Sunteți pe pagina 1din 4

Domeniul de pregătire profesională: Sănătate și asistență pedagogică

Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST


Nivelul de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC) - 5 (HG nr. 918/2013)

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea
asistent medical generalist.

În învățământul postliceal - nivel 5, curriculumul este centrat pe rezultate ale învăţării (learning
outcomes) / competenţe. Competențele, construite în termeni de rezultate așteptate din partea celor care
învață, la finalul procesului de educaţie şi formare profesională, sunt componentele esențiale ale standardului
de pregătire profesională şi sunt grupate în unități de rezultate ale învăţării/ competenţe. Rezultatele învăţării
reprezintă ceea ce o persoană înțelege, cunoaște şi este capabilă să aplice la finalizarea unui proces de
învăţare.

Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilități şi atitudini dobândite pe parcursul diferitelor
experiențe de învăţare formală, nonformală şi informală. Adaptarea rezultatelor învățării la competențele
cerute pe piața muncii este asigurată de corelarea standardelor de pregătire profesională cu competenţe
descrise prin standarde ocupaţionale sau identificate cu ajutorul angajatorilor.

Cunoștințele și competenţele profesionale din Directiva UE/55/2013 integrate în conținuturi sunt


evidențiate în module cu litere italice (înclinate) corespunzătoare enunțurilor:

cunoștințe cuprinzătoare despre științele ce stau la baza asistenței medicale generale, inclusiv o
înțelegere suficientă a structurii organismului, funcțiilor fiziologice și comportamentului persoanelor
sănătoase și bolnave, precum și a relațiilor dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al ființei umane
(a)

cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind sănătatea și
asistența medicală (b)

experiență clinică adecvată; această experiență, care ar trebui selectată pentru valoarea sa formatoare, ar
trebui dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul personalului
calificat și echipamentele sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie acordată pacientului (c)

capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența colaborării cu acest


personal (d)

experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical (e)

Competențele profesionale de bază din Directiva UE/55/2013 integrate în conținuturi sunt evidențiate în
module cu litere bolduite (îngroșate) corespunzătoare enunțurilor:

competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe baza cunoștințelor


teoretice și clinice existente, și de a planifica, organiza și pune în aplicare asistența medicală în
tratarea pacienților, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea îmbunătățirii practicii
profesionale (a)

competența de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la
formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite (b)

1
Domeniul de pregătire profesională: Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Nivelul de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC) - 5 (HG nr. 918/2013)
competența de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită să
aibă un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite (c)

competența de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și de a aplica
măsuri în situații de criză sau de catastrofă (d)

competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită
îngrijire și persoanelor apropiate (e)

competența de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale și evaluarea acesteia (f)

competența de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii altor


profesii din domeniul sănătății (g)

competența de a analiza calitatea asistenței acordate pentru a-și îmbunătăți practica profesională de
asistent medical generalist (h)

ANUL ȘCOLAR are 42 săptămâni

SEMESTRUL I: 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)


SEMESTRUL al II- lea: 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

Modulul 9 Farmacologie se studiază în anul I pe parcursul a două semestre și are prevăzute 56 de ore
din care 28 ore de teorie și 28 ore de laborator tehnologic.

Cunoștințe și competențe profesionale /Directiva UE/55/2013 integrate în Modulul 9 (farmacologie) sunt


din categoria: (a)

Sugestii bibliografice

1. *** Farmacopeea Română, Editura Medicală, București 2005

2. *** Memomed 2016 - ed. 22 - Editura Universitară București 2016

3. Fica C., Tehnica farmaceutică pentru cadre medii - Ed. Medicală, București 1977

4. Istudor Y., Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol I, II, Ed. Medicală București 2001;

5. Marcean C., Mihăilescu M. Vladimir- Ghid de farmacologie pentru asistenți medicali și asistenți de
farmacie, Editura Alfa All 2013

6. Robu, Silvia, Farmacognozie: Note de curs, Editura Zigotto, Galați, 2013

7. Stecoza, Camelia Elena, Chimie farmaceutică pentru asistenți de farmacie, vol.I, Editura
Universitară Carol Davila, Bucuresti, 2011.

2
Domeniul de pregătire profesională: Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Nivelul de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC) - 5 (HG nr. 918/2013)

Bibliografie

1. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor, Basic & Clinical Pharamacology,
editia a 12-a, Ed. Mc Graw Hill,

2. Goodman and Gilman´s Manual of Pharmacology and Therapeutics, 2nd edition, Ed. Mc Graw
Hill, 2014

3. H.Lüllmann, K. Mohr, L. Hein, Atlas de farmacologie, Ed. FarmaMedia, 2011

4. Fernstrom M., Fernstrom J., Don’t eat this if you’re taking that, Ed. Skyhorse Publishing, 2015

5. Cheston B. Cunha, Burke A. Cunha, Antibiotic Essentials, fifteenth edition, 2017,

6. Gahart’s 2017 Intravenous Medications, A Handbook for Nurses and Health Professionals, 33rd
edition, Elsevier

7. P. Wiffen, M. Mitchel, M. Snelling, N. Stoner ( editors), Oxford Handbook of Clinical


Pharmacy, 3rd edition, Oxford University Press, 2017

8. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia), Farmacie clinica,vol.I, II, Ed.Medicala, Bucuresti

9. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia), Tratat de farmacologie, Editia I, Ed.Medicala,


Bucuresti 2005

Cunoștințe Abilități Atitudini


9.1.1. Prezentarea conceptelor 9.2.1. Estimarea acțiunii 9.3.1. Argumentarea în mod
farmacologiei generale medicamentelor în contextul independent şi rațional a
cunoașterii parametrilor noțiunilor de farmacologie
farmacocinetici şi generală
farmacodinamici

9.1.2. Cunoașterea noțiunilor 9.2.2. Analizarea 9.3.2. Manifestarea capacității


de farmacoterapie medicamentelor destinate de a înțelege în mod corect
tratamentului afecțiunilor acțiunile medicamentelor
aparatelor şi sistemelor destinate tratamentului
afecțiunilor aparatelor şi
sistemelor

9.1.3. Prezentarea conceptelor 9.2.3. Evaluarea tratamentului 9.3.3. Conștientizarea


de farmacotoxicologie medicamentos în funcţie de importanței aplicării corecte a
indicații, mod de acţiune, tratamentului medicamentos
dozaj, efecte secundare, efecte 9.3.4. Utilizarea corectă a
adverse, interacțiuni terminologiei medicale
medicamentoase specifice farmacologiei

3
Domeniul de pregătire profesională: Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Nivelul de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC) - 5 (HG nr. 918/2013)
9.1.4. Cunoaștere științifică
cuprinzătoare pentru o
înțelegere suficientă a
relațiilor dintre starea de
sănătate și mediul fizic
(medicament)

9.1.5. Prezentarea softurilor şi 9.2.4. Identificarea diferitelor 9.3.5. Asumarea


a documentelor de evidență a tipuri de softuri și documente responsabilității în utilizarea
medicamentelor specifice softurilor și documentelor de
9.2.5. Selectarea, colectarea şi evidență a medicamentelor
prelucrarea informaţiilor din
documente

În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unității de rezultate ale învățării în
cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învățării (1 –
cunoștințe, 2 – abilități, 3 – atitudini), iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învățării în
cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învățării