Sunteți pe pagina 1din 5

DESCHIDEREA MOȘTENIRII ȘI IMPORTANȚA JURIDICĂ A ACESTUI MOMENT.

Potrivit art. 954 alin.1 "Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia" .
Prin urmare, deschiderea moştenirii are loc fie prin moartea fizic constatată, fie prin moartea
judecătoreşte declarată.
Interesul stabilirii exacte a datei deschiderii moştenirii constă în faptul că, în funcţie de această
dată:
se determină capacitatea de a moşteni şi vocaţia succesorală, compunerea şi stabilirea valorii
masei succesorale;
se determină momentul începerii, ca regulă, a curgerii termenului de prescripţie a dreptului de
opţiune succesorală (art.1103);
se determină legea aplicabilă, în caz de conflict de legi în timp;
se determină momentul până la care retroactivează acceptarea sau renunţarea la moştenire;
se determină momentul iniţial al indiviziunii, în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori şi acela
până la care retroactivează efectul declarativ al partajului.

LOCUL DESCHIDERII MOȘTENIRII ȘI IMPORTANȚA LUI JURIDICĂ


Potrivit art. 954 alin. 2 din noul Cod civil, moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al
defunctului (indiferent dacă a
decedat la acest domiciliu, la spital sau în altă parte; nu interesează nici locul reşedinţei, dacă
defunctul avea o altă locuinţă vremelnică sau secundară).
Stabilirea ultimului domiciliu al defunctului, ca loc al deschiderii moştenirii , se impune din
considerente de ordin practic, întrucât la ultimul domiciliu se află, de obicei, înscrisurile
defunctului (testamentul) şi se pot culege cel mai uşor informaţiile despre moştenire şi
moştenitori
Interesul stabilirii locului deschiderii moştenirii constă în faptul că:
- acest loc determină competenţa teritorială a instanţei de judecată care va judeca acţiunile
referitoare la moştenire (cererile privitoare la moştenire şi la pretenţiile reciproce dintre
moştenitori - petiţia de ereditate, acţiunea în reducţiune, acţiunea de partaj succesoral,
anularea certificatului de moştenitor; cererile privitoare la validitatea sau executarea
dispoziţiilor testamentare; cererile legatarilor împotriva vreunuia dintre moştenitori sau
împotriva executorului testamentar)17;
secretarul consiliului local al localităţii ultimului domiciliu al defunctului poate cere (dacă
moştenirea cuprinde bunuri imobile) deschiderea procedurii succesorale notariale şi, dacă este
cazul, luarea măsurilor de conservare (art.68 şi 70 din Legea nr.36/1995);
procedura succesorală notarială este de competenţa notarului public de la locul deschiderii
moştenirii (art.10 din Legea nr.36/1995).
CONDIŢIILE CERUTE PENTRU A MOŞTENI
Pentru ca o persoană să poată moşteni, ea trebuie să îndeplinească trei condiţii generale:
 să aibă capacitate succesorală;
 să aibă vocaţie succesorală (adică să fie chemată la moştenire);
 să nu fie nedemnă de a moşteni 18.
Condiţiile de mai sus trebuie să fie întrunite cumulativ, indiferent dacă este vorba despre
moştenire legală sau testamentară.
Capacitatea succesorală. Conform art. 957 alin.1 din noul Cod civil "o persoană poate moşteni
dacă există la momentul deschiderii moştenirii".
Prin urmare, orice persoană care există la data deschiderii moştenirii are capacitate succesorală.
Deci, capacitatea succesorală nu este legată direct de capacitatea civilă (de folosinţă şi de
exerciţiu), ci priveşte existenţa în viaţă a persoanei succesibile.
A) Au capacitate succesorală:
1. persoanele născute şi aflate în viaţă la data deschiderii moştenirii
2. persoanele încă nenăscute, dar concepute la data deschiderii moştenirii, cu condiţia
de a se naşte vii (chiar dacă nu viabile)
3. persoanele dispărute, căci acestea sunt socotite de lege a fi în viaţă, până la
declararea judecătorească a morţii; după declararea morţii, existenţa capacităţii
succesorale depinde, retroactiv, de împrejurarea dacă data morţii, stabilită prin
hotărârea judecătorească, se situează înainte sau după data deschiderii moştenirii
4. persoanele juridice existente la data deschiderii moştenirii, care au capacitate
succesorală de la data înregistrării (dacă sunt supuse înregistrării) sau de la data
actului de înfiinţare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii
oricărei alte cerinţe prevăzute de lege
Vocaţia (chemarea) succesorală. Potrivit art. 962 din noul Cod civil, pentru a putea moşteni, o
persoană trebuie să aibă calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin
testament. Rezultă că vocaţia succesorală este determinarea persoanelor îndreptăţite să vină la
moştenire, care se face fie prin lege, fie prin testament.
Legea conferă vocaţie succesorală, adică cheamă la moştenire, rudele defunctului, soţul
supravieţuitor şi statul (comuna, oraşul, municipiul).
Testamentul cheamă la moştenire persoanele fizice sau juridice instituite ca legatari prin voinţa
testatorului.
Nedemnitatea succesorală este sancţiunea civilă a decăderii din dreptul de a moşteni, care se
aplică persoanei (cu capacitate şi vocaţie succesorală) vinovată de o faptă gravă. Sancţiunea
nedemnităţii operează fie de drept, în temeiul legii, fie în baza unei hotărâri judecătoreşti, iar nu
în temeiul voinţei defunctului.
Nedemnitatea succesorală, ca sancţiune civilă, prezintă următoarele caractere juridice:
- se aplică numai dacă faptele au fost săvârşite cu vinovăţie, deci, implicit, de persoane
având discernământ;
- se aplică atât în cazul moştenirii legale, cât şi în cazul moştenirii testamentare;
- se aplică şi produce efecte numai în privinţa autorului faptei, nu şi faţă de alte persoane
chemate la moştenirea defunctului, în nume propriu sau prin reprezentare;
- nu poate fi extinsă la alte moşteniri, nedemnul fiind înlăturat numai de la moştenirea
persoanei faţă de care s-a făcut vinovat prin faptele comise;
- operează de drept, dar poate fi şi judiciară (declarată de către instanţa judecătorească);
- efectele nedemnităţii pot fi înlăturate expres de către cel care lasă moştenirea, fie prin
testament, fie prin act autentic notarial (cu alte cuvinte, defunctul îl poate ierta pe nedemn, ceea
ce nu se putea în sistemul vechiului Cod civil de la 1864)
Nedemnitatea de drept. Conform art. 958 alin. 1 din noul Cod civil, este de drept nedemnă de a
moşteni:
- persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care
lasă moştenirea;
- persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei
infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la
data săvârşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului.
Nedemnitatea judiciară. Potrivit art. 959 alin.1, poate fi declarată nedemnă de a moşteni:
- persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea
a unor fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca
urmare moartea victimei;
- persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul
defunctului;
- persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească,
să modifice sau să revoce testamentul
Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii.
a) Rudele defunctului sunt chemate la moştenire în ordinea claselor de moştenitori.
Prin excepţie de la acest principiu, soţul supravieţuitor al defunctului (care nu este rudă
cu acesta 30 şi nu face parte din nici o clasă) vine la moştenire în concurs cu oricare
dintre clase. Deci, soţul supravieţuitor nu înlătură de la moştenire nicio clasă de
moştenitori, dar nici nu este înlăturat de la moştenire, indiferent de clasa cu care vine în
concurs.
b) În cadrul aceleiaşi clase, rudele de grad mai apropiat cu defunctul înlătură de la
moştenire pe cele de grad mai îndepărtat, cu excepţia cazurilor pentru care legea
dispune altfel (art.964 alin.3). Se mai numeşte şi principiul proximităţii gradului de
rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă. De exemplu, copiii defunctului înlătură
de la moştenire pe nepoţi, strănepoţi etc.; bunicii îi înlătură pe străbunici; unchii şi
mătuşile pe verii primari etc
Prin excepţie de la acest principiu, în clasa a doua, părinţii defunctului (rude de gradul
întâi) nu înlătură de la moştenire pe fraţii şi surorile acestuia (rude de gradul al doilea), ci
vin împreună la moştenire. De asemenea, unele rude de grad mai îndepărtat cu defunctul
nu sunt înlăturate de la moştenire, dacă vin la aceasta prin reprezentarea ascendentului
lor, urcând în locul şi gradul acestuia.
c) În cadrul aceleiaşi clase, rudele de grad egal moştenesc în părţi egale, dacă legea nu
prevede altfel (art.964 alin.4). De exemplu, dacă la moştenire sunt chemaţi cei patru
copii ai defunctului, fiecare are dreptul la o pătrime.
Prin excepţie de la acest principiu, fraţii şi surorile defunctului, dacă provin din căsătorii
diferite, primesc părţi inegale, întrucât moştenirea se împarte mai întâi pe linii şi apoi
partea cuvenită fiecărei linii se împarte la numărul fraţilor chemaţi la aceasta; dar, fraţii
buni moştenesc atât în linia paternă cât şi în linia maternă, spre deosebire de fraţii
consângeni sau de cei uterini, care moştenesc, fiecare, numai în linia respectivă

1. Clasa I (Clasa descendentilor) este alcatuita din copii defunctului si descendentii lor (la
infinit), indiferent de sex, fie ca provin din casatorie (din aceeasi casatorie sau din casatorii
diferite), fie din afara casatoriei (dar cu filiatia legal stabilita), sau prin adoptie ori infiere.
Descendentii inlatura de la mostenire pe oricare dintre mostenitorii din clasele urmatoare, care nu
pot veni in concurs cu ei.
Descendentii sunt mostenitori rezervatari si sezinari; ei sunt obligati la raportul donatiilor primite
in timpul vietii de la defunct si al legatelor testatemntare; ei pot veni la mostenire fie in nume
propriu, fie prin reprezentare.

2. Clasa a II-a cuprinde, laolalta, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ai defunctului,


care vin la mostenire in lipsa descendentilor, fie singuri, fie in concurs cu sotul supravietuitor.
Ascendentii privilegiati sunt parintii, adica mama defunctului si tatal lui din casatorie (se
considera ca si tatal din afara casatoriei, daca paternitatea este legal stabilita - prin recunoastere
sau prin hotarare judecatoreasca - are vocatie la mostenirea copilului sau; si parintii infietori au
vocatie la succesiunea infiatului, indiferent daca infierea a fost cu efecte depline sau restranse).
Ascendentii privilegiati sunt mostenitori rezervatari si sezinari; ei vin la mostenire numai in
nume propriu (nu pe cale de reprezentare succesorala).
Colateralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului (din casatorie - sau din casatorii diferite -,
din afara casatoriei si din infiere), precum si descendentii din frati si surori, care vin la mostenire
prin reprezentare (cand parintele lor indreptatit la mostenire - frate cu defunctul - este
predecedat).
Colateralii privilegiati nu sunt nici rezervatari si nici sezinari. Ei vin la mostenire in nume
propriu, iar in locul celor predecedati vin la mostenire descendentii lor, prin reprezentare.

3. Clasa a III-a este repreezntata de clasa ascendentilor ordinari, ci cuprinde pe bunicii,


strabunicii si stra-strabunicii defunctului, indiferent daca filiatia intre ei este din casatorie, din
afara casatoriei sau din adoptie.
Ascendentii ordinari nu sunt mostenitori rezervatari, dar ei sunt sezinari; ei pot veni la mostenire
numai in nume propriu.

4. Clasa a IV-a este clasa colateralilor ordinari, si cuprinde pe unchii, matusele si verii primari si
defunctului, fie din casatorie, fie din afara casatoriei sau din infierea cu efecte depline, precum si
pe fratii si surorile oricaruia dintre bunicii defunctului, adica toate rudele colaterale pana la
gradul IV inclusiv.
Colateralii ordinari pot veni la mostenire numai in nume propriu si ei nu sunt nici rezervatari,
nici sezinari.

S-ar putea să vă placă și