Sunteți pe pagina 1din 7

Data:

Unitarea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Decindeni– Dragomireşti


Clasa : a IV-a
Profesor pentru învăţământul primar : Olteanu Sorina
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Discipline integrate: Matematică
Istorie
Unitatea tematică: Călătorie în timp
Unitatea de învăţare: : Universul copiilor - Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. Probleme
Subiectul: Folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe
Sopul:
 Informativ:
- Consolidarea deprinderilor de calcul scris, ȋn rezolvarea exerciţiilor cu paranteză rotundă şi dreaptă;
 Formativ:
- dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de observaţie, a gândirii logice;

COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE: OBIECTIVE OPERAŢIONALE:


Matematică

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 2.5.1. Să rezolve exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea
1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde și pătrate
împărţiri la numere de o cifră sau două cifre. obiectivul se consideră realizat dacă sunt verbalizate şi respectate cel
puţin două etape de rezolvare a exerciţiilor cu paranteze;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri 5.1.1. să stabilească valoarea de adevăr a unor propoziţii matematice;
matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev stalileşte valoarea de
cu raţionamente diverse. adevăr corect în cel puţin două situaţii;
5.1.2. să completeze enunțuri lacunare folosind terminologia specifică;
obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev completează corect cel
puțin un enunț;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice 5.3.1.să rezolve o problemă utilizând o expresie numerică. obiectivul se
studiate, în concentrul 0 – 1 000 000 consideră realizat dacă fiecare elev scrie expresia numerică
corespunzătoare şi rezolvă corect cel puțin două operaţii;
Istorie
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în 3.2.1.să identifice evenimente/fapte istorice; obiectivul se consideră
situații de comunicare orală și scrisă realizat dacă fiecare elev identifică corect cel puţin un eveniment
istoric.

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, metoda CUBULUI.
b) mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşe, prezentare POWERPOINT, laptop, videoproiector, ecran de proiecţie.
c) forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, pe grupe
RESURSE:
Bibliografice:
 Dăncilă, E., Dăncilă,I., „Matematică pentru bunul învăţător”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2002;
 Dominiţeanu, P., ,,Didactica matematicii în învăţământul primar”, Editura Geneze, Galaţi, 2002;
 Mihăescu M.,Pacearcă Ş., Dulman A., Alexe C., ,,Matematica”, Manual pentru clasa a IV-a, București, Editura Intuitext,
2014;
 Neacşu, I., „Didactica matematicii în învăţământul primar (ghid practic)”, Editura Aius, Craiova, 2001;
 Purcaru, M.,, Paraschiva, A., Metodica activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru institutori/profesori din
învăţământrul şcolar şi preşcolar, Editura Universităţii ,,Transilvania” Braşov, 2008;
 ***Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasa a III-a şi clasa a IV-a, aprobată prin OMEN nr.
5003/02.12.2014, București, 2014.

Temporale: 45 de minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
STRATEGII DIDACTICE
MOMENTELE LECŢIEI CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII
Metode şi procedee Forme de Mijloace Evaluare
OB. OP.
organizare
1.MOMENTUL Asigur condițiile necesare desfășurării optime a lecției.
ORGANIZATORIC
1 min.
2.ANUNŢAREA TEMEI ŞI - Astăzi vom continua să rezolvăm exerciţii cu operaţiile Explicaţia Frontal marker
A OBIECTIVELOR cunoscute, respectând ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia
2 min. parantezelor rotunde și pătrate, vom stabili valoarea de adevăr a
unor propoziţii matematice, vom completa enunţuri lacunare vom
asocia rezolvarea unei probleme cu o expresie numerică dată.
Se scrie la tablă data şi titlul.
3. DIRIJAREA Verificarea temei pentru acasă. Caietele elevilor Tema de lucru în
ÎNVĂȚĂRII Solicit elevii să completeze spaţiile lacunare ale unei fişe care clasă
39 min conţine etapele de rezolvare ale unui exerciţiu în care se întâlnesc perechi laptop Aprecieri verbale
2.5.1. paranteze rotunde şi paranteze pătrate. Conversația videoproiec interevaluare
Propun spre rezolvare un exerciţiu în care se întâlnesc paranteze frontal tor autoevaluare
5.1.2. rotunde şi pătrate urmărind etapele de rezolvare. Exerciţiul manuale Observarea
Propun spre rezolvare sarcinile unui “cub”. (Anexa 1) sistematică:
Elevii vor fi împărţiţi pe grupe. Fiecare lider de la grupă va Poiecție PPT
arunca cubul şi va primi fişa cu numărul indicat de cub. atitudinea elevilor
Solicit formarea grupelor și distribui fișele cu cele 6 cerinţe. faţă de sarcina
5.3.1. Supraveghez și ofer sprijin acolo unde se impune. dată
Raportorul de la fiecare grupă prezintă produsele activității, Problematizarea markere
celelate grupe oferă feedback sub forma cartonaşelor colorate ( se Conversatia grupal
 Listă de
va ridica un cartonaş roşu când elevii consideră că răspunsul Explicația Fișe de lucru verificare (da, nu)
este greşit şi cartonaşul verde când consideră că răspunsul este Exercițiul
5.1.1.  concentrarea
corect). Metoda cubului
asupra sarcinii de
Joc – Găseşte perechea
rezolvat;
Pe spatele fişelor cubului se găsesc imagini cu domnitori
 implicarea
cunoscuţi şi numele unor lupte duse de aceştia. Raportorii iau
activă în
fişele corespunzătoare grupei apoi caută perechea (domnitor-
rezolvarea sarcini
luptă), fiind ajutaţi cu indicaţii de membrii grupei.
2.5.1. analiza produselo
Propun elevilor rezolvarea unei fișe de lucru. (Anexa 2) Muncă independentă Frontal
5.3.1.  Explic elevilor ce au de făcut. activității
individual
 Precizez timpul de lucru
 Propun verificarea exerciţiilor propuse. Probă scrisă
autoevaluare

4. ASIGURAREA  Întrebări referitoare la tema lecţiei. Explicația frontal


RETENȚIEI ȘI A  Propun elevilor ca temă pentru acasă o fișă ce conține
TRANSFERULUI exerciții diferențiate.
2 min.  Nivel minim- recuperez!
 Nivel mediu- exersez! Fişa de lucru
 Nivel superior – pot mai mult!
5.APRECIERI ŞI  Se fac aprecieri individuale şi de grup asupra activităţii Conversația Frontal
RECOMANDĀRI desfăşurate.
1 min

1.DESCRIE

Rezolvă şi explică cum ai procedat:

200 - [(25 + 25 x 3) : 20] =

Mai întâi ..............................................................………,apoi......................................................., după aceea.................................. în final...........................

2.COMPARĂ Anexa
Anexa 11

Rezolvă operațiile și compară rezultatele :

[(45 + 5) x 8 – 20 x 5] : 100 = 45 + 5 x 8 – 20 x 5 : 100 =

3. ANALIZEAZĂ
Rezolvă problema şi evidenţiază paşii de rezolvare:

Pentru a pleca la luptă, Ştefan cel Mare a cerut meşterilor să confecţioneze arme. Într-o săptămână au confecţionat 100 de săgeţi, de 10 de ori mai puţine arcuri, şi scuturi cu 7
mai multe decât arcurile. Câte arme vor confecţiona în 3 săptămâni, ştiind că în fiecare săptămână confecţionează acelaşi număr de arme? Scrie rezolvarea printr-un exerciţiu cu
paranteze.

ȘTIU VREAU ȘĂ ȘTIU AM AFLAT


4. ASOCIAZĂ

Asociază corespunzător:

• 15 + 15 : 15 + (15 + 15 x 15) = 156, 256, 356

• (444 : 4 + 400 – 400 : 10) : 3 = 157, 357, 751

• [100 + (100 + 100 : 10) x 5] = 123, 566, 655

5. APLICĂ

Compune o problemă care să se rezolve prin exerciţiul

93 + (93:3) + (93 x 2) .

6. ARGUMENTEAZĂ
Exerciţiul de mai jos este rezolvat corect? Evidenţiază greşelile! Argumentează răspunsul!

[10 + (10 + 10 : 10) x 3] = [10 + (10 + 10 : 10) x 3] =


[10 + (20 : 10) x 3] = _______________________________=
[10 + (20 : 10) x 3] = _______________________________=
[10 + (20 : 10) x 3] = _______________________________=
[10 +2 x 3] = ________________________________=
[12 x 3] = ______________________=
36 ______________________ =

Da, pentru că........................................................................................................................ .

Nu, pentru că........................................................................................................................ .

Clasa a IV-a
Disciplina: Matematică
Data: 27.02.2019
Observarea sistematică: atitudinea elevilor faţă de sarcina dată
Listă de verificare (da, nu)
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră
sau două cifre

concentrare asupra sarcinii de implicare activă în rezolvarea sarcinii


Nr. rezolvat
crt. Numele şi prenumele elevilor DA NU DA NU
1

3
Anexa
Anexa 22

Nume: ............................................................ Data: ..............................

Calificativ
MATEMATICĂ

1. Rezolvă exerciţiul respectând etapele date:

EXERCIŢIUL/REZOLVARE ETAPELE

1. Se efectuează mai întâi operaţiile dintre parantezele


100- 100x[110-10x(10-10:10)]= rotunde(mici), respectând ordinea operaţiilor.
2. Se transformă parantezele pătrate(mari, drepte) în
paranteze rotunde.
3. Se efectuează mai întâi operaţiile dintre parantezele
rotunde(mici), respectând ordinea operaţiilor.

4. Se elimină parantezele rotunde(mici), se transcrie


exerciţiul şi se continuă rezolvarea.

5. Se continuă rezolvarea exercițiului respectând ordinea


efectuării operațiilor.

2. Stabileşte valoarea de adevăr (A-adevărat, F-fals).

a) 3 x (69 + 3) )= 216
b) (64 : 8 + 2) : (36 : 6 + 4)= 3
c) [144 + 9 x (6 - 6)] : 2)= 72

3. Scrie rezolvarea problemei într-un singur exercițiu, apoi rezolvă:

Află diferența dintre produsul numerelor 7 și 692 și câtul numerelor 555 și 5.


___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

BAREM DE NOTARE

CALIFICATIVUL
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
efectuează corect exercițiul dat, respectând efectuează corect exercițiul dat, efectuează corect exercițiul dat,
cele 5 etape; respectând 3-4 etape; respectând cel puţin 2 etape;
2. Răspuns corect şi complet: stabileşte Răspuns parţial corect: stabileşte Răspuns parţial corect:
valoarea de adevăr corect în 3 situaţii valoarea de adevăr corect în 2 stabileşte valoarea de adevăr
situaţii corect în cel puţin o situaţie .
3. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
scrie rezolvarea problemei într-un singur scrie rezolvarea problemei într-un scrie rezolvarea problemei într-
exercițiu și rezolvă corect respectând singur exercițiu și rezolvă corect un exercițiu/rezolvă corect cel
ordinea efectuării operaţiilor două operații/rezolvă corect puţin singură operație
problema, dar nu scrie rezolvarea
într-un singur exercițiu;

S-ar putea să vă placă și