Sunteți pe pagina 1din 20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU” COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ-P.J.

STR. EFORIEI NR. 46 A JUD.PRAHOVA


Tel. 0244235880/Fax 0244236880
E-mail sclvaleacalugareasca@yahoo.com

Raport de autoevaluare final

An școlar 2019 - 2020


Profesor învăţământ primar VLAD ANDREEA - ADRIANA
Clasa a I-a B

Date personale:
Nume: Vlad Andreea - Adriana
Adresă: Cioranii de Jos, nr 1556, Prahova, România
Telefon:0732494184
Data naşterii: 18 ianuarie 1995
Profesia: profesor pentru învăţământul primar
Locul de muncă: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU “
COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ - PRAHOVA

Vechime în învăţământ: 2 ani (la 1 septembrie 2018)


Grade didactice:
 2018,obţinerea definitivatului în învăţământ;
(CERTIFICAT Nr. 4235/03 august 2018)

RESPONSABILITĂŢI:
- Membru- Comisia Metodică Învățători;
- Responsabil - Comisia Lapte și corn;
- Profesor învățământ primar-clasa a I-a B;
- Preşedintele Consiliului clasei a I-a B;

STUDII
 Absolventă a UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȚTI- FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI - master Mentoratul în educație (forma de învățământ -zi-
promoția 2019);

 absolventă a UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI- FACULTATEA DE PSIHOLOGIE


ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI -specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar
(forma de învăţământ-zi-promoţia 2017);

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 Respectarea programei şcolare , a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare,precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei

 În portofoliul didactic personal se regăsesc programele școlare pentru clasa a I-a,


programe, pe care le-am cercetat de câte ori a fost nevoie în vederea realizării planificării
calendaristice, dar şi pe parcursul întregului semestru. Aceste programe au fost descărcate
de pe site-ul ministerului.
 Am întocmit proiectarea unităților de învățare pentru clasa a I-a conform legislației în
vigoare și am respectat termenul stabilit.(dovezi – Proiectarea unităţilor de învăţare
existentă în PORTOFOLIUL PERSONAL)
 Am realizat proiectarea didactică pe baza evaluării inițiale și a particularităților de
vârstă/nevoi ale elevilor de clasa a I-a. (dovezi – testele iniţiale)
 Am comparat periodic conţinuturile proiectate cu cele realizate şi am întocmit periodic
planificarea unităţilor de învăţare pentru fiecare disciplină predată la clasă,selectând acele
activităţi de învăţare care răspund obiectivelor propuse şi nevoilor elevilor; (planificarea
unităţilor de învăţare pentru fiecare disciplină predată în anul şcolar 2018/2019-portofoliul
personal)
 Toate documentele de proiectare au fost predate conform termenelor stabilite de
conducerea şcolii. (evidenţă –respectare termene predare documente de proiectare –
director)
 Întocmirea planificării calendaristice în funcţie de programa şcolară pentru clasa a I-a,
particularităţile de vârstă ale elevilor;
 Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2018-2019;
 Adaptarea planificării la nivelului clasei de elevi;
 Întocmirea proiectării unităţilor de învăţare, adaptate nevoilor colectivului de elevi în
urma observării sistematice şi evaluării formative;
 În urma studierii curriculumului am stabilit schema orară şi am întocmit orarul clasei .
 Selectarea şi achiziţionarea de auxiliare didactice;
 Utilizarea auxiliarelor didactice în activitate, în scopul facilitării învăţării elevilor;
 Întocmirea,aplicarea de chestionare pentru cunoaşterea copilului ;
 Aplicarea de chestionare în cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor;
 Formarea deprinderilor de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi specifice;
 Proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor , priceperilor şi
deprinderilor însuşite;
 Respectarea indicaţiilor metodice oferite de îndrumătoare didactice, legislaţia şcolară în
vigoare şi de nevoile comunităţii locale.
 Aplicarea probelor de evaluare iniţială ;
 Formularea şi aplicarea măsurilor de remediere necesare (teme de lucru în clasă, fişe de
ameliorare/dezvoltare)monitorizarea situaţiei şcolare prin utilizarea fişelor de
progres/regres;
 Realizarea portofoliilor personale ale elevilor şi prezentarea acestora în cadrul şedinţelor
–consultaţiilor cu părinţii;
 Menţinerea unei legături permanente cu părinţii.

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

 Expoziţie-cu diferite ocazii-lucrări ale elevilor(picturi,colaje,)realizate în cadrul


activităţilor desfăşurate cu elevii;(lucrări-CD fotografii )
 Activităţi desfăşurate în cadrul Bisericii ,,Izvorul Tămăduirii” Valea Călugărească cu
ocazia diferitelor sărbători religioase;(CD-fotografii)
 Participare cu elevii la diferite concursuri școlare, atât în cadrul unității de învățământ cât
și în alte unități școlare;(rezultate ale elevilor/copie diplome elevi și cadre didactice/tabele
participanți – portofoliul personal)
 Planificarea și desfășurarea ședințelor cu părinții ;( procese verbale în registru )
 Participare la activități extracurriculare cu diferite ocazii; (rapoarte de activitate, dosar
excursii , procese verbale activ. culturale, tabele participanți)

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare

 Am utilizat resursele TIC în întreaga activitate de proiectare,precum şi în întocmirea


testelor,fişelor de lucru,prezentări proprii PPT la clasă cu elevii şi părinţii,activităţile
desfăşurate în săptămâna ,, SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, întocmirea
portofoliului personal, precum şi cele ale elevilor;(documente-portofoliul personal)
 Întocmirea tuturor documentelor Comisiei Metodice a Învățătorilor ;

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,


nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii

 Activităţile extracurriculare au fost planificate semestrial şi anual;(planificarea activ.


extracurriculare-portofoliul personal)
 Au fost realizate proiecte/rapoarte pentru activităţile extracurriculare planificate a fi
desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2018/2019(rapoarte de activitate/procese
verbale-portofoliul personal);
 Proiectarea activităţilor extracurriculare s-a făcut în funcţie de nevoile
elevilor,identificate în urma chestionarelor adresate elevilor şi părinţilor;(chestionare
părinţi/elevi-interpretare-portofoliul personal)
 Am participat activ la Consiliile Profesorale prezentând materiale ,emiţând idei inovatoare
,precum şi intervenţii constructive pe temele în dezbatere ;(copie PV de la CP)
 Am proiectat activităţile pentru săptămâna „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
corelându-le cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor. (dovezi – Actele
predate la şcoală, existenţa proiectului în dosarul de dovezi etc.)

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice
 Am utilizat metodele interactive în predare/învăţare, am îmbinat activitatea individuală cu
activitatea pe grupe şi activitatea frontală, am folosit strategii didactice care să asigure
transferabilitatea cunoştinţelor, am realizat activităţi care să-l pună pe elev să rezolve
situaţii practice de viaţă, am acordat atenţie sporită aspectelor interdisciplinare şi
pluridisciplinare în învăţare ;
 Am selectat întotdeauna conţinuturile relevante şi le-am integrat eficient în lecţie(dovezi -
Auxiliarele şi culegerile folosite). Am asigurat atractivitatea, densitatea şi diversitatea
activităţilor de învăţare. Am urmărit în permanenţă realizarea obiectivelor curriculare
(dovezi - Testele de evaluare sumativă şi formativă din portofoliile elevilor).
 Am organizat şi dirijat activităţile de predare-învăţare în vederea asigurării competenţelor
specifice disciplinei folosind modalităţi de evaluare,resurse,metode şi procedee,modalităţi
de organizare a activităţilor specifice colectivului de elevi; (planificarea unităţilor de
învăţare pentru fiecare disciplină predată în semestrul I al anului şcolar 2018/2019-
portofoliul personal)
 Au fost întocmite portofolii cu lucrări realizate de elevi în cadrul tuturor disciplinelor
predate ,majoritatea dintre ei prezentând la evaluarea semestrială portofolii bogate,
corect întocmite, estetice, originale etc.

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea


optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC

 În lecţiile demonstrative la clasă şi în cadrul activităţilor metodico-ştiinţifice susţinute în


şcoală am folosit mijloacele multimedia,tehnici moderne ale informării şi comunicării,
aflate în dotarea şcolii(calculatorul,videoproiectorul /Centrul de Documentare şi
Informare).(fotografii/chestionare elevi/ planificarea unităţilor de învăţare pentru fiecare
disciplină predată în sem I al anului şcolar 2018/2019-proiecte de lecţii -portofoliul
personal)
 Pe parcursul întregului proces instructiv- educativ am utilizat auxiliare curriculare
autorizate.(lista cu auxiliare folosite- -portofoliul personal)

2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate

 Am realizat evidenţa progresului/regresului şcolar prin întocmirea graficelor testelor


iniţiale-testelor finale la disciplinele CLR, MEM;(grafice-portofoliul personal)
 Activităţi de pregătire suplimentară desfăşurate cu elevii pentru remedierea dificultăţilor
de calcul şi de citit-scris,o dată la două săptămâni- vineri/12:00-13:00;(planificarea
activităţilor-portofoliul personal/semnături-condică de prezenţă)
 Activităţi de pregătire suplimentară desfăşurate cu elevii capabili de performanţă,o dată
la două săptămâni- vineri/12:00-13:00; ( planificarea activităţilor-portofoliul
personal/semnături-condică de prezenţă)
 Strategiile didactice şi activităţile de învăţare au fost selectate în concordanţă cu
particularităţile clasei(planificarea unităţilor de învăţare pentru fiecare disciplină predată
însem I al anului şcolar 2018/2019-portofoliul personal).
 Proiectarea activităţilor de învăţare a urmărit nivelul achiziţiilor anterioare ale
elevilor,precum şi valorificarea testelor iniţiale.(rezultate cantitative şi calitative ale
testelor iniţiale-dosar /consemnarea evaluării elevilor)

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni


de voluntariat

*Şezătoare ,,Culorile toamnei” 21elevi


*Vizionare piesă de teatru ,,HANSEL ŞI GRETEL”- 21 elevi-parteneri reprezentanţi Teatru
GEOLY ART ;
*Vizionare piesă de teatru ,,GREIERELE ŞI FURNICA”- 21 elevi-Parteneri reprezentanţi Teatru
BUZĂU ;
* Activitate dedicată Zilei Internaţionale a Toleranţei 21;
*Activitate ,,La mulţi ani,România!La mulţi ani,români!”,dedicată Centenarului Marii Uniri 21
elevi/21 părinţi- parteneri reprezentanţi Aşezământul Cultural Valea Călugărească şi
reprezentanţi Primărie
* activitatea ,,Uite,vine Moş Crăciun!”,activitate dedicată sărbătorilor de Crăciun 18 elevi/18
părinţi -parteneri reprezentanţi Aşezământul Cultural Valea Călugărească
*,,Iarna, anotimpul bucuriilor”activitate literar- artistică 21 elevi/21 părinţi
*,,Să –l descoperim pe Eminescu!”-activitate literar-artistică 21elevi
* Vizionare piesă de teatru ,,PUNGUŢA CU DOI BANI”- 21 elevi-Parteneri reprezentanţi
Teatru BUZĂU
*Vizionare piesă de teatru “IEDUL CU TREI CAPRE” - 22 elevi - Parteneri reprezentanți
Hubbub Kids Show
*Vizionare piesă de teatru “PITICUL NĂZDRĂVAN” - 22 elevi - Parteneri reprezentanți Trilby
*Vizionare piesă de teatru “FĂT FRUMOS ȘI PODUL DE AUR” - 23 elevi- Parteneri
reprezentanți Trilby
*Activitate extracurriculară” Gânduri pentru mama” - 22 elevi/părinți
*Activitate extracurriculară “Paștele la români” - 22 elevi
*Activitate extracurriculară “Suntem copiiiEuropei” - 22 elevi
*Activitate extracurriculară “Rămas bun, clasa I!” - 23 elevi/părinți

2.5 Formarea deprinerilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării


competenţei de “a învăţa să înveţi”

 Asigurarea unui demers didactic motivant- am condus activitatea instructiv-educativă


a elevilor clasei a I-a B, aceasta având un efectiv de 21 de elevi.
 S-au folosit metode activ-participative în cadrul lecţiilor şi s-a pus accent pe
promovarea cooperării şi colaborării în echipe;(proiecte de lecţii/chestionare elevi-
părinţi/rapoarte de activitate/PV Comisia CEAC)

 Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi însuşite prin alternarea formelor de


organizare a colectivului: individual, perechi, grup.
 Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor
de curs;
 Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor;

3.EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare

 Am comunicat elevilor criteriile şi procedurile de evaluare,am comentat cu aceştia


punctajul trecut pe fiecare test de evaluare,argumentând elevilor notele din evaluările
orale,scrise şi practice. (chestionare elevi)

3.2 Aplicarea testelor predictive,interpretarea şi comunicarea rezultatelor

 Am avut în vedere creşterea eficienţei procesului de predare –învăţare,printr-o mai bună


integrare a actului de evaluare în desfăşurarea activităţii didactice, prin verificarea şi
evaluarea sistematică a elevilor;( teste de evaluare-portofoliul personal/chestionare
părinţi)
 Rezultatele zilnice au fost consemnate în carnetele de elev,iar testele au fost corectate în
timp util şi prezentate părinţilor cu diferite ocazii; .(procese verbale- şedinţe cu
părinţii/chestionare părinţi)
 Analiza testelor de evaluare-interpretarea cantitativă/calitativă : itemi, descriptori,
rezultate obţinute,puncte tari, puncte slabe, precum şi măsurile de ameliorare a situaţiei la
învăţătură.(procese verbale- şedinţe cu părinţii/chestionare părinţi/interpretare teste-
portofoliul personal)

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare ,inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unică

 Au fost folosite metode şi instrumente moderne şi variate de evaluare:teste cu itemi


diferiţi, portofolii pe diferite teme la majoritatea disciplinelor predate,fişe de lucru, fişe
de lectură, activităţi practice, activităţi independente.( teste de evaluare-portofoliul
personal,portofoliile elevilor,proiecte de lecţii)

3.4 Promovarea autoevaluarii şi interevaluării

 Proiectarea şi realizarea activităţilor de aotoevaluare şi interevaluare colegială s-a făcut


prin întocmirea testelor în aşa fel încât ,la sfârşitul acestora ,elevii să poată aprecia modul
în care cred că au răspuns cerinţelor formulate ,precum şi prin interevaluarea colegială a
diferitelor activităţi de muncă independentă.( teste de evaluare-portofoliul
personal,portofoliile elevilor,proiecte de lecţii)

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali

 Au fost elaborate şi aplicate elevilor şi părinţilor chestionare prin care să-şi exprime
opinia despre calitatea activităţii didactice , făcându-se analiza şi interpretarea acestora;
(chestionare elevi/părinţi/analiză/interpretare-portofoliul personal)
 Contribuţia la întocmirea rapoartelor privind calitatea în educaţie şi elaborarea planurilor
remediale s-a făcut prin prezentarea şefului comisiei metodice a dovezilor activităţilor
desfăşurate,întocmirea proceselor verbale la nivel de comisie şi înmânarea acestora
responsabilului comisiei CEAC din şcoală.(procese verbale comisie metodică/evidenţa
contribuţiei ţinută de comisia CEAC)
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării
 M-am implicat activ pe tot parcursul derulării sem I al anului şcolar 2018/2019 în
elaborarea şi realizarea portofoliului educaţional.(portofoliul personal/portofoliile
elevilor)
 Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii şi stabilirea unui plan de măsuri/
grafice de comparaţie a evoluţiei fiecărui elev şi a performanţelor sau a regresului
înregistrate la sfârşitul semestru. Discutarea acestora cu părinţii elevilor clasei a I-a B;
 Motivarea elevilor prin încurajări, recompense ;
 Au fost folosite metode şi instrumente moderne şi variate de evaluare:teste cu itemi
diferiţi, portofolii pe diferite teme la majoritatea disciplinelor predate,fişe de lucru, ,
activităţi practice, activităţi independente.( fişe de lucru-portofoliul personal,portofoliile
elevilor,proiecte de lecţii)

4.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


4.1 Stabilirea unui cadru adecvat(reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi

 Am încercat în permanenţă ca şcoala în care funcţionez să satisfacă nevoile de instrucţie


şi de educaţie ale elevilor, având în vedere unitatea dintre cele trei aspecte-informativ-
formativ-educativ- cerinţă a organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ.Am avut
în vedere crearea situaţiilor de învăţare concrete, valoroase din punct de vedere formativ
şi educativ, pe un fond de cunoştinţe esenţializate.Am acordat atenţia cuvenită selecţiei,
actualizării, concretizării cunoştinţelor, dezvăluind cu grijă semnificaţiile umane şi
sociale ale conţinuturilor ştiinţifice,adoptând strategiile adecvate. Am asigurat în
permanenţă o participare intensivă a elevilor la clasă şi o mai bună personalizare a
învăţării şi predării, o mai bună adaptare la particularităţile elevilor, la posibilităţile lor
reale, la motivaţia lor; (planificarea unităţilor de învăţare pentru fiecare disciplină predată
în sem. I al anului şcolar 2018/2019-portofoliul personal)

 Am încercat crearea unui ambient plăcut prin personalizarea clasei,pavoazarea


acesteia astfel încât întreg procesul instructiv-educativ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii;
(chestionare părinţi)
 A fost eleborat Regulamentul clasei ,precum şi regulile clasei stabilite de comun
accord cu elevii.(regulamentul clasei/regulile clasei-portofoliul personal/portofoliile elevilor)

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale

 Am realizat acţiuni concrete privind combaterea /prevenirea conflictelor/violenţei şi am


contribuit la promovarea unui comportament adecvat în rândul elevilor,prin gestionarea
corectă a situaţiilor conflictuale profesor – elev,elevi – elevi, profesor – familie ,precum
şi prin întocmirea şi respectarea unui plan de mediere a conflictelor;
 Am susţinut şi dezbătut în cadrul şedinţelor,lectoratelor cu părinţii teme privind formele
violenţei şcolare ,precum şi modalităţile de combatere şi prevenire a acestora;(procese
verbale şedinţe cu părinţii/planificarea lectoratelor)

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor


 am fost preocupată de dezvoltarea comunicării elev - profesor, profesor –
familie,în felul acesta neexistând conflicte ;
 Am completat fişele de caracterizare psihopedagogică ale elevilor;(fişe de
caracterizare psihopedagogică- portofoliul personal)
 Am comunicat eficient cu familia prin participare la şedinţe,lectorate şi întâlniri
cu elevii şi cu părinţii în cadrul consultaţiilor desfăşurate în zilele de LUNI, orele
13:00 – 13:45/săptămânal;(planificare şedinţe/lectorate-portofoliul
personal/consemnare condică)

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică


 participare cu elevii, împreună cu profesorul de religie, în sem. I al anului şcolar
2018/2019, la sărbătorile creştine , în cadrul Bisericii ,,Izvorul Tămăduirii” Valea
Călugărească;
 participare la diferite festivități cu echipa de dansuri populare și moderne a
clasei;(diplome elevi)
 Selecția judicioasă a metodelor în concordanță cu specificul activității derulate.

5.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII


PERSONALE

5.1.Valorificarea competenţelor ştiintifice,didactice şi metodice dobândite prin participarea la


programele de formare continuă/perfecţionare

- studierea /vizualizarea conţinutului manualelor școlare, clasa a IV-a, pe site-ul


manuale.edu;

- pe data de 28 noiembrie 2018 am participat la Cercul pedagogic al învățătorilor nr.5


organizat de Școala Gimnazială Lizeta Paul Grecianu Cioceni;

- pe data de 10 martie 2019 am participat la conferința cu tema LECȚIA NOUĂ ÎN


FOLOSUL COPILULUI susținută de conf.univ.dr. Molan Vasile;
-pe data de 24 martie 2019 am participat la conferința cu tema REZOLVAREA
PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR susținută de
conf.univ.dr. Mihail Roșu;

- pe data de 20 martie 209 am participat la Cercul pedagogic al învățătorilor nr. 5


organizat de Școala Gimnazială Învățător Radu Ion Vadu-Părului.

- pe data de 11 mai 2019 am participatla conferința SUPERTTEACH BUCUREȘTI;

- pe data de 25 mai 2019 am participat la conferința CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE


PERSONALĂ, ABILITĂȚI ȘI APTITUDINI PENTRU VIITOR susținută de dr. Marcela
Călineci.

5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/ responsabili


Sunt membră a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi am
participat la activităţile acesteia conform planificării activităţilor stabilite la începutul anului
şcolar ;
 Am fost asistată la lecții de către responsabilul comisiei metodice si de către directorul
adjunct .
 Am participat,în cadrul Comisiei Metodice,la procesul de selecţie al manualelor şcolare
pentru clasele a I-a.

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarul personal

 Mi –am întocmit şi actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal.(dosarul


personal/portofoliul personal)

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu


elevii,personalul şcolii, echipa managerială şi cu familiile elevilor)

 Am desfăşurat o foarte bună activitate de comunicare şi de relaţionare atât în interiorul


şcolii , cât şi în afara acesteia,participând la toate întâlnirile cu părinţii şi cu echipa
managerială;(chestionare părinţi/planificare consiliere părinţi/PV întâlniri cu
părinţii/evidenţele echipei manageriale)
 Comunicarea în cadrul colectivului profesoral/cu ceilalţi colegi/personalul şcolii s-a
desfăşurat în cele mai bune condiţii,neexistând situaţii conflictuale.

5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută,respect,comportament),respectarea


şi promovarea deontologiei profesionale

 Am manifestat o conduită morală adecvată statutului de profesor pentru învăţământul


primar prin limbaj, ţinută, respect şi comportament,contribuind astfel la promovarea
deontologiei profesionale;
 Nu au existat reclamaţii.

6. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI


LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

Proiecte educaţionale
 Parteneriat Educaţional Internaţional cu Romconcept Internaţional Sulutions
Activitate :derularea Concursului Internaţional ,,Formidabilii”,ediţia a XVII
15-16 noiembrie 2018 17 ELEVI
parteneriat nr.29110/01.09.2018
 Contract de parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45
Activitate :derularea ,,Concursului școlar național de competență și performanță – COMPER”
COMPER COMUNICARE 18.01.2019 17 ELEVI
COMPER MATEMATICĂ 28.01.2019 14 ELEVI
contract nr.21/09.01.2019
 Acord de parteneriat cu Grup Editorial EDU
SC EDU SOFT MARKETING SRL şi Asociaţia EDUCRATES
Activitatea:utilizarea materialelor digitale
Anul şcolar 2018-2019
Acord de parteneriat nr.111101/22.01.2019
 Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Băicoi
Activitate : derularea concursului În lumea poveștilor (lecturile copilăriei)
Anul școlar 2018-2019
Acord de parteneriat nr. 1330/05.04.2019

6.2 Promovarea ofertei educaţionale


 supravegetor și evaluator- Concursul Județean de Matematică ,,Ion Ionescu”-ediția a IX-
a(adeverință);
 supravegetor și evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-
a(adeverință);
 Implementarea programului ,,EDU ȘCOALA”, derulat de Editura Edu în parteneriat cu
Ministerul Educației și Cercetării Științifice ;
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(28.01.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.01.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.01.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(28.01.2019);
 supravegetor și evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-
a(adeverință28.02.2019);
 Supraveghetor la concursul național de matematică Micul școlar-etapa
județeană(adeverință 02.03.2019)supravegetor și evaluator- Concursul Internațional
FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Național de Matematică OLIMPIADA
SATELOR DIN ROMÂNIA (adeverință 09.03.2019)
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(25.03.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.03.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.03.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(25.03.2019);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Interjudețean ÎN LUMEA POVEȘTILOR
(adeverință 05.04.2019);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Județean SĂ ȘTIU, SĂ APLIC
MATEMATICĂ!;
 Supraveghetor la concursul național de matematică Micul școlar-etapa
județeană(adeverință 16.05.2019)supravegetor și evaluator- Concursul Internațional
FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Național de Matematică MICUL ȘCOLAR-
etapa națională (adeverință 18.05.2019)Supraveghetor la concursul național de
matematică Micul școlar-etapa județeană(adeverință 02.03.2019)supravegetor și
evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(03.06.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(27.05.2019);
 Mentor coordonator –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(27.05.2019);
 Mentor coordonator –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(03.06.2019);
-am participat,în cadrul Comisiei Metodice,la procesul de selecţie a manualelor şcolare
pentru clasele a I;

6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la


olimpiade ,concursuri,competiţii ,activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Rezultate la concursuri

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ


COMPER
MATEMATICĂ
Etapa I 28 ianuarie 2019

Nr. Nume si prenume Punctaj Premiu


Crt.
1. DOBRE ANASTASIA ELENA 100 Premiul I
2. ERCUȘ ALEXIA IZABELA 100 Premiul I
3. IORDAN CASANDRA MIHAELA 100 Premiul I
4. NIȚU ANASTASIA MARIA 100 Premiul I
5. POPA ELENA MĂDĂLINA 100 Premiul I
6. MORARU YARINA ANDREEA 100 Premiul I
7. ZIDĂRESCU MARA MIRELA 95 Premiul I
8. OLTEANU ALESSIA IOANA 90 Premiul II
9. PANAIT VLAD CONSTATIN 90 Premiul II
10. CIOLAN MARIUS ALEXANDRU AUGUSTIN 85 Premiul II
11. LAZĂR ANDREI SEBASTIAN 85 Premiul II
12. FLOREA DAVID GEORGE 60 -
13. NICU IOANA EVELINA 55 -
14. TUDOROIU ȘTEFANIA FLORENTINA 45 -

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ


COMPER
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Etapa I 18 ianuarie 2018

Nr. Nume si prenume Punctaj Premiu


Crt.
1. CIOLAN MARIUS ALEXANDRU AUGUSTIN 100 Premiul I
2. DOBRE ANASTASIA ELENA 100 Premiul I
3. GHEORGHE NATALIA 100 Premiul I
4. PANAIT VLAD CONSTANTIN 100 Premiul I
5. COMȘOIU ANDREI ALEXANDRU 95 Premiul I
6. ERCUȘ ALEXIA IZABELA 95 Premiul I
7. IORDAN CASANDRA MIHAELA 95 Premiul I
8. NIȚU ANASTASIA MARIA 95 Premiul I
9. MORARU YARINA ANDREEA 90 Premiul II
10. FLOREA DAVID GEORGE 85 Premiul II
11. POPA ELENA MĂDĂLINA 85 Premiul II
12. OLTEANU ALESSIA IOANA 80 Premiul III
13. ZIDĂRESCU MARA MIRELA 80 Premiul III
14. TUDOROIU ȘTEFANIA FLORENTINA 75 Premiul III
15. LAZĂR ANDREI SEBASTIAN 70 Mentiune
16. NICU IOANA EVELINA 45 -
17. RADU ALEX MĂDĂLIN 45 -
REZULTATE CONCURS INTERNAȚIONAL “FORMIDABILII”
Etapa 1: AN ȘCOLAR 2018-2019: 15-16 NOIEMBRIE 2018
EDIȚIA A XVII-A
CLASA I B
Nr. Nume si prenume Punctaj Premiu
Crt.
1. DOBRE ANASTASIA ELENA 100 Premiul I
2. MORARU YARINA ANDREEA 100 Premiul I
3. POPA ELENA MĂDĂLINA 98 Premiul I
4. GHEORGHE NATALIA 96 Premiul I
5. ERCUȘ ALEXIA IZABELA 95 Premiul I
6. PANAIT VLAD CONSTATIN 93 Premiul I
7. CIOLAN MARIUS ALEXANDRU AUGUSTIN 86 Premiul II
8. ZIDĂRESCU MARA MIRELA 85 Premiul I
9. NIȚU ANASTASIA MARIA 83 Premiul II
10. FLOREA DAVID GEORGE 77 Premiul III
11. IORDAN CASANDRA MIHAELA 73 Premiul III
12. OLTEANU ALESSIA IOANA 70 Premiul III
13. RADU ALEX MĂDĂLIN 69 Premiul III
14. COMȘOIU ANDREI ALEXANDRU 66 Premiul III
15. LAZĂR ANDREI SABASTIAN 63 Premiul III
16. TUDOROIU ȘTEFANIA 49 Mentiune
17. NICU IOANA EVELINA 45 Mentiune

COMPER COMUNICARE - EDIȚIA II

NUME ȘI PRENUME PREMIU


Dobre Anastasia Elena I
Ercuș Alexia Izabela I
Florea David George I
Nițu Anastasia Maria I
Moraru Yarina Andreea I
Zidărescu Mara Mirela I
Olteanu Alessia Ioana II
Popa Elena Mădălina II
Nicolescu Mina Maria II
Ciolan Marius Alexandru II
Iordan Casandra Mihaela III
Lazăr Sebastian Andrei III
Panait Vlad Constantin III
Gheorghe Natalia III
Comșoiu Andrei Alexandru MENȚIUNE
Tudoroiu Ștefania MENȚIUNE

COMPER MATEMATICĂ - EDIȚIA II

NUME ȘI PRENUME PREMIU


Dobre Anastasia Elena I
Gheorghe Natalia I
Nițu Anastasia Maria I
Panait Vlad Constantin I
Zidărescu Mara Mirela I
Ciolan Marius Alexandru I
Moraru Yarina Andreea I
Lazăr Sebastian Andrei I
Comșoiu Andrei Alexandru I
Nicolescu Mina Maria II
Ercuș Alexia Izabela III
Iordan Casandra Mihaela III
Tudoroiu Ștefania III
Florea David George MENȚIUNE
Olteanu Alessia Ioana MENȚIUNE
Popa Elena Mădălina MENȚIUNE

COMPER COMUNICARE - EDIȚIA NAȚIONALĂ

Dobre Anastasia Elena- Premiul II

COMPER MATEMATICĂ - EDIȚIA NAȚIONALĂ

Dobre Anastasia Elena- Premiul I


Nițu Anastasia Maria- Premiul I

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ MICUL ȘCOLAR- ETAPA JUDEȚEANĂ


(SLĂNIC)

Dobre Anastasia Elena- Premiul II


Nițu Anastasia Maria- Mențiune

CONCURSUL SĂ ȘTIU, SĂ APLIC MATEMATICĂ!(VĂLENII DE MUNTE)

Dobre Anastasia Elena - Mențiune

CONCURSUL ÎN LUMEA POVEȘTILOR!(BĂICOI)

Echipa 1 (Gheorghe Natalia+Popa Elena) - Premiul I


Echipa 2 (Nițu Anastasia+Ciolan Alexandru)- Premiul II

CONCURSUL RESPECTĂM LIMBA ROMÂNĂ!(PLOPENI)

Dobre Anastasia Elena- Premiul II


Nițu Anastasia Maria- Premiul II
Panait Vlad Constantin - Premiul III

CONCURSUL INTERNAȚIONAL FORMIDABILII - EDIȚIA II

Nume si prenume Premiu


NIȚU ANASTASIA MARIA Premiul I
PANAIT VLAD CONSTATIN Premiul I
ZIDĂRESCU MARA MIRELA Premiul I
GHEORGHE NATALIA Premiul I
MORARU YARINA ANDREEA Premiul I
NICOLESCU MINA MARIA Premiul II
DOBRE ANASTASIA ELENA Premiul II
TUDOROIU ȘTEFANIA Premiul II
COMȘOIU ANDREI ALEXANDRU Premiul II
ERCUȘ ALEXIA IZABELA Premiul II
POPA ELENA MĂDĂLINA Premiul II
FLOREA DAVID GEORGE Premiul III
OLTEANU ALESSIA IOANA Premiul III
CIOLAN MARIUS ALEXANDRU AUGUSTIN Premiul III
LAZĂR ANDREI SEBASTIAN Premiul III
IORDAN CASANDRA MIHAELA Premiul III
RADU ALEX MĂDĂLIN Mentiune

CONCURSUL INTERNAȚIONAL FORMIDABILII - EDIȚIA III

Nume si prenume Premiu


DOBRE ANASTASIA ELENA Premiul I
GHEORGHE NATALIA Premiul I
MORARU YARINA ANDREEA Premiul I
POPA ELENA MĂDĂLINA Premiul I
ERCUȘ ALEXIA IZABELA Premiul I
NICOLESCU MINA MARIA Premiul II
NIȚU ANASTASIA MARIA Premiul II
PANAIT VLAD CONSTATIN Premiul III
COMȘOIU ANDREI ALEXANDRU Premiul III
CIOLAN MARIUS ALEXANDRU AUGUSTIN Premiul III
ZIDĂRESCU MARA MIRELA Premiul III
LAZĂR ANDREI SEBASTIAN Premiul III
OLTEANU ALESSIA IOANA Premiul III
FLOREA DAVID GEORGE Mentiune
TUDOROIU ȘTEFANIA Mentiune
RADU ALEX MĂDĂLIN Mentiune

CONCURSUL PERFORMER

Nume și prenume Premiu


Ciolan Marius Alexandru Agustin Premiul I
Dobre Anastasia Elena Premiul I
Ercuș Alexia Izabela Premiul I
Lazăr Andrei Sebastian Premiul I
Moraru Yarina Andreea Premiul I
Nicolescu Mina Maria Premiul I
Nițu Anastasia Maria Premiul I
Panait Vlad Constantin Premiul I
Popa Elena Mădălina Premiul I
Tudoroiu Ștefania Florentina Premiul I
Zidărescu Mara Mirela Premiul I
Gheorghe Natalia Premiul II
Comșoiu Andrei Alexandru Premiul III
Nicu Ioana Evelina MENȚIUNE
Iordan Casandra Mihaela MENȚIUNE
Florea David George MENȚIUNE
Olteanu Alessia Ioana MENȚIUNE
Radu Alex Mădălin MENȚIUNE

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi


comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,familie şi societate

 dezbateri pe tema Agresivitatea copiilor, preocupare a factorilor educaționali în


cadrul orelor de consiliere cu părinţii;(copie proces verbal- referat cu titlul Agresivitatea
copiilor, preocupare a factorilor educaționali;
 Am realizat acţiuni concrete privind combaterea /prevenirea conflictelor/violenţei şi am
contribuit la promovarea unui comportament adecvat în rândul elevilor,prin gestionarea
corectă a situaţiilor conflictuale profesor – elev,elevi – elevi, profesor – familie ,precum şi
prin întocmirea şi respectarea unui plan de mediere a conflictelor;

6.5.Respectarea normelor,procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi isu


pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare

 Am respectat normele,procedurile de sănătate şi securitate a muncii,PSI, pentru toate


tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ;(fişe de SSM semnate/PV
de prelucrare norme SSM, PSI)
 Instruirea elevilor la începutul fiecărui semestru şcolar(dovezi – procesele verbale
semnate de către elevi şi predate responsabililor de comisii)
 Am dus la îndeplinire toate sarcinile prevăzute în fişa postului.

6.6Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei

Am încercat în permanenţă să menţin în şcoală un nivel educaţional ridicat, un


comportament psiho-social adecvat atât în rândul elevilor cât şi al cadrelor didactice.
 Am contribuit la promovarea şi respectarea relaţiilor de încredere cu întreg
personalul, părinţii şi elevii, neexistând situaţii conflictuale pe toată durata desfăşurării întregului
proces instructiv – educativ.
 Membru- Comisia Metodică Învățători;
 Responsabil - Comisia Lapte și corn;Profesor învățământ primar-clasa a I-a B
 Preşedintele Consiliului clasei a I-a B;supravegetor și evaluator- Concursul Județean
de Matematică ,,Ion Ionescu”-ediția a IX-a(adeverință);
 supravegetor și evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-
a(adeverință);
 Implementarea programului ,,EDU ȘCOALA”, derulat de Editura Edu în parteneriat
cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice ;
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(28.01.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.01.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.01.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană I 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(28.01.2019);

 supravegetor și evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-


a(adeverință28.02.2019);
 Supraveghetor la concursul național de matematică Micul școlar-etapa
județeană(adeverință 02.03.2019)supravegetor și evaluator- Concursul Internațional
FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Național de Matematică OLIMPIADA
SATELOR DIN ROMÂNIA (adeverință 09.03.2019)
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(25.03.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.03.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(18.03.2019);
 Mentor coordonator –etapa județeană II 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(25.03.2019);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Interjudețean ÎN LUMEA POVEȘTILOR
(adeverință 05.04.2019);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Județean SĂ ȘTIU, SĂ APLIC
MATEMATICĂ!;
 Supraveghetor la concursul național de matematică Micul școlar-etapa
județeană(adeverință 16.05.2019)supravegetor și evaluator- Concursul Internațional
FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Supraveghetor și evaluator la Concursul Național de Matematică MICUL ȘCOLAR-
etapa națională (adeverință 18.05.2019)Supraveghetor la concursul național de
matematică Micul școlar-etapa județeană(adeverință 02.03.2019)supravegetor și
evaluator- Concursul Internațional FORMIDABILII-ediția a XVII-a(adeverință);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Matematică(03.06.2019);
 Membru Comisia de Evaluare –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar
Național de Competență și Performanță Comper – Comunicare(27.05.2019);
 Mentor coordonator –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Comunicare(27.05.2019);
 Mentor coordonator –etapa națională 2018-2019 a Concursului Școlar Național de
Competență și Performanță Comper – Matematică(03.06.2019);
Valea Călugărească, IULIE 2019

Întocmit,
Prof. înv.primar VLAD ANDREEA- ADRIANA

S-ar putea să vă placă și