Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT

Perioada de realizare: 9 luni

1. Date generale despre elev

Numele, prenumele elevului:PETICĂ MARIA

Data naşterii: 28.09.2004

Clasa a III-a Anul de studii: 2013-2014

Recomandarea Serviciului de asistenţă psihopedagogică (raional/municipal/de sector)


privind formele de implicare a elevului în activităţile educaţionale la nivel de clasă si
instituţie:

 totală
parţială
ocazională (în cazul instruirii la domiciliu)

2. Date privind evaluarea elevului

(Se vor înregistra informaţii generalizate privind evaluările docimologice, medicale,


psihologice, ale competenţelor de comunicare/ limbaj, ale comportamentelor etc., (din
raportul Serviciului de asistenţă psihopedagogică, perfectat în urma evaluării elevului))

Sursa de Domeniul Data Rezumatul concluziilor


informare
SAU Nivelul 24.10- Se atesta dificultati de invatare
dedezvoltareintelectual a 05.11.2013
competentelor

Psihologul socio-emotional 24.10- prezintă probleme de hiperactivitate,


relationar 05.11.2013 probleme ce ţin de afectivitae, anixietate,
atenţie.

Logopedul comunicare si limbaj 24.10- Vocabular slab dezvoltat


05.11.2013

1
3. Punctele forte şi necesităţile elevului

Puncte forte Necesităţi


Prezintă deprinderi de autoîngrijire în Necesită: organizarea şi implicarea activă a
raport cu vîrsta. Statut fizic dezvoltat, se copilului în lucru interactiv: cooperare şi
poate deplasa de sinestătător, se colaborare-lucru în perechi, grupuri mici,
autodeserveşte. Este antrenată în proiecte de grup. Încurajări, stimulări
activităţi casnice. Este un copil modest, individuale şi în grupul de copii, întărirea
bun la suflet, cuminte.prezintă un comportamentelor pozitive, scoate în
comportament adecvat la şcoală şi acasă. evidenţă a reuşitelor.Nu cunoaşte toate
ţine foarte mult la familie. literele,scrie doar cuvinte simple,de cele
mai multe orui copiaza cu litere mari de
tipar,denotind o percepţie slab dezvoltată.

4. Necesită servicii de sprijin


Da (a indica în spațiile de mai jos) Nu
Suport didactic la ore, după ore, în sala de resrse, Servicii de consultanţă şi consiliere.
În activităţi de intervenţie vis-a-vis de copil realizate de către grupul mobil de susţinere
să se facă accent pe partea socială, comunicare, relaţionare cu semenii.

5.Servicii ce urmează a fi prestate de către personal didactic şi non-didactic


(în afara lecţiilor)(Se vor planifica în conformitate cu recomandările SAP)

Denumirea Specialistul care va Data încadrării elevului Periodicitatea/frec


serviciului presta, locul în serviciu venţa
Asistenta In cadrul orelor
Educationala CDS 09.09.2013 concomitent cu alti
copii. Pina la
sfirsitul anului de
studiu.
Asistenta 2 ore zilnic in sala
Educationala CDS 09.09.2013 de resurse
Consultatii dupa In sala de resurse/
lectie Invatatoarea 09.09.2013 in clasa 2 ore pe
saptamina , al
doilea simestru
Consiliere Sala de resurse/
Psihologica Psihologul 09.09.2013 cabineul
psihologului
La necesitate

2
6.Caracteristici specifice ale elevului, asistenţă/intervenţie
(Pot fi indicate, în funcţie de caz, şi caracteristici privind limbajul, gîndirea, imaginaţia,
memoria, atenţia, tipul de inteligenţă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de
învăţare)

Domeniu de Descriere succintă a Acțiuni planificate Rezultate/competenţe


dezvoltare caracteristicii scontate
Emoţional Este o fire foarte Activităţi de implicare a
timidă, frustrată, copilului în activităţi de
interiorizează multe comunicar şi relaţionare
lucruri, prezintă cu colegii în situaţii reale
probleme de atît în cadrul lecţiei cît şi
anexietate, insigură în cadrul altora activităţi.
la nivel clinic în
raport cu semenii.
Motor

Cognitiv Scopul total pentru Dezvoltarea în continuare


competenţe este a proceselor psihice
mult mai jos decît gîndire, memorarea unor
nivelul de vîrstă. ghicitori în versuri cu
Prezintă slabe aflarea răspunsului rifmat.
performanţe şcolare,
abilităţi de învăţare,
care se înscriu
conform rezultatelor
testării la nivel clinic
ca şi funcţia de
adaptare, ceia ce ar
însemna un nivel
mult mai jos de meia
pe vîrstă.
Verbal Vocabular slab Să-şi formeze şi exerseze
dezvoltat. vocabularul activ utilizînd
corect diferite categorii de
acţiuni.
Social În punctele slabe se Activităţi de socializare în
îscriu probleme ce cadrul şcolii, implicarea în
şin de partea activităţi curiculare cu
socială, comunicare, activităţi de dezvoltare
număr de prieteni., stimei de sine şi creşterii
are frică să întrebe, încrederii în forţele
să deranjeze pe proprii.
cineva, nu este
sigură şi încrezută în
puterele proprii, este
anexioasă.

3
7.Discipline de studiu
(Se va indica dacă finalităţile educaţionale vor corespunde curriculum-ului general (CG),
vor fi necesare adaptări curriculare - curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalităţi
educaţionale diferite – curriculum modificat(CM))

Nr. Disciplina de CG C C Nr. Disciplina de studiu, CG CA CM


crt studiu, domeniul A M crt domeniul de
de asistenţă asistenţă
1. L.Română C 11.
m

2. Matemateca C 12.
m
3. L. Engleză C 13.
m
4. Științe Ca 14.
5. Ed. Plastică Cg 15.
6. Ed. Tehnologică Cg 16.
7. Ed. Muzicală Cg 17.
8. Ed. Fizică Cg 18.
9. 19.
10. 20.

Este scutit de studierea unor discipline şcolare (la nivelul învăţămîntului primar) sau
unele discipline sunt substituite cu alte cursuri/materii (la nivelul învăţămîntului secundar)

Da (a indica disciplina/disciplinele în spațiile de mai jos) Nu

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4
8.Adaptări

Adaptările sunt aceleaşi pentru toate disciplinele (în caz contrar se va specifica)

Adaptări de mediu Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de


(ambientale) evaluare
Alte arii de lucru Tutelare din partea colegilor Timp suplimentar
Poziţionare strategică a de clasă Transcripţii cuvânt în
locului copilului în sala de Parteneriat cuvânt
clasă şi în bancă Sisteme de comunicare Răspunsuri orale
Proximitatea cadrului auxiliare şi de suplinire Înregistrări pe bande
didactic Tehnologii auxiliare sonore
Reducerea/amplificarea Scheme grafice Mediu diferit şi stimulativ
stimulenţilor vizuali sau Sprijin în gestionarea Pauze mai frecvente
auditivi (se vor concretiza) timpului Aparataj funcţional sau
Excluderea materialelor care Arbore conceptual echipament adaptat
disociază atenţia Pauze mai frecvente Reamintirea condiţiilor
Mediu liniştit Material concret sarcinii
(excluderea/diminuarea Material de manipulare Sisteme de comunicare
zgomotelor) Indicatori gestuali auxiliare şi de suplinire
Utilizarea căştilor pentru Repere vizuale Tehnologii auxiliare
ascultare Caractere mai groase Materiale didactice
Iluminarea specială Algoritmi/paşi de urmat stimulative şi sugestive
Echipament adaptat Format simplificat, format cu Caractere mai groase
indicarea spaţiilor pentru Semne fondate pe diferite
scriere culori
Repere color Format simplificat, format
Reformularea materiei de cu indicarea spaţiilor pentru
învăţare scriere
Texte înregistrate Opţiuni informaţionale
Reducerea numărului de
sarcini utilizate pentru
evaluarea unui concept sau
a unei competenţe

Necesită echipament specializat

Da (a se indica în spaţiile de mai jos) Nu


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5
9.Curriculum individualizat la disciplină
(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care
necesită CA sau CM)

Disciplina de tudiu: L. Română

Finalităţi de învăţare Strategii/tehnologii Strategii de evaluare


(Se vor indica didactice (se vor indica strategiile
subcompetenţele care (Activităţi de învăţare specifice de evaluare pentru
urmează să le formeze conforme cerinţelor fiecare finalitate proiectată)
elevul pe parcursul educaţionale speciale ale
anului/semestrului) elevului)
1.1.Delimitarea comunicării remise ale citit-scrisului • Activităţi de recunoaştere
orale de cea (începute în perioada a formelor de
scrisă. preşcolară) comunicare;
1.2.Sesizarea deosebirii • Omul şi comunicarea • exerciţii pentru dezvoltarea
dintre cuvînt şi (ascultăm şi atenţiei auditive;
propoziţie în contextul înţelegem, vorbim, exerciţii de ascultare şi
comunicativ. comunicăm înţelegere a subiectului
1.3.Demonstrarea expresiv). textului audiat;
înţelegerii sensului • Moduri în care comunicăm • utilizarea teatrelor de
propoziţiilor care exprimă o (scriere, jucării, de imagini, de
întrebare, o vorbire, imagine). păpuşi.
rugăminte, un sfat etc. • Cartea în viaţa noastră Jocuri literare, jocuri
1.4.Reproducerea unor (ascultăm, dramatice;
fragmente din povestim şi manifestăm • exerciţii de ascultare a
poveştile ascultate. interes pentru textelor literare, de
carte). memorizare, de
2.1. Identificarea literelor, a • Alfabetul: sunetele şi contemplare a imaginilor din
grupurilor de litere, silabe, literele – cărţile
cuvinte şi a enunţurilor corespondenţa dintre ele. ilustrate pentru copii, de
în textul tipărit şi în textul • Literele mici şi mari de răsfoire corectă a cărţilor;
scris de mînă. tipar. • Exersarea în însuşirea
2.2.Conştientizarea • Cuvintele. Analiza sonoră. literelor mari şi mici şi
procesului de formare • Grupurile de litere: ce, ci, sintetizarea concomitentă în
a cititului: citirea corectă, che, chi, ge, silabe şi cuvinte;
sintetizarea treptată a gi, ghe, ghi, oa, x [gz, cs]. • exerciţii pentru lărgirea
literelor în silabe, a • Citirea silabisită. cîmpului vizual prin
silabelor în cuvinte şi a • Citirea cuvintelor. Norme identificarea silabelor în
cuvintelor în propoziţii. de pronunţie a structura cuvintelor şi a
2.3. Citirea corectă şi sunetelor numai în silabe şi cuvintelor în structura
conştientă respectînd în cuvinte. propoziţiei;
norme de pronunţie a • Citirea propoziţiilor. • exerciţii de exemplificare a
sunetelor şi a grupurilor de • Regulile scrisului: spaţiul, cuvintelor ce conţin
litere numai în silabe şi înclinaţia sunetul nou şi grupurile de
cuvinte. uniformă, aspectul îngrijit. litere;
2.4.Identificarea unor • Igiena scrisului. Poziţia • exerciţii de exemplificare a
6
imagini la textul/ corectă a cuvintelor
fragmentul citit şi analiza corpului, a mîinii, a caietului. monosilabice şi din două
prin comparare. • Literele mari şi mici ale silabe;
3.1. Utilizarea eficientă a alfabetului - • exerciţii de observare a
scrisului ca scrise, izolat şi combinate în cărtii, de orientare în
tehnică motorică: scrierea silabe pagină, de respectare a
corectă, închise (am, un), deschise direcţiilor de citire (de la
lizibilă, cu păstrarea (ma, na). stînga la dreapta, de sus în
spaţiului, • Scrierea cuvintelor. jos);
înclinării şi a aspectului Despărţirea Exerciţii de scriere a
îngrijit. cuvintelor în silabe (doar elementelor grafice (linii,
3.2. Sesizarea literelor: intuitiv, fără puncte, bastonate, zale,
mici şi mari, de cunoaşterea regulilor). bucle, semiovale, ovale,
mînă şi de tipar; • Scrierea propoziţiilor noduleţe); exerciţii de
corespondenţa dintre enunţiative şi adaptare a poziţiei corecte
vocale şi consoane; interogative (fără referire la şi comode pentru scris;
formarea silabelor. terminologie). • exerciţii de scriere a unor
3.3. Respectarea elemente grafice
corectitudinii de scriere în pregătitoare, care să
procesul copierii/transcrierii faciliteze scrierea literelor şi
şi a scriere încontinuu; exerciţii
dictărilor (de silabe, de scriere a literelor,
cuvinte, propoziţii silabelor, cuvintelor şi a
şi texte mici). propoziţiilor;
• exerciţii de scriere a
literelor şi a cuvintelor,
respectînd forma, mărimea
lor;
• exerciţii de încadrare
corectă în pagină a textului
(dată, alineat);
• exerciţii de apreciere
corectă a spaţiului dintre
cuvinte;

7
9.Curriculum individualizat la disciplină
(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care
necesită CA sau CM)

Disciplina de tudiu: Matemateca.

Finalităţi de învăţare Strategii/tehnologii Strategii de evaluare


(Se vor indica didactice (se vor indica strategiile
subcompetenţele care (Activităţi de învăţare specifice de evaluare pentru
urmează să le formeze conforme cerinţelor fiecare finalitate proiectată)
elevul pe parcursul educaţionale speciale ale
anului/semestrului) elevului)
1.1. Recunoaşterea • Poziţii şi direcţii. Poziţionarea, localizarea în
poziţiilor relative ale • Însuşiri ale obiectelor spaţiu (mediul înconjurător)
unor obiecte în spaţiu, în (culoare, şi
raport cu sine formă, mărime). Forme pe plan (orientarea pe
şi cu repere fixe date. geometrice: pagină). Numărarea unor
1.2. Identificarea formelor cerc, triunghi, pătrat, cub. obiecte
geometrice în • Grupuri de obiecte şi într-o ordine spaţială dată
modele date şi în mediul corespondenţe. (de la stînga spre dreapta şi
înconjurător. invers, de jos în sus şi
1.3. Explorarea invers, circular etc.).
modalităţilor de formare, Observarea formelor unor
sortare, clasificare, obiecte concrete sau
comparare, Numărul şi cifra: 1; 2; 3; 4; reprezentate
egalizare cantitativă a unor 5; 6; 7; şi compararea cu formele
grupuri de 8; 9; 0. Numărul 10. geometrice desenate sau
obiecte. • Relaţii de comparaţie a modelate; descrierea, în
2.1. Identificarea, citirea şi numerelor cuvinte proprii, a formelor
scrierea numerelor naturale. geometrice. Decuparea,
naturale 0-10. • Intuirea operaţiilor desenarea unor cercuri,
2.2.Compararea şi aritmetice de triunghiuri,
ordonarea numerelor adunare şi scădere pătrate.
naturale 0-10. Asocierea numerelor cu
2.3.Perceperea Elemente de limbaj grupuri de obiecte (numărul
elementelor de limbaj matematic: de
Matematic aferent - număr; cifră; mai obiecte, numărul de ordine
conceptului de număr mic/egal/mai mare; semnele al unui obiect). Numărarea
natural. de comparaţie: <, =, fără
2.4.Explorarea >; ordonare crescătoare/ sprijin, cu startul şi finalul
modalităţilor de compunere descrescătoare. dat, în ordinea precizată, cu
şi descompunere a pasul 1 sau 2.
numerelor naturale 0-10. Localizarea unui număr în
2.5. Completarea unor şirul numerelor naturale 0-
secvenţe ale şirului 0-10, 10
în baza sesizării prin (vecinii numărului), cu şi
observare a ordonării fără suport concret (riglă).
8
crescătoare sau
descrescătoare a
numerelor date.
3.1. Perceperea
elementelor de limbaj • Tabla adunării şi scăderii. Explorarea diverselor
matematic aferent Adunări şi modalităţi de reprezentare
conceptelor de scăderi succesive. cu obiecte
adunare şi scădere. • Proprietăţi ale adunării şi şi figurare prin desene a
3.2. Efectuarea adunării şi scăderii: operaţiilor de adunare şi
scăderii - intuirea proprietăţilor scădere, a
numerelor naturale în adunării: relaţiilor „cu... mai mare/
concentrul 0-10. comutativitatea, mic”.
3.3. Aplicarea operaţiilor asociativitatea, Intuirea proprietăţilor
de adunare, elementul neutru 0 (fără adunării şi scăderii în bază
scădere şi a proprietăţilor utilizarea de
acestora terminologiei specifice); obiecte, desene, exerciţii;
pentru: compunerea şi - legătura dintre adunare şi exprimarea în cuvinte proprii
descompunerea scădere. a
numerelor; aflarea unor • Probleme simple: de aflare proprietăţilor observate.
numere a sumei, a
necunoscute în exerciţii. restului, de
3.4. Rezolvarea mărire/micşorare a unui
problemelor simple, număr cu cîteva unităţi.
explicînd în cuvinte proprii Elemente de limbaj
mersul matematic:
rezolvării. - adunare, scădere: +, -;
3.5. Formularea unor termen, sumă;
probleme simple, descăzut, scăzător,
pornind de la: obiecte, diferenţă/ rest;
imagine, enunţ mărire/ micşorare a unui
incomplet. număr cu
cîteva unităţi;
- problemă: condiţie,
întrebare,
rezolvare, răspuns.

9
10.Evaluări
(Se vor planifica evaluări medicale, psihologice, docimologice, alte)

Tipul evaluării Perioada Note privind data realizării


evaluării
(data realizării activităţii de
evluare,specialistul carea a
evaluat etc.)
Evaluarea Psihologică Săptămînal
Evaluarea Medicală Anual
Evaluarea Socială Simestrial
Evaluarea Pedagogică Saptaminal
Evaluarea Logopedică simestrial

11.Activităţi de pregătire a tranziţiei elevului


(la alt nivel de învăţământ (liceu, şcoală profesională ş. a.) sau pentru facilitarea inserţiei
sociale şi angajării în câmpul muncii)
Activitaea de pregătire a tranzacţieie eleului din clasa a III-a în clasa a IV-a sunt
efectuate de învăţătoare la : citi-scris, matematică, adunări cu părinţii , seminare despre
adaptările copilului din clasa a III-a în clasa a IV-a cu dezbateri la această temă şi
pregătirea psihologică de către psiholog.

10
Activitatea planificată Responsabil Periodicitatea / data
Să-şi valorifice Invățătoarea 09.09.2013
competenţele de
comunicare şi relaţionare
existente.
Să-şi dezvolteîn continuare CDS 09.09.2013
instrumentele de învăţare- Învăţătoarea
procesele psihice: gîndirea,
atenţia, memorarea,
perceperea, orientarea,
invistigarea.
Să-şi dezvolte în continuare CDS 09.09.2013
abilităţile de vorbire Învăţătoarea
independentă.
Să-şi dezvolte abilităţile de CDS
înţelegere a unei sarcini
prin structurare, explicarea
repetată.
Să-şi dezvolte CDS
comportamente cognitive
prin activităţi, sarcini
aplicative.
Să-şi dezvolte abilităţi de CDS
citit-scris într-un ritm
propriu.

5. Surse de informare în procesul de elaborare a PEI

SAP (raional/municipal/de sector)


PEI precedent Părinţii/tutorele Elevul

Alte (de indicat) ____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

13.Membrii echipei de elaborare a PEI:


Nume, prenume Funcţia Semnătura
Ciobanu Tatiana Dir.adj.educativ
Boişteanu Tatiana Psiholog
Ţintaru Vera Învăţătoare
Cănăţui Svetlana Învăţătoare
Gumeniţă Ana Profesoară de l. engleză
Buzdugan Rodica Îvăţătoare
Preadco Angela Învăţătoare
Rîmbu Ioana Învăţătoare
Gumenită Doiniţa CDS
11
14.Consultarea PEI cu părinţii/reprezentanţii legali şi elevul

PEI a fost consultat cu părinţii/reprezentanţii legali:

Numele, prenumele părintelui/reprezentantului


legal________________________________________

Semnătura ______________________ data


_____________________________________________

PEI a fost consultat cu elevul (dacă acesta are vîrsta de 16 ani şi mai mult):
Semnătura ______________________ data
_____________________________________________

15Plan de consultare a părinţilor/reprezentanților legali în procesul


de elaborare/realizare/evaluare a PEI

Activităţi Data Responsabil Rezultate scontate


Consultarea părinţilor cu PEI Martie CDS Părinţii să fie puşi
la curent cu
realizările copilului
în cadrul scolii.

Să furnizeze
Realizarea temei pentru Martie Învăţătoarea informaţie la zi
acasa. CDS asupra copilului lor
cu privire la
pregătirea temelor.

Asigurarea materială Martie Învăţătoarea Să asigure copilul


(rechizitelor şcolare) CDS cu rechizitele
necesare pentru
instruirea elevului.

Martie Învăţătoarea
Igiena Copilului CDS Să asigure
aspectul îngrijit şi
curat al elevului în
fiecare zi.

Directorul instituţiei de învăţămînt ____________________________


(semnătura)

„_____”________________20____
12
16Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului
(Se va completa pe domenii de către specialiştii care asistă copilul)

Domeniul/discipli Progrese înregistrate


na de studiu Pe parcursul La finele Pe parcursul
semestrului I semestrului I semestrului II La finele anului de
al anului de al anului de al anului de studii
studii studii studii ________________
___________ ___________ ___________ _
_ _ _

13

S-ar putea să vă placă și