Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITICĂ - FARMACOLOGIE - ANUL III MEDICINĂ

2018 – 2019, semestrul I, 28 ore curs, 42 ore lucrări practice


Săpt. CURS (2 ore) LUCRĂRI PRACTICE (3 ore)
01.10-05.10. 1. Noţiuni introductive: definiţii, ramurile farmacologiei, 1. Protecţia muncii: reguli de urmat la lucrările practice
2018 etapele dezvoltării farmacologiei. Farmacodinamie generală: de farmacologie. Noţiuni introductive: principii active;
mecanisme generale de acţiune ale medicamentelor, relaţia medicamentul; forma medicamentoasă; farmacopeea,
structură – efect, relaţia doză – efect, indicele terapeutic, criterii de clasificare a medicamentelor; fișa de
sinergismul şi antagonismul medicamentelor, reacţii adverse farmacovigilență. Forme medicamentoase: forme
ale medicamentelor. medicamentoase cu administrare orală; forme
medicamentoase cu administrare la nivelul mucoasei
bucale şi faringo-bronşice.
08 -12. 10. 2. Farmacocinetică generală: absorbţia medicamentelor, 2. Forme medicamentoase: forme medicamentoase cu
2018 transportul plasmatic al medicamentelor, distribuţia administrare la nivelul mucoasei conjunctivale, căii
medicamentelor, metabolizarea medicamentelor, eliminarea auriculare, căii nazale, mucoasei rectale, vaginale şi
medicamentelor, principalii parametri farmacocinetici, uretrale; forme medicamentoase cu administrare cutanată;
biodisponibilitatea medicamentelor, concentraţia la echilibru, forme medicamentoase cu administrare parenterală.
cumularea, modele farmacocinetice. Demonstrarea experimentală a sinergismului şi
antagonismului medicamentelor. Demonstrarea
experimentală a variaţiei efectelor medicamentelor în
funcţie de doză şi de calea de administrare. Seminar cu
noţiuni din curs: interacţiuni de tip farmacodinamic.
15 – 19.10. TEST I: evaluare din cursurile 1 – 2. 3. Doze şi unităţi de măsură în farmacologie. Reguli
2018 3. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos vegetativ. generale pentru redactarea reţetelor magistrale, oficinale,
Substanţe cu acţiune stimulatoare asupra SNV parasimpatic: tipizate. Redactarea de reţete magistrale: poţiune.
stimulatoare ale receptorilor colinergici (parasimpatico- Principii de legislaţie şi etică a experimentelor pe animale
mimetice cu acţiune directă); eliberatoare de acetilcolină, de laborator. Prelucrarea statistică a rezultatelor şi
inhibitoare ale colinesterazei (parasimpaticomimetice cu interpretarea lor. Seminar cu noţiuni din curs: interacţiuni
acţiune indirectă). de tip farmacocinetic.
22 – 26.10. 4. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos vegetativ. 4. Redactarea de reţete magistrale: sirop medicamentos,
2018 Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV parasimpatic: soluţie apoasă pentru uz intern, infuzie, decoct, soluţie
blocante (antagonişti competitivi) ale receptorilor muscarinici pentru gargară, colutoriu, soluţie pentru inhalaţii. Seminar
(antimuscarinice sau M-colinolitice), blocante ale receptorilor cu noţiuni din curs: reacţii adverse şi toxice ale
nicotinici de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice medicamentelor. Reguli generale de tratament în
sau substanţe anti-Nn), blocante ale receptorilor nicotinici de la intoxicaţii. Evaluarea experimentală a toxicităţii acute şi
nivelul joncţiunii neuromusculare (miorelaxante cu acţiune cronice a unei substanţe pe animalul de laborator.
sinaptică sau curarizante sau substanţe anti-Nm).
29.10 – 5. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos vegetativ. 5. Redactarea de reţete magistrale: colir, picături nazale,
02.11. Substanţe cu acţiune stimulatoare asupra SNV simpatic: picături auriculare, unguent medicamentos. Seminar cu
2018 stimulante ale receptorilor α, β-adrenergici ± dopaminergici, noţiuni din curs: efecte farmacodinamice ale
stimulante ale receptorilor α-adrenergici (vasoconstrictoare), parasimpaticoliticelor. Intoxicaţia acută şi cronică cu
stimulante ale receptorilor β-adrenergici, eliberatori de organofosforate. Intoxicaţia acută şi intoxicaţia cronică cu
catecolamine, simpaticomimetice speciale, substituenţi ai nicotină. Intoxicaţia acută cu atropină.
carenţei de dopamină, inhibitori ai monoaminoxidazei,
inhibitori selectivi ai recaptării de noradrenalină, inhibitori ai
recaptării de noradrenalină şi de serotonină plus alte
mecanisme asociate de acţiune.
05–09.11. 6. Influenţarea farmacologică a sistemului nervos vegetativ. 6. Redactarea de reţete magistrale: pulberi
2018 Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV simpatic: blocante medicamentoase, pachet medicamentos, cașete, supozitor,
(antagonişti competitivi) ale receptorilor adrenergici şi/sau ovul (globul vaginal). Seminar cu noţiuni din curs:
dopaminergici, inhibitori ai sintezei de dopamină (inhibitori ai Eliberatori de catecolamine şi simpaticomimetice speciale.
tirozin-hidroxilazei), neurosimpaticolitice. Intoxicaţia acută şi intoxicaţia cronică cu cocaină.
12 – 16.11. 7. Influenţarea farmacologică a musculaturii netede: substanţe 7. Redactarea de reţete oficinale. Redactarea de reţete
2018 care stimulează contracţia musculaturii netede, substanţe care tipizate: sirop medicamentos, soluţie apoasă pentru uz
inhibă contracţia musculaturii netede. intern, comprimate / comprimate filmate, drajeuri.
Seminar cu noţiuni din curs: efecte farmacodinamice ale
betablocantelor la nivel cardiovascular şi metabolic.
Intoxicaţia cu monoxid de carbon.
19–23.11. TEST II: evaluare din cursurile 3 – 6. 8. Redactare reţete tipizate: capsule gelatinoase /
2018 8. Farmacologia autacoizilor: posibilităţi de influenţare a spansule, pachet medicamentos, patch transdermic,
aminelor biologic active, a polipeptidelor biologic active, a unguent medicamentos, cremă. Seminar cu noţiuni din
lipidelor biologic active şi a peptidolipidelor (eicosanoizilor). curs: grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la
nivelul musculaturii netede vasculare. Intoxicaţia cu
metilxantine. Intoxicaţia cu cianuri. Intoxicaţia acută cu
substanţe methemoglobinizante.
26.11 – 9. Influenţarea farmacologică a sistemului cardiovascular: 9. Redactare reţete tipizate: trochişti, soluţii pentru
30.11. tonice cardiace, antiaritmice, grupe de agenţi activi inhalaţii, soluţii pentru gargară, pulverizaţii pentru
2018 farmacologic indicaţi în tratamentul afecţiunilor vaselor mucoasa orofaringiană şi respiratorie (spray), colutoriu.
periferice. Influenţarea farmacologică a tulburărilor de Seminar cu noţiuni din curs: grupe de agenţi activi
metabolism lipidic: inhibitoare ale aportului exogen de farmacologic cu acţiune la nivelul musculaturii netede
colesterol, inhibitori ai biosintezei de colesterol, alte bronşice. Intoxicaţia acută cu solvenţi organici.
hipolipemiante.
03 – 07.12. TEST III: evaluare din cursurile 7-9. 10. Redactare reţete tipizate: colir, soluţii pentru instilaţii
2018 10. Diuretice şi antidiuretice: diuretice, antidiuretice. nazale, soluţii pentru instilaţii auriculare. Seminar cu
Influenţarea farmacologică a sângelui: agenţi activi noţiuni din curs: grupe de agenţi activi farmacologic
farmacologic indicaţi în tratamentul anemiilor; agenţi activi indicaţi în tulburările de metabolism lipidic, grupe de
farmacologic indicaţi în tratamentul tulburărilor de hemostază; agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anginei
substituenţi de plasmă. pectorale. Intoxicaţia cu digitalice. Supradozarea din
tratamentul cu heparine. Supradozarea din tratamentul cu
anticoagulante orale. Intoxicaţia cu metale grele.
10 – 14.12. 11. Chimioterapicele. Date generale despre chimioterapice. 11. Redactare reţete tipizate: supozitor, comprimat
2018 Chimioterapice antibacteriene: peniciline, cefalosporine, vaginal, ovul. Seminar cu noţiuni din curs: grupe de
carbapeneme, monobactame, glicopeptide, fosfomicine, agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul
Cicloserina, Bacitracina, Ristocetina, polimixine, fenicoli. hipotensiunii arteriale, în tratamentul hipertensiuniii
arteriale, în tratamentul insuficienţei cardiace.
Demonstraţie practică: demonstrarea efectului diuretic al
hidroclorotiazidei.
17–21.12. 12. Chimioterapicele. Chimioterapice antibacteriene: 12. Redactare reţete tipizate: soluţia injectabilă, pulberi
2018 aminoglicozide, aminociclitoli, macrolide, ketolide, pentru preparare de soluţii injectabile. Recapitulare:
streptogramine, tetracicline, oxazolidinone, nitrofurani, redactare reţete magistrale şi tipizate. Seminar cu noţiuni
lincosamide, acid fusidic, rifampicina, chinolone, sulfonamide, din curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene în
Trimetoprim. Chimioterapice antituberculoase. Chimioterapice funcţie de capacitatea de a traversa barierele fiziologice, în
antileproase. Antiseptice cu administrare sistemică. Antiseptice funcţie de boli asociate.
şi dezinfectante.
07-11.01. TEST IV: evaluare din cursurile 10-12. 13. Redactare reţete tipizate: prescrierea mai multor
2019 13. Chimioterapicele. Chimioterapice antivirale. medicamente pe aceeaşi reţetă. Seminar cu noţiuni din
Chimioterapice antifungice. Chimioterapice antiparazitare. curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie
Chimioterapice antitumorale. Agenţi activi farmacologic cu de spectrul antibacterian (anti-H. pylori, anti-K.
efecte imunomodulatoare. pneumoniae, anti-S. aureus, anti-P. aeruginosa),
interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici,
antiparazitari).
14 – 18.01. 14. Influenţarea farmacologică a afecţiunilor aparatului 14. Recapitulare: redactare reţete magistrale şi tipizate.
2019 digestiv: agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul bolii Seminar cu noţiuni din curs: grupe de agenţi activi
peptice, antispastice indicate în tratamentul afecţiunilor gastro- farmacologic indicaţi în tratamentul glaucomului.
intestinale, prokinetice, antiemetice, laxative/purgative, Interacţiuni ale antiacidelor. Grupe de agenţi activi
antidiareice, substituenţi ai enzimelor digestive, coleretice şi farmacologic cu acţiune inhibitoare la nivelul musculaturii
colagoge, influenţarea farmacologică a litiazei biliare, netede digestive. Intoxicaţia acută cu substanţe corozive.
lipotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare, agenţi activi
farmacologic indicaţi în tratamentul afecţiunilor inflamatorii
cronice intestinale.
Bibliografie recomandată
1. Arbit B, Nishimura M, Hsu JC. Reversal agents for direct oral anticoagulants: A focused review. Int J Cardiol. 2016, 223: 244-250.
2. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. New York: McGraw-Hill,
2011.
3. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediţia I, Editura Medicală Bucureşti, 2013.
4. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and
treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol 2014, 166(4): 496-513.
5. Etienne-Selloum Nelly, Faure Sébastien. Du mécanisme d'action des médicaments à la thérapeutique. Sciences du médicament,
Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2015.
6. Faure Sébastien, Guerriaud Mathieu, Clère Nicolas. Bases fondamentales en pharmacologie: Sciences du médicament, Collection
sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2014.
7. Fulga Ion. Farmacologie, Editura Medicală Bucureşti, 2010.
8. Cristina Mihaela Ghiciuc. Pharmacology, „Grigore T. Popa“ Publisher, U.M.F. Iaşi, 2014.
9. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, LANGE Basic Science. New York:
McGraw-Hill, 2012.
10. Lupuşoru Cătălina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia în „comprimate“, Ed. Alfa, 2009.
11. Cătălina Elena Lupușoru, Cristina Mihaela Ghiciuc, Liliana Mititelu-Tarţău, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, teste de
autoevaluare pentru studenții anului III, Ed. Junimea, 2017.
12. Cătălina Elena Lupușoru, Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, teste de
autoevaluare pentru studenții anului IV, Ed. Junimea, 2017.
13. Mani H, Lindhoff-Last E. New oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a review of pharmacokinetics,
safety, efficacy, quality of life, and cost effectiveness. Drug Des Devel Ther. 2014; 8:789-798.
14. Neal Michaël. Pharmacologie médicale, 5ème Édition, De Boeck, 2013.
15. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology, 8th Edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2015.
16. Stahl M. Stephen. The Prescriber ̓ s Guide Antidperessants, Stahl ̓ s Essential Psychopharmacology, Fourth Edition, Cambridge
University Press, 2011.
17. Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice, Ed. Junimea, Iaşi, 2015.
18. Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc. Multiple Choice Questions for fourth year students Pharmacology. Ed.
Junimea, 2017.
*** Le Guide des premières Ordonnances, Éditions de Santé, 2012.
*** NOAC GUIDELINES. Non-Vitamin K Antagonist. Oral Anticoagulant Updated, Clinical Excellence Commission, Updated 2017.
28.09.2018. Coordonator de activitate didactică,
Prof. Univ. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru