Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. 121/10.08.2017 în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

Angajator - S.C. CONSTRUCT S.A., cu sediul/domiciliul în STR.PRIMĂVERII , NR. 1, LOC. Vaslui,


JUDETUL Vaslui, COD POSTAL- 730093, înregistrată la Registrul Comerţului Vaslui, sub numărul
27/3810/2002, cod fiscal 5597351, telefon 0235321111, reprezentată legal prin Mihăilă Ovidiu, în
calitate de administrator,

şi

salariatul/salariata – domnul Anton Valentin, domiciliat în localitatea Vaslui, str Decebal, nr. 4,
Bl. 332, Sc. C, Et. 1, Ap. 6, judeţul Vaslui, posesor al cărţii de identitate seria VS, nr. 553741, eliberată de
SPCLEP Vaslui la data de 17.03.2011, CNP 1790615374517,

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract individual de muncă constă în prestarea muncii stabilite conform
prezentului contract şi fişei postului în condiţiile stabilite conform prezentului contract individual de
muncă şi a regulamentului de ordine interioară, de către Salariat pentru şi sub autoritatea societăţii S.C.
CONSTRUCT S.A., în calitate de Angajator, în schimbul drepturilor salariale.

C. Durata contractului:

Nedeterminată, salariatul Anton Valentin urmând să înceapă activitatea la data de 15.08.2017;

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la sediul angajatorului, Str.Primăverii, Nr. 1, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui.

E. Felul muncii

Funcţia Inginer-Șef contrucții conform Clasificării Ocupaţiilor din România (Cod COR: 132302);

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Principalele atribuții ale muncii sunt :

-Organizarea lucrărilor pe șantier;

-Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea


neconformităților identificate și tehnologii;
-Studiază detaliile de proiectare și documentația tehnică necesară pentru lucrările de
construcție;

-Urmărește execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării
termenelor de execuție;s

- Întocmește cartea construcției;

-Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și
orice altă documentație cu caracter tehnic;

-Urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existența


documentelor de calitate;

-Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

G. Condiţii de muncă:

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare

H. Durata muncii:

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează 8 ore pe zi.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 20 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă
întreagă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 10 zile lucrătoare .

J. Salarizare:

1. Salariul de bază lunar brut: 2500 lei;

2. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se
lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

3. Data la care se plăteşte salariul este 15 ale fiecărei luni celei în care s-a desfășurat activitatea
pentru care este retribuită salariatul. Salariatul se plătește prin virament bancar în contul bancar
comunicat în scris de salariat angajatorului.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a). echipament individual de protecţie Da;


b). echipament individual de lucru DA;

c). Materiale igienico-sanitare DA;

d). alimentaţie de protecţie NU;

e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă NU.

L. Alte clauze:

a). perioada de proba este de 30 zile calendaristice.

b).perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 -
Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;

d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile
prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual
de muncă.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile regulamentului intern al societăţii S.C.


CONSTRUCT S.A., ale contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii S.C. CONSTRUCT S.A.,
precum şi prezentul contract individual de muncă;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;


f). obligatia de a se supune obiectivelor de performanţă individuale impuse, precum și
criteriilor de evaluare a realizării acestora.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit


legii, contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii S.C. CONSTRUCT S.A. şi regulamentului
intern;

d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală a salariatului.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea


normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc


desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

f). sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanţă individuale impuse, precum și
după criteriile de evaluare a realizării acestora.

N. Clauze facultative

A: Clauză de neconcurenţă

• Dl. Anton Valentin se obligă ca, după încetarea prezentului contract individual de muncă, să
nu desfășoare activități de realizare a unor construcții în cadrul oricărei companii care
proiectează diferite construcții;
• Prezenta clauză se referă strict la prestarea de activități de proiectare și nu are în vedere alte
activități din domeniul construcției;
• Respectarea prezentei clauze este limitată de o întindere geografică, și anume județele:
Vaslui,Neamț,Bacău,Botoșani,Suceava,Galați,Iași.
• Angajatorul se obligă la plata unei indemnizaţii lunare de 1500 lei;
• Prezenta clauză de neconcurență își va produce efectele pentru un interval de 16 luni după
încetarea contractului individual de muncă;
• Clauza de neconcurență nu iși va produce efectele dacă încetarea contractului de muncă va
interveni de drept, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 lit. c),e), f), g) și j) din Codul
muncii ori va interveni prin concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului;

• Încălcarea prezentei clauze va atrage:


• obligarea d-lui Anton Valentin la restituire indemnizaţiei încasate;
• obligarea d-lui Anton Valentin la plata unor despăgubiri echivalente prejudiciului produs
prin încălcarea obligaţiei de neconcurenţă;
• Clauză penală:
• Despăgubirile provocate de nerespectarea clauzei nu vor putea fi mai mici de 80000 lei.
• Clauză de mobilitate
• Obligaţiile de serviciu ale d-lui Anton Valentin nu se vor executa exclusiv la sediul
angajatorului din Vaslui. În considerarea specificului activității sale, angajatul va putea fi
detașat ocazional.
• Salariatul va fi remunerat pentru serviciile prestate în afara societății, respectiv: vor fi
decontate cheltuielile de transport la și între punctele de lucru, diurna şi cazarea, în cazul
deplasării la puncte de lucru situate in alte localităţi decât cea de domiciliu, în conformitate
cu art. 25 din Codul muncii.

B: Clauză de mobilitate
1. Obligaţiile de serviciu ale d-lui Anton Valentin nu se vor executa exclusiv la sediul
angajatorului din Vaslui. În considerarea specificului activității sale, angajatul va putea fi
detașat ocazional.
2. Salariatul va fi remunerat pentru serviciile prestate în afara societății, respectiv: vor fi
decontate cheltuielile de transport la și între punctele de lucru, diurna şi cazarea, în cazul
deplasării la puncte de lucru situate in alte localităţi decât cea de domiciliu, în conformitate
cu art. 25 din Codul muncii.

O. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.


53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului
S.C. CONSTRUCT S.A., înregistrat sub nr. 121/10.08.2017 la Direcţia generală de muncă şi solidaritate
socială a judeţului Vaslui.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de


muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea


prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă
material şi teritorial, potrivit legii.
Angajator, Salariat,

S.C. CONSTRUCT S.A. Anton Valentin

Reprezentant legal,
DATA,

Mihăilă Ovidiu 10.08.2017