Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE

Nr.____/_________

SubscrisaȘcoalaProfesionalăCorlățel, cu sediul in comunaCorlățel, str.principală


nr.107,județul Mehedinți, Cod Unic de Inregistrare 28949987, reprezentataprinRăveanu Silvia
Danielain calitate de director ,

Având în vedere cererea înregistrată sub nr._____________ prin care dl/dna


___________________având funcția de _______________ solicită concediu pentru creșterea
copilului, certificatul de naștere al copilului și adeverința nr.__________________ eliberată
de angajatorul soțului/soției
În baza prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 și art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de ______________se suspenda contractul individual de muncă nr.


____/________________ al d-lui/dnei _______________________ având funcția de
______________ în cadrul unității, conform art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
Art. 2. Suspendarea este dispusa pe o perioada de ___ ani.
Art. 3. Prezenta decizie poate fi contestata în termen de 30 de zile.
Art. 4. Compartimentul Resurse Umane și Contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.

Director ,
Răveanu Silvia Daniela

S-ar putea să vă placă și