Sunteți pe pagina 1din 4

Tema nr 1

2.Contractul poate fi atacat in fata instantei de contencios administrativ de catre


prefect. Actele emise de autoritatile administratiei publice locale,daca acesta le
considera nelegale. Actiunea se formuleaza si incepe sa curga de la momentul
comunicarii actului catre prefect si in conditiile prevazute de lege. Pana la
solutionarea cauzei actul atacat este suspendat de drept. Potrivit deciziei nr
11/11.05.2015,pronuntata Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea
recursului in interesul legii prefectul are”dreptul de a ataca in fata instantei de
contencios administrative actele administrative emise de autoritatile
administratiei publice locare”.

3.O hotarare a consiliului judeatean de demitere a directorului unei regii


autonome aflate in subordinea consiliului poate fi atacat de prefect on instant de
contencios administrative deoarece prefectul exercita in conditiile legi controlul
legalitatii actelor emise de autoritatile consiliului judetean in fata instantei de
contencios administrative. Prefectul poate ataca direct in fata instantei de
contencios administrative actele emise de consiliul judetean daca le considera
nelegale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de
drept conform articolului 27 din legea 215/2001.

Speța 1: A, obținând autorizația de practica a meseriei de croitor, încheie cu B


un contract de antrepriză (contract civil) având ca obiect realizarea unui costum.
Înainte de a își executa obligația contractuală, autorizația îi este revocată. Este
legală, în speță, această revocare, raportat la faptul că s-a încheiat contractul de
antrepriză? Ce efect are revocarea asupra obligației contractuale neexecutate?

Prin contractual de antepriza anteprenorul se oblige ca pe riscul sau sa execute o


anumita lucrare,materiala ori intelectuala,sau sa presteze un anumit serviciu pt
beneficiar in schimbul unui pret. Rezilierea consta in incetarea drepturilor si
obligatiilor partilor contractului pt viitor,prestatiile care au fost executate pana
in momentul dispunerii rezilierii fiind mentinute in vigoare. Astfel,prestatorul
va fi eliberat de obligatia sa de a deserve beneficiarului dupa perioada dispunerii
rezilierii,iar beneficiarul nu va mai fi obligat sa achite pretul pt astfel de servicii.

Speța 2:  Compania X (SC) a obținut autorizația sanitară pentru servicii de


catering și încheie 2 contracte de servicii catering la două petreceri private.
Înainte de a își executa obligația contractuală, autorizația sanitară este revocată
pe motive de interes public în urma unui control al Direcției de sănătate
publică. Este legală, în speță, această revocare, raportat la faptul că s-au încheiat
contractele de prestări servicii? Ce efect are revocarea asupra obligațiilor
contractuale neexecutate? 

Consumatorul îşi exercită dreptul de revocare în perioada de revocare (14


zile) menţionată în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului
de revocare este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei
respective.În cazul în care în declaraţia pusă la dispoziţie pe pagina web a
comerciantului se solicită şi alte informaţii de la consumator, întrebările
suplimentare vor fi prezentate în mod separat, fiind posibilă transmiterea
declaraţiei şi fără a oferi răspunsuri la asemenea întrebări. Declaraţia prin care
consumatorul îşi exprimă decizia de anulare a contractului poate să se refere, în
mod explicit, la decizia de revocare sau la alte cuvinte similare neechivoce, atât
timp cât consumatorul şi contractul respectiv sunt identificabili. Simpla
restituire a produsului sau refuzul de a primi livrarea, sau neridicarea produsului
de la oficiul poştal, fără o declaraţie neechivocă în acest sens, nu se consideră
exercitare valabilă a dreptului de revocare. Obligațiile consumatorului în
cazul anulării contractului Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit
să recupereze el însuși produsele, consumatorul trimite înapoi produsele sau le
înmânează comerciantului, sau unei persoane autorizate de comerciant să
recepţioneze produsele, fără întârzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14
zile calendaristice de la data la care acesta i-a comunicat comerciantului decizia
sa de revocare a contractului. Termenul este respectat dacă produsele sunt
trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile
calendaristice. Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea
produselor, cu excepţia cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele
costuri sau a cazului în care comerciantul nu a informat consumatorul despre
obligația lui de a suporta aceste costuri. Costurile directe legate de returnarea
produselor nu includ costurile administrative, de manipulare sau depozitare,
suportate de comerciant în legătură cu returnarea produselor. În cazul
contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, potrivit cărora produsele
sunt livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului,
comerciantul preia produsele pe cheltuiala sa dacă  acestea, prin natura lor, nu
pot fi returnate în mod normal prin poştă. Consumatorul este responsabil doar în
ceea ce privește diminuarea valorii produselor ce rezultă din manipularea
acestora, alta decât cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor și
modului de funcționare a produselor.
Speța  3: Comisia de disciplină a instituției a stabilit că A, este vinovat de
încalcarea normelor deontologice ale instituției și i se aplică sancțiunea cu
amendă disciplinară și restrangerea accesului la anumite documente ale
instituției. Deși sancțiunea a fost aplicată, prin poprirea salariului, comisia de
disciplină își revoca actul în termenul legal de 30 de zile. Care este actul
comisiei de disciplină? Este legală, în speță, această revocare, raportat la faptul
că s-a efectuat deja o primă poprire a salariului? Care sunt pași de urmat pentru
A? 

Poprirea din salariu reprezinta o notiune reglementata prin Codul Muncii si


Codul de procedura civila. Nu este un subiect placut, insa este necesar sa il
intelegem pentru ca mai devreme sau mai tarziu, in numeroase companii vor
exista situatii cu privire la popriri, retineri din salariu sau note de constatare a
prejudiciilor provocate de salariati.

In termen de 5 zile de la data comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani


datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit va avea urmatoarele
obligatii:

- va consemna suma de bani ,daca creanta poprita este exigibila, sau, dupa caz,
va indisponibiliza bunurile mobile incorporale poprite si va trimite dovada
executorului judecatoresc, in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor
creante decat cele aratate la pct. 2

- va plati direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor


datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum
si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor
cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. La cererea
creditorului, suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la
resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului.

Speta 4: Consiliul local al localității X este format din 35 de membri stabiliți


câți membri trebuie să asigure cvorumul, dacă legea nu dispune altfel, câți
membri asigură majoritatea simplă dacă cvorumul este la limita minimă,
respectiv câți membri asigură majoritatea absolută. Prezentați diferențele
juridico-administrative între cvorum și majoritate.

Prin cvorum se înţelege numărul de membri, raportat la totalul membrilor


unei autorităţi pluripersonale (colegiale), care trebuie să fie prezenţi pentru ca
deliberările acestei autorităţi să fie valabile. Cvorumul este obligatoriu întrucît
normele ce-l reglementează sînt stabilite în legi organice sau ordinare şi, în
consecinţă, autoritatea trebuie să le respecte şi să li se conformeze. Astfel, legea
administraţiei publice locale stabileşte că orice şedinţă a consiliului local trebuie
să se desfăşoare legal în prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, adică a
majorităţii consilierilor aleşi.

Majoritatea stabilită de lege pentru adoptarea unui act administrativ poate fi


absolută, simplă (sau relativă) şi calificată.

Cvorumul nu poate fi confundat cu majoritatea necesară pentru adoptarea unui


act administrativ, întrucît primul priveşte numărul necesar pentru ca o autoritate
administrativă pluripersonală să lucreze valabil, pe cînd cea de-a doua are în
vedere numărul de membri necesar pentru ca un act administrativ să fie adoptat
în mod valabil.

S-ar putea să vă placă și