Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIA DE CONCEDIERE

nr. 49 din data de 01.06.2018

S.C. CONSTRUCT S.A., cu sediul/domiciliul în STR.PRIMĂVERII , NR. 1, LOC. Vaslui, JUDETUL


Vaslui, COD POSTAL- 730093, înregistrată la Registrul Comerţului Vaslui, sub numărul 27/3810/2002, cod
fiscal 5597351, telefon 0235321111, reprezentată legal prin Mihăilă Ovidiu, în calitate de administrator,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la organizarea, funcţionarea şi


conducerea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Fapta angajatului care reiese din raportul comisiei de disciplină nr. 101, din data de

29.05.2018, Anton Valentin, , domiciliat în localitatea Vaslui, str Decebal, nr. 4, Bl. 332, Sc. C, Et. 1, Ap. 6,
judeţul Vaslui, posesor al cărţii de identitate seria VS, nr. 553741, eliberată de SPCLEP Vaslui la data de
17.03.2011, CNP 1790615374517, ocupând funcția de Inginer-Șef contrucții, conform contractului
individual de muncă, înregistrat încheiat şi înregistrat sub nr. 121/10.08.2017 în registrul general de
evidenţă a salariaţilor, încadrul S.C CONSTRUCT S.A., a absentat nemotivat în perioada 25-28.05.2018 de
la serviciu;

2. Salariatul, fiind convocat prin adresa cu nr. 38, din data de 25.05.2018, în data de 28.05.2018,
acesta a comunicat, prin nota explicativă nr. 8 din data de 28.05.2018, că în respectiva perioadă se afla
în incapacitate temporară de muncă. I s-a pus în vedere să prezinte Certificatul medical care să ateste
cele susținute de dumnealui, acordându-i-se un termen de 3 zile în acest sens, însă acesta nu s-a
conformat celor puse în vedere și nu a prezentat dovada stării de incapacitate temporară de muncă;

3. Dispozițiile art. 39 alin. (2) din Codul muncii, respectiv dispozițiile Regulamentului intern nr.
156, din data de 10.03.2014;

4. Dispozițiile art. 61 lit. a) și ale art. 248 alin. (1) lit. e), din Codul muncii,

DECIDE:

Desfacerea contractului individual de muncă înregistrat cu nr. 121/10.08.2017 în registrul


general de evidenţă a salariaţilor, a salariatului , Anton Valentin, , domiciliat în localitatea Vaslui, str
Decebal, nr. 4, Bl. 332, Sc. C, Et. 1, Ap. 6, judeţul Vaslui, posesor al cărţii de identitate seria VS, nr.
553741, eliberată de SPCLEP Vaslui la data de 17.03.2011, CNP 1790615374517, ocupând funcția de
Inginer-Șef contrucții, începând cu data comunicării prezentei decizii.

Termenul în care decizia poate fi contestată este de 30 zile calendaristice de la momentul


comunicării.

Instanţa competentă la care decizia poate fi contestată este Tribunalul Vaslui.

Secretariatul va duce la îndeplinire prezenta decizie comunicând salariatului nominalizat un


exemplar pentru luarea la cunoștință.

Prezenta decizie îşi produce efectele de la data comunicării sale.

Spre luare la cunoştinţă şi ducere la îndeplinire:

1. Compartiment Juridic

2.Compartiment Resurse umane

3. Compartiment Financiar – contabil

Angajator, Am luat la cunoştinţă

S.C. CONSTRUCT S.A. Salariat,

Rprezentat legal prin,

Mihăilă Ovidiu Anton Valentin

Data: 01. 06. 2018

S-ar putea să vă placă și