Sunteți pe pagina 1din 1

continuare din pag.

8
Într-o zi, au venit la Consiliul
ºedinþã de Birou Executiv al
FSN condusa de dl. Vanca
câteva fotografii aici, în Piaþa
Prefecturii, dupã care,
23 - 29 decembrie 2010

Vasi fotograful momentul de


groazã în care a fost confundat
***
9
. În amintirea gorjenilor care
Judeþean elevi de la Colegiul Artemiu a intrat în ºedinta deplasându-mã spre casã, circa cu un „inamic“ al neamului. au murit în timpul Revoluþiei în
Naþional Spiru Haret sã ne peste noi dl. Vasile Vãcaru, 40 de persoane m-au luat pe **** diferite localitãþi din þarã,
transmitã cã din cauza foarte agitat care ne-a cerut sã sus ºi m-au dus aici, la Un decembrie sângeros de profesorul Grigore Haidãu, care
domnului profesor Mischie nu activãm minerii din zona Prefecturã, spunând cã au prins la care au trecut 21 de ani de ºi-a pierdut in evenimentele
se pot întâlni în amfiteatrul Rovinari ºi Motru pentru a urca un terorist”,norocul a fost cu durere pentru cei care au pierdut sangeroase de la Sibiu fiul
liceului sã discute despre în tren alãturi de cei din Valea Ionel Cilica-Deaconu care a fiinþe dragi, sau peste 20 de ani Grigore Cãtãlin,de numai 19 ani,
de nepãsare pentru cei care ar a realizat un album în care se
fi trebuit sã schimbe ceva. Zilele gãseºte povestea fiecãruia în
de groazã ºi panicã, de parte dintre Eroii Revoluþiei.
incertitudine ºi aglomeraþie pe „Este o lucrare de suflet pentru
strãzi, în care toatã lumea striga câteva suflete care, în contextul
„Jos Ceauºescu”, dar nimeni nu lui decembrie ‘89, ne-au adus
ºtia cine sunt „teroriºtii”, toate libertatea iar gestul mi se pare
aceste momente sunt firesc. Suntem la 20 de ani de
rememorate an de an si in la evenimentele din 1989. Nu ne-
capitala Gorjului sub titulatura a liniºtit, nu ne-am dumirit, cum
„Zilele Recunoºtinþei”. zicea Petre Þuþea, e tot vrajbã
Momentele revoluþiei dar ºi între noi, românii. Într-un fel,
modul cum a debutat ºi s-a cred cã timpul care s-a aºternut
încheiat aceasta au fost peste memoria gorjenilor nu e
reamintite gorjenilor printr-un undeva în viitor sau prezent, e
«TERORISTUL» ceremonial militar ºi religios
organizat pe 22 decembrie în
undeva în trecut. Am observat,
cu groazã aproape, cã norul de
VASI PLEªA Piaþa Revoluþiei din Târgu-Jiu.
Dupa intonarea Imnului de
indiferenþã a început sã se lase
peste conºtiinþa românilor”,
Stat al României, manifestarea marturiseste directorul Scolii
a continuat cu alocuþiunile Populare de Arta din Târgu-Jiu,
evocatoare rostite de edilul Viorel Gârbaciu.
municipiuluiTârgu-Jiu, Florin
Cârciumaru, de Liviu Andrei, ***
prefectul de Gorj, dar ºi de cãtre
preºedintele Consiliului Revoluþia a însemnat
Judeþean, Ion Cãlinoiu. Au mai început ºi sfârºit, eliberarea de
vorbit despre momentele din sub comunism ºi câºtigarea
urma cu 21 de ani reprezentanti unei mult dorite libertãþi, o ºansã
ai Asociaþiei pentru cinstirea pentru tinerii de astãzi de a se
eroilor ºi rãniþilor din decembrie exprima ºi de a trãi fãrã teamã
1989, dar ºi ai Fundaþiei sau îngrãdiþi într-o þarã cu porþile
Revoluþiei din România, filiala închise spre restul lumii.
Gorj. Programul a continuat cu Evenimentele ºi jertfa din
depunerea de coroane ºi jerbe decembrie 1989 nu ne-au dus,
de flori la placa memorialã din din pacate, tocmai acolo unde
Piaþa Revoluþiei ºi s-a incheiat credeam cã vom fi dupã douã
cu defilarea Gãrzii de Onoare ºi decenii. „Avem de comemorat
intonarea Imnului Eroilor. De eroii maritiri, revoluþionarii ºi pe
asemenea, au fost depuse cei care au þinut echilibrul la
coroane de flori la monumentul nivelul judeþului. Dupã 21 de ani
eroului Valentin Meriºescu, al lui de la Revoluþie evident cã Gorjul
Dumitru Petrescu, ºi al lui este incomparabil cu ceea ce a
Cãtãlin Haidãu de cãtre elevii fost înainte de ‘89. Totuºi, cu
ªcolilor generale nr. 6, nr. 4, nr. toþii ne aºteptam sã fie mult mai
8 ºi ai Liceului de Muzicã bine, odatã cu câºtigarea
„Constantin Brãiloiu” din dreptului de exprimare. Mai sunt
municipiu, ºi de reprezentanþi ai încã multe de fãcut”, este de
libertatea lor, spãrgându-i roþile Jiului ºi a participa la Mineriada strigat de la balconul Inspectoratului Judeþean de parere Ion Cãlinoiu,
de la maºina. Am fost acolo ºi organizatã in Bucureºti. Noi cei Prefecturi”Lasati-l bã cã nu este Jandarmi, Inspectoratului preºedintele Consiliului
i-am îndemnat sã ia aprobare de din Biroul Executiv al FSN Gorj terorist,este de-al nostru” pentru Situaþii de Urgenþã Gorj Judeþean Gorj.
la Poliþia oraºului, ceea ce au ºi nu am dat curs acestei solicitãri,
fãcut. În alta zi, am fost chemat dl. Vanca opunându-se clar.
de dl. primar Bercea sã-i fac un Pãstrez o vie amintire tuturor
tablou de bord zilnic cu toate colegilor ºi consider cã perioada
evenimentele economice, FSN-CPUN a fost perioada cu
sociale ºi politice din oraº ºtiind cele mai multe bune intenþii, cu
cã lucrez în informatica. I-am realizãri ºi cu cea mai puþinã
îndeplinit aceastã doleanþa corupþie.”
printr-o informare telefonicã
zilnicã din partea instituþiilor din « TERORISTUL »
judeþ, cãtre secretariatul VASI PLEªA
Primãriei pânã la ora 9, secre-
tariat care avea obligaþia sã În 22 decembrie 1989, aºa
completeze informaþia pe hârtie cum povesteºte ºi artistul
A4, ºablonatã . fotograf Vasi Pleºa, la Târgu Jiu
Într-o zi am fost chemat de deja se aflase cã
dl. preºedinte Toni Greblã sã în Timiºoara ºi Bucureºti
particip la ªantierul 4 Vãdeni la oamenii ieºiserã în stradã ºi
alegerea conducerii strigau „Jos comunismul, jos
întreprinderii. Alegerile fãcute de Ceauºescu”. „Pe 22 decembrie
personalul întreprinderii au fost 1989 în jurul prânzului era aici
corecte ºi transparente ºi au dus lume multã, eu fãceam
la schimbarea conducerii. Per- fotografii. M-am dus ºi la miliþie.
sonal, nu am agreat aceastã Apoi am plecat la Timiºoara, la
modalitate de alegere a Bucureºti ºi am fãcut ºi acolo
conducerii întreprinderilor. fotografii. Când m-am întors, pe povesteste acum, dupa 21 de ºi ai Garnizoanei ºi Primãriei Grupaj realizat de
Într-una din zile, fiind în 27 decembrie am mai fãcut ani, cu un umor aproape negru Târgu-Jiu. Marius Adrian BECHERETE