Sunteți pe pagina 1din 6

Consiliul Concurenţei

Raport al investigației privind


sectorul gazelor naturale din
România

2018
Cuprins
ABREVIERI ......................................................................................................................................................6
DEFINIŢII ........................................................................................................................................................7
INTRODUCERE ............................................................................................................................................ 15
CAPITOLUL I – REGLEMENTAREA SECTORULUI GAZELOR NATURALE........................................................ 16
1.1 Cadrul de reglementare la nivelul Uniunii Europene.................................................................. 16
1.1.1 Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor
naturale 19
1.1.2 Regulamentul nr. 713/2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de
Reglementare din Domeniul Energiei ................................................................................................ 23
1.1.3 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul
gazelor naturale.................................................................................................................................. 24
1.1.4 Regulamentul (CE) nr. 984/2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de
alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr.
715/2009 25
1.1.5 Directiva 2008/92/CE privind o procedura comunitară de ameliorare a transparenţei
preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie................................... 27
1.1.6 Directiva 2013/30/CE privind siguranţa operaţiunilor petroliere si gaziere offshore........ 28
1.1.7 Regulamentul (CE) nr. 994/2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării
cu gaze naturale ................................................................................................................................. 29
1.1.8 Regulamentul (CE) nr. 1227/2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de
energie (REMIT) .................................................................................................................................. 31
1.1.9 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile
energetice transeuropene .................................................................................................................. 32
1.1.10 Regulamentul (CE) nr. 1348/2014 privind raportarea de date pentru punerea în aplicare a
art. 8 (2) şi (6) din Regulamentul nr. 1227/2011 ................................................................................ 34
1.2 Cadrul de reglementare la nivel naţional ................................................................................... 35
1.2.1 Legislaţia primară ............................................................................................................... 35
1.2.2 Reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale ................................................. 39
CAPITOLUL II - PIEȚELE DE ENERGIE DIN PERSPECTIVA TEORIEI MICROECONOMICE ............................... 57
2.1 Introducere ................................................................................................................................. 57
2.2 Modelul pieței cu concurență perfectă ...................................................................................... 57
2.2.1 Extensii ale modelului de bază al pieței .................................................................................... 59
A. Existența resurselor limitate ...................................................................................................... 59
B. Specificitatea investițiilor ........................................................................................................... 60
C. Indivizibilitatea capitalului.......................................................................................................... 61
D. Intensitatea capitalului ............................................................................................................... 62
2.3 Modelul pieței de monopol ........................................................................................................ 63
2
2.4 Monopolul natural ...................................................................................................................... 64
2.4.1 Economiile de scală ca sursă a monopolului natural ......................................................... 64
2.4.2 Soluții la ineficiențele generate de monopolul natural ...................................................... 65
2.4.3 Un exemplu privind limitele concurenței în cazul monopolului natural ............................ 66
2.5 Concluzii ...................................................................................................................................... 67
CAPITOLUL III - EVOLUŢIA SECTORULUI GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA........................................... 69
3.1 Consumul şi sursele de acoperire ............................................................................................... 69
3.1.1 Producţia de gaze naturale................................................................................................. 70
3.1.2 Importul de gaze naturale .................................................................................................. 71
3.2 Restructurarea sectorului ........................................................................................................... 71
3.3 Caracteristici structurale determinante pentru funcţionarea pieţei gazelor naturale ............... 72
3.4 Liberalizarea pieţei gazelor naturale........................................................................................... 73
3.5 Structura sectorului de gaze naturale......................................................................................... 75
3.5.1 Activităţile de explorare, dezvoltare şi producţie .............................................................. 78
3.5.2 Activitatea de furnizare a gazelor naturale ........................................................................ 78
3.5.3 Piaţa centralizată de tranzacţionare .................................................................................. 79
3.5.4 Transportul gazelor naturale .............................................................................................. 79
3.5.5 Înmagazinarea gazelor naturale ......................................................................................... 79
3.5.6 Distribuţia gazelor naturale ................................................................................................ 80
CAPITOLUL IV - SURSELE DE APROVIZIONARE ŞI EXPORTURILE ................................................................. 81
4.1 Producţia gazelor naturale din România .................................................................................... 81
4.1.1 Aspecte generale privind activităţile din segmentul upstream de gaze naturale .............. 81
4.1.2 Situaţia zăcămintelor de gaze naturale exploatate în România ......................................... 85
4.1.3 Prezentarea principalilor titulari de acorduri petroliere .................................................... 86
4.1.4 Situaţia producţiei de gaze naturale în perioada 2012 - 2016 ........................................... 92
4.1.5 Perspective în activitatea de producţie .............................................................................. 97
4.2 Importul gazelor naturale ........................................................................................................... 98
4.3 Evaluarea segmentului producției de gaze naturale din România prin intermediul Indicelui
Agregat de Presiune Concurențială ...................................................................................................... 100
4.4 Exporturile de gaze naturale ..................................................................................................... 106
4.5 Evoluţia prețurilor gazelor naturale .......................................................................................... 109
CAPITOLUL V - ACTIVITATEA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE ...................................................... 116
5.1 Furnizarea în regim reglementat .............................................................................................. 120
5.2 Furnizarea în regim concurenţial .............................................................................................. 125
5.3 Piaţa furnizării angro de gaze naturale ..................................................................................... 127
5.3.1 Piaţa furnizării angro în regim concurenţial ..................................................................... 127
3
5.4 Piaţa de furnizare cu amănuntul a gazelor naturale................................................................. 152
CAPITOLUL VI - IMPACTUL REGLEMENTĂRILOR ASUPRA PIEŢEI CONCURENŢIALE ................................. 190
6.1 „Obligaţia de bandă”................................................................................................................. 190
6.2 Obligaţia de stoc minim ............................................................................................................ 197
6.3 Regimul de taxare a producţiei de hidrocarburi în România .................................................... 205
6.4 Obligaţia tranzacţionării pe pieţele centralizate ...................................................................... 208
6.4.1 Experienţa europeană ...................................................................................................... 209
6.4.2 Operatorii pieţelor centralizate din România .................................................................. 210
6.4.3 Evoluţia cadrului legislativ şi efecte pe piaţă ................................................................... 213
6.4.4 Opinii ale furnizorilor şi problematici semnalate ............................................................. 223
6.4.5 Aspecte legate de reglementare: ..................................................................................... 224
6.4.6 Aspecte privind capacitatea financiară a operatorilor ..................................................... 226
6.4.7 Aspecte privind organizarea şi funcţionarea platformelor centralizate, respectiv
problematica infrastructurii existente ............................................................................................. 226
6.4.8 Adoptarea modelui pieţei energie electrică..................................................................... 231
6.4.9 Paliere cantitative şi durată.............................................................................................. 233
6.5 Concluzii .................................................................................................................................... 234
CAPITOLUL VII – TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE............................................................................. 236
7.1 Descrierea activităţii de transport al gazelor naturale în România .......................................... 236
7.2 Piaţa transportului de gaze naturale din România ................................................................... 241
7.3 Rezervarea de capacitate.......................................................................................................... 245
7.4 Echilibrarea ............................................................................................................................... 246
CAPITOLUL VIII - DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE ................................................................................ 255
8.1 Concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale .......................................... 255
8.2 Drepturile şi obligaţiile operatorului de distribuţie a gazelor naturale .................................... 256
8.3 Accesul şi racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale .......................................... 260
8.4 Principiile sistemului de preţuri şi tarife reglementate ............................................................ 264
8.5 Situaţia sistemelor de distribuţie din România......................................................................... 264
CAPITOLUL IX – ÎNMAGAZINAREA ............................................................................................................ 272
9.1 Cadrul legal ............................................................................................................................... 272
9.2 Rolul activităţii de înmagazinare ............................................................................................... 273
9.3 Concurenţi................................................................................................................................. 274
9.4 Evoluţia tarifelor de înmagazinare ............................................................................................ 274
9.5 Opiniile furnizorilor cu privire la activitatea de înmagazinare.................................................. 276
CAPITOLUL X - Concluzii privind funcţionarea pieţelor din sectorul gazelor naturale în perioada 2012-
2016 .......................................................................................................................................................... 281
4
CAPITOLUL XI - RECOMANDĂRI ................................................................................................................ 307

5
Thank you for evaluating Wondershare PDF Password Remover.

You can only convert 5 pages with the trial version.

To get all the pages converted, you need to purchase the software from:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=526&m=db