Sunteți pe pagina 1din 17

Conf.dr.ing.

Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.
1.Profiluri
Profiluritransversale
transversalecurente
curentepentru
pentrustrăzi
străziîn
înmediul
mediulurban
urban

1.1
1.1 Categorii
Categorii de
de străzi
străzi

Străzi
Străzide
decategoria
categoriaI I--cu
cu66benzi
benzide
decirculaŃie
circulaŃie
Străzile de categoria I cu 6 benzi
de circulaŃie, au partea carosabilă
de 21,00m marginită de zone
Axul căii
libere de 2,00m şi trotuare (t), cu
lăŃimi de 1,00–5,00m, în funcŃie de
intensitatea circulaŃiei pietonilor.
Pentru străzile cu trafic de pietoni
redus, se prevăd trotuare cu
lăŃime minimă de 1.00 m.

Trotuar

Zonă de încadrare
Partea carosabilă

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

2
Străzi
Străzide
decategoria
categoriaIIII--cu
cu44benzi
benzide
decirculaŃie
circulaŃie

Axul căii Străzile de categoria II cu 4 benzi


de circulaŃie, au partea carosabilă
de 14,00m marginită de zone
libere de 1,50m şi trotuare (t), cu
lăŃimi de 1,00–4,00m, în funcŃie de
intensitatea circulaŃiei pietonilor.
Pentru străzile cu trafic de pietoni
redus, se prevăd trotuare cu
lăŃime minimă de 1.00 m.

Trotuar

Zonă de încadrare

Partea carosabilă

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

3
Străzi
Străzide
decategoria
categoriaIII
III--cu
cu22benzi
benzide
decirculaŃie
circulaŃie
Străzile de categoria III cu 2 benzi de circulaŃie, au partea
carosabilă de 6,00-7.00m şi trotuare (t), cu lăŃimi de 1,00–
Axul căii 3,00m, în funcŃie de intensitatea circulaŃiei pietonilor.

Aceste străzi fac parte din reŃeaua majoră de circulaŃie a


localităŃii. Pe amplasamentul lor sunt poziŃionate numeroase
instalaŃii edilitare subterane. Trotuarele (t), pot fi separate de
partea carosabilă prin zone libere de 1,50m lăŃime pe care se
amplasează unele instalaŃii edilitare.

La străzile de categoria IV fără canalizare pluvială subterană,


Trotuar se amenajează trotuare (t) de 0,75-1,25m lăŃime şi rigole sau
Partea carosabilă şanŃuri în funcŃie de condiŃiile locale.

Axul căii

Trotuar Zonă de încadrare


Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

4
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

5
Străzi
Străzide
decategoria
categoriaIV
IV--cu
cu11bandă
bandăde
decirculaŃie
circulaŃie

Străzi de categoria IV cu o bandă de circulaŃie, de


lăŃime 3,00-3,50m, au de regulă trotuare (t) de 1,00m
lăŃime amplasate adiacent părŃii carosabile

La străzile de categoria IV fără canalizare pluvială


subterană, se amenajează trotuare (t) de 0,75-1,25m
lăŃime şi rigole sau şanŃuri în funcŃie de condiŃiile
locale.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.2.
1.2.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străziîn
înrambleu
rambleusau
saudebleu
debleu

Sectoarele de străzi de categoriile I, II şi III care pe lungimi până la 30% din


traseu sunt realizate în rambleu sau debleu cu înălŃimea H până la 3,00m au
profilul platformei neschimbat, asigurandu-se continuitatea alinierilor pentru
toate elementele străzii (borduri, trotuare, făşii libere, pomi, stâlpi).

LăŃimea platformei străzii rezultă din majorarea distanŃei dintre limitele


exterioare ale trotuarelor cu câte 0,50m pentru fiecare acostament.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

6
Profiluri pentru străzi în rambleu sau debleu (continuare)

Sectoarele de străzi situate în rambleu sau debleu cu înălŃimi până la 3,00m pe


lungimi mai mari de 30% din traseu precum şi în toate cazurile în care înălŃimea
acestora depaşeşte 3,00m pot avea platforma cu laŃime redusă, prin suprimarea
fâşiilor libere şi prin lăŃimea trotuarelor (t) la max. 2,25m lăŃime.

În funcŃie de situaŃia locală, aceste sectoare de străzi sunt prevăzute cu ziduri


de sprijin.

Pe ramblee cu înălŃimea mai mare de 3,00m lăŃimea acostamentelor se


determină astfel încât să se poată monta parapete în condiŃiile STAS 1948-87

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.3.
1.3.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzicu
cualei
aleilaterale
lateralecarosabile
carosabile

Profilul transversal al străzilor situate în rambleu sau debleu se amenajează în funcŃie de panta
terenului. Amplasarea construcŃiilor noi se face în funcŃie de cotele loniei roşii a străzii. După caz
pot fi prevăzutr rigole la piciorul taluzului şi alei carosabile pentru desfaşurarea traficului local
pentru accesul la construcŃii. Trotuarele (t) se dimensioneză în funcŃie de traficul pietonal, dar
lăŃimea acestora nu trebuie să fie mai mică decât de 1,00-1,50m.

Amplasarea stâlpilor de iluminat şi a pomilor pe străzile în rambleu sau debleu cu trotuare


adiacente părŃii carosabile se face pe taluzuri, la distanŃă de 1,00...1,50m de muchia platformei.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

7
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.4.
1.4.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzicu
cupiste
pistepentru
pentrubiciclisti
biciclisti

LăŃimea pistei de ciclişti este de 1,00m pentru o bandă şi un sens de circulaŃie, şi de 2,00m pentru 2 benzi
şi 2 sensuri de ciculaŃie. Amplasarea pistei de ciclişti, se face pe o singură parte a străzii între partea
carosabilă şi trotuar fiind separată de partea carosabilă printr-un spaŃiu de minim 2,00m când pista de
ciclişti are lăŃimea de 2,00m şi min. 1,50m când pista are lăŃimea de 1,00m. Separarea pistei de ciclişti de
trotuar se face printr-o zonă liberă cu lăŃimea de min. 1,00m, sau când nu se dispune de spaŃiu necesar,
printr-o bordură denivelată teşită, vopsită negru-galben sau printr-o linie continuă.

Pista de ciclişti se amenajează cu pantă transversală ca şi trotuarul având înclinare spre partea carosabilă
a străzii, asigurându-se evacuarea apei meteorice la rigola străzii

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

8
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.5.
1.5.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzicu
cuzonă
zonăverde
verdemediană
mediană
Partea carosabilă

Zonă de încadrare

Ax
Trotuar

Zonă verde mediană


Străzile din categoriile I şi II se pot amenaja şi cu zonă verde mediană cu
respectarea prevederilor legale. LăŃimea zonei verzi mediane este de 4,50m când
profilul transversal are caracter definitiv, sau de 7,00m când zona verde reprezintă
o rezervă pentru lărgirea ulterioară a căilor carosabile sau pentru amplasarea, în
viitor, a liniilor de tramvai.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

9
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

10
1.6.
1.6.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzicu
cubandă
bandăspecializată
specializatăpentru
pentruvehicule
vehiculegrele
grele

Profilul transversal al străzilor din categoria III,


care sunt solicitate în mod preponderent de
trafic greu sau de transport în comun
(troleibuze, autobuze) şi care sunt situate pe
declivităŃi mai mari de 4% pot fi prevăzute, în
baza calculelor tehnico-economice justificative
cu o banda de circulaŃie suplimentară de
3,50m lăŃime pentru sensul de urcare destinată
vehiculelor lente.

Străzile din categoria III pot fi prevăzute pe sectoarele care servesc şi pentru
staŃionarea şi parcarea autovehiculelor în zone comerciale şi social-culturale, cu o
bandă adiacentă de 3,00m lăŃime, pe o parte, sau eventual pe ambele părŃi pentru
staŃionarea autovehiculelor.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

11
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

1.7.
1.7.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzicu
cuzonă
zonăspecializată
specializatăpentru
pentrutramvaie
tramvaie

Când soluŃia de transport în comun la străzile de categoria I sau II prevede introducerea tramvaiului, liniile
de tramvai se amplasează de regulă, în zona centrală a părŃii carosabile. StaŃiile de tramvai se amenajează
cu peroane pentru pietoni, de cel puŃin 1,50m lăŃime, iar platforma străzii în dreptul staŃiei se amenajează
astfel încât să nu se îngusteze partea carosabilă. Lungimea şi lăŃimea peronului se stabilesc în funcŃie de
aglomerarea cu călători şi numărul liniilor de tramvai. Racordarea în plan a decalării bordurii străzii în
dreptul peronului se face cu o înclinare variabilă de 1:10...1:20 în funcŃie de condiŃiile locale.

Introducerea tramvaiului pe străzi existente de categoria II sau III, îndeosebi când acestea constituie trasee
de drumuri naŃionale, judeŃene sau comunale sau când sunt solicitate de trafic greu, este condiŃionată de
verificarea asigurarea capacităŃii de circulaŃie.
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

12
Profiluri pentru străzi cu zonă specializată pentru tramvaie (continuare)

Platforma proprie denivelaŃă cu linii de


tramvai se amplasează în mod curent, pe
partea centrală a strazii

Amplasarea platformei pentru tramvaie,


lateral părŃii carosabile

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

13
Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

2.
2.Profiluri
Profiluritransversale
transversalecurente
curentepentru
pentrustrăzi
străziîn
înlocalităŃi
localităŃirurale
rurale

Profiluri pentru străzi de circulaŃie locală

Profilurile pentru străzi principale au lăŃimea părŃii carosabile de 7,00m sau 5,50m

În cazul terenurilor cu pantă transversală accentuată profilurile pot fi asimetrice


Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

14
Profiluri pentru străzi secundare

Profilurile pentru străzile secundare au lăŃimea părŃii


carosabile de 3,50m şi sunt de regulă simetrice

Trotuarele sunt amplasate adiacent rigolelor sau


şanŃurilor, afară de cazurile când se pot amenaja banchete
de siguranŃă între trotuare şi rigole sau şanŃuri, precum şi
când adâncimea acestora este mai mare de 0,40m.

În cazul terenului cu pantă transversală accentuată


rigolele pot fi asimetrice,

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

3.
3.Profiluri
Profiluripentru
pentrustrăzi
străzipe
pecare
carese
seînscriu
înscriupe
petraseele
traseeledrumurilor
drumurilor
naŃionale, judeŃene sau comunale
naŃionale, judeŃene sau comunale

Drumurile naŃionale din clasa tehnică II, cu patru benzi


de circulaŃie şi cu lăŃimea platformei de 17,00m se
amenajează după caz, cu şanŃuri şi rigole, precum şi
cu trotuare (t) cu lăŃimea de 0,75...1,50m, în funŃie de
caracteristicile circulaŃiei pietonilor şi de spaŃiile
disponibile.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

15
Drumurile naŃionale din clasa tehnică II,
cu patru benzi de circulaŃie destinate
circulaŃiei internaŃionale care au laŃimea
platformei de 19,00m pot fi amenajate
cu profil de stradă, borduri denivelate şi
cu trotuare de 1,50m lăŃime, adiacente
platformei, în cazul în care colectarea
apelor este asigurată la canalizarea
subterană.

În cazul traseelor cu lungimi mari,


când condiŃiile locale nu permit
canalizare subterane, se prevăd
şanŃuri sau rigole.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

Drumurile naŃionale din clasa tehnică II,


cu două benzi de circulaŃie au laŃimea
platformei de 12,00m când sunt
solicitate de trafic internaŃional.

Amplasarea pomilor şi a stâlpilor se


face pe banchetele din exteriorul
şanŃurilor sau al rigolelor, la distanŃe
similare ca pentru clasa tehnică
superioară a drumului în cauză (în
vederea menŃinerii lor în cazul când într-
o etapă viitoare se va majora lăŃimea
părŃii carosabile) şi respectiv de 9,00m
când sunt solicitate numai de trafic
intern.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

16
Drumurile naŃionale din clasa tehnică IV,
cu lăŃimea platformei de 8,00m se
amenajează cu şanŃuri sau rigole.

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - ALCATUIREA STRAZILOR

17