Sunteți pe pagina 1din 9

CUPR'NS

I. RECAPITULAREACUNO$TTNTELORDIN CLASAAII-A. 5
1. Numerele de la 0 la 1 000. Formare, scriere, citire, comparare, ordonare . . . . . , . . . . 7
2. Adunarea 9i sciderea . 8
3. inmul,Lrea gi lmpir$rea. Fracgii . . . . . 11
4. Aflarea numirului necunoscut . . . . . . . 74
5. Ordinea efectuirii opera$ilor 15
6. Probleme 16
7. Test de evaluare inifiald (vezi Portofoliul elevului - p. 3)
8. Ameliorare/Dezvoltare. 17
II.NUMERELENATUMIEDELAOLAIOOOO ....... 18
1. Formare, scriere, citire. 19
2. Comparare, ordonare 2l
3. Rotunjirea numerelor natwale de la 0 la 10 000 . . . . . . ..,..... . 23
4. Recapitulare ...... 24
5. Test ile evaluare sumativd 7 (vezi Portofoliul elevului -p. 5)
6. Ameliorare/Dezvoltare . 25
7. Cifrele romane. . . . . . . ........ ..........i.. 26
8. Adunarea firi trecere peste ordin ...... 27
9. Sciderea firi trecere peste ordin 28
10. Adunarea cu trecere peste ordin......, 30
11. Concursul de matematici ,,Mari scriitori romlni ...... . 32
12. Sciderea cu trecere peste ordin ...... 33
13. Concursul de matematici ,Descoperiri revoluponare" . . . . . . . . , . . 35
14. Recapiaiare 36
!5. Test de evaluare sumativd.2 (vezi Portofoliul elevului - p.7)
76. Ameliorare/Dezvoltare. . 37
III. INMULTIREA NUMERELOR NATURALE DE LA O LA 10 OOO. 38
1. inmul$rea numerelor naturale de o cifri 39
2. inmulgirea cu o sumi sau o diferenfi . . 40
3. inmul$rea cu 10 sau 100 47
4. Inmullirea unui numir de 2 cifre cu un numir de o cifr 42
5. inmul$rea unui num5r de 3 cifre cu un numir de o cifri 43
6. innu$rea cAnd factorii au cel pu$n 2 cifre 44
7. Rccapifiiare 46
8. Test ile evaluare sumativd 3 (vezi PortofuIiul elevului - p , 9)
9. Ameliorare/Demoltare 47
Tv. IMPARTIREANUMERILoRNATURALE DE LAO LAlOO .. 48
1. impi4irea numerelor naturale de la 0 la 100 49
2. impi4irea unei sume/diferenge la un numir de o cifri 52
3. impirtirea la 10 sau 100 53
4. * impirlirea unui numir mai mic decit 100Ia un numir de o cifri 54
5. * imp;rgirea unui numdr mai mic decit 1 000 la un numir de o cifri 55
b. * impirtirea cu rest diferit de 0 56
7. Recapihiare 58
8. Test de evaluare sumativd 4 (vezi Porufoliul elevului - p. L1-)
9. Ameliorare/D ezv oltare . 59
v. oRDTNEA EFECTUARTT OPERATTTLOR. PROBLEME .. ... . 60
1. Ordinea efectuirii operaliilor. Parantezele rotunde . . . . . 60
2. Probleme cu operalii diferite. 62
3. Probleme care se rezolvi prin metoda figurativi 64
4. Probleme de organizare a datelor. . , . . . 68
5. Recapitulare 70
6. Test de evaluare sumativd 5 (vezi Portofoliul elevului - p. 13)
7. Ameliorare/Dezvoltare. 71
VI. FRACTII 82
1. Scrierea 9i citirea fracgiilor 73
2. Fracgii egale 75
3. Comparareafracgiilor 76
4. Aflarea unei fraclii dintr-un lntreg . . . 77
5. Probleme de aflare a unei fra4ii dintr-un numir 78
6. Probleme de aflare a unui nurnir cand se cunoaste o fracgie . .......,,.... 79
7. Recapitulare 80
8. Test de evaluare sumativd 6 (vezi Portofoliul elevului - p. !5)
9. Ameliorare/Dezvoltare 81

VII. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE 82


1. Puncte si linii ...... 83
2. Poligoane. Unghiul .. 84
3. Triunghiul 85
4. Dreptunghiul qi paffatul 86
5. Perimetrul 87
6. Simetria 88
7. Corpuri geometrice. . . 89
8. Interiorul qi exteriorul unei figuri geometrice 91
9. Recapitulare 92
70;. Test de evaluare sumativd 7 (vezi Portofoliul elevului - p. 17)
L7. Ameliorare/Dezvoltare. 93

VIII. UNITATI DE MASURA. 94


1. Unitigi de misuri pentru lungime. Metrul. . . . 95
2. Unite$ de mesure pentru capacitate. Litrul . 96
3. Unitili misuri
de pentru mase. Kilogramul. 97
4. Uniti$ misuri
de pentru timp. 98
5. Monede gibancnote..... 99
6. Recapitulare 100
7. Test de evaluare sumativd 8 (vezi Portofoliul elevului - p . 79)
8. Ameliorare/Dezvolure . . . . 101
9. Teste de evaluare finald - dupd modelul evaludilor nationale si
internaf.onaie (vezi Poitofoliul elevului - p.21.) '
RECAPITULARE
CLASA A II-A

Fl-42
L--- cifra (ordinul) unitalilor
ltI I
v
Y
M
Cifrele
-
cifra (ordinul) zecilor
IL--------------- cifra (ordinul) sutelor

= semnele grafice cu ajutorul cdrora scriem numerele


(0, L, 2, 3, 4, s, 6, 7, 8,s)
Numerele pare = au unititilor un numdr par (0,2, 4, 6, g)
cifra
Numerele impare = au cifra unititilor un numir impar (j., 3, 5, 7, g)
Numerele consecutive = numerele care urmeazi unele dupi altele

S!i19i 9a cifrele pe care le folosira noi se nuvnesc ..cifre


arabe", dar.ele pr6vin, de fapt, din r"rcii^ i"aii"#-iiaii
sunt cei eaie le-au preliat gi rdspanTnr;-;;rrtr'o)

Este semnul ,,mai mare" si


seamini cu mXna dreapti
indoiti.
ru>

d
Este semnul ,,mai mic" gi
seamind cu mAna stAngi
indoiti.

ADUNAREA SCADEREA
400+300=700 700-300=400
400 + 300 = 700 ------> sumi 700-300=400-------> diferen!i
termen scizdtor
termen desc5zut
PROPRTET\\LE ApUNARII
400+300=300+400
800+0=0+300=300
200 + 100 +400 = (200 + 100) +400 200+ (100
= +400) = 700
@ Completeazi cu semnele sau numerele corespunzitoare:
2s4 i--j 432 i--i- i-.i = zgs *j oz r ezr
1s3 i_"_j s2s 14e , [- f:i:l 6L*il= i,-i*ie
t42 [j 324.i l-l*l 2[_j3.2[-]-f
."M
L4B

$ Completeazi tabelul: & Gisegte toate numerele de forma abc


cifrele impare consecutive.

V
Y
H'
I Scrie patru numere consecutive dintre E Ordoneazi crescitor numerele:
care: a) 283;728;238; 601.
a) al doilea si fie 600; i if,i i_]:Ll iI"L:l i:i:" l
L_j_] i |",il-j il_i-] il_._i.-l b) 59;395;593; 385.
b) primul si fie 188; L-t-I_l Lil_] L"l-i: il,:ill
il-i: ll-f .ri-lj j i- i-i i @ Ordoneaza descrescitor numerele:
c) ultimul sa fie 902. 736;637;73;743.
ml-i t-"i:ir i:-j:J L i.i,i il i i Li::i:J i_i"_"1-i L"l_"l-i
d) al treilea si fie 762.
t.*-i-:ll [:Lil ii-i-i t l:i,r
@ Gesegte numerele care pot fi puse in locul lui x, pentru a obgine relafii adevirate.
Alege unul dintre acestea 9i scrie-l cu litere.

4 3 7 x 4 4 3 4 9 6 x 4 8 2
V
x x v
E"
k.
Calculeazi 9i efectueazi proba prin operatia inversi:

2 5 0 + 1 3 6
7 5 3 + 7 5 3
V
v
'ls.
3 4 7 2 3 5 7 3 2 2 4 1-

Pentru un ,,FB" la matematice, Alin trebuie si afle:

M-
v
v
a) suma numerelor 624 gi 1g5;

b) diferenga numerelor 623 409;


9i
d) numirul cu 134 mai mare decAt 42g;

e) numirul cu 33 mai mic declt 542;


.ir'

c) cu cAt este mai mare 403 decAt 1g1; f) doui numere a ciror sumi este 423.

La un aprozar s-au adus 132 kg decartofi @ Calculeaza diferenla dintre suma nu-

m.
gi cu 39 mai multe kg de varzd. merelor 421 9i 182 9i diferenta numere_
Cate kg de legume s-au adus in total? lor 203 9i 181. Rezolvi intr-un exercitiu!
R va
V "e R .e
v
'--

NUMERELE NATURALE
DE LA O LA LO OOO

I&
v
1234
4215
-
-
mii
1
4
2
2
3
7
uniteF

4
5
Citirea unui
numdr se face de
la sthnga la dreapta!
7 432--.+ 7 4 3 2 Exemplu:
1 004 ---+ 1 0 0 4 patru mii
doud. sute
9 305 ---r 9 3 0 5 cinc[sprezece
10 000 0
- 1 0 0 0

unititilor
zecilor
sutelor
ul miilor Nu pronun$dwt clasele
5i ordineld care sunt
zecilor de mii Marcate cu O.
Exewylu: o mie patru

Stiali sistenul nostru de nuneratie se nunette sistevn zecl^,\al


cd,
deoarece este fornat din grupe de zece? Acesta a fost inventat ln India.

. In scrierea numerelor, se lasi un mic spaliu intre clase.

ADUNAREA scApeBea
termen+termen=sumi descizut - scizitor = diferenli
P ro p ri etdli I e adundri i: . opera$a inversi adunirii
1. covqutativitate
2. asociativitate
3. ffi ele*e^t
^eutru
@ Completeazi rebusul gi la A - B vei descoperi ci numirul ,noui mii treisprezece' are
4...

f . in sistemul zecimal se formeazi grupe de cAte ... ,rnitiF.


Y
2. Mai mare decAt clasa unitifilor este clasa . .. Y
3. A gasea literi la alfabet
4. Numerele cu sog se mai numesc . ..
5. Prima literi a semnului ,="
,/.

I S.ti" cu litere numerele: @ Scrie cu cifre numerele:

7243 . doui mii trei sute cinci = i_-: a-Ai_ i _,


'__ r -_-_-- _T_--* _--

6304
. trer m[ optzecr= . , .
91 dor L - -]_- -_-'
*"-;------:-;---
. o mre unsprezece = | j _ .
-r _
24s6 . trei mii optzeci 9i gapte
..T--.l-"-i -T'.-T'T]
10 000
-i titlLt.i
. zece mii
5 705
a
{$ S" a: numirul 1 405. Precizeazi cifrele g

:$#; ##f,
care indici:
a) ordinul miilor u
b) ordinul zecilor Ii v
c) ordinul sutelor t*-t
LJ esee l-1 Il-il-r
d) ordinul uniti$lor i: [-T:i:i_]-_If e eee ff:l:Ilf:_l
@ Observe regula qi continui girul cu inci trei numere:
a) 1897 1899
b)9001 9000
c) 9 960 9970
.. i ---i---- r -

-..i_- i i

S S.ri" nom"rele reprezentate pe nurndritori:

l;l,,tL Ii'i I,il


@ Utt"a"a o singuri dati cifrele ascunse in desenul alaturat, scrie:
a) cel mai mare numir impar d e forma abcd;
b) cel mai mic numir par deformaab?; i l

c) cel mai mare numdr de cinci cifre cu cifia sutelor 0. i l l I |-l l


@ Coloreaze numerele scrise corect.
a) noui mii zece
, i9, 10,L.0, i l :si,lil.o_l0r ,9,rlor io.o.o.
D,l m clncEecl
crncr
:-l5r t5 o'o i

c) patru mii patru


;.-' ,4, :-a,oi4, l-,-a-r0f,,.0lOl+, i i-'+:.-,4q,ol
@ Scrie trei numere consecutive, gtiind ci:
9199 i , i i ;t l . ., ,
a) primul este
r. ,r

b)ultimuleste9000 i l. l-,- ]_i l'. l i.i


,i-. ,., , ; ,

a) ciframiilor este cel mai mare numir par de o cifri;


b) cifra zealor este elementul neutru de la adunare;
c) cifra unitifilor este cel mai mic numir impar;
d) cifra sutelor este predecesorul numirului reprezen-
tat de cifra miilor.

S-ar putea să vă placă și