Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Master Contabilitate, Diagnostic şi Evaluare

DREPT SOCIETAR
Contestație la starea de insolvență

Coordonator ştiinţific,
Prof. dr. Mihaela Tofan

Studente,
Covaliu Mădălina– prezentare situaţiei de fapt
Bradu Roxana-Andreea– argumente reclamant
Rusu Georgiana– argumente pârât
Gherguț Ioana– concluzii/ hotărârea finală a instanţei

Iaşi, 2019
I. Prezentarea situaţiei de fapt

La data de 30.11.2006, S.C ROLLDESIGN S.R.L (reclamanta) a depus o cerere la Tribunalul


București, Secția a-VII-a Comercială, sub numărul 43451/3/2006 împotriva pârâtei S.C GETIC GRUP
EXPERT S.R.L pentru o creanță cu valoarea de 239.417,13 LEI.
Legătura dintre cele două părti este bazată pe relațiile comerciale desfășurate pe baza unui
contract în perioada 17 martie 2005-30 noiembrie 2006.
Cererea creditoarei, respectiv S.C ROLLDESIGN S.R.L a fost întemeiată pe motivul neachitării
sumei menționate mai sus, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate la data de 8 decembrie
2006, acest termen fiind data scadenței respectivelor facturi.
Societatea comercială GETIC GRUP EXPERT S.R.L. a emis un număr de 98 de bilete la ordin
către societatea creditoare, însă acestea nu au putut fi achitate de către pârâtă din cauza insuficienței
disponibilităților bănești.
Totodată reprezentantul legal al societății debitoare menționează că la data de 21 aprilie 2006 a
confirmat soldul debitor în valoare de 221.206,33 LEI, luându-și angajamentul de a-l achita ulterior.
Cererea depusă a fost legal timbrată cu o taxă judiciară în valoare de 39 de LEI și timbrul judiciar
de 30 BANI.
Conform articolului 33. alin. 1 care presupune ca ”în termen de 48 de ore de la înregistrarea
cerererii creditorului îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței, judecătorul sindic va
comunica cererea în copie debitorului”.
Ca răspuns la cererea primită de la S.C ROLLDESIGN S.R.L, în baza articolului 33, alin. 2
”debitoarea trebuie să conteste sau să recunoască starea de insolvență, în termen de 10 zile de la
primirea copiei”.
Pentru o cunoaștere mai îndeaproape a cazului de față, a fost necesară prezentarea pes scurt a
părților implicate în acest proces.
Societatea ROLLDESIGN S.R.L a fost înființată în anul 2000 și este specializată în fabricarea și
comercializarea de uși de garaj, rulouri pentru căi de acces industrial și sisteme de umbrire-
jaluzele,rolete, rulouri exterioarea din aluminiu și PVC, perdele și parasolare. Firma colaboarează cu
furnizori din România, dar și cu alți furnizori de prestigiu din Belgia, Italia, Marea Britanie și Spania.
Entitatea dispune de filiale deschise în București, Pitești, Sibiu și Constanța, având, de asemenea,
numeroși parteneri de afaceri la nivel national.

2
Strategia companiei în anul 2006 a vizat implementarea unui sistem performant de distribuție,
având loc și investiții în vederea continuării procesului de retehnologizare.
Societatea comercială GETIC GRUP S.R.L este o firmă care a luat naștere în anul 1996,
manifestându-se preponderant conform codului CAEN 4334, în lucrări de vopsitorie, zugrăveli,
montări geamuri, dar și amenajări interioare și exterioare.
Firma a demonstrat în mod consecvent, angajamentul față de valorile și principiile sale, în care
crede cu convingere, desfășurând activități cu integritate și onestitate, simultan cu aplicarea valorilor
proprii, concretizare prin respect și responsabilitate în tot ceea ce face.

II. Argumentele societății ”S.C. ROLLDESIGN S.R.L.”


Unul dintre argumentele susținute de S.C. ROLLDESIGN S.R.L. a fost că respectiva creanță
este certă, lichidă și exigibilă, mai veche de 30 de zile, iar debitoarea se află în imposibilitatea plății,
astfel încat sunt incidente în cauză, conform dispozitiilor Legii nr. 85/2006, ulterior actualizată și
republicată în Monitorul Oficial al României.
Cererea de deschidere a procedurii de insolvență la tribunalul sediului debitorului, formulată de
către societatea creditoare cuprinde anexe la dosarul curent precum facturile restante de mai mult de 60
de zile, biletele la ordin, angajamentul de plată și fișa de cont.
Demararea procedurii nu are loc însă automat în momentul în care depune societatea creditoare
respectiva cerere, ci după depunerea contestației de către debitorul rău platnic.
Societatea creditoare a formulat întampinare la contestația depusă de debitoare arătând că
persoana care a semnat împuternicirea avocațială pentru societatea creditoare face dovada calității sale,
în cauză nefiind incidente privind respectarea dispozițiilor articolului 161 din noul Cod de procedură
civilă, conform căreia înmânarea tuturor actelor de procedură se face personal celui citat, la locul citării
stabilit sau oriunde se află cel citat.
S-a menționat că înscrisurile depuse de debitoare evidențiază plăți avute în vedere de societatea
creditoare la data formulării cererii de deschidere a procedurii, iar facturile contestate au fost implicit
recunoscute prin angajamentul de plată încheiat la data de 21 aprilie 2006. 
Potrivit articolului 70 din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, administratorul statutar
este persoana cu atribuții de reprezentare și de îndeplinire a obiectului de activitate al societății. La
dosarul cauzei creditoarea S.C ROLLDESIGN S.R.L reprezentată de administratorul Liviu Masalar a
depus un înscris (fila 289, volumul 1 din dosar) prin care este precizat că Ene Marian – director general
al societății creditoare - a fost și este împuternicit de societate să întreprindă toate demersurile legale,

3
inclusiv să semneze împuternicirea avocațială pentru formularea, depunerea și susținerea cererii
prevazută de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei S.C  GETIC GRUP EXPERT S.R.L,
administratorul menționând că își însușește toate actele de procedură efectuate de apărătorii aleși și de
directorul general Ene Marian.

III. Argumentele societății ,,S.C GETIC GRUP EXPERT S.R.L”


În baza relațiilor comerciale derulate între cele 2 firme, se constată că societatea creditoare a
livrat în perioada 17 martie 2005 – 30 noiembrie 2006 societății debitoare marfă, pentru care au fost
emise mai multe facturi fiscale.
Pentru a-și putea îndeplini obligațiile de plată, societatea debitoare a emis 98 de bilete la ordin,
însă acestea au fost refuzate de firma creditoare pe motivul lipsei totale de disponibil.
Societatea debitoare și-a onorat o parte din datorii anterior introducerii cererii de chemare în
judecată rămânând de achitat către firma creditoare o creanță în suma de 239.417,1 LEI, suma pentru
care aceasta a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.
La data de 21 aprilie 2006 administratorul societății debitoare Stânca Victor a recunoscut și s-a
obligat să achite societății creditoare datoria în suma de 221.206,33 LEI existentă la data încheierii
angajamentului de plată. Însă, după această dată, societatea creditoare a livrat și alte produse, emițându-
se pentru acestea noi facturi.
Creanța este certă fiind dovedită prin facturile emise si neachitate, semnate de debitoare și
implicit recunoscute de aceasta.
În motivarea contestației, debitoarea a invocat lipsa calității de reprezentant legal al persoanei
care a semnat cererea de chemare în judecată, respectiv Iuliana Sames. Aceasta a fost împuternicită să
reprezinte societatea ROLLDESIGN S.R.L de către directorul general Ene Marian, care nu-și justifică
calitatea de administrator ori membru al organelor de conducere.
Tot pe fondul contestației s-a aratat că societatea debitoare nu este în stare de insolvență având
fonduri suficiente pentru a-și plăti datoriile sale comerciale, dar ia în considerare numai faptul că
respectiva creanță nu are un caracter cert, lichid si exigibil ridicând cu bună-credință excepția refuzului
de plată.
Aceasta a menționat că facturile fiscale nu poartă semnătura reprezentantului legal al societătii
și nici ștampila, nu dovedește în mod concret marfa vândută, nu există aviz de însotire a mărfii sau altă
dovadă că marfa a fost predată cumpărătorului și nu există dovada facturilor acceptate în condițiile
articolului 46 din Codul comercial, creanțele cuprinse în aceste facturi neavând un caracter cert.

4
IV. Hotărârea finală a instanței
În urma examinării documentelor pe fondul cauzei, instanța a reținut că în speță, titlul
constatator îl reprezintă facturile fiscale. Acestea poartă semnătura de primire și ștampila societății
debitoare, astfel încât au fost acceptate la plată în condițiile articolului 46 din Codul comercial,
respectiv angajamentul de plată semnat de reprezentantul societății debitoare prin care a recunoscut
creanța și cele 98 de ordine de plată emise de societatea debitoare pentru efectuarea plății.
Articolul 46 presupune că ,,obligațiunile comerciale şi liberațiunile se probează:
- cu acte autentice;
- cu acte sub semnătura privată;
- cu facturi acceptate;
- prin corespondență;
- prin telegrame;
- cu registrele părţilor;
- cu martori, de câte ori autoritatea judecătorească ar crede că trebuie să admită proba
testimonială şi aceasta chiar în cazurile prevăzute de art. 1191 din Codul civil.”1
Prin urmare, instanța a reținut existența unei creanțe certe, lichide și exigibilă în sensul art.379 din
Codul de procedură civilă raportat la prevederile art.46 explicat mai sus, și ale articolului 1169-1170
din Codul civil.
Creanța este certă fiind constatată prin facturile emise și neachitate, semnate de debitoare și
implicit recunoscute de aceasta, valoarea creanței a fost însușită prin angajamentul de plată și este
exigibilă deoarece termenul de plată a expirat la data introducerii cererii având un cuantum superior
valorii-prag al creanței de 10.000 lei stabilită de Legea nr. 85/2006, respectiv 239.417.1 lei,
reprezentând contravaloarea facturilor emise. 
Neplata la scadență a creanței este efectul prezumat al incapacității debitoarei de a plăti datoria
cu o sumă de bani disponibilă, prin urmare condiția de încetare a plăților analizată la data introducerii
cererii este îndeplinită, deoarece durează de cel puțin 30 de zile.
Încetarea de a plăti se prezintă ca o prezumție legală, ce poate fi răsturnată doar de debitorul
care face dovada că are sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce nu s-a probat în speță.
Din cuprinsul extraselor de cont curent depuse la dosarul cauzei rezultă că soldul disponibil al
societății S.C. GETIC GRUP EXPERT S.R.L la data de 31.01.2007 se situează sub nivelul creanței
1
Codul comercial, art.46 publicat în Monitorul Oficial din 10 mai 1887, modificat de Legea 71/2011 prin Ordonanța de
Urgență 79/2011.
5
pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii astfel încât nu este de natură să conducă la concluzia că
societatea debitoare nu este în stare de insolvență și conduc instanța la concluzia unei imposibilități de
plată a creanțelor datorată lipsei de lichidități, toate plățile efectuate către S.C ROLLDESIGN S.R.L 
fiind anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii, starea de insolvență fiind definită de
dispozițiile articolului 3 pct.1 din Legea insolvenței ca fiind acea stare a patrimoniului care se
caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
În urma acestor considerente, instanța a respins contestația în temeiul articolului 33 aliniatul 4
din Legea 85/2006 și a dispus deschiderea procedurii de insolvență generală împotriva S.C GETIC
GRUP S.R.L (societatea debitoare).
În baza articolului 35 al Legii 85/2006 actualizată în 2010 privind procedura de insolvență,
obligă societatea debitoare să depună în termen de 10 zile documentele în vederea stabilirii cauzelor
stării de insolvență, a creanțelor, debitelor și a bunurilor aflate în patrimoniu.
Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Asociaților în termen de maxim 20
de zile de la deschiderea procedurii pentru a desemna administratorul special. În urma acestui fapt
instanța a selectat dintre administratorii judiciari ce au depus oferte la dosar în vederea administrării
procedurii de insolvență a societății S.C GETIC GRUP EXPERT S.R.L pe TĂNASA ȘI ASOCIAȚII
S.R.L.
În baza articolului 33 aliniatul 7 din Legea nr. 85/2006 instanța a pus în vederea
administratorului judiciar desemnat, să notifice deschiderea procedurii prevăzute la articolul 61 din
lege, către toți creditori din lista depusă de debitoare către Oficiul Registrului de Comerț de pe lângă
Tribunalul București.
În urma acestui fapt, s-au stabilit termenele limită de depunere ale declarațiilor de creanță,
respectiv de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar al creanțelor și fixarea termenului
pentru convocarea primei ședințe a adunării creditorilor la data de 20 iulie 2007.