Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 77
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. În r zboiul daco-roman din 101-102, romanii au fost condu i de împ ratul:
a. Aurelian b.Domi ian c.Hadrian d.Traian 5 puncte
2. Dobrogea a fost condus de Dobrotici, în secolul:
a. al XII-lea b. al XIII-lea c. al XIV-lea d. al XVI-lea 5 puncte
3. Iancu de Hunedoara a devenit, în secolul al XV-lea, voievod în:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. Valahia 5 puncte
4. Avram Iancu a fost unul dintre conduc torii revolu ionarilor români de la 1848 din:
a. Basarabia b. Bucovina c. Muntenia d. Transilvania 5 puncte
5. Adun rile (Divanurile) ad-hoc s-au organizat în Moldova i în ara Româneasc în anul:
a. 1848 b. 1853 c. 1857 d. 1862 5 puncte
6. Legea rural (agrar ) din 1864, adoptat în timpul domniei lui Al.I.Cuza îmbun t ea situa ia:
a. boierilor b. intelectualilor c. proletarilor d. ranilor 5 puncte
7. Consiliul de Coroan din 1914 a hot rât pentru România:
a. autonomia b. independen a c. intrarea în r zboi d. neutralitatea 5 puncte
8.Prima constitu ie comunist a României adoptat în anul 1948 avea la baz modelul:
a. francez b. german c. italian d. sovietic 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În 1593, Mihai Viteazul devine ….... al rii Române ti i declan eaz …... antiotoman . În
anul ....... lupt cu otomanii la ….... i la Giurgiu alungându-i din ar . Nu are oastea necesar
continu rii luptei i încheie, în 1597, ........... cu sultanul, pl tind .......... .
Lista termenilor: 1595, 1600, alian , C lug reni, Dobrogea, domnitor, pace, rege, r scoal ,
tribut. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Declarat în fa a rii în mai 1877, cucerit prin participarea osta ilor români pe câmpul de
lupt , recunoscut de Europa prin congres interna ional, independen a a fost îndelung preg tit ,
prin eforturi continue i st ruitoare.” (despre ob inerea independen ei de stat a României)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i modalitatea cuceririi independen ei României. 3 puncte
2. Preciza i anul recunoa terii independen ei României “de Europa prin congres interna ional”.
3 puncte
3. Men iona i o modificare a grani elor României, dup recunoa terea independen ei. 3 puncte
4. Numi i domnitorul României din timpul r zboiului de independen . 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale ob inerii independen ei, pentru politica României. 6 puncte

IV. Prezenta i , în 1-2 pagini, statele medievale ara Româneasc i Moldova în secolele al
XIV-lea - al XV-lea, având în vedere:
- un factor care a favorizat întemeierea statelor medievale române ti;
- câte doi voievozi care au contribuit la formarea statelor medievale ara Româneasc ,
respectiv, Moldova i câte o ac iune a fiec ruia;
- câte un domnitor al rii Române ti i al Moldovei, care au participat la lupta
antiotoman în secolele al XIV-lea - al XV-lea;
- o urmare aluptei antiotomane dus de români în secolele al XIV-lea – al XV-lea.
Nota ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere-cuprins-concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 77