Sunteți pe pagina 1din 4

HIDROSFERA

A. Definiție

Hidrosfera = învelișul de apă al Pământului.

B. Stările de agregare ale apei:


- Solidă
- Lichidă
- Gazoasă
C. Circuitul apei în natură:

= legăturile dintre componentele hidrosferei.

Etape:

a. Evaluarea apei de la nivelul scoarței terestre, în urma încălzirii acesteia de către radiația
calorică solară.
b. Ascensiunea vaporilor de apă în atmosferă până când aceștia ajung în zona nivelului de
condensare, unde se produce transformarea lor în picături de apă ce formează norii;
c. Revederea apei pe suprafața terestă sub formă de precipitații și încadrarea sa în cursuri de
apă,lacuri , mări și oceane.

D. Proporția apă/uscat pe Terra

-71% apă și 29% uscat

E. Componentele hidrosferei

Sunt:

a. Apele oceanice = Oceanul Planetar


b. Apele continentale

Oceanul Planetar reprezintă ansamblul mărilor și a oceanelor de pe globul pamântesc , care


sunt legate între ele, formând o singură masaă lichidă.

Oceanul Planetar este divizat în patru bazine oceanice: Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic,
Oceanul Indian și Oceanul Arctic.

Marea este o întindere de apă sărată de dimensiuni mai reduse decât oceanul, cu care se
comunică prin strâmtori .

- După poziție:
 Mări interioare – înconjurate de uscat( M.Neagră, M.Baltică);
 Mări mărginașe- aflate la marginea continentelor ,comunicând larg cu oceanul;
 Mări interinsulare – delimitate de insule sau arhipelaguri;
Proprietățile apelor oceanice:

 Salinitatea
 Temperatura
 Densitatea
 Culoarea

Dinamica apelor oceanice:

 Valurile- mișcări oscilatorii ale apei de la suprafața apei


 Mareele – o formă specifică de mișcare a apei mărilor și oceanelor, manifestată prin:
- Flux- ridicarea nivelului apei și înaintarea ei spre uscat,
- Reflux- reragerea apei, din zona de uscat

Curenții oceanici- formă de mișcare a apelor oceanice, pe direcții fixe, sub acțiunea unor factori:
vânturi, diferența de salinitate,trmperatură și nivel a apelor.

c. Apele continentale se prezintă sub formă de:


 Ape curgătoare( râuri și fluvii)
 Ape stătătoare (lacuri, bălți,mlaștini)
 Apele subterane
 Ghețari

Apele curgătoare- cuprind pâraie,râuri și fluvii. Ele provin din apele de preciitație și din izvoare, care
curg la suprafața scoarței terestre concentrându-se pe anumite direcții.

Elementele hidrografice ale unui râu sunt:

 Izvorul
 Cursul de apă
 Gura râului ( simplă, deltă, estuar)
 Lungimea râului
 Bazinul hidrografic
 Cumpăna de ape

Debitul râurilor reprezintă volumul de apă scursă într- o unitate de timp prin albia râului , într-o
secțiune a sa și se exprimă în metri cubi pe secundă (m3/s).

Factorii care influențează regimul hidrologic al râurilor sunt: Temperatura aerului

Vegetația

Relieful

Rocile

Suprafața bazinului

Apele stătătoare- sunt mase de apă care stagnează în depresiuni formând lacuri,bălți,mlaștini.

Un lac este o masă de apă,dintr-o depresiune de pa suprafața uscatului.

Cel mai adânc lac este L. Baikal -1620m.


După origine sunt:

 Lacuri naturale
 Lacuri antropice ( formate în spatele unor baraje realizate de om)

Apele subterane- sunt apele din interiorul scoarței terestre care circulă în roci prin fisuri și pori ai
rocilor sau se acumulează sub formă de straturi acvifere

Există două categorii de ape subterane:

 Ape freatice sunt ape de mică adâncime aflate în stratul situat sub orizontul de sol. Se
formează prin infiltrarea apelor din precipitații sau a apelor de suprafață.
 Apele de adâncime care au origine diferită: unele se formează din precipitațiile ce se
infiltrează în scoarța terestră, altele provin din vapori de apă eliminați de magma din
interiorul Pământului.

Ghețarii

Apa se întâlnește și în stare solidă sub formă de gheață, care are structură cristalină și este mai
ușoară decât apa în stare lichidă , datorită densității mai reduse.

Formarea ghețarilor este condiționată de tasarea stratului de zăpadă sub propria greutate.

Există două mari tipuri de ghețari:

 Ghețari montani
 Ghețari de calotă

Ghețarii de calotă reprezintă mase mari de gheață,din regiunile polare,cu grosimi considerabile. În
prezent există două mari calote glaciare: calota antarctică și calota groenlandeză. Din calotele
glaciare se desprind blocuri de gheață numite iceberguri.

În apele din regiunile polare este caracteristic și un alt element- banchiza-, un câmp de gheață
marinăcu aspect de blocuri lipite cu grosimi de câțiva metri, de regulă, dar putând atinge zeci sau
chiar sute de metri.

REȚINEM:
• Prezenţa apei este condiţia indispensabilă vieţii, iar pentru societatea omenească ea
reprezintă o resursă naturală fundamentală, de care depinde orice domeniu al
activităţii economice:
TEMA:
Întocmiți un studiu de caz având în vedere ,, Calitatea apelor de suprafață în orizontul local,,.

Pentru realizarea acestui demers este necesar să aveți în vedere:

 Factorii care contribuie la schimbarea calității apelor ( naturali și antropici).


 Rezidurile care considerați că pot afecta calitatea apelor.
 Principalele tipuri de reziduri și sursele lor de proveniență.