Sunteți pe pagina 1din 22

APROB

Prorector – pentru calitate şi integrare


în învăţământ USMF “Nicolae
Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

Întrebările pentru examenarea studenţilor


la cursul “ Medicină Militară ”
1. Structura organizatorică a Armatei Naţionale a Republicii Moldova (organele de
conducere, marele unităţi, unităţile şi subunităţile militare).
2. Bazele legislative de creare а Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
3. Documentele de evidenţă medicală şi dare de seamă ale companiei medicale a
brigăzii, ordinea de completare ale acestora.
4. Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în timp de război.
5. Structura organizatorică a serviciului medical al Armatei Naţionale.
6. Principiile de construcţie a Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
7. Misiunile şi structura organizatorică a punctului medical al batalionului.
8. Mijloacele de protecţie medicală individuală şi caracteristica lor.
9. Dotarea instructorului sanitar cu materiale medicale, caracteristica lor.
10.Înzestrarea şi organizarea lucrului punctului medical al batalionului.
11.Misiunile companiei medicale a brigăzii ca subunitate medicală.
12.Structura organizatorică a companiei medicale a brigăzii.
13.Înzestrarea companiei medicale a brigăzii cu materiale medicale şi tehnică
sanitară.
14.Misiunile punctului medical al brigăzii ca etapă medicală.
15.Organizarea triajului medical la punctul medical al brigăzii.
16.Înzestrarea şi organizarea lucrului sălii de pansamente a punctului medical al
brigăzii.
17.Înzestrarea şi organizarea lucrului postului de îndrumare şi control dozimetric,
terenului de triaj şi cortului de primire şi triaj al punctului medical al brigăzii.
18.Înzestrarea şi organizarea lucrului cortului de evacuare a punctului medical al
brigăzii.
19.Esenţa şi principiile de bază ale sistemului de tratament pe etape cu evacuarea după
destinaţie, caracteristica lor.
20.Tipurile şi volumul ajutorului medical acordat răniţilor şi bolnavilor la etapele
medicale şi dependenţa lor de situaţia de luptă şi medicală.
21.Scopurile şi conţinutul măsurilor primului ajutor medical.
22.Noţiune de etapă medicală, schema principială de instalare a etapei medicale.
23.Noţiune de triaj medical. Tipurile şi scopurile triajului medical.
24.Grupele în care se repartizează răniţii şi bolnavii în rezultatul triajului medical la
etapele medicale.
25.Noţiune de evacuare medicală. Scopurile, tipurile şi principiile de organizare ale
evacuării medicale.
26.Caracteristica mijloacelor de transport folosite la evacuarea răniţilor şi bolnavilor.
27.Scopurile şi conţinutul măsurilor sanitaro-igienice, efectuate în trupe în timp de
război.
28.Scopurile şi conţinutul măsurilor antiepidemice, efectuate în trupe în timp de
război.
29.Observarea medicală. Definiţia şi conţinutul măsurilor de observare în timp de
război.
30.Noţiune de volum şi structură a pierderilor sanitare. Factorii ce influinţează
volumul şi structura pierderilor sanitare în campanie.
31.Carantina. Definiţia şi conţinutul măsurilor de carantină.
32.Caracteristica stărilor sanitaro-epidemice ale trupelor şi terenului de dislocare a lor.
33.Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în domeniul aprovizionării cu
materiale medicale şi tehnică sanitară.
34.Noţiune de materiale medicale. Clasificarea materialelor medicale folosite în
campanie.
35.Caracteristica completelor de destinaţie specială, folosite la punctul medical al
brigăzii.
36.Caracteristica completelor funcţionale folosite la punctul medical al brigăzii
37.Condiţiile de activitate ale serviciului medical al brigăzii în lupta de apărare şi
influenţa lor la organizarea asigurării medicale a trupelor.
38.Pierderile sanitare posibile ale brigăzii de infanterie motorizată în lupta de apărare,
caracteristica lor.
39.Măsurile, efectuate de serviciul medical al brigăzii în perioada de pregătire către
lupta de apărare.
40.Gruparea de forţe şi mijloace medicale în lupta de apărare.
41.Organizarea acordării răniţilor şi bolnavilor ajutorului premedical şi primului
ajutor medical.
42.Pierderile sanitare ale trupelor. Noţiune şi clasificarea lor.
43.Desenaţi schema principială de instalare a punctului medical al brigăzii.
Cerinţele către terenul de instalare.
44.Noţiune de ajutor medical calificat. Volumul posibil al ajutorului medical calificat
în campanie.
45.Organizarea ajutorului medical specializat, forţele serviciului medical implicate în
acordarea lui.
46.Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în campanie şi modalităţile de
indeplinire ale acestora.
47.Scopurile şi conţinutul primului ajutor răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de luptă.
48.Triajul medical (noţiune, tipurile, organizarea la etapele medicale în companie).
49.Fişa medicală primară, destinaţia, conţinutul şi ordinea de completare.
50.Postul medical al companiei şi postul mijloacelor de transport sanitar. Noţiune,
amenajarea şi destinaţia lor.
51.Repartizarea personalului medical la secţiile funcţionale ale punctului medical al
brigăzii.
52. Repartizarea completelor de materiale medicale la secţiile funcţionale ale
punctului medical al brigăzii.
53. Noţiune de medicină militară. Organizarea şi tactica serviciului medical: definiţia,
obiectul şi metodele de studiu.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş
APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

Întrebările pentru examenarea studenţilor


la cursul “ Medicină Calamităţilor ”
1. Noţiune de calamitate. Clasificarea calamităţilor.
2. Situaţie excepţională. Determinarea şi criteriile situaţiei excepţionale.
3. Noţiune de caracteristică medico-tactică a catastrofelor.
4. Caracteristica medico-tactică a inundaţiilor catastrofale.
5. Caracteristica medico-tactică a cutremurului de pământ.
6. Caracteristica medico-tactică a avariilor la transportul feroviar.
7. Caracteristica factorilor lezanţi ai catastrofelor.
8. Pierderile sanitare în caz de catastrofe, noţiune şi clasificarea lor.
9. Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de cutremur de pământ (pe
zone, factorii ce le vor influenţa).
10.Volumul şi stuctura posibilă a pierderilor sanitare în caz de avarii la transportul
feroviar în dependenţă de de tipul de tren şi tipul de încărcătură.
11.Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de inundaţii catastrofale.
12.Factorii ce influenţează volumul şi structura pierderilor sanitare în caz de
catastrofe.
13.Noţiune de leziuni combinate, asociate şi multiple, apărute în urma catastrofelor.
14.Recunoaşterea medicalo sanitară. Esenţa, tipurile, misiunile şi organizarea
recunoaşterii medicale în situaţii excepţionale.
15.Misiunile Protecţiei Civile a Republicii Moldova şi modalităţile de îndeplinire ale
acestora.
16.Structura organizatorică a Protecţiei Civile a Republicii Moldova.
17.Noţiune de medicină a calamităţilor. Misiunile Serviciului medicină de dezastru în
situaţii excepţionale.
18.Principiile de organizare şi de lucru ale Serviciului medicină de dezastru în situaţii
excepţionale.
19.Structura organizatorică a Serviciului medicină de dezastru în Republica
Moldova.
20.Condiţiile ce influenţează organizarea şi efectuarea măsurilor curativ-evacuatorice
în caz de calamităţi.
21.Esenţa şi principiile de bază ale asigurării curativ-evacuatorice a lezaţilor în timpul
calamităţilor.
22.Tipurile şi volumul ajutorului medical, acordat lezaţilor în situaţii excepţionale.
23.Scopurile şi conţinutul primului ajutor lezaţilor în focarele catastrofale.
24.Scopurile, conţinutul şi organizarea primului ajutor medical în situaţii excepţionale.
25.Ajutorul medical calificat. Scopurile, conţinutul şi organizarea ajutorului medical
calificat în situaţii excepţionale.
26.Organizarea ajutorului medical specializat în caz de catastrofe.
27.Noţiune de etapă medicală. Etapele medicale prespitaliceşti şi spitaliceşti.
28.Cerinţele către terenul de instalare a etapelor medicale în caz de catastrofe.
29.Schema principială de instalare a etapei medicale în caz de catastrofe.
30.Triajul medical. Definiţia, tipurile, scopurile şi semnificaţia triajului medical а
lezaţilor în situaţii excepţionale.
31.Organizarea triajului medical аl lezaţilor în conformitate cu semnele de triaj.
32.Grupele de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la etapele
prespitaliceşti.
33.Grupele de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la etapele
spitaliceşti.
34.Esenţa, scopurile şi organizarea evacuării medicale a lezaţilor în caz de catastrofe.
35.Izvoarele de aprovizionare a instituţiilor şi formaţiunilor medicale cu materiale
medicale, sanitaro-gospodăreşti şi speciale în situaţii excepţionale.
36.Păstrarea materialelor medicale ale instituţiilor şi formaţiunilor Serviciului
medicină de dezastru în situaţii excepţionale.
37.Misiunile farmaciilor centrale orăşeneşti ( raionale ) în situaţii excepţionale.
Documentele necesare pentru primirea materialelor medicale.
38.Acţiunile de compartament personal în caz de cutremur, incendii şi inundacţii.
39.Noţiune şi principiile de bază ale protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale în timp
de pace.
40.Măsurile generale de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace.
(scopul şi caracteristica).
41.Măsurile speciale (medicale) de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp
de pace.
42.Condiţiile de activitate ale Serviciului medicină de dezastru de urgenţă în situaţii
excepţionale şi influienţa lor la organizarea asigurării medicale a răniţilor şi
bolnavilor.
43.Normele de comportare personală în caz de cutremuri de pământ, alunicări de teren
şi contaminare cu substanţe radioactive.
44.Caracteristica zonelor inundaţiei catastrofale şi influenţa lor la organizarea
ajutorului medical răniţilor şi bolnavilor.
45.Noţiune de medicină a calamităţilor. Organizarea interacţiunii Serviciului
medicină de dezastru şi alte servicii ale ministerelor şi departamentelor în interesul
asigurării medicale a răniţilor şi bolnavilor.
46.Valoarea pierderilor generale şi sanitare în zonele cutremurului de pământ
47.Caracteristica factorilor lezanţi ai carastrofelor.
48. Conţinutul primului ajutor acordat lezaţilor în situaţii excepţionale.
49.Scopurile şi conţinutul ajutorului premedical acordat lezaţilor în situaţii
excepţionale.
50.Volumul primului ajutor medical şi dependenţa lui de situaţia creată în focarul
catastrofei.
PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş

APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

В О П Р О С Ы

для экзамена по « М Е Д И Ц И Н Е КАТАСТРОФ»

1. Понятие о катастрофах и их классификация.


2. Определение понятия чрезвычайной ситуации с медицинской точки зрения и
основные ее критерии.
3. Понятие о медико-тактической характеристике катастроф.
4. Медико-тактическая характеристика катастрофических наводнений.
5. Медико-тактическая характеристика землетрясений
6. Медико-тактическая характеристика катастроф на железнодорожном транспорте.
7. Характеристика поражающих факторов катастроф.
8. Понятие о санитарных потерях и их классификация (при катастрофах).
9. Возможная величина и структура санитарных потерь при землетрясениях (по зонам,
факторы, влияющие на величину и структуру санитарных потерь).
10. Возможная величина и структура санитарных потерь при катастрофах на
железнодорожном транспорте в зависимости от вида подвижного состава и груза.
11. Медико – тактическая характеристика катастрофических затоплений.
12. Факторы, влияющие на величину и структуру санитарных потерь при
катастрофах.
13. Понятие о множественных, сочетанных и комбинированных поражениях при
катастрофах.
14. Определение, виды, задачи и организация медицинской разведки,
осуществляемой при катастрофах.
15. Задачи Гражданской Защиты Республики Молдова и способы их
выполнения.
16. Организационная структура Гражданской Защиты Республики Молдова.
17.Понятие о медицине катастроф. Задачи Службы медицины катастроф.
18.Организационные и рабочие принципы Службы медицины катастроф.
19.Организационная структура Службы медицины катастроф.
20.Условия, влияющие на организацию и выполнение лечебно-эвакуационных
мероприятий во время катастроф.
21.Сущность и основные принципы системы лечебно-эвакуационного обеспечения
пораженных при катастрофах.
22.Виды и объем медицинской помощи оказываемой пострадавшим во время
катастроф.
23.Цели и содержание первой медицинской помощи в очагах катастроф.
24.Цели, содержание и организация оказания первой врачебной помощи пораженным
во время катастроф.
25.Цели, содержание и организация оказания квалифицированной медицинской
помощи пострадавшим вследствие катастроф.
26.Организация специализированной медицинской помощи при катастрофах.
27.Определение понятие этапа медицинской эвакуации. Догоспитальные и
госпитальные этапы медицинской эвакуации.
28.Требования к месту развертывания этапов медицинской эвакуации в чрезвычайных
ситуациях.
29.Принципиальная схема развертывания этапа медицинской эвакуации в
чрезвычайных ситуациях.
30.Медицинская сортировка пораженных в экстремальных ситуациях. Определение,
виды, цели и значение медицинской сортировки.
31.Организация медицинской сортировки пострадавших при катастрофах в
зависимости от сортировочных признаков.
32.Группы пораженных выделяемые в результате медицинской сортировки на
догоспитальных этапах.
33.Группы пораженных выделяемые в результате медицинской сортировки на
госпитальных этапах.
34.Медицинская эвакуация при катастрофах. Определение понятия, цели и
организация.
35.Источники снабжения учреждений и формировании Службы медицины катастроф
медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом.
36.Хранение медицинского имущества формирований Службы медицины катастроф.
37.Задачи центральных городских (районных) аптек в чрезвычайных ситуациях.
Документы, необходимые для получения медицинского имущества.
38.Правила персонального поведения при землетрясении, пожаре, наводнении.
39.Понятие и основные принципы защиты населения в экстремальных ситуациях
мирного времени.
40.Общие мероприятия защиты населения в экстремальных ситуациях мирного
времени (цель и характеристика).
41.Специальные (медицинские) мероприятия по защиты населения в экстремальных
ситуациях в мирное время.
42.Условия деятельности медицинской службы в чрезвычайных ситуациях и их
влияние на организацию медицинского обеспечения пострадавших.
43.Правила персонального поведения при землетрясении, оползнях и радиоактивного
заряжении местности.
44.Характеристика зон катастрофического затопления, их влияние на организацию
медицинской помощи пострадавшим.
45.Понятие о медицине катастроф. Организация взаимодействия Службы медицины
катастроф с другими службами других министерств и департаментов по вопросам
медицинского обеспечения пострадавших.
46.Величина общих и санитарных потерь в различных зонах землетрясения.
47.Характеристика поражающих факторов катастроф.
48.Содержание первой медицинской помощи пострадавшим в результате катастроф.
49.Цели и содержание доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.
50.Объем первой врачебной помощи пострадавшим и его зависимость от обстановки
в очаге катастрофы.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş
APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

В О П Р О С Ы
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО « ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЕ »

1. Организационная структура Национальной Армии Республики Молдова.


Руководящие органы, воинские соединения, части и подразделения.
2. Юридические основы создания Вооруженных Сил Республики Молдова
3. Документы медицинского учета и отчетности, ведущиеся в медицинском пункте
бригады, порядок их заполнения.
4. Организационная структура медицинской службы Национальной Армии.
5. Принципы строительства Вооруженных Сил Республики Молдова.
6. Задачи и организационная структура медицинского пункта батальона.
7. Индивидуальные средства медицинской защиты и их характеристика.
8. Оснащение санитарного инструктора медицинским имуществом, его
характеристика.
9. Оснащение и организация работы медицинского пункта батальона.
10. Задачи медицинской роты бригады как медицинского подразделения.
11.Организационная структура медицинской роты бригады.
12. Оснащение медицинской роты бригады медицинским имуществом и санитарной
техникой.
13.Задачи медицинского пункта бригады как этапа медицинской эвакуации.
14.Организация медицинской сортировки на медицинском пункте бригады.
15.Оснащение и организация работы перевязочной медицинского пункта бригады.
16.Оснащение и организация работы сортировочного поста, сортировочной площадки
и приемно-сортировочной.
17.Оснащение и организация работы эвакуационной медицинского пункта бригады.
18.Сущность и основные принципы системы этапного лечения с эвакуацией по
назначению (их характеристика).
19.Виды и объем медицинской помощи, оказываемой раненым и больным на этапах
медицинской эвакуации и их зависимость от боевой и медицинской обстановки.
20.Цель и содержание мероприятий первой врачебной помощи.
21.Понятие об этапе медицинской эвакуации и принципиальная схема его
развертывания.
22.Понятие о медицинской сортировке. Виды и цели медицинской сортировки.
23.Группы раненых и больных выделяемые в результате медицинской сортировки на
этапах медицинской эвакуации.
24.Понятие о медицинской эвакуации. Цели, виды и принципы медицинской
эвакуации.
25.Характеристика транспортных средств, используемых для эвакуации раненых и
больных.
26.Цели и содержание санитарно-гигиенических мероприятий, осуществляемых в
войсках в военное время.
27.Цели и содержание противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в
войсках в военное время.
28.Медицинская обсервация. Определение и содержание мероприятий при
обсервации.
29.Понятие о величине и структуре санитарных потерь. Факторы, влияющие на
величину и структуру санитарных потерь в военное время.
30.Карантин. Определение и содержание мероприятий при карантине.
31.Характеристика санитарно-эпидемического состояния войск и занимаемой ими
территории.
32.Задачи медицинской службы Национальной Армии по обеспечению медицинским
имуществом и санитарной техникой.
33.Понятие о медицинском имуществе. Классификация медицинского имущества.
34.Характеристика комплектов специального назначения, используемых на
медицинском пункте бригады.
35.Характеристика функциональных комплектов, используемых на медицинском
пункте бригады.
36.Условия деятельности медицинской службы бригады в оборонительном бою и их
влияние на организацию медицинского обеспечения.
37.Возможные санитарные потери мотопехотной бригады в оборонительном бою, их
характеристика.
38.Мероприятия, проводимые медицинской службой бригады в период подготовки к
оборонительному бою.
39.Группировка сил и средств медицинской службы в оборонительном бою.
40.Организация оказания раненым и больным доврачебной и первой врачебной
помощи.
41.Санитарные потери войск. Понятие и их классификация.
42.Начертите принципиальную схему развертывания медицинского пункта бригады.
Требования к месту его развертывания.
43.Понятие о квалифицированной медицинской помощи. Возможный объем
квалифицированной медицинской помощи в военное время.
44.Организация специализированной медицинской помощи. Силы медицинской
службы, предназначенные для его оказания .
45.Организационная Структура Вооруженных Сил Республики Молдова. Воинские
звания для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Молдова.
46.Задачи медицинской службы Национальной Армии в военное время .
47.Цели и содержание первой медицинской помощи раненым и больным на поле боя.
48.Медицинская сортировка (понятие, виды, организация на этапах медицинской
эвакуации).
49.Первичная медицинская карточка, предназначение, содержание и порядок её
заполнения.
50.Медицинский пост роты и пост санитарного транспорта. Понятие, оборудование и
их предназначение.
51.Распределение медицинского персонала по функциональным подразделениям
медицинского пункта бригады.
52.Распределение комплектов медицинского имущества по функциональным
подразделениям медицинского пункта бригады.
53.Понятие о военной медицине. Организация и тактика медицинской службы:
определение, объект и методы исследования.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______


Şef catedră Medicină
Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş
APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

В О П Р О С Ы

для экзамена по « М Е Д И Ц И Н Е КАТАСТРОФ»

51. Понятие о катастрофах и их классификация.


52. Определение понятия чрезвычайной ситуации с медицинской точки зрения и
основные ее критерии.
53. Понятие о медико-тактической характеристике катастроф.
54. Медико-тактическая характеристика катастрофических наводнений.
55. Медико-тактическая характеристика землетрясений
56. Медико-тактическая характеристика катастроф на железнодорожном транспорте.
57. Характеристика поражающих факторов катастроф.
58. Понятие о санитарных потерях и их классификация (при катастрофах).
59. Возможная величина и структура санитарных потерь при землетрясениях (по
зонам, факторы, влияющие на величину и структуру санитарных потерь).
60. Возможная величина и структура санитарных потерь при катастрофах на
железнодорожном транспорте в зависимости от вида подвижного состава и груза.
61. Медико – тактическая характеристика катастрофических затоплений.
62. Факторы, влияющие на величину и структуру санитарных потерь при
катастрофах.
63. Понятие о множественных, сочетанных и комбинированных поражениях при
катастрофах.
64. Определение, виды, задачи и организация медицинской разведки,
осуществляемой при катастрофах.
65. Задачи Гражданской Защиты Республики Молдова и способы их
выполнения.
66. Организационная структура Гражданской Защиты Республики Молдова.
67.Понятие о медицине катастроф. Задачи Службы медицины катастроф.
68.Организационные и рабочие принципы Службы медицины катастроф.
69.Организационная структура Службы медицины катастроф.
70.Условия, влияющие на организацию и выполнение лечебно-эвакуационных
мероприятий во время катастроф.
71.Сущность и основные принципы системы лечебно-эвакуационного обеспечения
пораженных при катастрофах.
72.Виды и объем медицинской помощи оказываемой пострадавшим во время
катастроф.
73.Цели и содержание первой медицинской помощи в очагах катастроф.
74.Цели, содержание и организация оказания первой врачебной помощи пораженным
во время катастроф.
75.Цели, содержание и организация оказания квалифицированной медицинской
помощи пострадавшим вследствие катастроф.
76.Организация специализированной медицинской помощи при катастрофах.
77.Определение понятие этапа медицинской эвакуации. Догоспитальные и
госпитальные этапы медицинской эвакуации.
78.Требования к месту развертывания этапов медицинской эвакуации в чрезвычайных
ситуациях.
79.Принципиальная схема развертывания этапа медицинской эвакуации в
чрезвычайных ситуациях.
80.Медицинская сортировка пораженных в экстремальных ситуациях. Определение,
виды, цели и значение медицинской сортировки.
81.Организация медицинской сортировки пострадавших при катастрофах в
зависимости от сортировочных признаков.
82.Группы пораженных выделяемые в результате медицинской сортировки на
догоспитальных этапах.
83.Группы пораженных выделяемые в результате медицинской сортировки на
госпитальных этапах.
84.Медицинская эвакуация при катастрофах. Определение понятия, цели и
организация.
85.Источники снабжения учреждений и формировании Службы медицины катастроф
медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом.
86.Хранение медицинского имущества формирований Службы медицины катастроф.
87.Задачи центральных городских (районных) аптек в чрезвычайных ситуациях.
Документы, необходимые для получения медицинского имущества.
88.Правила персонального поведения при землетрясении, пожаре, наводнении.
89.Понятие и основные принципы защиты населения в экстремальных ситуациях
мирного времени.
90.Общие мероприятия защиты населения в экстремальных ситуациях мирного
времени (цель и характеристика).
91.Специальные (медицинские) мероприятия по защиты населения в экстремальных
ситуациях в мирное время.
92.Условия деятельности медицинской службы в чрезвычайных ситуациях и их
влияние на организацию медицинского обеспечения пострадавших.
93.Правила персонального поведения при землетрясении, оползнях и радиоактивного
заряжении местности.
94.Характеристика зон катастрофического затопления, их влияние на организацию
медицинской помощи пострадавшим.
95.Понятие о медицине катастроф. Организация взаимодействия Службы медицины
катастроф с другими службами других министерств и департаментов по вопросам
медицинского обеспечения пострадавших.
96.Величина общих и санитарных потерь в различных зонах землетрясения.
97.Характеристика поражающих факторов катастроф.
98.Содержание первой медицинской помощи пострадавшим в результате катастроф.
99.Цели и содержание доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.
100. Объем первой врачебной помощи пострадавшим и его зависимость от
обстановки в очаге катастрофы.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş
APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

В О П Р О С Ы
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО « ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЕ »

54.Организационная структура Национальной Армии Республики Молдова.


Руководящие органы, воинские соединения, части и подразделения.
55.Юридические основы создания Вооруженных Сил Республики Молдова
56.Документы медицинского учета и отчетности, ведущиеся в медицинском пункте
бригады, порядок их заполнения.
57.Организационная структура медицинской службы Национальной Армии.
58.Принципы строительства Вооруженных Сил Республики Молдова.
59. Задачи и организационная структура медицинского пункта батальона.
60. Индивидуальные средства медицинской защиты и их характеристика.
61.Оснащение санитарного инструктора медицинским имуществом, его
характеристика.
62. Оснащение и организация работы медицинского пункта батальона.
63. Задачи медицинской роты бригады как медицинского подразделения.
64.Организационная структура медицинской роты бригады.
65. Оснащение медицинской роты бригады медицинским имуществом и санитарной
техникой.
66.Задачи медицинского пункта бригады как этапа медицинской эвакуации.
67.Организация медицинской сортировки на медицинском пункте бригады.
68.Оснащение и организация работы перевязочной медицинского пункта бригады.
69.Оснащение и организация работы сортировочного поста, сортировочной площадки
и приемно-сортировочной.
70.Оснащение и организация работы эвакуационной медицинского пункта бригады.
71.Сущность и основные принципы системы этапного лечения с эвакуацией по
назначению (их характеристика).
72.Виды и объем медицинской помощи, оказываемой раненым и больным на этапах
медицинской эвакуации и их зависимость от боевой и медицинской обстановки.
73.Цель и содержание мероприятий первой врачебной помощи.
74.Понятие об этапе медицинской эвакуации и принципиальная схема его
развертывания.
75.Понятие о медицинской сортировке. Виды и цели медицинской сортировки.
76.Группы раненых и больных выделяемые в результате медицинской сортировки на
этапах медицинской эвакуации.
77.Понятие о медицинской эвакуации. Цели, виды и принципы медицинской
эвакуации.
78.Характеристика транспортных средств, используемых для эвакуации раненых и
больных.
79.Цели и содержание санитарно-гигиенических мероприятий, осуществляемых в
войсках в военное время.
80.Цели и содержание противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в
войсках в военное время.
81.Медицинская обсервация. Определение и содержание мероприятий при
обсервации.
82.Понятие о величине и структуре санитарных потерь. Факторы, влияющие на
величину и структуру санитарных потерь в военное время.
83.Карантин. Определение и содержание мероприятий при карантине.
84.Характеристика санитарно-эпидемического состояния войск и занимаемой ими
территории.
85.Задачи медицинской службы Национальной Армии по обеспечению медицинским
имуществом и санитарной техникой.
86.Понятие о медицинском имуществе. Классификация медицинского имущества.
87.Характеристика комплектов специального назначения, используемых на
медицинском пункте бригады.
88.Характеристика функциональных комплектов, используемых на медицинском
пункте бригады.
89.Условия деятельности медицинской службы бригады в оборонительном бою и их
влияние на организацию медицинского обеспечения.
90.Возможные санитарные потери мотопехотной бригады в оборонительном бою, их
характеристика.
91.Мероприятия, проводимые медицинской службой бригады в период подготовки к
оборонительному бою.
92.Группировка сил и средств медицинской службы в оборонительном бою.
93.Организация оказания раненым и больным доврачебной и первой врачебной
помощи.
94.Санитарные потери войск. Понятие и их классификация.
95.Начертите принципиальную схему развертывания медицинского пункта бригады.
Требования к месту его развертывания.
96.Понятие о квалифицированной медицинской помощи. Возможный объем
квалифицированной медицинской помощи в военное время.
97.Организация специализированной медицинской помощи. Силы медицинской
службы, предназначенные для его оказания .
98.Организационная Структура Вооруженных Сил Республики Молдова. Воинские
звания для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Молдова.
99.Задачи медицинской службы Национальной Армии в военное время .
100. Цели и содержание первой медицинской помощи раненым и больным на поле
боя.
101. Медицинская сортировка (понятие, виды, организация на этапах медицинской
эвакуации).
102. Первичная медицинская карточка, предназначение, содержание и порядок её
заполнения.
103. Медицинский пост роты и пост санитарного транспорта. Понятие,
оборудование и их предназначение.
104. Распределение медицинского персонала по функциональным подразделениям
медицинского пункта бригады.
105. Распределение комплектов медицинского имущества по функциональным
подразделениям медицинского пункта бригады.
106. Понятие о военной медицине. Организация и тактика медицинской службы:
определение, объект и методы исследования.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş
APROB
Prorector – pentru calitate şi integrare
în învăţământ USMF “Nicolae Testemiţanu”
dr.hab. în ş.m., profesor universitar
_____________________________ O.Cerneţchi

EXAMINATION

Questions for IV year students in Medicine of Catastrophes

1. Definition of catastrophes and their classification.


2. Determination of the notion of extreme situation from medical point of view and its
basic criteria
3. Notion about medical – tactical characteristic of catastrophes (disastrous)
4. Medical – tactical characteristic of catastrophes floods
5. Medical – tactical characteristic of catastrophes on railway traffic
6. Medical – tactical characteristic of earthquakes
7. The characteristic feature of destroying factors of catastrophes
8. Notion of medical damages and their classification (during catastrophes)
9. The possible dimension and the structure of medical damages during earthquakes
10.Possible dimension and the structure of medical damages during catastrophes on
railway traffic
11.Possible dimension and the structure of medical damages during catastrophes floods
12.Factors influencing the dimension and structure of medical damages during
catastrophes
13.Notion about multiple combined damages during catastrophes
14.Definition, types and the tasks and organizing, medical scouting carried ont during
catastrophes
15.Tasks and organizational principles of Civil Protection in the Republic of Moldova.
16.Organizational structure of Civil Protection of Moldova.
17.Notion about the medicine of catastrophes. Task and responsibility of extreme
medical assistance in extremely situations.
18.Organizational and working principles of the Extremal Service of medical assistance
19.Organizational structure of Extremal medical assistance Service in Extremal situations
20.The conditions influencing the organization and carrying out measures of evacuation
and treatment during catastrophes
21.The essence and basic principles to provide evacuation and treatment of damaged
persons during disasters.
22.Types and the bulk of medical assistance provided the affected during the
catastrophes.
23.Purposes and contents of the first medical aid in focus of catastrophes.
24.Purposes, contexts and organization of the first medical aid of injured during
catastrophes.
25.Purposes, contexts and organizing of qualified medical aid of injured persons during
catastrophes.
26.Organization of specialized medical aid in case of catastrophes
27.Determination of the notion of medical evacuation. Prehospital and hospital stages of
medical evacuation.
28.Requirements concerning the site of stages development for medical evacuation in
case of extreme situations.
29.Principal draft of medical stage development evacuation in extremes situations.
30.Medical sorting out of the affected people in extreme situations. Determination,
types, aims and the significance of medical sorting.
31.Organization of medical sorting of affected persons during catastrophes depending of
sorting sings.
32.Groups of affected revealed as а result of medical sorting out at prehospital stages.
33.Groups of affected (revealed) detected during hospital stages.
34.Medical evacuation during catastrophes. Definition of notions, aims and organization.
35.Sources of supplying the institutions and forming of extreme medical aid Service,
medical auxiliary and special property.
36.Storage of medical property of extreme medical aid Service in extreme situations
37.Tasks of central and county pharmacies during extreme situations. The necessary
papers to get medical property
38.Determination of the notion and of basic principles of running the forces and means
of extreme medical assistance service during extremely situations
39.Notion and basic principles of protection of population during extremely situations in
peaceful period of time.
40.General protection measures of population in extremely situations of peaceful period
of time.
41.Specific (medical) measures of protection of the population during extremely
situations of peaceful time.
42.The activity conditions of the medical service in extreme situation and how they
influence the organization of medical supply of the affected people.
43.The place and the importance of medical hygienic and antiepidemical measures while
liquidating medical consequences of the affected.
44.Specific features of zones of catastrophic floods, their influence on organization of
medical assistance to affected people
45.Notion about medicine of catastrophes. Organization of interaction of extreme
medical assistance Service with the services of other ministries and departments
concerning the problems of medical supply of the affected.
46.The dimension of general medical damages in different zones of earthquakes.
47.Specific features of affecting factors of catastrophes.
48.Content of the fist medical aid of the affected persons as а result of catastrophes.
49.Purposes and the contents of premedical assistance to affected persons in extreme
situations.
50.Dimension of the first medical assistance of the affected and its dependence of the
situation in the focus of catastrophe.

PRECĂUTAT ŞI APROBAT
LA ŞEDINŢA CATEDREI
“ 11 ” decembrie 2009

PROCESUL VERBAL nr. ______

Şef catedră Medicină


Militară şi Extremală
dr., conferenţiar universitar
colonel medic ( r ) Vasile Dumitraş