac b. maghiar c. otoman d. polon 5 puncte
3.“Peti ia Na ional ”, programul revolu ionarilor din Transilvania de la 1848, a fost adoptat în
adunarea de la :
a. Blaj b. Bucure ti c. Ia i d. Islaz 5 puncte
4. Legea rural (agrar ) din 1864 îmbun t ea situa ia:
a. boierilor b. me te ugarilor c. negustorilor d. ranilor 5 puncte
5. Constitu ia din 1923 a fost adoptat , când România era condus de un:
a. domnitor b. prin c.rege d.voievod 5 puncte
6. Memorandum-ul redactat în anul 1892 în Transilvania, exprim nemul umirile:
a. maghiarilor b. românilor c. sa ilor d. secuilor 5 puncte
7. Basarabia, Bucovina i Transilvania s-au unit cu România în anul:
a. 1859 b. 1877 c. 1916 d. 1918 5 puncte
8. În 1958, din România au fost retrase trupele:
a. austriece b. germane c. maghiare d.sovietice 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În anul 1914, în Europa a izbucnit Primul R zboi……… . România i-a declarat …………, dup
care a intrat în r zboi al turi de alian a numit ….… . Armata ……… a repurtat victorii asupra
trupelor care apar ineau alian ei numite ………. la M r ti, M r e ti i …………, în anul 1917.
Lista termenilor: Antanta, balcanic, german, mondial, neutralitate, Oituz, Plevna, Puterile Centrale,
pace, român. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“A adar, folosindu-se de câteva c petenii turce ti pe care le-a prins în amurg, (…)Vlad a
p truns la începutul nop ii cu o parte a trupelor în tab ra turceasc , str pungând fortifica iile i, în
tot cursul nop ii, (...) a f cut m cel mare.” (despre atacul organizat de Vlad epe )
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o ac iune a lui Vlad epe . 3 puncte
2. Numi i un domnitor din secolul al XV-lea, în timpul c ruia Moldova a participat la lupta
antiotoman . 3 puncte
3. Men iona i un voievod al Transilvaniei din secolul al XV-lea, implicat în lupta antiotoman .
3 puncte
4. Numi i ara în care a domnit Vlad epe . 3 puncte
5. Prezenta i o cauz i o urmare a luptei antiotomane dus de Mihai Viteazul, în secolul al XVI-lea.
6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, unirea Principatelor române în 1859, având în vedere:
- dou prevederi ale Tratatului de la Paris din 1856, referitoare la Principate;
- o prevedere a documentelor adoptate în Adun rile(Divanurile) ad-hoc;
- dou prevederi ale Conven iei de la Paris din 1858;
- numele domnitorului i al celor dou Principate în care acesta a fost ales în anul 1859.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 76