Sunteți pe pagina 1din 8

Tabel sancțiuni pe perioada stării de alertăi

Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?


neluarea de către conducătorii serviciilor de art. 65, lit. a) 1000 - 5000 lei inspectorii de muncă
asistență socială a măsurilor referitoare la adaptarea
programului de lucru sau la permanentizarea
activității

neluarea de către conducătorii autorităţilor sau art. 65, lit. b) 1000 - 5000 lei personalul de control din
instituţiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele cadrul Departamentului pentru
operative pentru situaţii de urgenţă a măsurilor Situații de Urgență, precum și
pentru permanentizarea activităţii subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă

neexecutarea măsurilor referitoare la evacuarea art. 65, lit. c) 500 - 2500 lei personalul de control din
temporară a persoanelor și bunurilor din zona cadrul Departamentului pentru
afectată sau posibil afectată de către personalul Situații de Urgență, precum și
instituțiilor și autorităților publice desemnate să subofițerii și ofițerii de
pună în aplicare aceste măsuri pompieri și de protecție civilă

împiedicarea de către orice persoană fizică a art. 65, lit. d) 500 - 2500 lei personalul de control din
executării măsurilor de evacuare temporară a cadrul Departamentului pentru
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau Situații de Urgență, precum și
posibil a fi afectată subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?
locali

împiedicarea de către orice persoană fizică a art. 65, lit. e) 500 - 2500 lei personalul de control din
distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru cadrul Departamentului pentru
persoanele și animalele afectate Situații de Urgență, precum și
subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

neefectuarea lucrărilor stabilite referitoare la art. 65, lit. f) 1000 - 5000 lei personalul de control din
modificarea de urgență a mediului înconjurător și cadrul Departamentului pentru
infrastructurii, de către personalul instituțiilor și Situații de Urgență, precum și
autorităților publice desemnate prin hotărâri ale subofițerii și ofițerii de
comitetelor pentru situații de urgență pompieri și de protecție civilă

împiedicarea de către orice persoană fizică a art. 65, lit. g) 500 - 2500 lei personalul de control din
efectuării lucrărilor referitoare la modificarea de cadrul Departamentului pentru
urgență a mediului înconjurător și infrastructurii Situații de Urgență, precum și
subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali
Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?
neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parțială art. 65, lit. s) 1000 - 5000 lei personalul de control din
sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, cadrul Departamentului pentru
mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile Situații de Urgență, precum și
ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, subofițerii și ofițerii de
culturi, plantații sau păduri de către persoanele fizice pompieri și de protecție civilă
sau juridice ori de către personalul instituțiilor și
autorităților publice desemnate

împiedicarea de către orice persoană fizică a art. 65, lit. ș) 500 - 2500 lei personalul de control din
efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau cadrul Departamentului pentru
totală a unor construcții, instalații sau amenajări, Situații de Urgență, precum și
mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile subofițerii și ofițerii de
ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, pompieri și de protecție civilă
culturi, plantații sau păduri sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor art. 65, lit. h) 500 - 2500 lei personalul de control din
individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea cadrul Departamentului pentru
efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii Situații de Urgență, precum și
persoanelor subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă/
agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali/ personalul direcțiilor de
sănătate publică
Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?
nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor art. 65, lit. i) 1000 - 5000 lei personalul de control din
de izolare la domiciliu cadrul Departamentului pentru
Situații de Urgență, precum și
subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă/
agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali/ personalul direcțiilor de
sănătate publică

nerespectarea interdicţiilor de a organiza mitinguri, art. 65, lit. j) 3000 - 15000 lei personalul de control din
demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de cadrul Departamentului pentru
întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de natura Situații de Urgență, precum și
activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, subofițerii și ofițerii de
sportive sau de divertisment, în spaţii închise pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

participarea persoanelor fizice la mitinguri, art. 65, lit. k) 500 - 2500 lei personalul de control din
demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri cadrul Departamentului pentru
de întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de Situații de Urgență, precum și
natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, subofițerii și ofițerii de
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii pompieri și de protecție civilă
închise, care sunt interzise sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali
Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?
desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, art. 65, lit. l) 2000 - 10000 lei personalul de control din
demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri cadrul Departamentului pentru
de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de Situații de Urgență, precum și
natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, subofițerii și ofițerii de
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii pompieri și de protecție civilă
închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

circulația persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în art. 65, lit. m) 500 - 2500 lei personalul de control din
locurile și, după caz, în intervalele orare în care cadrul Departamentului pentru
aceasta a fost interzisă sau restrânsă Situații de Urgență, precum și
subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

nerespectarea de către persoanele fizice a art. 65, lit. n) 500 - 2500 lei personalul de control din
interdicției de ieșire din zonele stabilite sau cadrul Departamentului pentru
încălcarea intervalelor orare în care este permisă Situații de Urgență, precum și
ieșirea din aceste zone subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali
Fapta Text de lege Amendă Cine o aplică?
nerespectarea de către persoanele fizice a art. 65, lit. o) 1000 - 5000 lei personalul de control din
interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau cadrul Departamentului pentru
zonele geografice în care a fost instituită carantina Situații de Urgență, precum și
subofițerii și ofițerii de
pompieri și de protecție civilă
sau agenții și ofițerii de poliție,
subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

nerespectarea de către operatori a restricționării art. 65, lit. p) 3000 - 15000 lei personalul desemnat de
transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, Ministerul Transporturilor,
aeriene sau cu metroul, ori încălcarea intervalelor Infrastructurii și
orare în care acestea sunt permise Comunicațiilor/ agenții și
ofițerii de poliție rutieră

nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau art. 65, lit. q) 1000 - 5000 lei inspectorii de muncă
operatorilor economici a condițiilor referitoare la
desfășurarea activității

nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau art. 65, lit. r) 2000 - 10000 lei inspectorii de muncă sau
operatorilor economici a măsurilor referitoare la agenții și ofițerii de poliție,
suspendarea activității subofițerii de jandarmi, polițiști
locali

Documentele emise în aplicare până la acest moment sunt:


• Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile
de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19 mai 2020.
• Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile
de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării - Ministerul
Sănătății – MS, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19.05.2020.
• Ordinul nr. 2855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii - Ministerul Sănătății - MS / Ministerul Culturii, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 16.05.2020.
• Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot
practica în aer liber, din 13.05.2020 - Ministerul Tineretului și Sportului – MTS, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 16.05.2020.
• Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă - Ministerul Sănătății - MS / Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 16.05.2020.
• Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă - Ministerul Sănătății - MS /
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 16.05.2020.
• Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă - Ministerul Sănătății -
MS / Ministerul Muncii și Protecției Sociale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 16.05.2020.
• Decizia nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activității în cabinetele stomatologice - Colegiul Medicilor
Dentiști din România – CMDR;
• Ordinul nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților
sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă - Ministerul Sănătății – MS, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15.05.2020.
• Ordinul nr. 1070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă - Secretariatul de Stat pentru Culte / Ministerul Sănătății – MS,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15.05.2020;
iDocumentul a fost făcut în conformitate cu Legea nr. 55/2020, potrivit actualizării oficiale la 18.05.2020. Orice alte documente conexe, precum ordine emise
de ministere sau alte autorități nu au fost luate în considerare.

S-ar putea să vă placă și