Sunteți pe pagina 1din 20

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.

Valentin ANTON

Implicatii
Implicatiimulti-disciplinare
multi-disciplinarein
instudierea
studierea
problematicii
problematiciitransporturilor
transporturilor
s t ti
i

aa
rrees

tiicc
aa

isst
urr

iicca
cttu

nee

atti

a
iicce
e

sstta
gi in
teec

aann
oomm
alle

hhiit

ining
e

sii

ecc
as
cciia

mme
oonn

aarr

icca
ssoo

ecc

dee

tete

aatti

ssii
iiii e

iiii d

iinin
ttee

emm

caa
uudd

udd

ziic
iiiinn

atte
SSt ti
u

FFiiz
SStt

MMa
SStt
SStt

Planificarea transporturilor Ingineria de trafic

Proiectarea elememtelor
geometrice Dimensionarea
sistemelor rutiere

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

1
STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseul drumului reprezintă o succesiune de aliniamente


racordate între ele prin curbe (arc de cerc,
cerc, arce de curbă
progresivă sau combinaŃ
combinaŃii ale acestora)
STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON
acestora)

2
1.
1. Criterii
Criterii pentru
pentrustudiere
studiereaa traseelor
traseelor


 Functiile
Functiile arterelor
arterelor rutiere
rutiere --clasificare
clasificare

 Traficul
Traficul rutier
rutier

 Relieful
Relieful

 Conditii
Conditii geologice
geologicesi
sigeotehnice
geotehnice

 Conditii
Conditii climaterice
climaterice

 Conditii
Conditii sociale
sociale

 Conditii
Conditii legislative
legislative

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Functiile arterelor rutiere

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

3
Functiile arterelor rutiere

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Mobilitatea – Gradul de ocupare a terenurilor

Functiile arterelor rutiere

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

4
CLASIFICAREA
CLASIFICAREADRUMURILOR
DRUMURILOR

Din punct de vedere al destinaŃiei • drumuri publice


• drumuri de utilitate privată

Din punct de vedere al circulaŃiei


drumurilor
 drumuri deschise circulaŃiei publice
 drumuri închise circulaŃiei publice

Din punct de vedere funcŃional şi


administrativ-teritorial
 drumuri de interes naŃional
 drumuri de interes judeŃean
 drumuri de interes local

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Din punct de vedere tehnic

 drumuri de clasa tehnică I: trafic foarte intens, autostrăzi

 drumuri de clasă tehnică II: trafic intens, drumuri cu patru benzi de circulaŃie

 drumuri de clasă tehnică III: trafic mediu, drumuri cu două benzi de circulaŃie

 drumuri de clasă tehnică IV: trafic redus, drumuri cu două benzi de circulaŃie

 drumuri de clasă tehnică V: trafic foarte redus, drumuri cu una/două benzi

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

5
STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traficul
Traficulrutier
rutier
Caracteristicile traficului rutier

Intensitatea
Intensitatea

Viteza
Viteza

Densitatea
Densitatea

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

6
RELIEFUL
RELIEFUL

Conceptul
Conceptulde
deGIS
GIS

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Domenii de utilizare a GIS

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

7
Reprezentarea
Reprezentareaterenului
terenuluisi
siaaformelor
formelorde
derelief
relief

Masuratori
Masuratoritopografice
topografice

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Reprezentarea
Reprezentareaterenului
terenuluisi
siaaformelor
formelorde
derelief
relief

Calculul
Calculultriangulatiei
triangulatiei

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

8
Reprezentarea
Reprezentareaterenului
terenuluisi
siaaformelor
formelorde
derelief
relief

Planul
Planulde
desituatie
situatiecu
cucurbe
curbede
denivel
nivel

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

CONDITII
CONDITIIGEOLOGICE
GEOLOGICESI
SIGEOTEHNICE
GEOTEHNICE

Prospectarea terenului de fundare este necesară în vederea


stabilirii soluŃiei optime de proiectare si execuŃie prin cunoaşterea
în detaliu a stratificaŃiei si caracteristicilor pământului.

Cercetarea terenului cuprinde următoarele etape:


• examinarea materialului documentar şi de arhivă (publicaŃii, studii, hărŃi
topografice, seismologie, hidrologie, date meteorologice, etc.);
• recunoaşterea şi cartarea geologică-tehnică a terenului;
• lucrări de explorare a terenului;
• încercări asupra terenului de fundare;
• incercari de laborator.

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

9
2.
2. Studiul
Studiul traseelor
traseelor rutiere
rutiere

2.1
2.1Studiul
Studiultraseului
traseuluiin
inplan
plande
desituatie
situatie

2.2
2.2Studiul
Studiultraseului
traseuluiin
inprofil
profillongitudinal
longitudinal

2.3
2.3Studiul
Studiultraseului
traseuluiin
insectiuni
sectiuni transversale
transversale

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de ses

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

10
Traseu de ses

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de deal

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

11
Traseu de munte

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de munte

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

12
Traseu de munte

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de munte

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

13
Traseu de munte

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de coasta

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

14
Traseu de coasta

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de coasta

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

15
Traseu de coasta

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Traseu de urban

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

16
STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Consideratii asupra proiectarii traseelor

Determinarea elementelor geometrice ale traseului se face pe baza vitezei de


proiectare şi a condiŃiilor tehnice naturale şi economice.

La proiectarea traseului se are in vedere asigurarea gradului de sinuozitate.

Recomandari:
• aliniamentele lungi sunt monotone şi produc somnolenŃă
• în timpul nopŃii farurile din sens opus stânjenesc
• se încadrează mai bine în peisaj şi relief

Lungimea aliniamentelor (L) şi a curbelor (C) trebuie să fie mai mare decât
spaŃiul parcurs de vehicul în 5 secunde; aceasta corespunde unei valori:
L ≥ 1,4V,
C ≥ 1,4V
(în care L şi C sunt exprimate în metri iar V în Km/h).

Lungimea aliniamentelor se limitează la cca. 3-4 km din condiŃii de siguranŃă


a circulatiei.

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

17
RACORDAREA
RACORDAREA ALINIAMENTELOR
ALINIAMENTELOR

RACORDAREA
RACORDAREAALINIAMENTELOR
ALINIAMENTELORCU
CUARCE
ARCEDE
DECERC
CERC
Aliniamentele se racordează între ele, cel mai frecvent,
prin curbe arc de cerc, a căror rază trebuie să fie mai
mare sau egală cu raza minimă.

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

Elementele curbelor circulare:

-- unghiul
unghiul la
la vârf,
vârf, UU (în
(în grade
grade centesimale
centesimale sau
sau sexagesimale)
sexagesimale)

-- mărimea
mărimea razei
razei arcului
arcului de
de cerc,
cerc, RR (în
(în m)
m)

-- mărimea
mărimea tangentei,
tangentei, TT (în
(în m)
m)

-- lungimea
lungimea arcului
arcului de
de cerc,
cerc, CC (în
(în m)
m)

-- mărimea
mărimea bisectoarei,
bisectoarei, BB (în
(în m)
m)

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

18
RACORDAREA
RACORDAREAALINIAMENTELOR
ALINIAMENTELORCU
CU ARCE
ARCEDE
DE CURBĂ
CURBĂPROGRESIVĂ
PROGRESIVĂ

Necesitatea introducerii curbelor progresive

m - masa autovehiculului (kg)


P - greutatea autovehiculului (kgf)
g - acceleraŃia gravitaŃională (m/s2)
v - viteza cu care circulă autovehiculul (m/s)
R - raza curbei arc de cerc (m)

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

U
B'

Ti Te (strămutarea
B
Si Se tangentei)
CC

Oi L Oe
L ρ=R ρ=R

ρ=∞ ρ=∞

1 / ρ (curbură) L - curbă progresivă


C - arc de cerc

1/R

l (lungime)

Oi Ti Si Se Te Oe

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

19
Bibliografie

Cai de Comunicatie Rutiere - Diaconu E si altii – pag. 21 – 47


Planificare Urbana si Managementul Traficului - Anton V. (CD)
Introduction to Geographic Information Systems - INTERGRAPH (CD)

Transportation GIS – ArcView GIS - ESTRI (CD)


A Policy on Geometric Design of Highways and Streets – A.A.S.H.T.O. 2000

STUDIUL TRASEELOR RUTIERE - Conf.dr.ing.Valentin ANTON

20