Sunteți pe pagina 1din 100

SINTEZA

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor
(structurată pe articole sau puncte din proiect)
la proiectul

REGULAMENTULUI-CADRU
de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Conţinutul punctelor din proiectul prezentat spre Conţinutul obiecţiei/ propunerii/ recomandării Argumentarea autorului proiectului
consultare publică
Confederația Națională a Sindicatelor, Aviz nr. 03-02/466 din 28.05.2019
Persoana fizică, Serghei Badaneu

Pct. 16 Fraza din pct. 16 se propune a fi expusă în Se acceptă parțial.


Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor următoarea redacție:
interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte Proiectarea şi montarea conductelor Prevederile pct. 16 se exclud, deoarece acestui punct
cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de sistemelor interioare de alimentare cu apă se referă la rețelele interne de apă și de canalizare,
polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condiţiilor rece şi fierbinte se execută în conformitate cu care nu sunt subiectul acestui Regulament – Cadru și
tehnice şi instrucţiunilor producătorilor de utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de nici a Legii 303/2013.
echipamente, cheltuielile fiind suportate integral polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condiţiilor
de către consumatori. tehnice şi instrucţiunilor producătorilor de
echipamente, cheltuielile fiind suportate
integral de către consumatori.

Argumentare:
Din anul 1985 și sau 1998 tehnologiile au
evoluat în timp. Prin urmare considerăm că
nu trebuie să fie utilizată noțiunea ”țevi de
oțel cu acoperire de polimeri”. Așa cum
Solicitantul suportă costul integral, este firesc
ca soluția de proiect, ce urmează a fi
coordonată cu Operatorul să conțină în sine
tipul și caracteristicile instalațiilor de
alimentare cu apă. 
 Pct. 22 Fraza din pct. 22 se propune a fi expusă în Se acceptă.
Avizul de branşare/racordare îşi pierde versiunea: Pct.22 a se expune în următoarea redacție: ”Avizul
valabilitatea dacă pe parcursul unui an de la data Avizul de branşare/racordare îşi pierde de branşare/racordare îşi pierde valabilitatea dacă pe
eliberării avizului n-a fost elaborat şi prezentat valabilitatea dacă la expirarea termenului de parcursul unui an de la data eliberării avizului nu a
operatorului spre coordonare proiectul de 2 ani după eliberarea avizului de fost elaborat şi prezentat operatorului spre
alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă la branşare/racordare nu au demarat lucrările de coordonare proiectul de alimentare cu apă/de
expirarea termenului de 2 ani după eliberarea construcţie a imobilului. În acest caz canalizare, sau dacă la expirarea termenului de 2 ani
avizului de branşare/racordare nu au demarat solicitantul este obligat să solicite după eliberarea avizului de branşare/racordare nu au
lucrările de construcţie a imobilului. În acest caz operatorului prelungirea termenului de demarat lucrările de construcţie a imobilului. În acest
solicitantul este obligat să solicite operatorului valabilitate a avizului de branşare/racordare. caz solicitantul este obligat să solicite operatorului
prelungirea termenului de valabilitate a avizului Dacă operatorul constată că este imposibilă prelungirea termenului de valabilitate a avizului de
de branşare/racordare. realizarea condiţiilor tehnico-economice branşare/racordare.
Dacă operatorul constată că este imposibilă incluse în avizul precedent, solicitantul va Dacă operatorul constată că este imposibilă
realizarea condiţiilor tehnico-economice incluse cere un nou aviz de branşare/racordare iar realizarea condiţiilor tehnico-economice incluse în
în avizul precedent, solicitantul este obligat să Operatorul îl va emite în termen de 20 zile avizul precedent, solicitantul va cere un nou aviz de
obţină un nou aviz de branşare/racordare. calendaristice. branşare/racordare iar Operatorul îl va emite în
termen de 20 zile calendaristice.”

Argumentare:
Termenul de 2 ani specifică expres care este
valabilitatea documentului în cauză. Prin
urmare se necesită a fi exclusă clauza cu
referință la un an, care de facto contravine
argumentului de mai sus, modificând durata
de valabilitate a avizului de racordate până la
un an.
Din cele specificate în alineatul doi, se
constată că Operatorul a emis un aviz de
racordare cu condiții tehnice ne economice.
Aceste aspect a provocat costuri exagerat de
mari care nu pot fi realizate, prin urmare
solicitantul nu a putut realiza avizul de
racordare.

Pct. 23 Îndeplinirea condiţiilor tehnico- Se acceptă.


Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice economice stipulate în avizul de branşare Pct. 23 a se expune în următoarea redacție:
stipulate în avizul de branşare/racordare, eliberat /racordare, eliberat de către operator, este ”Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate
de către operator, este obligatorie pentru obligatorie pentru solicitant. în avizul de branşare/racordare, eliberat de către
solicitant şi pentru proiectant. Proiectul instalaţiilor interne de apă şi operator, este obligatorie pentru solicitant.
Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de de canalizare, a branşamentului de apă, a Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare, a branşamentului de apă, a racordului racordului de canalizare, elaborat în baza canalizare, a branşamentului de apă, a racordului de
de canalizare, elaborat în baza avizului de avizului de branşare/racordare, se canalizare, elaborat în baza avizului de
branşare/racordare, se coordonează de către coordonează de către operator în termen de branşare/racordare, se coordonează de către operator
operator în termen de cel mult 10 zile cel mult 10 zile calendaristice de la data în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data
calendaristice de la data prezentării proiectului. prezentării proiectului. Prin derogare de la prezentării proiectului. Prin derogare de la
Dacă operatorul nu coordonează proiectul în prevederea dată, în cazul racordării specifice prevederea dată, în cazul racordării specifice a
termenul stabilit, proiectul se va considera a instalațiilor de utilizare cu debit mare de instalațiilor de utilizare cu debit mare de apă,
coordonat în mod tacit. apă, operatorul și solicitantul sânt în drept să operatorul și solicitantul sânt în drept să negocieze și
negocieze și să stabilească alte termene de să stabilească alte termene de coordonare a
coordonare a proiectului final, dar nu mai proiectului final, dar nu mai mult de 30 zile
mult de 30 zile, calendaristice”.

Argumentare:
Îndeplinirea condițiilor este obligatorie
pentru solicitant. Necesitatea respectării
condițiilor tehnice de către proiectant și
executant, sunt detalii
Referitor la cel de-al doilea aliniat. Sunt
situații complexe, când pentru coordonarea
proiectului se necesită 30 zile sau și mai
multe. Operatorul poate să fie obligat să
indice cauza necoordonării proiectului în
termen de 10 zile dar nicidecum să fie
aplicată o abordare de ”coordonare tacită”
care ar provoca situații incerte în rețelele de
alimentare și canalizare.
Pct. 24 Se accepta parțial.
Se creează o impresie că pct. 24 contravine
Executarea branşamentului de apă, a racordului Pct. 24
pct. 23 în condițiile în care avizul de
de canalizare se asigură de către operator sau de După cuvintele ”sau de către solicitant” a se
racordare este obligatoriu a fi realizat de către
către solicitant şi numai în baza proiectului completa cu cuvintele ”după caz” și mai departe
solicitant.
avizat de către operator cu respectarea dreptului dupa text.
de proprietate. În cazuri temeinic justificate de Dacă totuși există cazuri când Operatorul
către solicitant sau operator şi când condiţiile trebuie să execute branșamentul de apă sau
tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite racordul, atunci aceste cazuri trebuie să fie
branşarea mai multor instalaţii interne de apă ale enumerate.
consumatorilor la acelaşi branşament de apă.

Pct. 25 Se propune completarea pct. 25 cu Nu se acceptă.


La cererea solicitantului, operatorul este prevederea:
obligat să asigure, executarea branşamentului de Nu trebuie de legat de notiuni exhaustive de genul
apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea La cererea solicitantului, operatorul „debit mediu” sau ”debit minim” neavand o cifră
contorului. Aceste lucrări se execută de operator este obligat să asigure, executarea oficială pentru astfel de noțiuni. Termenul de 60 zile
în termen de pînă la 30 zile calendaristice din branşamentului de apă şi/sau a racordului de este mai mult decat suficient pentru efectuarea unei
data achitării de către solicitant a tarifelor pentru canalizare şi montarea contorului. Aceste branșări/racordări, si nu este nevoi de a extinde sau
branşare/racordare, în cazul consumatorilor lucrări se execută de operator în termen de negocia alt termen (nu construim drumuri se face o
casnici şi în termen de pînă la 45 zile pînă la 30 zile calendaristice din data achitării simpla conexiune.
calendaristice din data achitării de către solicitant de către solicitant a tarifelor pentru
a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul branşare/racordare, în cazul consumatorilor
consumatorilor noncasnici. casnici. În cazul solicitanților noncasnici
termenul de realizare a lucrărilor se va diviza
pe următoarele categorii din data achitării de
către solicitant a tarifelor pentru
branșare/racordare:
a) 45 de zile calendaristice, pentru
cazuri de racordare a instalației de utilizare cu
debit scăzut de apă la rețea;
b) 60 de zile calendaristice, pentru
racordarea instalației de utilizare cu debit
mediu de apă la reţea.
c) prin derogare de la prevederile alin.
(a, b), în cazul racordării specifice a
instalațiilor de utilizare operatorul și
solicitantul sânt în drept să negocieze și să
stabilească alte termene de racordare.

Argumentare:

Nu poate fi termenul de realizare a racordului


similar în cazul consumatorilor casnici în
raport cu consumatorii noncasnici. Sunt
cazuri de racordare la rețea a instalațiilor de
utilizare a fabricilor, uzinelor, blocuri de
locuit, etc. respectiv termenul de racordare
este mai mare.

Pct. 31 Se propune de expus în următoarea redacție: Se acceptă.


Operatorul poate refuza argumentat Operatorul poate refuza argumentat
eliberarea avizului de branşare/racordare eliberarea avizului de branşare/racordare
solicitantului, în cazul în care se confruntă cu solicitantului, în cazul în care se confruntă cu
lipsă de capacitate de producţie. Refuzul trebuie lipsă de capacitate de producţie. Refuzul
motivat şi justificat de operator prin calcule, date privind accesul la rețea trebuie formulat în
în baza cărora s-a determinat că există lipsă de scris de către operator, cu prezentarea
capacitate de producţie. Concomitent, operatorul motivelor justificate din punct de vedere
este în drept să propună solicitantului reducerea tehnic și economic și cu prezentarea
debitului solicitat. informațiilor pertinente despre măsurile
necesare pentru înlăturarea motivelor de
refuz, inclusiv despre măsurile necesare
pentru dezvoltarea rețelelor şi despre
termenele concrete de realizare a dezvoltării
acestora.
Comentariu: Dreptul la rețea trebuie să fie
garantat pentru toate persoanele fizice și
juridice la serviciul public de alimentare cu
apă și de în conformitate cu actele legislative
şi cu alte acte normative în domeniu în
vigoare.

Pct. 33 Se propune în următoarea redacție: Nu se acceptă.


În cazul în care operatorul nu-și exercită În cazul în care operatorul nu-și exercită Pct. 33 a se expune în următoarea redacție:”
atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament
nu eliberează avizul de branşare/racordare sau nu și nu eliberează avizul de branşare/racordare În cazul în care operatorul nu-și exercită atribuțiile
efectuează branşarea/racordarea instalaţiilor prevăzute de prezentul Regulament și nu eliberează
sau nu efectuează branşarea/racordarea
interne de apă şi/sau de canalizare ale avizul de branşare/racordare sau nu efectuează
solicitantului la sistemul public de alimentare cu instalaţiilor interne de apă şi/sau de branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă
apă şi de canalizare în termenul stabilit, canalizare ale solicitantului la sistemul public şi/sau de canalizare ale solicitantului la sistemul
solicitantul este în drept să conteste aceste de alimentare cu apă şi de canalizare în public de alimentare cu apă şi de canalizare în
acţiuni la Agenția Națională pentru termenul stabilit se vor aplica sancțiuni termenul stabilit se vor aplica sancțiuni în condițiile
Reglementare în Energetică sau în instanța de conform indicatorilor da calitate stabiliți în Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de
judecată competentă, în termenele prevăzute de anexa nr. 4 a prezentului document. performanță ai serviciului public de alimentare cu
legislația în vigoare. apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenție”.
Argumentare:
Pentru racordarea la rețeaua de apă în termeni Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de
mai mari decât cei stabiliți în pct. 28 (4 zile) performanță nu prevede sancțiuni deoarece Legea
Operatorul trebuie să fie sancționat. Valoarea 303 nu stabileste sanctionarea prin regulamente.
acestor sancțiuni se descrie în anexa nr. 4 a Sanctionarea poate fi efectuata doar in baza Codului
prezentului Regulament administrativ.
Pct. 36 Se propune de a institui un nou punct 361 cu Nu se acceptă.
La blocurile locative, unde contractul de următorul conținut: Punctul de delimitare este stabilit prin efectul Legii,
furnizare/prestare a serviciului public de La blocurile locative, unde contractul de iar ANRE nu este în drept de a revizui norma în
alimentare cu apă şi de canalizare este încheiat furnizare/prestare a serviciului public de cauză. În acest sens Legea nr. 303 din 13.12.2013
dintre operator și administratorul blocului alimentare cu apă și de canalizare este privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
locativ, punctul de delimitare a instalaţiilor încheiat dintre operator și proprietarii canalizare la
interne de apă se stabileşte la ieşirea din contorul apartamentelor, punctul de delimitare a art. 4 direct definește noțiunea de punct de
instalat în subsolul blocului locativ, conform instalațiilor interne de apă se stabilește la delimitare ca fiind
avizului de branşare eliberat de către operator. ieșirea din contorul instalat pe scara blocului,
locul în care instalaţia internă de apă şi/sau de
sau la ieșirea contorului instalat în canalizare a consumatorului se conectează la
apartamente. sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de
Argumentarea: canalizare.
Rețelele interne din blocul locativ aparțin
Trebuie prevăzut și cazul când operatorul proprietarilor apartamentelor, în conformitate cu art.
deține contracte individuale cu locatarii din 29, alin. 4, lit. e).
apartamente.

Pct. 39 Se propune instituirea unui punct nou 39 1. Nu se acceptă.


Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de Pentru consumatorii casnici nu este Potrivit Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind
canalizare ale consumatorului de reţeaua publică obligatoriu semnarea actului de delimitare. serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
de canalizare este căminul de racord la reţeaua Acesta urmând a fi semnat numai în caz că și anume art. 4 clar definește noțiunea de punct de
publică de canalizare în sensul de scurgere a consumatorul solicită semnarea. delimitare – loc în care instalaţia internă de apă
apelor uzate. şi/sau de canalizare a consumatorului se conectează
Argumentare: Așa cum operatorul este
la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de
responsabil de întreținerea și exploatarea
canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori
contorului de apă în cazul consumatorilor
se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate.
casnici, reiese că procesul de semnare a
Punctul de delimitare se stabileşte în contractul de
actului de delimitare nu trebuie să fie
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
clasificat ca ”Obligatoriu”.
cu apă şi de canalizare cu respectarea cerințelor
legale.Deci punctul de delimitare urmează a fi
prevăzut în contractul de furnizare/prestare a a
serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare cu respectarea cerințelor prevăzute la art.4
din Legea nr.303/13.12.2013..

Pct. 58 Se propune instituirea unui nou punct 581 Se acceptă parțial.


În cazul încăperilor locuibile din cămine în care În cazul încăperilor locuibile din cămine ce Pct. 58 se va expune în următoarea redacție:
grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al au fost privatizate, contractul se va încheia cu "În cazul încăperilor locuibile din cămine în care
locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va fiece proprietar în parte. Consumul de apă grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al
încheia doar cu gestionarul fondului locativ sau, fiind facturat în dependență de volumul total locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va
în lipsa gestionarului, cu persoana desemnată de înregistrat lunar divizat în dependență de încheia cu gestionarul fondului locativ (asociația de
locatari, cu specificarea necesităţilor tuturor numărul total de locuitori, conform proprietari în condominiu) sau, în lipsa gestionarului,
locatarilor din bloc. informației justificative ce o acumulează cu persoana desemnată de locatari, cu specificarea
operatorul la momentul semnării contractelor. necesităţilor tuturor locatarilor din bloc."
Aegumentare:
Argumentare:
Propunerea este în contrazicere cu art. 52 din Legea
Trebuie să existe posibilitatea de a fi semnat cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015.
contract separat cu fiece proprietar în parte, În acest sens și pct. 58 în redacția proiectului e
în caz că odăile din cămin au fost privatizate. necesar de al aduce în concordanță cu norma
Volumul de apă fiind divizat la numărul total invocată.
de locuitori pe cămin, ulterior, amplificat la
numărul de locatari din fiece odaie în parte,
conform informației justificative prezentate la
momentul semnării contractelor de către
solicitanți.

Pct. 65 Se propune de modificat termenul de 15 zile Se acceptă.


Contractul de furnizare/prestare a serviciului cu 30 zile.
public de alimentare cu apă şi de canalizare,
încheiat între operator şi consumator pentru o
perioadă nedeterminată, îşi produce efectele până Argumentare:
la rezilierea lui, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament şi clauzele contractului
de furnizare/prestare a serviciului public de Se propune a fi utilizat termenul de informare
alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul în de 30 zile. În această perioada, consumatorul
care contractul de furnizare/prestare a serviciului final ar întreprinde careva măsuri ce iar
public de alimentare cu apă şi de canalizare, este permite să prelungească respectiv și termenul
încheiat între operator şi consumator pentru o de valabilitate al contractului.
perioadă determinată, operatorul va preîntâmpina
consumatorul despre rezilierea unilaterală a
contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data rezilierii. După caz, operatorul
este obligat să restituie datoriile faţă de
consumator cel târziu până la data rezilierii
contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pct. 67, lit. d) Se acceptă.


Precizare.
Drepturile consumatorului în raport cu
operatorul sunt: Se propune ca în conținutul contractului să Normele respective urmează a fi incluse în
d) să iniţieze modificarea şi completarea fie stipulat că relațiile dintre operator și Contractul-cadru privind furnizarea/prestarea
contractului de furnizare/prestare a serviciului consumator sunt reglementate de Legea serviciului public de alimentare cu apăși canalizare
public de alimentare cu apă şi de canalizare privind serviciul public de alimentare cu apă această prevedere.
şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri și de canalizare, inclusiv de Regulamentul cu
adiţionale, inclusiv în cazul în care apar privire la serviciul public de alimentare cu
prevederi noi în Legea nr. 303 din 13.12.2013 apă și de canalizare cu modificările în
privind serviciul public de alimentare cu apă şi vigoare.
de canalizare şi în prezentul Regulament; Procesul de modificare a contractului la fiece
modificare de Lege sau regulament cu privire
la serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare este unul anevoios, care în final nu
aduce valoarea adăugată nici unei părți.

Pct. 67, lit. o) Pct. 67, lit. o) la despăgubiri din partea Se acceptă parțial.
Drepturile consumatorului în raport cu operatorului pentru nerespectarea lit. o) a se expune în următoarea redacție:
operatorul sunt: parametrilor de calitate ai serviciului public ”la despăgubiri din partea operatorului pentru
de alimentare cu apă şi de canalizare stipulați nerespectarea parametrilor de performanță ai
la despăgubiri din partea operatorului pentru în anexa nr. 4 a prezentului Regulament; serviciului public de alimentare cu apă şi de
nerespectarea parametrilor de calitate ai canalizare, potrivit condițiilor contractuale negociate
serviciului public de alimentare cu apă şi de de părți”.
canalizare.
Pct. 68, lit. c) Se acceptă.
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună
Obligaţiile consumatorului sunt:
instalaţiile interne de apă şi de canalizare
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună
aflate în gestiunea sa în conformitate cu
instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate
documentele normativ-tehnice, să remedieze
în gestiunea sa în conformitate cu documentele
la timp avariile şi scurgerile de apă de la
normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi
reţelele interne proprii.
scurgerile de apă de la reţelele proprii.
Pct. 68, lit. d) d) să asigure integritatea contoarelor şi a Nu se acceptă.
Obligaţiile consumatorului sunt: sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să Pct. 68, lit. d) a se menține în redacția proiectului.
d) să asigure integritatea contoarelor şi a întreprindă măsuri de protecţie a contorului
sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă contra îngheţului în caz că acestea sunt
măsuri de protecţie a contorului contra instalate pe proprietatea sa.
îngheţului;

Pct. 69 Pct. 69 a se complete cu o nouă literă u1 care


Nu se acceptă.
Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii va avea următorul conținut: Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public
sunt: să achite penalități pentru indicatorii de
de alimentare cu apă şi de canalizare prevede la art.8
u) să repare prejudiciile cauzate calitate stabiliți în anexa nr. 4 a prezentului
aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului
consumatorului în cazul în care este demonstrată Regulament; în conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la
vina operatorului; indicatorii de performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat
de Agenție, și respective părțile vor stabili în
contractile negociate compensațiile respective.
Pct. 88 Se propune de a modifica anexa nr. 3 cu Se acceptă.
Prevede anexa nr. 4 anexa nr. 4.
Argumentare:
Referință eronată la anexă.

Pct. 155 Se propune a se completa pct. 155 cu o frază Nu se acceptă.


Consumatorul este în drept să solicite nouă: În cazul când operatorul nu va reconecta instalaţiile
operatorului reconectarea instalaţiilor interne de interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la
apă şi de canalizare la sistemul public de În cazul în care operatorul nu-și sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
alimentare cu apă şi de canalizare, după exercită atribuțiile prevăzute de prezentul în termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după
înlăturarea de către el a cauzelor care au condus Regulament și nu reconectează consumatorul ce consumatorul a solicitat reconectarea se vor aplica
la deconectare şi după achitarea tarifului pentru la rețea în termenul stabilit, se vor aplica sancțiuni în condițiile Regulamentului-cadru cu
sancțiuni conform indicatorilor da calitate
reconectare. Operatorul este obligat să stabiliți în anexa nr. 4 a prezentului privire la indicatorii de performanță ai serviciului
reconecteze instalaţiile interne de apă şi de document. public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat
canalizare ale consumatorului la sistemul public şi aprobat de Agenție.
de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul Argumentare:
care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce Se accepta ca sin Regulamntul indicatori de
consumatorul a solicitat reconectarea. Pentru reconectarea la rețea în termeni mai performanta Lregea 303, pct 25
mari decât cei stabiliți în pct. 155 (3 zile)
Operatorul trebuie să fie sancționat. Valoarea
acestor sancțiuni se descrie în anexa nr. 4 a
prezentului Regulament.

Se propune de a completa Regulemntul-


Nu se acceptă.
Cadru cu o nouă anexă nr. 4, Compensații
Indicatorii de calitate nu sunt prevăzuți în
aplicate în cazul nerespectării indicatorilor de
Regulamentul privind indocatorii de calitate,
calitate. respectiv compensațiile respective nu se pot regăsi în
Regulamentul-Cadu de organizare și funcționare a
serviciului publicd de alimentare cu apă și de
canalizare.
Asociaţia Întreprinderilor de Alimentare cu Apă şi Canalizări “MOLDOVA APĂ-CANAL”, Aviz nr. 54-01-04 din 24.05.2019

În Secțiunea 1 DISPOZIȚII GENERALE de Referitor la propunerea de a se completa


introdus primul aliniat cu următorul conținut: Regulamentul cu Anexa nr. 4, nu se acceptă. Nu
toate reglementările specificate conțin norme cu
”Prezentul Regulament – Cadru este elaborat referire la indicatorii de performanță.
în corespundere cu prevederile actelor
legislative și normative în vigoare expuse în
Anexa nr. 4 (Acte legislative și normative în
vigoare). În caz că, actele legislative sau
normative expuse în Anexa nr. 4 sunt
modificate sau înlocuite se vor utiliza actele
modificate și cele noi adoptate.”

De completat Regulamentul – Cadru


cu Anexa nr. 4 (Acte legislative și normative
în vigoare):

1. Legea privind serviciul public de


alimentare cu apă și de canalizare nr.
303 din 13.12.2013 (Monitorul
Oficial, 2014, nr. 60-65, art. 123);
2. Legea cu privire la apa potabilă nr.
272 din 10.02.1999 (Monitorul
Oficial, 1999, nr. 39-41, art. 167);
3. Legea apelor 272 din 23.11.2011
(Monitorul Oficial, 2012, nr. 81, art.
264);
4. Legea privind protecția mediului
înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993
(Monitorul Parlamentului,
01.10.1993, nr. 10, art. 283);
5. Legea serviciilor publice de
gospodărie comunală nr. 1402 din
24.10.2002 (Monitorul Oficial, 2003,
nr. 14-17, art. 123);
6. Codul Contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008
(Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 3-6, art.15 din
16.01.2009);
7. Legea privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 24.12.2006
(Monitorul Oficial, 2006, nr. 32-35,
art. 116);
8. Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă” nr. 186-XVI din 10.07.2008
(Monitorul Oficial, 2008, nr. 143-144,
art. 587);
9. Legea privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009
(Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr. 67, art. 183);
10. Legea privind securitatea industrială a
obiectelor industriale periculoase nr.
116 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial
2012, nr. 135-141, art. 445);
11. Legea privind activităţile de
acreditare şi de evaluare a
conformităţii nr. 235 din 01.12.2011
(Monitorul Oficial, 2012, nr. 46-47,
art. 136);
12. Legea privind calitatea în construcții
nr. 721 din 02.02.1996 (Monitorul
Oficial, 1996, nr. 25, art. 259);
13. Legea privind securitatea generală a
produselor nr. 422 din 22.12.2006
(Monitorul Oficial, 2007, nr. 36-38,
art. 145);
14. Legea privind activitatea de
reglementare tehnică nr. 420 din
22.12.2006 (Monitorul Oficial, 2007,
nr. 36-38, art. 141);
15. Legea cu privire la standardizarea
națională nr. 20 din 04.03.2016
(Monitorul Oficial, 2016, nr. 90-99,
art. 170);
16. Legea metrologiei nr. 19 din
04.03.2016 (Monitorul Oficial, 2016,
nr. 100-105, art.190);
17. Legea privind apărarea împotrivă
incendiilor nr. 267 din 09.11.1994
(Monitorul Oficial, 1995, nr. 15-16,
art. 144);
18. Hotărârea Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente
nr. 285 din 23.05.1996 (Monitorul
Oficial, 1996, nr. 42, art. 349);
19. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind
cerințele de colectare, epurare și
deversare a apelor uzate în sistemul
de canalizare și/sau în emisari de apă
pentru localitățile urbane și rurale nr.
950 din 25.11.2013 (Monitorul
Oficial, 2013, nr. 284-289, art. 1061);
20. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind
evidența și raportarea apei folosite nr.
835 din 29.10.2013 (Monitorul
Oficial, 2013, nr. 243-247, art. 941);
21. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind
zonele de protecție sanitară a prizelor
de apa nr. 949 din 25.11.2013
(Monitorul Oficial, 2013, nr. 284-289,
art. 1060);
22. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului cu privire
la cerințele de calitate a apelor
subterane nr. 931 din 20.11.2013
(Monitorul Oficial, 2013, nr. 276-280,
art. 1037);
23. Hotărârea Guvernului cu privire la
Serviciul de Supraveghere de Stat a
Sănătății Publice nr. 384 din
12.05.2010 (Monitorul Oficial, 2010,
nr. 78-80, art. 455);
24. Hotărârea Guvernului cu privire la
instituirea Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al
apelor minerale naturale, potabile şi
băuturilor nealcoolice îmbuteliate” nr.
934 din 15.08.2007 (Monitorul
Oficial, 2007, nr. 131-135, art. 970);
25. Hotărârea Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente
nr. 285 din 23.05.1996 (Monitorul
Oficial, 1996, nr. 42, art. 349);
26. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului sanitar
privind sistemele mici de alimentare
cu apă, nr. 1466 din 30.12.2016
(Monitorul Oficial, 2017, nr. 60-66,
art. 131);
27. Hotărârea Guvernului pentru
aprobarea ,,Regulamentul sanitar
privind stabilirea condițiilor de
plasare pe piața a produselor
biodistructive". nr.564 din 10.09.2009
(Monitorul Oficial, 2009, nr. 144-147,
art. 630);
28. Hotărîrea ANRE cu privire la
aprobarea Regulamentului cu privire
la serviciul public de alimentare cu
apă și de canalizare Nr. 271 din
16.12.2015 (Monitorul Oficial, 2016,
nr. 69-77, art. 447);
29. NRS 35-05-57:2003 Reguli de
securitate la depozitarea, transportarea
și utilizarea clorului. Aprobat prin
Hotărârea Departamentului
Moldovastandard nr. 1442 din
29.12.2004;
30. Instrucţiunea privind evidenţa
surselor de alimentare cu apă pentru
stingerea incendiilor şi supravegherea
după starea lor pe teritoriul Republica
Moldova. Aprobată prin ordinul
Departamentului Situații Excepționale
nr. 84 din 27.04.2004;
31. Ordinul Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcţiilor nr. 195 din
29.12.2014 cu privire la aprobarea
documentului normativ NCM
A.08.02:2014 „Securitatea şi
sănătatea muncii în construcţii”
(Monitorul Oficial, 2015, nr. 59-66
art. 464);
32. Ordinul Ministerului Economiei și
Infrastructurii și Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului nr. 159/331 din 02.07.2018
cu privire la aprobarea Regulamentul
privind exploatarea tehnică a
sistemelor și instalațiilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare
(ediția a doua). Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 377-383 din
05.10.2018.
33. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения.
34. NCM G.03.02:2015 ”Rețele și
instalații exterioare de canalizare”
aprobat prin ordinul Ministerului
Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor nr. 56 din 25.04.2016
(Monitorul Oficial, 2016, nr. 123-127,
art. 754);
35. NCM G.03.03:2015 (MCH 4.01-02)
”Instalații interioare de alimentare cu
apă și canalizare”, aprobat prin
ordinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor nr. 124 din
18.11.2015 (Monitorul Oficial, 2015,
nr. 317-323, art. 2267);
36. NCM G.03.01-2012 Stații de
capacitate mică de epurare a apelor
uzate comunale, aprobat prin ordinul
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor nr. 48 din 15.04.2013
(Monitorul Oficial, 2013, nr. 104-108,
art. 584);
37. СP D.01.06-2012 Determinarea
limitelor admisibile de substanțe
nocive în debitele (scurgerile)
superficiale pentru condițiile
Republicii Moldova;
38. CP G.03.01-2006 Proiectarea şi
montarea conductelor sistemelor
interioară de alimentare cu apă rece şi
fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel
cu acoperire de polimeri;
39. CP G.03.02-2006 Proiectarea şi
montarea conductelor sistemelor de
aprovizionare cu apă şi canalizarea
din materiale de polimeri;
40. CP G.03.03-2011 Proiectarea şi
montarea conductelor subterane de
alimentare cu apă din ţevi de masă
plastică cu fibre de sticlă;
41. CP G.03.04-2011 Proiectarea,
montarea şi exploatarea sistemelor de
canalizare interioară din ţevi din
polipropilenă;
42. CP G.03.05-2011 Proiectarea şi
montarea sistemelor interioare de
alimentare cu apă şi încălzire a
clădirilor din ţevi de cupru;
43. CP G.03.06-2011 Proiectarea şi
montarea conductelor subterane de
canalizare din ţevi din materiale
plastice armate cu fibre de sticlă;
44. CP G.03.07:2016. Sisteme de epurare
biologică naturală a apelor uzate
comunale în filtre plantate cu
macrofite (fitofoltre);
45. CP G.04.11.-2013 Metodologia de
calcul a pierderilor de căldură, a
volumului neînregistrat de apă caldă,
a pierderilor de apă caldă în sistemele
comunale de alimentare cu apă caldă
menajeră.
46. СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и
сооружения водоснабжения и
канализации. Правила
производства и приёмки работ;
47. СНиП 3.05.05-84 Технологическое
оборудование и технологические
трубопроводы;
48. СНиП 3.03.01-87 Несущие и
ограждающие конструкции;
49. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и
отделочные покрытия;
50. СНиП III-10-75 Благоустройство
территорий;
51. СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства;
52. СНиП III-4-80 Техника
безопасности в строительстве;
53. Пособие по проектированию
сооружений для забора подземных
вод (к СНиП 2.04.02-84);
54. Пособие по проектированию
сооружений для очистки и
подготовки воды (к СНиП 2.04.02-
84*);
55. Пособие по определению толщин
стенок стальных труб, выбору
марок, групп и категорий сталей
для наружных сетей
водоснабжения и канализации (к
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-
85);
56. СНиП 2.03.11-85 Защита
строительных конструкций от
коррозии;
57. СН 456-73 Нормы отвода земель
для магистральных водоводов и
канализационных коллекторов;
58. СН 441-72 Указания по
проектированию ограждений
площадок и участков предприятий,
зданий, сооружений;

Necesitatea introducerii Anexei nr. 4 este


faptul că în textul regulamentului sunt
menționate doar unele acte normative
relevante domeniului. De exemplu, în punctul
10 nu sunt menționate toate normativele în
construcții relevante domeniului. Astfel se
creează o impresie greșită că celelalte
normative sunt ignorate și nu sunt aplicabile.
De asemenea, СНиП 2.04.03-85 a fost
înlocuit cu NCM G.03.02:2015 ”Rețele și
instalații exterioare de canalizare”.

În tot textul Regulamentului – Cadru se Se acceptă.


utilizează noțiunea de consumator noncasnic Noțiunea de consumator noncasnic în tot textul
(pct. 6, 44, 48, 60, 109, 115, 142 și 143), care proiectului va fi transpusă în noțiunea de
consumator, altul decât cel casnic".
nu se definește în Regulament sau în alte acte
legislative. Se recomandă introducerea
definiției sau neutilizarea noțiunii.

Pct. 6 Pct. 6, noțiunea de ”avarie” este o noțiune Se acceptă.


tehnică, de aceea trebuie de expus în
În sensul prezentului Regulament, se utilizează conformitate cu prevederile punctelor 2.9.28
noțiunile definite de Legea privind serviciul Noțiunea de avarie a se expune în următoarea
și 3.2.40 din ”Regulamentul privind
public de alimentare cu apă și de canalizare nr. redacție:
exploatarea tehnică a sistemelor și
303 din 13.12.2013 precum și următorii termini instalațiilor publice de alimentare cu apă și de
și definiții: canalizare (ediția a doua)”, aprobat prin avarie – la sistemul public de alimentare cu apă se
avarie – deteriorare sau defectarea ordinul nr. 159/331 din 02.07.2018 de către consideră defecțiunile conductelor, instalațiilor și
Ministerul Economiei și Infrastructurii și utilajului aferent sau periclitarea exploatării lor, care
anumitor părţi componente ale sistemului public
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării provoacă întreruperea completă sau parțială a livrării
de alimentare cu apă şi de canalizare urmare a Regionale și Mediului (Monitorul Oficial al apei consumatorilor, inundarea teritoriului. Drept
cărora nu pot fi menţinuţi, în limitele admisibile, Republicii Moldova nr. 377-383 din avarii în sistemul public de canalizare se consideră
parametrii tehnologici de funcţionare a 05.10.2018). distrugerea tuburilor și instalațiilor sau înfundarea lor
cu blocarea evacuării apelor uzate și revărsarea
sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, care pot duce la înrăutăţirea avarie – la sistemul public de alimentare cu acestora pe teritoriu.
parametrilor de calitate a apei furnizate, apă se consideră defecțiunile conductelor,
prejudicierea mediului ambiant, deteriorarea instalațiilor și utilajului aferent sau
bunurilor persoanelor juridice sau fizice şi este periclitarea exploatării lor, care provoacă
necesar de a întrerupe sau limita furnizarea apei întreruperea completă sau parțială a livrării
şi/sau recepţionării apelor uzate de la apei consumatorilor, inundarea teritoriului.
consumatori; Drept avarii în sistemul public de canalizare
se consideră distrugerea tuburilor și
instalațiilor sau înfundarea lor cu blocarea
evacuării apelor uzate și revărsarea acestora
pe teritoriu.

Pct. 10 Pct. 10 se va expune în următoarea redacție: Se acceptă parțial.


Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea ”Exploatarea, întreținerea, reparația, Pct. 10 a se expune în următoarea redacție:
sau modernizarea reţelelor publice de alimentare extinderea sau modernizarea sistemelor ”Exploatarea, întreținerea, reparația, extinderea sau
cu apă şi de canalizare, după caz, se efectuează modernizarea sistemelor publice de alimentare cu
publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
de către operator în conformitate cu prevederile apă şi de canalizare, se efectuează de către operator
Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul se efectuează de către operator în în conformitate cu prevederile Legii nr.303 din
public de alimentare cu apă şi de canalizare, a conformitate cu prevederile actelor legislative 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu
contractelor încheiate. Normelor în construcţii în vigoare, normativelor în construcții (NCM apă şi de canalizare, a contractelor încheiate, actelor
СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 şi СНиП și СНиП în vigoare), codurilor practice (CP), legislative în vigoare, normativelor în construcții
2.04.03-85. regulamentelor tehnice de exploatare și (NCM G.03.02:2015, СНиП în vigoare), codurilor
regulamentelor de exploatare și întreținere a practice (CP), regulamentelor tehnice de exploatare
și regulamentelor de exploatare și întreținere a
utilajelor recomandate de producători
utilajelor recomandate de producători acestora.”
acestora.”

Pct. 14 Pct. 14, de înlocuit sintagma ”prezentul Se acceptă parțial.


Operatorul este obligat să întreprindă toate Regulament” cu sintagma ”actele normative
măsurile necesare pentru prevenirea sau și regulamentele în vigoare”. Pct. 14 a se expune în următoarea redacție:
remedierea defectelor şi a deranjamentelor din "Operatorul este obligat să întreprindă toate măsurile
instalaţiile sistemului public de alimentare cu necesare pentru prevenirea sau remedierea defectelor
apă şi de canalizare, în condiţiile stabilite de Remedierea defecțiunilor și deranjamentelor şi a deranjamentelor din instalaţiile sistemului public
Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul sunt aspecte tehnice, care se reglementează în de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile
public de alimentare cu apă şi de canalizare, de actele normative și regulamentele de stabilite de Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind
contractul de furnizare/prestare a serviciului serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
exploatare. Regulamentul – Cadru, conform
public de alimentare cu apa si de canalizare şi de de contractul de furnizare/prestare a serviciului
prezentul Regulament. punctului 1, determină relațiile dintre public de alimentare cu apa si de canalizare, de
prestatorii serviciilor de alimentare cu apă şi prezentul Regulament și reglementările în vigoare".
de canalizare (în continuare – operatori) şi
utilizatorii acestor servicii cu privire la
branșarea/racordarea instalațiilor interne de
apă şi de canalizare, la contractarea, la
furnizarea şi plata serviciului public de
alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi
serviciul public de canalizare.

Pct. 16 Pct. 16 de exclus. Prevederile acestui punct Se acceptă.


Lucrările de proiectare şi de montare a se referă la rețelele interne de apă și de
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a canalizare, care nu sunt subiectul acestui
branşamentelor de apă şi a racordurilor de
Regulament – Cadru și nici a Legii 303/2013.
canalizare, precum şi cele de modificare a
acestora se efectuează cu respectarea Normelor
în construcţii CНиП 2.04.01-85 şi СНиП
3.05.01-85, CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-
98) Proiectarea şi montarea conductelor
sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi
fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire
de polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condiţiilor
tehnice şi instrucţiunilor producătorilor de
echipamente, cheltuielile fiind suportate integral
de către consumatori.

Pct. 19 Pct. 19, lit. d) din Regulament, "copia actului Se acceptă.


Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, de identitate, in cazul persoanelor fizice" de
solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul permutat in pct. 20, lit. c).
operatorului, care va cuprinde obligatoriu
următoarele:
a) numele, prenumele persoanei fizice,
denumirea persoanei juridice şi adresa locului de
consum, numerele telefonului/faxului, altor
informaţii de contact;
b) scopul utilizării apei;
c) debitul de apă solicitat, cu excepţia
consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi
regimul de furnizare solicitat, debitul şi
caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate
în reţeaua publică de canalizare, regimul
deversării;
d) copia actului de identitate, în cazul
persoanei fizice;
e) codul poştal, codul de identificare al
proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare,
funcţiile, numele, prenumele persoanelor
autorizate să semneze contractul;
f) termenul de branşare/racordare.

Pct. 20
La cerere se anexează:
a) copia actului care atestă dreptul de
proprietate asupra imobilului sau copia
documentului care atestă obţinerea pe cale legală
a imobilului sau permisiunea autorităţilor de
resort;
b) pentru consumatorii noncasnici copia
deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea
competentă sau copia altui document care atestă
dreptul de a desfăşura activitatea, după caz.
Solicitantul prezintă copiile documentelor
şi originalele pentru verificarea copiilor
prezentate.

36. La blocurile locative, unde contractul de Pct. 36, se va expune în următoarea redacție: Se acceptă.
furnizare/prestare a serviciului public de ”La blocurile locative, punctul de delimitare a
alimentare cu apă şi de canalizare este încheiat instalațiilor interne de apă se stabilește la Pct. 36 se va expune în următoarea redacție: ”La
dintre operator și administratorul blocului
ieșirea din contorul instalat în subsolul blocurile locative, punctul de delimitare a
locativ, punctul de delimitare a instalaţiilor
interne de apă se stabileşte la ieşirea din contorul blocului locativ, conform avizului de instalațiilor interne de apă se stabilește la ieșirea din
instalat în subsolul blocului locativ, conform branșare eliberat de către operator. În contorul instalat în subsolul blocului locativ,
avizului de branşare eliberat de către operator. blocurile locative, care nu au subsoluri, conform avizului de branșare eliberat de către
contorul se instalează în cămin sau în scara operator. În blocurile locative, care nu au subsoluri,
blocului, în dependență de condițiile locale.” contorul se instalează în cămin sau în scara blocului,
Indiferent de forma de contractare, punctul în dependență de condițiile locale.” Indiferent de
de delimitare rămâne neschimbat. forma de contractare, punctul de delimitare rămâne
neschimbat.

Motivare: Determinarea locului de consum se


stabilește prin efectul Legii (a se vedea art.4 din
Legea nr.303/13.12.2013). A se susține concluzia de
mai sus ” Indiferent de forma de contractare, punctul
de delimitare rămâne neschimbat”.
37. La consumatorii noncasnici punctul de Pct. 37 trebuie de specificat și punctul de Se acceptă parțial.
delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de delimitare la punctele termice individuale. Pct. 37 a se expune în următoarea redacție.
canalizare ale consumatorului de reţelele publice La consumatorii, alții decât cei casnici punctul de
de alimentare cu apă şi de canalizare ale delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de
operatorului, se stabileşte în dependenţă de canalizare se stabileşte în locul în care patrimoniul se
delimitarea patrimoniului consumatorului delimitează în funcție de dreptul de proprietate dintre
noncasnic de proprietatea operatorului, care se consumatorul, altul decât cel casnic și operator, care
indică în actul de delimitare și este parte se indică în actul de delimitare și este parte
componentă a contractului de furnizare/prestare componentă a contractului de furnizare/prestare a
a serviciului public de alimentare cu apă şi de serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare. În cazul punctelor termice a unităţilor canalizare. În cazul unităţilor termoenergetice,
termoenergetice, punctul de delimitare a reţelelor punctul de delimitare se stabilește în locul în care
de apă potabilă este prima flanşă a contorului patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcție
instalat în punctul termic central de dreprul de proprietate.

Pct. 42 sintagma ”26” de înlocuit cu Prevederea respectivă este stipulată în pct. 42.
sintagma ”28”.

Pct. 68 Pct. 68 de exclus lit. v) deoarece repetă Se acceptă.


Obligaţiile consumatorului sunt: prevederile lit. j) din același punct. În Pct. 68 se va menține doar lit. j).
j) să nu evacueze spre deversare în Obligaţiile consumatorului sunt:
sistemul public de canalizare substanţe interzise j) să nu evacueze spre deversare în sistemul
de actele normative în vigoare şi care pot avaria public de canalizare substanţe interzise de actele
reţeaua publică de canalizare sau pot afecta normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua
funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea
uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate cu instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită
concentraţia poluanţilor care depăşeşte deversarea apelor uzate cu concentraţia poluanţilor
concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a
apele uzate; poluanţilor în apele uzate.
v) să respecte condiţiile de deversare a
apelor uzate să nu evacueze în sistemul public de
canalizare a substanţelor interzise spre deversare
şi care pot provoca avarii ale reţelelor sau pot
afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare
(consumatorul noncasnic);

Pct. 69, lit. i) Pct. 69, lit. i) va avea următorul conținut: ”să Se acceptă parțial.
Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii întreprindă măsuri de remediere a
sunt: Pct. 69, lit. i) se va expune în redacția:
defecțiunilor produse în rețelele sale, în
să întreprindă măsuri de remediere, în termenele Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii
termenele stabilite prin actele normative în
stabilite prin Legea nr. 303 din 13.12.2013 sunt:
privind serviciul public de alimentare cu apă şi vigoare;”. să întreprindă măsuri de remediere, în termenele
de canalizare şi prezentul Regulament, a stabilite prin Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind
Aspectele tehnice de remediere a
defecţiunilor produse în reţelele sale; serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
defecțiunilor sunt prevăzute în actele și prezentul Regulament și reglementăările în vigoare
normative. a defecţiunilor produse în reţelele sale.

Pct. 69, lit. r) sintagma ”104” de înlocuit cu Se acceptă.


sintagma ”107”.

Pct. 70, lit. d) sintagma ”140” de înlocuit cu Se acceptă.


sintagma ”143”.

Pct. 75, lit. b) Pct. 75, lit. b) după sintagma ”Metodologiei Nu se acceptă.
Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, de determinare, aprobare şi aplicare a
întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a
metrologică a contoarelor se efectuează: tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de
apă, de canalizare şi de epurare a apelor
b) în apartamentele din blocurile locative canalizare şi de epurare a apelor uzate presupune și
uzate” de completat cu sintagma ”și planul de componenta investițiilor. În acest sens, nu este
cu care sînt încheiate contracte directe cu
investiții”. necesar de a completa pct. 75, lit. b) cu noțiunea
operatorul sau la încheierea contractului direct
cu operatorul – de către operator, din contul respectivă.
mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru
serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, calculate conform Metodologiei de
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor
pentru serviciul de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată
de Agenţie.

Pct. 85 Pct. 85, prima propoziție se va expune în Se acceptă parțial.


Citirea indicilor contorului în scopul facturării următoarea redacție: ”Citirea indicilor
serviciului public furnizat se efectuează lunar de contorului în scopul facturării serviciului După sintagma „Citirea indicilor contorului în scopul
către operator, iar datele contorului se indică în facturării serviciului public furnizat se efectuează” se
public furnizat se efectuează de către operator
factura de plată. adaugă sintagma „lunar, cu excepția caselor
sau consumator, iar datele contorului se individuale,”.
indică în factura de plată.”. În perioada rece
a anului când căminele și contoarele de apă La blocurile locative, la institutii si la agenti
sunt izolate termic, nu tot timpul este economici datele pot fi si trebuie sa fie citite lunar.
posibilitatea de citit lunar indicațiile
contorului. De asemenea, consumatorii au
posibilitatea indicării și comunicării
indicațiilor contorului în factura de plată.

Pct. 92 Pct. 92, alin. (2) de înlocuit sintagma ”28” cu Nu se acceptă.


În cazul în care consumatorul nu prezintă sintagma 29”. Pct. 92 a se menține în redacția proiectului.
contorul, sigilat şi/sau sigiliile aplicate
contorului, la expertiza judiciară sau dacă se
constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost
împachetat contorul sunt violate, sau dacă sacoşa
în care a fost împachetat contorul este
deteriorată, operatorul este în drept să aplice faţă
de consumator prevederile punctului 128 din
prezentul Regulament.
În caz de distrugere, de sustragere sau de
pierdere a contorului şi/sau a sigiliilor aplicate
lui, după ce au fost transmise de către operator
consumatorului, operatorul este în drept să aplice
prevederile punctului 128 din prezentul
Regulament.

Pct. 99, de înlocuit sintagma ”81” cu Prevederea respectivă se conține în pct. 99.
sintagma ”82”.

Pct. 109 Pct. 109, de înlocuit sintagma ”5 zile” cu Nu se acceptă.


În cazul în care contorul instalat la consumatorul sintagma ”maxim 15 zile”. Regulamentul dat Termenul de 5 zile este suficient pentru remedierea
casnic sau la branşamentul blocului locativ este este un regulament cadru, iar diferiți situației.
deteriorat nu din vina consumatorului, operatorul Mai mult ca atît termenul de 5 zile este un indicator
operatori au diferite posibilități tehnice și
restabileşte evidenţa volumului de apă potabilă de performanță.
în termen de 5 zile lucrătoare de la data financiare. Termeni mai exacți pot fi stabilite
demontării contorului, prin repararea contorului în regulamentele aprobate de către APL în
sau înlocuirea lui. Consumatorii noncasnici funcție de caz aparte.
restabilesc din cont propriu evidenţa volumului
de apă potabilă, apă tehnologică, ape uzate în
termen de 5 zile lucrătoare, prin repararea
contorului sau înlocuirea lui.

Pct. 110 Pct. 110, de înlocuit sintagma ”10 zile” cu Nu se acceptă.


În cazul în care contorul este sustras sau sintagma ”1 lună”. Regulamentul dat este un Termenul de 10 zile este un termen rezonabil.
deteriorat şi aceasta se datorează culpei regulament cadru. Termeni mai exacți pot fi De asemenea, întru asigurarea continuității și
consumatorului, acesta este obligat să anunţe uniformității, ca și în sectorul gazelor naturale și
stabilite în regulamentele aprobate de către
imediat operatorul. În aceste situaţii, energiei electrice, pct. 110 se menține în redacția
consumatorul suportă toate cheltuielile pentru APL în funcție de caz aparte. proiectului.
repararea, montarea sau înlocuirea contorului.
Restabilirea evidenţei consumului de apă se face
nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării documentate a sustragerii sau a
deteriorării contorului. În cazul neconformării
consumatorului cu aceste cerinţe, operatorul este
în drept să aplice punctul 114 din prezentul
Regulament.

Pct. 118 Pct. 118, după sintagma ”indicii contorului” Nu se acceptă.


Facturile se emit în baza indicilor contorului sau, se completează cu sintagma ”, calcului Pct. 118 a se menține în redacția proiectului.
după caz, a normelor de consum şi a tarifelor conform secțiunii branșamentului (în cazul Facturile se emit în baza indicilor contorului
aprobate de către autorităţile administraţiei consumului fraudulos)” și mai departe după sau, după caz, a normelor de consum şi a tarifelor
publice locale sau de către Agenţie, cu text. aprobate de către autorităţile administraţiei publice
respectarea prevederilor prezentului Regulament, locale sau de către Agenţie cu respectarea
inclusiv la emiterea facturilor pentru plata prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la
preventivă. emiterea facturilor pentru plata preventivă.

De aceste plăți nu este responsabila Agenția sau


autoritatea publica. Sunt plati care se calculeaza de
catre operator in baza formulelor.
Pct. 155 Pct. 155, se completează cu o propoziție Nu se acceptă.
Consumatorul este în drept să solicite nouă: ”Cheltuielile justificate aferente Pct. 155 a se expune în următoarea redacție:
operatorului reconectarea instalaţiilor interne de suspendării, respectiv, reluării furnizării Consumatorul este în drept să solicite operatorului
apă şi de canalizare la sistemul public de reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de
serviciului se suportă de către consumator.”
alimentare cu apă şi de canalizare, după canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi
înlăturarea de către el a cauzelor care au condus Conform prevederilor articolului nr. 23, alin. de canalizare, după înlăturarea de către el a cauzelor
la deconectare şi după achitarea tarifului pentru (9) din Legea 303/2013. care au condus la deconectare şi după achitarea
reconectare. Operatorul este obligat să tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat
reconecteze instalaţiile interne de apă şi de să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de
canalizare ale consumatorului la sistemul public canalizare ale consumatorului la sistemul public de
de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care
care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce consumatorul
consumatorul a solicitat reconectarea. a solicitat reconectarea..

Pct. 158 Pct. 158, sintagma ”Legea nr. 303 din Se acceptă parțial.
Despre executarea lucrărilor planificate (de 13.12.2013 privind serviciul public de Pct. 158 a se expune în redacția:
reparaţie, branşare/racordare, reconstrucţie etc.) alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie,
la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de branşare/racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele
Regulament” de înlocuit cu sintagma ”actele
canalizare la care sunt branşate/racordate publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la
instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale legislative și normative în vigoare”. care sunt branşate/racordate instalaţiile interne de
consumatorilor, operatorul este obligat să anunţe Aspectele tehnice ce se atribuie apă şi de canalizare ale consumatorilor, operatorul
consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile întreruperilor neplanificate sunt este obligat să anunţe consumatorii în prealabil, cu
lucrătoare înainte de executare. reglementate în actele normative. cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de executare.
În cazul întreruperilor neplanificate a În cazul întreruperilor neplanificate a
furnizării/prestării serviciului public de furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu
alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul apă şi de canalizare, operatorul este obligat să
este obligat să restabilească furnizarea/prestarea restabilească furnizarea/prestarea serviciului public
serviciului public către consumatori în termenul către consumatori în termenul cel mai scurt posibil,
cel mai scurt posibil, dar care să nu depăşească dar care să nu depăşească termenul stabilit prin
termenul stabilit prin contractul de contractul de furnizare/prestare a serviciului public
furnizare/prestare a serviciului public de de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi limitele stabilite de Legea nr. 303 din 13.12.2013
limitele stabilite de Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, prezentul Regulament și reglementările în
de canalizare şi prezentul Regulament. vigoare.

Numerotarea punctelor 178 și 179 de corectat Se acceptă.


cu 165 și 166, conform ordinei.

Pct. 172 Pct. 172, sintagma ”ANRE” de înlocuit cu Se acceptă.


Operatorul este obligat să prezinte ANRE în sintagma ”Agenție”. Sintagma ”Agenție”
termenul stabilit și în volum deplin orice este utilizată în tot textul Regulamentului –
informaţie solicitată privind reclamaţiile, copiile
Cadru.
înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte
documente necesare examinării şi soluţionării de
către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.

Ministerul Economiei, Aviz nr. 07-3442 din 31.05.2019

În textul documentului este utilizată noțiunea Se acceptă parțial.


de consumator noncasnic, ceea ce contravine Noțiunea de "consumator noncasnic" se va transpune
prevederilor Legii 303/2013 privind serviciul în noțiunea de "consumator, altul decât cel casnic".
public de alimentare cu apă și de canalizare,
unde este utilizată sintagma de „alți
consumatori”. În tot textul Regulamentului
urmează a fi exclusă sintagma respectivă.
Pct. 10 Pct. 10 de substituit sintagma „СНиП Se acceptă parțial.
Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea 2.04.03-85” cu sintagma „NCM
sau modernizarea reţelelor publice de alimentare G.03.02:2015”. СНиП 2.04.03-85 a fost Pct. 10 a se expune în redacția:
cu apă şi de canalizare, după caz, se efectuează Exploatarea, întreținerea, reparația, extinderea sau
abrogat odată cu intrarea în vigoare a NCM
de către operator în conformitate cu prevederile modernizarea sistemelor publice de alimentare cu
Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul G.03.02:2015. apă şi de canalizare, se efectuează de către operator
public de alimentare cu apă şi de canalizare, a în conformitate cu prevederile Legii nr.303 din
contractelor încheiate. Normelor în construcţii 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu
СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 şi СНиП apă şi de canalizare, a contractelor încheiate, actelor
2.04.03-85. legislative în vigoare, normativelor în construcții
(NCM G.03.02:2015, СНиП în vigoare), codurilor
practice (CP), regulamentelor tehnice de exploatare
și regulamentelor de exploatare și întreținere a
utilajelor recomandate de producători acestora.

Pct. 16 Pct. 16 de substituit СНиП 2.04.01-85 cu Se acceptă parțial.


Lucrările de proiectare şi de montare a NCM G.03.03:2015 și СНиП 3.01.01-85* cu Pct. 16 a se exclude, deoarece ține de rețelele interne
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a NCM A.08.01:2016. ale consumatorului.
branşamentelor de apă şi a racordurilor de
canalizare, precum şi cele de modificare a
acestora se efectuează cu respectarea Normelor
în construcţii CНиП 2.04.01-85 şi СНиП
3.05.01-85, CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-
98) Proiectarea şi montarea conductelor
sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi
fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire
de polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condiţiilor
tehnice şi instrucţiunilor producătorilor de
echipamente, cheltuielile fiind suportate integral
de către consumatori.

Pct. 37 Pct. 37 Nu este clar în cazul în care contorul Se acceptă parțial.


La consumatorii noncasnici punctul de nu este montat pe flanșe unde va fi punctul de Pct. 37 a se expune în următoarea redacție:
delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de delimitare pentru unitățile termoenergetice? La consumatorii, alții decât cei casnici, punctul de
canalizare ale consumatorului de reţelele publice delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de
Totodată, la sfîrșitul alineatului de exclus
de alimentare cu apă şi de canalizare ale canalizare se stabileşte în locul în care patrimoniul se
operatorului, se stabileşte în dependenţă de sintagma „central”, din motivul că există și delimitează în funcție de dreptul de proprietate dintre
delimitarea patrimoniului consumatorului puncte termice individuale. consumatorul, altul decât cel casnic și operator, care
noncasnic de proprietatea operatorului, care se se indică în actul de delimitare și este parte
indică în actul de delimitare și este parte componentă a contractului de furnizare/prestare a
componentă a contractului de furnizare/prestare serviciului public de alimentare cu apă şi de
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul unităţilor termoenergetice,
canalizare. În cazul punctelor termice a unităţilor punctul de delimitare  se stabilește în locul în care
termoenergetice, punctul de delimitare a reţelelor patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcție
de apă potabilă este prima flanşă a contorului de dreprul de proprietate.
instalat în punctul termic central.
Pct. 42 Pct. 42 de substituit sintagma „pct.26” cu Pct. 42 conține prvederea respectivă.
Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul sintagma „pct. 28”.
41 din prezentul Regulament solicitantul depune
o cerere, în forma prevăzută de operator, iar
operatorul pentru încheierea acestor contracte va
utiliza datele şi informaţia prezentată de către
persoana fizică sau juridică conform prevederilor
punctelor 19, 20 şi 28 din prezentul Regulament.
În cazul în care a fost schimbat proprietarul
locului de consum persoana fizică sau persoana
juridică este obligată să prezinte operatorului
următoarele acte pentru încheierea contractului:
Pct. 69, r) Pct. 69, r) de substituit sintagma „punctului Se acceptă.
Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii 104” cu sintagma „punctului 107”. Pct. 69, lit. r) a se expune în următoarea redacție:
sunt: Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii
să determine consumul de apă şi al apelor uzate, sunt:
în lipsa contorului, conform prevederilor să determine consumul de apă şi al apelor uzate, în
punctului 104 din prezentul Regulament. lipsa contorului, conform prevederilor punctului 107
din prezentul Regulament.

Pct. 70, lit. d) Pct. 70, d) de substituit sintagma „punctul Se acceptă.


Drepturile operatorului în raport cu consumatorii 140” cu sintagma „punctul 143”. Pct. 70, lit. d) a se expune în următoarea
sunt: redacție:
să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de Drepturile operatorului în raport cu consumatorii
canalizare în cazurile prevăzute în punctul 140 sunt:
din prezentul Regulament. să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de
canalizare în cazurile prevăzute în punctul 143 din
prezentul Regulament.

Pct. 71 Pct. 71 de suplinit cu următoarea prevedere: Nu se acceptă.


Volumul de apă furnizat consumatorului se „În cazul în care consumatorul utilizează apa Această specificare se poate menționa în Contractul
determină în baza indicilor înregistraţi de nu numai pentru necesități menajere și de furnizare/prestare a serviciului public de
contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. alimentare cu apă și de canalizare.
igienico-sanitare dar și în procesul de
Volumul de ape uzate evacuată în sistemul Art. 27 alin. 3 din Legea 303/2013 nu prevede altă
public de canalizare şi recepţionate de către producere, sau există pierderi irecuperabile modalitate de facturare a volumului de apă uzată.
operator se determină în baza indicilor de apă în procesul de producere (livrarea Doar părțile pot de comun acord sa stabilească altă
înregistraţi de contorul de evidenţă a apelor aburului industrial, evaporarea apei în variantă de facturare, dar și aceasta nu trebuie să
uzate, iar în lipsa lui, volumul apelor uzate se atmosferă de la turnurile de răcire, contravină prevederilor legale
determină în baza indicilor înregistraţi de suplinirea rețelelor termice), în lipsa
contorul de apă potabilă sau apă tehnologică.
contoarelor pentru determinarea volumului
de ape uzate evacuate, serviciul public de
canalizare se facturează în baza calculelor
bazate pe tipul proceselor tehnologice și de
producere. Calculele respective se efectuează
de către consumator, se coordonează cu
operatorul și Agenția și se includ în
contractul de furnizare/prestare a serviciului
încheiat între operator și consumator.”
Reieșind din considerentul că în procesul de
producere nu toată apa este evacuată în
sistemul de canalizare;
Sau: pentru consumatorii (companii,
organizații, agenți economici care utilizează
apa în scopuri de producere sau tehnologice)
cota parte din volumul de apă uzată evacuată
în sistemul public de canalizare și
recepționată de către operator în raport cu
volumul consumului de apă, se determină
prin calcul bazat pe tipul proceselor
tehnologice și de producere. Calculul este
efectuat de consumator și coordonat cu
operatorul și Agenția și se includ în
contractul de furnizare/prestare a serviciului
încheiat între operator și consumator.

Pct. 172 Pct. 172 de substituit sintagma „ANRE” cu Se acceptă.


Operatorul este obligat să prezinte ANRE în sintagma „Agenție”.
termenul stabilit și în volum deplin orice
informaţie solicitată privind reclamaţiile, copiile
înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte
documente necesare examinării şi soluţionării de
către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.

În anexe de exclus sintagma „aprobat prin Se acceptă.


Hotărârea ANRE nr.271/2015 din 16
decembrie 2015.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Aviz nr. 27/06-1389 din 24.05.2019
Pct. 77 Pct. 77 Nu se acceptă.
Operatorul acceptă pentru instalare doar contoare Este necesar de indicat conditiile de
verificate metrologic şi legalizate pe teritoriul introducere pe piata și/sau de dare in Reglementarea tehnică la care se face referire, se
Republicii Moldova. Operatorul este obligat să aplică mijloacelor de măsurare noi care, la
folosinta a contoarelor de apa, care sunt
refuze instalarea contorului procurat de către introducerea lor pe piaţă, sînt fabricate de un
solicitant, potenţial consumator, dacă tipul, stabilite prin Hotărirea Guvernului nr. 408
din 16 iunie 2015 ,,Pentru aprobarea producător înregistrat pe teritoriul Republicii
parametrii şi caracteristicele tehnice ale
Reglementiirii tehnice privind punerea la Moldova, precum şi mijloacelor de măsurare noi sau
contorului nu corespund celor incluse în
Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al dispoziție pe piața a mijloacelor de măsurare" care au fost în folosinţă, importate din alte ţări.
Republicii Moldova și nu este indicat în avizul și este prevazut aplicarea marcajului CE și Pct. 77 a se menține în redacția proiectului.
de branşare/racordare. marcajului metrologic suplimentar pe
contoare de apa, insotirea cu declaratie de
conformitate, instructiunile și informatiile
emise în limba de stat.
Pct. 102 Pct. 102 Se acceptă.
Contoarele montate la consumatori sau la De exclus referinta la "Lista oficială a
operator şi utilizate pentru facturare, trebuie mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu
verificate metrologic în termenele legale,
controlului metrologic al statului L.0.-2004,
stabilite în conformitate cu Lista Oficială a
mijloacelor de măsurare și a măsurilor supuse aprobatii prin Hotărîrea Serviciului
controlului metrologic de stat, aprobată prin Standardizare și Metrologie nr.
Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 şi 1445 din 4 ianuarie 2004" fiind abrogată și
numai în laboratoarele metrologice autorizate. În de înlocuit cu urmatoarea sintagma "Lista
cazul rezultatelor negative ale verificărilor Oficială a mijloacelor de măsurare și a
metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau măsurilor supuse controlului metrologic
se repară. legal, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.1042 din 13.09.2016".
Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Aviz nr. 16-07/2036 din 29.05.2019
În tot textul Regulamentului-cadru se va Aceste noțiuni nu sunt prevăzute în proiect.
utiliza notiunea de ,,operator ", conform
prevederilor Legii nr. 303/2013. Se va
evita utilizarea altor termeni , pentru a nu
crea confuzii, spre exemplu, la pct. 1 se
mentioneaza despre ,,prestatorii serviciilor
de alimentare cu apă și de canalizare",iar
in pct. 2 ,,persoanelor fizice ș i juridice ,
care prestează servicii publice de
alimentare cu apă ș i de canalizare".
In textul Regulamentului-cadru se Aceste noțiuni nu sunt prevăzute în proiect.
regasete notiunea de ,,utilizator", se
recomanda utilizarea notiunii de
,,consumator", conform prevederilor Legii
nr. 303/2013.
Prezentul Regulament-cadru de organizare Nu se acceptă.
ș i functionare a serviciului public de Pct. 162, lit. b) prevede situația de forță majoră care
alimentare cu apa și de canalizare presupune avarie, incendiu, cutremur, inundatii.
reglementeaza doar relatiile dintre operator Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în
și consumator, drepturile și obligațiile Regulamentul-Cadru privind indicatorii de
acestora privind furnizarea/prestarea performanță al serviciului de aprovizionare cu apă și
serviciului de alimentare cu apa ș i de de canalizare.
canalizare. insa, acest document nu Pct. 162
prevede conditiile și modalitatile ce trebuie Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei
indeplinite pentru asigurarea serviciului , potabile, apei tehnologice, recepţia apelor uzate sau
precum modul de organizare și să reducă, fără preaviz, volumul serviciului
functionare pe care autoritatea publica furnizat/prestat în următoarele cazuri:
locala le solicita operatorului. Se b) producerea circumstanţelor de forţă majoră,
a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu
recomanda completarea Regulamentului-
apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă
cadru cu aspecte privind modul de
şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca
fumizare/prestarea a serviciului de
alimentare cu apa i de canalizare; conditiile urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă,
in care se va asigura furnizare/prestarea a situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei
serviciului In caz de avarie, incendiu, apei şi/sau a recepţionării apelor uzate.
cutremur, inundatii; aspecte privind
sisternele de alimentare cu apa și de
canalizare; indicatorii de performanta, etc.
Pct. 41 La pct. 41 se va revedea tipurile de Nu se acceptă.
În funcţie de necesităţi se încheie următoarele contracte. Contractul de furnizare/prestare a Art. 7 din Legea nr. 303/2013 prevede elaborarea de
tipuri de contracte: serviciului public de alimentare cu apa i de către ANRE a Contractului-cadru de
1) Contract de furnizare/prestare a canalizare se va lncheia In cazul furnizare/prestare a serviciului ăublic de alimentare
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă funizarii/prestarii ambelor servicii. cu apă și de canalizare.
şi/sau tehnologică) şi de canalizare. Acest Contractul de funizare a serviciului de Fiecare operator va încheia contracte în dependență
contract se încheie între operator şi consumator alimentare cu apa se încheie doar pentru de specificul și necesitățile consumatorului.
în cazul în care operatorul va furniza/presta, atât serviciul de apa. Contractul de prestare a
serviciul public de furnizare a apei (potabilă serviciului de canalizare doar pentru
şi/sau tehnologică), cât şi serviciul public de serviciul de canalizare.
canalizare.
2) Contract de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă
şi/sau tehnologică). Acest contract se încheie
între operator şi consumator în cazul în care
operatorul va furniza/presta numai serviciul
public de furnizare a apei (potabilă şi/sau
tehnologică).
3) Contract de furnizare/prestare a
serviciului public de canalizare. Acest contract
se încheie între operator şi consumator în cazul
în care operatorul va furniza/presta numai
serviciul public de canalizare sau numai serviciul
de epurare a apelor uzate ale consumatorului.
Pct. 143 La pct. 143, lit. e) propunem extinderea Nu se acceptă.
Operatorul are dreptul să suspende furnizarea termenului de achitare a facturii pentru Întru efectuarea unei reglementări uniforme și
apei consumatorului sau recepţionarea apelor serviciul public furnizat/prestat de operator continuie, ca și în sectorul gazelor naturale și
uzate de la consumator, prevenind în prealabil de la ,,10" zile la ,,30" de zile calendaristice. energiei electrice, termenul de 10 zile se va menține.
consumatorul, în următoarele cazuri:
e) neachitarea de către consumator a
facturii pentru serviciul public furnizat/prestat de
operator în decurs de 10 zile calendaristice de la
data-limită de plată indicată în factură,
prezentată consumatorului cu respectarea
termenului prevăzut la punctul 69 lit. q) din
prezentul Regulament.
Agenția "Apele Moldovei", Aviz nr. 02-04/0549 din 24.05.2019
Pct. 143 Nu se acceptă.
Operatorul are dreptul să suspende furnizarea Pct. 1 43, su bpct. e) si ntagma ,,neach
apei consumatorului sau recepţionarea apelor itarea de catre consumator a facturi i Întru efectuarea unei reglementări uniforme și
uzate de la consumator, prevenind în prealabil pentru servici u l public furn izat/prestat continuie, ca și în sectorul gazelor naturale și
consumatorul, în următoarele cazuri: de operator In decurs de 10 zi le energiei electrice, termenul de 10 zile se va menține.
e) neachitarea de către consumator a facturii calendari stice de la data-l imita de plata
pentru serviciul public furnizat/prestat de indicata în factu ra" de substituit cu
operator în decurs de 10 zile calendaristice de la sintagma
data-limită de plată indicată în factură,
,,neachitarea de catre consumator a
prezentată consumatorului cu respectarea
facturi i pentru serviciul pu bl ic
termenului prevăzut la punctul 69 lit. q) din
furnizat/prestat de operator In decurs
prezentul Regulament.
de 15 zi le calendaristice de la data-
limită de plata indicata în factura"

Pct. 143 Nu se acceptă.


Operatorul are dreptul să suspende furnizarea Pct. 143, su bpct. f) si ntagma ,, in decurs
apei consumatorului sau recepţionarea apelor de 10 zile cal enda ristice de la data- Întru efectuarea unei reglementări uniforme și
uzate de la consumator, prevenind în prealabil limita de plata indicata în factura" de continuie, ca și în sectorul gazelor naturale și
consumatorul, în următoarele cazuri: substituit cu si ntagm a ,,în decu rs de 1 5 energiei electrice, termenul de 15 zile se va menține.
f) constatarea consumului fraudulos, zile calend ari stice de la data-limita
depistarea sau constatarea faptului schimbării de plata indicata în factura".
destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu
nelocativ, fără ca posesorul imobilului să solicite
în termenul stabilit încheierea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare ca consumator
noncasnic, urmată de neachitarea facturii emise
pentru serviciul recalculat, în decurs de 10 zile
calendaristice de la data-limită de plată indicată
în factura, prezentată consumatorului cu
respectarea termenului prevăzut la punctul 69 lit.
q) din prezentul Regulament.

Ministerul Finanțelor, Aviz nr. 11/3-09/610 din 24.05.2019

Avand în vedere prevederile pct. 10, lit. e) Se acceptă.


din Legea 303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu apa ș i de canalizare
unde este expus principiul dezvoltarii
durabile este oportun a fi inclus acest
principiu în pct. 4 al Regulamentului, astfel
creandu-se conditii de dezvoltare la nivel
local, al serviciului respectiv .
Pct. 6 La pct. 6 se propune înlocuirea sintagmei Se acceptă.
"definite de " cu sintagma "noțiunile din Pct. 6 a se expune în următoarea redacție:
În sensul prezentului Regulament, se utilizează ", precum ș i substituirea textului În sensul prezentului Regulament, se utilizează
noțiunile definite de Legea privind serviciul "urmatorii termini și definiții" cu textul noțiunile noțiunile din Legea privind serviciul public
public de alimentare cu apă și de canalizare nr. "urmatoarele noțiuni". de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din
303 din 13.12.2013 precum și următorii termini 13.12.2013 precum și următoarele noțiuni:
și definiții:

Pct. 17 În pct. 17 cuvintele ,,în limitele teritoriului Se acceptă.


Orice persoană fizică sau juridică este în drept să unitații administrativ -teritoriale" se Pct. 17 a se expune în următoarea redacție:
solicite branşarea/racordarea instalaţiilor interne
de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul substituie cu cuvintele ,, în unitățile Orice persoană fizică sau juridică este în drept să
public de alimentare cu apă şi de canalizare al administrativ-teritoriale în limitele solicite branşarea/racordarea instalaţiilor interne de
operatorului care îşi desfăşoară activitatea de teritoriului administrat ", pentru racordare apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de
furnizare/prestare a serviciului public de la prevederile Legii nr.764/2001 privind alimentare cu apă şi de canalizare al operatorului
alimentare cu apă şi de canalizare în limitele care îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a
organizarea administrativ-teritoriala a
teritoriului unităţii administrativ-teritoriale. serviciului public de alimentare cu apă şi de
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne Republicii Moldova ș i pentru a crea o canalizare în unitățile administrativ-teritoriale în
de apă şi de canalizare ale solicitanţilor din corectitudine in formulare . limitele teritoriului administrat.
blocurile locative cu multe apartamente (camere Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de
de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic. apă şi de canalizare ale solicitanţilor din blocurile
locative cu multe apartamente (camere de locuit) se
efectuează în baza unui proiect unic.
20. La cerere se anexează: Pct. 20 dupa cuvintele ,,copiile Se acceptă.
a) copia actului care atestă dreptul de documentelor" se va completa cu cuvintele
proprietate asupra imobilului sau copia
documentului care atestă obţinerea pe cale legală , însoțite de", fiind o necesitate lingvistica.
a imobilului sau permisiunea autorităţilor de
resort;
b) pentru consumatorii noncasnici copia
deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea
competentă sau copia altui document care atestă
dreptul de a desfăşura activitatea, după caz.
Solicitantul prezintă copiile documentelor
şi originalele pentru verificarea copiilor
prezentate.

42. Pentru a încheia contractele prevăzute La pct. 42 este oportun a fi creat un model Nu se acceptă.
la punctul 41 din prezentul Regulament de cerere ca anexa la prezentul Regulament, Pct. 42 din Regulamentul-Cadru conține toate datele
solicitantul depune o cerere, în forma prevăzută solicitantului care trebuie să fie incluse în cerere.
pentru a exista un formular unic pentru toti
de operator, iar operatorul pentru încheierea Referitor la datele cu caracter personal Legea nr. 133
acestor contracte va utiliza datele şi informaţia operatorii/consumatorii, dar ș i pentru a din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter
prezentată de către persoana fizică sau juridică deveni accesibil solicitantilor. Totodata, personal.
conform prevederilor punctelor 19, 20 şi 28 din este necesar de a se prevedea obligatiile
prezentul Regulament. În cazul în care a fost operatorului ce decurg d in cadrul legal,
schimbat proprietarul locului de consum privind utilizarea datelor cu caracter
persoana fizică sau persoana juridică este
personal (copia actului de identitate, copia
obligată să prezinte operatorului următoarele
acte pentru încheierea contractului: titlului de proprietate) .
a) cererea, indicând numele şi prenumele
(denumirea, în cazul persoanei fizice,
întreprinzător individual, persoanei juridice),
adresa (sediul), (formularul cererii este pus la
dispoziţie de către operator);
b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă
informaţie de contact;
c) copia titlului de proprietate sau a altui
document care atestă obţinerea pe cale legală a
imobilului care face obiectul locului de consum
respectiv;
d) debitul de apă, cu excepţia
consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi
regimul de furnizare solicitat, debitul şi
caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate
în reţeaua publică de canalizare, regimul
deversării;
e) copia actului de identitate, în cazul
persoanei fizice;
f) codurile poştale, codul de identificare al
proprietarului/locatarului codul fiscal, rechizitele
bancare, funcţiile, numele, prenumele
persoanelor autorizate să semneze contractul.
Pct. 85 Pct. 85 se propune anunțarea preventiva Nu se acceptă.
Citirea indicilor contorului în scopul facturării a consumatorului de catre operator, Prevederea respectivă rămîne a fi utilizată în redacția
serviciului public furnizat se efectuează lunar de referitor la ziua și ora la care se va proiectul.
către operator, iar datele contorului se indică în Se aplică același principiu al uniformității în toate
factura de plată. Operatorul este responsabil de solicita acces la contor pentru citirea sectoarele, gaze naturale, energie electrică.
citirea indicilor contoarelor la consumatorii cu indicilor, sau stabilirea unei date fixe
care are încheiate contracte de furnizare/prestare pentru locuitorii blocurilor locat ive .
a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare. Operatorul este în drept să solicite
consumatorilor acces la contor pentru citirea
indicilor contorului şi pentru controlul contorului
în orice moment al zilei în intervalul de timp
8.00 - 20.00, iar consumatorul este obligat să
ofere operatorului acces necondiţionat la contor.
În cazul în care operatorul nu are acces la contor
pentru citirea indicilor lui, acesta este în drept să
indice în factura de plată pentru luna respectivă
un consum estimativ, la nivelul consumului
mediu înregistrat în perioada anterioară cu
recalcularea ulterioară, reieşind din indicaţiile
reale ale contorului. Controlul contorului şi al
sigiliilor aplicate se efectuează de către operator
în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa
consumatorului sau a reprezentantului acestuia,
inclusiv a membrilor familiei consumatorului
casnic care au atins vârsta de majorat şi care
locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de
control în două exemplare, cîte unul pentru
fiecare parte.
SA "Apă-Canal Chișinău", Aviz. nr. 01-371-20190527 din 27.05.2019

Se acceptă.
Initial tinem sa retinem atentia asupra
necesitatii inlocuirii in tot textuJ
Regulamentului a sintagmei "constatarea
tehnico-științifică în instituțiile
specializate" cu sintagma "expertiza
extrajudiciara în instituții specializat e";
Argumentare: utilizarea uniformă a
termenilor in corespundere cu
prevederile Legii cu privire la expertiza
judiciara ș i statutul expertului j ud iciar
nr. 68/201 6.

Pct. 24 Pct. 24 de supus dezbaterii sintagma Nu se acceptă.


Executarea branşamentului de apă, a racordului 'cu respectarea dreptului de proprietate ." Pct. 24 prevede drpetul de proprietate asupra
de canalizare se asigură de către operator sau de rețelelor.
către solicitant şi numai în baza proiectului Argum entare: textul normei cuprinse in
avizat de către operator cu respectarea dreptului pct. 24 nu expune explicit situatiile de
de proprietate. În cazuri temeinic justificate de delimitare a dreptului de proprietate la
către solicitant sau operator şi când condiţiile momentul coordonarii proiectului
tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite asupra carei proprietati (1) dreptul de
branşarea mai multor instalaţii interne de apă ale proprietate asupra retelelor i (2) dreptul
consumatorilor la acelaşi branşament de apă. de proprietate asupra imobilului.

Pct. 25 Pct. 25 sintagma "este obligat sa asigure Nu se acceptă.


La cererea solicitantului, operatorul este obligat executarea bransamentului de apa și/sau Este o obligație care îi revine Operatorului, deoarece
să asigure, executarea branşamentului de apă a racordului de canalizare" se substituie consumatorul achită pentru acest serviciu. Această
şi/sau a racordului de canalizare şi montarea cu sintagma "este in drept sa execute obligație reiese din prevederile Legii nr. 303/2013.
contorului. Aceste lucrări se execută de operator bransamentul de apa și/sau racordul de
în termen de pînă la 30 zile calendaristice din canalizare".
data achitării de către solicitant a tarifelor pentru Motivare: propunerea inaintata rezulta din
branşare/racordare, în cazul consumatorilor practica operatorului, cand la solitare a
casnici şi în termen de pînă la 45 zile fost in incapacitate tehnica si
calendaristice din data achitării de către solicitant organizationala privind executarea unor
a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul astfel de lucrari, fapt care genereaza
consumatorilor noncasnici. incalcarea prevederilor Regulamentului v
izat.

Pct. 35 După Pct. 35 de introdus un punct nou Nu se acceptă.


cu urmatoru l continut: Nu putem stabili derogari. Art.4 din Legea nr.303
Pentru casele de locuit individuale, punctul de "36. Prin derogare de la prevederile prevede în limita teritoriului consumatorului.
delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul pct.35, pentru casele de locuit individuale
instalat în căminul de branşare, amplasat în conectate la sistemul de alimentare cu
limita teritoriului consumatorului. Căminul de apa și de canalizare, care nu se afla în
branşare este parte componentă a instalaţiilor gestiunea operatorului , punctul de
interne de apă şi aparţine consumatorului. delimitare se stabileste în punctul de
brans are/racordare la retelele gestionate
de operator."
Argumentare: imprejurarile de fapt arata
ca exista situatii cand consumatorii casnici
(case de locuit individuale) nu au
conectare la sistemul public gestionat de
catre operator, respectiv operatorului nu-i
poate fi impus stabilirea punctului de
delimitare conform normelor generale
prevazute de prezentul Regulament. Mai
mult, operatoru l nu va putea garanta
calitatea serviciului sau interveni pentru
defectiuni tehnice ale sistemului de
aprovizionare cu apa ș i de canalizare, pe
retele care nu le gestioneaza.
Nota: Numerotarea se va face corespunzator.
Nu se accepta:
Pct. 36 devine punctul 37, ș i dupa pct. In cazul cand punctul de delimitare se consideră
37 se introduce un punct nou, cu contorul din subsol, care este necesitatea incheierii
urmatorul conținut: contractelor individuale? In acest caz care este
"37. Pentru consumatorii casnici valoarea contorului din apartamente? Cu ce drept
proprietari/locatari de apartamente din operatorul va citi si va utiliza datele acestor
blocurile locative cu care operatorul a contoare?
îcheiat contracte de furnizare a serviciului
public de alimentare cu apa ș i de
canalizare, punctul de delimitare se
stabilete la ieșirea din contorul instalat in
subsolul blocului locativ."
Argumentare: in conformitate cu
prevederile art. 555 Cod Civil RM, în
cazul in care s-a constituit un condominiu,
dreptul de proprietate exclusiva asupra
unitatii si cota-parte din dreptul de
proprietate comuna asupra partilor comune
formeaza o unitate indivizibila (dreptul de
proprietate in condominiu) și nu pot fi
înstrainate sau grevate separat. Orice
clauza contrara este nula.
Suplimentar, în vederea asigurarii
inviolabilitatii proprietatii private a
locatarilor din blocurile locative asupra
retelelor inginereti interne a fost modificat
și textul art. 29 din Legea 303/2013 prin
excluderea normei de transmitere a
rețelelor î n gestiunea operatoru lui.
Respectiv, în scopul asigurarii aplicarii
uniforme a legislatiei, precum și
excluderea situatiilor cand operatorul nu
va putea garanta condifiile de calitate
privind furnizarea apei, precum și
intervenția pe retele care nu-i apartin ș i le
deservește tehnic.
Pct. 49 Pct. 49 lit. b) dupa sintagma "încheierii a Se acceptă parțial.
Operatorul încheie contractul de contractului" de completat cu sintagma "și Pct. 49 a se reda în următoarea redacție :
furnizare/prestare a serviciului public de prezentiirii documentelor necesare". Operatorul încheie contractul de furnizare/prestare a
alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu Argumentare: propunerea înaintata are serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de
respectarea cerinţelor prezentului Regulament drept scop corelarea cu prevederile pct. canalizare cu respectarea cerinţelor prezentului
după cum urmează: 28 lit. b) din proiectul Regulamentului cu Regulament după cum urmează:
b) în celelalte cazuri – în termen de cel privire la indicatorii de performanta a b) în celelalte cazuri – în termen de cel mult 5 zile
mult 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii serviciului public de alimentare cu apa ș i lucrătoare din data depunerii cererii de încheiere a
de încheiere a contractului. de canalizare. contractului, și prezentării documentelor necesare
conform listei aprobate.
Completarea cu cuvintele date este necesara pentru
ca operatorul sa nu detina posibilitatea de a
tergiversa incheierea contractelor prin solicitarea
zilnica a cate un nou document.
Pct. 60, lit. a) Pct. 60 lit. a) dupa sintagma "în termen Se acceptă.
Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, de l 5 zile calendaristice" de completat cu
proprietarul, posesorul imobilului: sintagma "din data obtinerii actelor de
a) este obligat să solicite operatorului, schimbare a destinatiei spatiului locativ".
încheierea unui nou contract de Argumentare: propun erea înaintata vine
furnizare/prestare a serviciului public de in su stinerea stabilirii momentului
alimentare cu apă şi de canalizare, în termen de începerii curgerii termenului de 15 zile
15 zile calendaristice. stabilit de Regulament.
Pct. 68, lit. e) Pct. 68 lit. e) dupa sintagma "pentru Se acceptă parțial.
Obligaţiile consumatorului sunt: citirea indicațiilor contorului de apa,
e) să acorde acces personalului pentru" de completat cu sintagma Pct. 68, lit. e) a se reda în următoarea redacție:
operatorului, la prezentarea legitimaţiei "montarea ș i ". De asemenea dupa Obligaţiile consumatorului sunt:
corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor sintagma "sigiliile aplicate acestuia" de să acorde acces personalului operatorului, la
contorului de apă, pentru demontarea contorului completat cu sintagma "de catre prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru
şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru Operator și/sau organul de standardizare citirea indicaţiilor contorului de apă,
efectuarea controlului integrităţii contorului de și metrologie, precum și la instalațiile montarea/demontarea contorului şi prezentarea la
apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi interne de apa și de canalizare, (dupa verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului
pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de text)." integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate
apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor
Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul sale interne de apă şi de canalizare în cazurile
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevăzute de Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind
prezentul Regulament. serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
şi prezentul Regulament.

Argumentare :
Sigiliile la contorul consumatorului nu se aplica de
catre organul de standardizare si metrologiesi nici
integritatea contorului din apartament nu-l verifica
acest organ, iar prevederea data se refera strict la
accesul ce consumatorul trebuie sa-l ofere
operatorului pentru verificarea integritatii contorului,
citirii datelor, sau montarea/demontarea contorului –
lucrari efectuate strict de către operator.
Nu se acceptă.
Pct. 68 Obligatiile consumatorului , dupa
lit. x) de completeaza cu o noua litera, Nu este cazul de menționat deoarece Art.22. alin.
dupa cum urmeaza: (51) prevede expres acest lucru (se repetă).
y) sa monteze statii proprii de epmare
sau de preepmare a apelor uzate, în
cazul 1n care apele uzate evacuate de
catre consumatorii noncasnici nu
corespund cerintelor impuse de operator
în acordul de preluare a apelor uzate.
Argumentare: obligatia respectiva se
regase te 1n textul art. 22 din Legea
nr.303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apa i de canalizare i
Regulamentul privind cerintele de
colectare, epurare i deversare a apelor
uzate 1n sistemul de canalizare i/sau In
emisar pentrn localitatile mbane i rurale,
aprobat prin HG RM nr.950/2013.

Pct. 69, lit. 3 Pct. 69 lit. r) sintagma "104" de lnlocuit Pct. 69, lit. r) nu necesită a fi schimbat.
Obligațiile consumatorului sunt: cu "1 07'' (redactional).
r) să determine consumul de apă şi al apelor
uzate, în lipsa contorului, conform prevederilor
punctului 107 din prezentul Regulament;

Pct. 70, lit. b) Nu se acceptă.


Drepturile operatorului în raport cu consumatorii Pct. 70 lit. b) dupa sintagma "sigiliile Pct. 70, lit. b) a se reda în următoarea redacție:
sunt: aplicate acestuia" de completat cu Drepturile operatorului în raport cu consumatorii
sintagma "de catre Operator și/sau
b) să aibă acces la contoarele instalate la sunt:
consumatorii cu care a încheiat contracte de organul de standardizare și metrologie, b) să aibă acces la contoarele instalate la
furnizare/prestare a serviciului public de precum și la instalațiile interne de apa și consumatorii cu care a încheiat contracte de
alimentare cu apă şi de canalizare, la căminele de de canalizare (dupa text)." furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
control al apelor uzate, instalaţiile aflate pe cu apă şi de canalizare, la căminele de control al
proprietatea consumatorilor pentru citirea apelor uzate, instalaţiile aflate pe proprietatea
indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru consumatorilor pentru citirea indicilor contoarelor,
stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor
la verificarea metrologică şi pentru controlul uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi
integrităţii contoarelor şi al sigiliilor aplicate pentru controlul integrităţii contoarelor şi al sigiliilor
acestora, precum şi pentru deconectarea aplicate acestora, precum şi pentru deconectarea
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorilor în cazurile prevăzute de Legea consumatorilor în cazurile prevăzute de Legea nr.
nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul
Regulament. Accesul se va efectua doar în Regulament. Accesul se va efectua doar în prezenţa
prezenţa consumatorilor sau ai reprezentanţilor consumatorilor sau ai reprezentanţilor acestora;
acestora. Nu are nimic organul de standardizare si metrologie
(dupa cum am mentionat mai sus).
Pct. 70, lit. d) Pct. 70 lit. d) sintagma "140" de înlocuit Se acceptă.
Drepturile operatorului în raport cu consumatorii cu "143" (redacțional).
sunt:
d) să deconecteze instalaţiile interne de apă
şi de canalizare în cazurile prevăzute în punctul
140 din prezentul Regulament.
Pct. 73 Nu se accepta.
Nu se admite furnizarea/prestarea serviciului Pct. 73 dupa sintagma "volumelor de In redactia propusa consumatorii care au surse
public de alimentare cu apă potabilă şi apă ape uzate" se completeaza cu sintagma alternative de apa sunt obligati sa-si instaleze
tehnologică noilor consumatori, fără instalarea "de catre consumatorii casnici și contoare de canalizare, iar articolele din Lege
contoarelor respective. Nu este obligatorie consumatorii noncasnici care au mentionate mai sus, si legea in genere, nu prevede
instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor instalate contoare la sursa de apa obligativitatea instalarii contoarelor la sistemele de
de ape uzate. alternativa. " canalizare, indiferent de sursele de alimentare cu apa.
Argumentarea: instalarea contoarelor de Mai mult, pentru consumatorul care este conectat la
evidenta a apei din surse alternative este serviciul public de canalizare volumul apei uzate va
strict necesara pentru respectarea fi facturat conform normei de consum a apei potabile
prevederilor art. 26 și 27 din Legea pentru fiecare persoană și în asa fel nu necesită
nr.303/2013 care reglementeaza montarea contorului pentru canalizare.
facturarea ș i achitarea serviciului public
de alimentare cu apa ș i de canalizare ș i
la moment sub aspect normativ nu este
reglementata procedura de instalare și
evidenta a contoarelor de catre operator
instalate la sursele altenativea de apa ale
consurnatorului, care beneficiaz a de
serviciile de canalizare.
Pct. 83 Pct. 83 dupa sintagma "citirea indicațiilor Nu se acceptă.
Personalul operatorului este obligat să prezinte contorului" de completat cu sintagma Pct. 83 a se reda în următoarea redacție:
consumatorului legitimaţia de serviciu şi să Personalul operatorului este obligat să prezinte
comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită "pentru inspectarea rețelelor interne ale consumatorului legitimaţia de serviciu şi să
acces pe proprietatea consumatorului, în scopul consumatorului ". comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită
controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor acces pe proprietatea consumatorului, în scopul
contorului, pentru examinarea branşamentului de controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor
apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, contorului, pentru examinarea branşamentului de
proprietate a operatorului şi care sunt situate pe apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile,
proprietatea consumatorului sau în scopul proprietate a operatorului şi care sunt situate pe
deconectării de la sistemul public de alimentare proprietatea consumatorului sau în scopul
cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de deconectării de la sistemul public de alimentare cu
apă şi de canalizare ale consumatorului, conform apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de
prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile canalizare ale consumatorului, conform prevederilor
menţionate, consumatorul este obligat să asigure prezentului Regulament. În situaţiile menţionate,
imediat şi necondiţionat accesul personalului consumatorul este obligat să asigure imediat şi
operatorului la contor şi la instalaţiile respective. necondiţionat accesul personalului operatorului la
În caz de refuz, operatorul este în drept să contor şi la instalaţiile respective. În caz de refuz,
documenteze acest fapt prin întocmirea actului operatorul este în drept să documenteze acest fapt
respectiv, cu aplicarea ulterioară a prevederilor prin întocmirea actului respectiv, cu aplicarea
punctului 143 lit. b) din prezentul Regulament. ulterioară a prevederilor punctului 143 lit. b) din
Personalul operatorului şi consumatorul sunt în prezentul Regulament. Personalul operatorului şi
drept să stabilească, de comun acord, timpul consumatorul sunt în drept să stabilească, de comun
efectuării activităţilor stipulate mai sus. acord, timpul efectuării activităţilor stipulate mai sus.

Nu are dreptul operator sa inspecteze careva obiecte


dupa punctul de delimitare.
Pct. 107
În lipsa echipamentului de măsurare (nu este Pct. 107 de completat cu: "in cazul cînd Se acceptă parțial.
instalat contor), volumul de apă consumată se furnizarea apei se sisteaza pe un termen
de peste trei zile succesive și lipsesc
calculează în corespundere cu normele de Pct. 107 a se reda în următoarea redacție.
consum aprobate în modul stabilit, conform contoare, volumul apei furnizate se va
prevederilor actelor normative în vigoare. În determina luandu-se în calcul durata reala În lipsa echipamentului de măsurare (nu este
lipsa contorului de evidenţă a apelor uzate, de prestare a serviciilor." instalat contor), volumul de apă consumată se
volumul apelor uzate evacuate se consideră egal calculează în corespundere cu normele de consum
cu volumul apei consumate. Întreruperile în Motivare: propunerea data se regasete in aprobate în modul stabilit, conform prevederilor
alimentarea cu apă se vor înregistra în modul varianta in vigoare a Regulamentului s i actelor normative în vigoare. În cazul cînd
stabilit. norma respectiva este aplicabila pentru furnizarea apei se sisteaza pe un termen de peste
efectuarea calculului cazul sistarii serviciilor trei zile succesive și lipsesc contoare, volumul
si lipsei contoarelor. Astfel de cazuri au
apei furnizate si facturata, pentru luna de referinta,
fost inregistrate si in temeiul cererii
consumatorului, operatorului revede se va determina luandu-se în calcul durata reala
calculului serviciului inaintat spre plata. de prestare a serviciilor.În lipsa contorului de
evidenţă a apelor uzate, volumul apelor uzate
evacuate se consideră egal cu volumul apei
consumate. Întreruperile în alimentarea cu apă se
vor înregistra în modul stabilit.

Pct. 111 Pct. 111 de expus într-o noua redactie: Se acceptă.


În cazul în care contorul este deteriorat nu din Se instituie un punct nou pct. 112 cu următorul
vina consumatorului, este demontat pentru "111. in cazul în care contorul este sustras conținut:
reparaţie sau a fost demontat pentru verificare sau deteriorat sau iesit din functiune nu
metrologică periodică sau expertiză metrologică, din vina consumatorului și acesta a
consumul de apă/volumul de ape uzate evacuate anuntat operatorul, volumul de apa În cazul în care contorul este sustras sau
în perioada lipsei contorului se va calcula consumat/volumul apelor uzate se va deteriorat sau iesit din functiune nu din vina
reieşind din volumul mediu lunar de apă calcula reieșind din volumul mediu lunar consumatorului și acesta a anuntat operatorul,
înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare de apa î nregistrat în ultimele 3 luni a volumul de apa consumat/volumul apelor uzate se
(deteriorare). funcționarii acestuia, determinat pentru va calcula reieșind din volumul mediu lunar de
perioada din data ultimei citiri a apa î nregistrat în ultimele 3 luni a funcționarii
indicațiilor contorului pana la data acestuia, determinat pentru perioada din data
sigilarii contorului de catre operator. ultimei citiri a indicațiilor contorului pana la data
sigilarii contorului de catre operator.
În cazul în care contorul a fost demontat
pentru reparație, verificare metrologică În cazul în care contorul a fost demontat pentru
sau verificare metrologica pentru reparație, verificare metrologică sau verificare
expertiza, consumul de apă/ volumul de metrologica pentru expertiza, consumul de apă/
canalizare, pentru perioada lipsei volumul de canalizare, pentru perioada lipsei
contorului, se va calcula reieșind din contorului, se va calcula reieșind din volumul
volumul mediu lunar de apa înregistrat mediu lunar de apa înregistrat în ultimele 3 luni
în ultimele 3 luni pana la verificare pana la verificare (deteriorare) .
(deteriorare) ."
Argumentare: varianta proiectului nu
prevede modalitatea de calcul a
consumului apa si/sau de canalizare de la
data ultimei citiri a indicatiilor contorul ui
pana la data survenirii evenimentului
descris in pct. 111.
Pct. 112 Pct. 112 de expus intr-o noua redactie: Se acceptă.
Dacă contorul necesar de a fi demontat pentru Pct. 112 de expus intr-o noua redactie:
reparare sau verificare metrologică a funcţionat "112 în cazul în care contorul este sustras
mai puţin de 3 luni, dar nu mai puţin de o lună, sau deteriorat sau iesit din funcțiune nu din "112 în cazul în care contorul este sustras sau
volumul mediu lunar de apă se va determina în vina consumatorului si acesta a anuntat
deteriorat sau iesit din funcțiune nu din vina
baza indicilor medii pentru întreaga perioadă a operatorul, sau este necesar demontarea
funcţionării acestuia, iar în cazurile în care contorului pentru reparatie sau verificare consumatorului si acesta a anuntat operatorul, sau
această perioadă este mai mică de o lună, metrologica, daca acest cantor a functionat este necesar demontarea contorului pentru
volumele vor fi determinate conform normelor mai putin de 3 luni, dar nu mai putin de o reparatie sau verificare metrologica, daca acest
de consum. luna, volumul mediu lunar de apa cantor a functionat mai putin de 3 luni, dar nu
consumat/volumul apelor uzate se va mai putin de o luna, volumul mediu lunar de apa
determina în baza indicatiilor medii consumat/volumul apelor uzate se va determina în
pentru î ntreaga perioada afuncționării
baza indicatiilor medii pentru î ntreaga perioada
acestuia, iar în cazul în care aceasta
perioada este mai mica de o luna sau daca afuncționării  acestuia, iar în cazul în care aceasta
pentru perioada din data sigiliirii perioada este mai mica de o luna sau daca pentru
contorului de catre operator, contorul nu a perioada din data sigiliirii contorului de catre
înregistrat careva consum, volumele vor fi operator, contorul nu a înregistrat careva consum,
determinate conform normelor de volumele vor fi determinate  conform normelor de
consum." consum."
Argumentare: proiectul Regulamentului
nu reglementeaza modalitatea de calcul a A se indica nr. și data aprobării normelor  de
volumului de servicii in situatia cand consum.  Expertul de la GL întotdeauna cand
contorul deteriorat sau sustras nu a
înregistrat volum de servicii pentru perioada
de pana la producerea faptului. examineaza proiectele înaintate de noi face obiecții.

Pct. 115 Pct. 115 cuvantul "verificarea " de în1ocuit Nu se acceptă.


În cazul neexecutării de către consumatorul cu "citirea datelor contorului ". Noțiunea de "citirea datelor contorului" presupune
noncasnic a prescripţiei argumentate a Argumentare : pentru excluderea doar stabilirea indicațiilor contorului.
operatorului, transmisă consumatorului cu cel interpretarii eronate a termenului de Pct. 115 prevede verificarea contorului și a debitului.
puţin 30 zile calendaristice înainte, privind verificare a contorului.
instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate
debitului de consum, inclusiv sezonier,
operatorul va recalcula volumul de apă furnizată,
volumul apelor uzate evacuate în sistemul public
de canalizare luându-se în consideraţie debitul
determinat în cadrul verificarea contorului şi
perioada de timp de la data expirării termenului
indicat în prescripţia operatorului şi până la data
instalării contoarelor adecvate debitului de
consum.
Pct. 117 Pct. 117 se completeaza cu o fraza Se acceptă.
Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă noua dupa cum urmeaza: "La cererea Pct. 117 a se expune în următoarea redacție:
şi de canalizare se efectuează în baza facturii, consumatorului factura poate fl expediata Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi
emisă lunar de către operator şi înmânată în format electronic". de canalizare se efectuează în baza facturii, emisă
consumatorului sau expediată prin poştă. lunar de către operator şi înmânată consumatorului
sau expediată prin poştă. La cererea consumatorului
factura poate fl expediata în format electronic.
Pct. 118 Pct. 118 dupa sintagma "dupa caz" se Nu se acceptă.
Facturile se emit în baza indicilor contorului sau, completeaza cu sintagma "serviciul Pct. 118 a se menține în redacția proiectului.
după caz, a normelor de consum şi a tarifelor calculat urmare a constatarii consumului Facturile se emit în baza indicilor contorului sau,
aprobate de către autorităţile administraţiei fraudulos, pentru încasarea diferenței după caz, a normelor de consum şi a tarifelor
publice locale sau de către Agenţie, cu dintre tariful achitat și cel care urma sa fle aprobate de către autorităţile administraţiei publice
respectarea prevederilor prezentului Regulament, achitat de catre consumator si platile locale sau de către Agenţie, cu respectarea
inclusiv la emiterea facturilor pentru plata suplimentare pentru depașirea normativelor prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la
preventivă. la deversarea apelor uzate î n reteaua emiterea facturilor pentru plata preventivă.
publica de canalizare ". De aceste plăți nu este responsabila Agenția sau
Motivare: respectivele situatii sunt autoritatea publica. Sunt plati care se calculeaza de
reglementate de prezentul Regulament catre operator in baza formulelor.
însa nu se regasesc în textul pct.118 ca
temei de emiterea a facturii fiscale de catre
operator.
Pct. 123 Pct. 123 sintagma "121" de substituit cu Nu se acceptă.
Operatorul nu este în drept să includă în factura sintagma "122". Pct. 123 a se menține în redacția proiectului.
lunară de plată alte sume, decât cele calculate Pct. 121 prevede alte sume pe care operatorul este în
conform prevederilor pct. 118 – pct. 121 din Motivare: se coreleaza cu continutul pct.122 drept să le includă în factură.
prezentul Regulament. din proiectul Regulamentului-cadru. Pct. 121
În cazul în care se modifică tarifele la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare în
limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii
facturii pentru serviciul furnizat/prestat, operatorul
este în drept să determine volumul de apă potabilă,
volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de
canalizare şi de epurare a apelor uzate, în perioada de
până la data intrării în vigoare a noilor tarife şi după
această dată, în baza consumului mediu zilnic de apă,
ape uzate calculat pentru perioada respectivă de
facturare, conform indicilor contoarelor.
Se acceptă.
În sustinerea proiectului îaintat, S.A.
"Apa-Canal Chișinau" atasat Va rernite
pentru examinare modelul actelor dupa cum
urmeaza:
1. Modelul cererii privind verificarea
metrologica ordinara
contorului;
2. Modelul procesului verbal de dare in
exploatare a contorului;
3. Modelul actului de demontare a
contorului;

4. Modelul actului de depistare


---
5. Modelul actului de deconectare/de
reconectare;

Consiliul Concurenței, Aviz nr. DJ-06/255 din 07.06.2019


Pct. 41 Pct. 41 din proiect , prevede 3 tipuri de Nu se acceptă.
În funcţie de necesităţi se încheie următoarele contracte care pot fi incheiate intre
tipuri de contracte: operator și consumator în vederea Pct. 41, prevede acest tip de contract.
1) Contract de furnizare/prestare a 3) Contract de furnizare/prestare a serviciului
furnizării/prestarii a serviciului
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă public de canalizare. Acest contract se încheie între
şi/sau tehnologică) şi de canalizare. Acest public de alimentare cu apa și de operator şi consumator în cazul în care operatorul va
contract se încheie între operator şi consumator canalizare. furniza/presta numai serviciul public de canalizare
în cazul în care operatorul va furniza/presta, atât Pe cînd, art. 22 alin. (14) al Legii privind sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale
serviciul public de furnizare a apei (potabilă serviciul public de alimentare cu apă consumatorului.
şi/sau tehnologică), cât şi serviciul public de și de canalizare, prevede posibilitatea
canalizare. încheierii și a contractului de evacuare a
2) Contract de furnizare/prestare a apelor uzate supraincarcate, pe perioada
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă
determinata, de catre operator și agent
şi/sau tehnologică). Acest contract se încheie
între operator şi consumator în cazul în care economic 'in cazul 'in care conditiile de
operatorul va furniza/presta numai serviciul evacuare a apelor uzate in reteaua publica
public de furnizare a apei (potabilă şi/sau nu pot fi 'indeplinite din punct de vedere
tehnologică). economic sau tehnologic de catre agentul
3) Contract de furnizare/prestare a economic, cu aplicarea, la tariful pentru
serviciului public de canalizare. Acest contract serviciul public de canalizare și epurare a
se încheie între operator şi consumator în cazul
în care operatorul va furniza/presta numai apelor uzate, a coeficientului stabilit
serviciul public de canalizare sau numai serviciul pentru incarcarea suplimentara cu volume
de epurare a apelor uzate ale consumatorului. de ape uzate ș i/sau poluanti ce depaesc
concentratia maxim admisibila.

In acest sens, contractul de evacuare a


apelor uzate poate fi incheiat intre
operator și agent economic, in vederea
prestarii de catre operator a unui serviciu
distinct, cum ar fi evacuarea apelor uzate
supralncarcate în reteaua publica de
canalizare.

Astfel, in vederea asigurarii executarii


prevederilor art. 22 al Legii privind
serviciul public de alimentare cu apa și de
canalizare, precum și in vederea
nelimitarii drepturilor agentilor
economici care evacueaza ape uzate
supraîncarcate in reteaua publica de
canalizare, consideram oportun
completarea pct. 41 din proiectul
Regulamentului , cu un nou tip de
contract, ș i anume - contractul privind
evacuarea apelor uzate supraincarcate .

Prevederile pct. 45 din proiectul Nu se acceptă.


Regulamentului, stabilesc clauzele Clauzele suplimentar fiecare operator, în dependență,
obligatorii ale contractului de de specificul și necesitatea fiecărui consumator le va
stabili în contractul de furnizare/prestare a serviciului
fumizare/prestare a serviciului public de
public de alimentare cu apă și de canalizare.
alimentare cu apa și de canalizare.
Totodata, in conformitate art. 22 alin.
(16) din Legea privind serviciul public de
alimentare cu apa ș i de canalizare,
pentru depașirea normativelor la
deversarea apelor uzate in sistemul de
canalizare, operatorul calculeaza ș i
aplica plati suplimentare conform
legislatiei in vigoare și/sau contractului
de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apa și de canalizare.

Astfel, in vederea excluderii situatiei


aplicarii de catre operatori in raport cu
consumatorii noncasnici a unor conditii
inegale la prestatii echivalente, creand in
acest fel unora din ei un dezavantaj
concurential la deversarea apelor uzate
evacuate in sistemul public de
alimentare cu apa ș i de canalizare,
propunem ca pct. 45 din proiectul
Regulamentului, sa includa toate
clauzele obligatorii ale contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apa și de canalizare,
inclusiv și clauza cu privire la conditiile
de deversare a apelor uzate evacuate in
sistemul public de canalizare, precum
ș i clauza privind modalitatile de calcul
a platilor suplimentare .

Pct. 70 din proiectul Regulamentului , Nu se acceptă.


prevede ca operatorul are dreptul in Plata preventivă va rămîne a fi aplicată în situaâia
deconectării consumatorului de la serviciul public de
raport cu consumatorii de a solicita
alimentare cu apă și de canalizare, în cazul
plati preventive, in situatiile prevazute imobilului ce constituie locul de consum, deţinut în
in Regulament, cum ar fi: - pentru baza altui drept decât cel de proprietate, precum și
incheierea contractului de față de consumatorii faţă de care a fost iniţiată
furnizare/prestare a serviciului public de procedura de insolvabilitate.
alimentare cu apa ș i de canalizare cu
solicitantul care detine imobilul in baza
altui drept decat cel de proprietate ; și in
cazul decesului consumatorului casnic,
pe perioada de stabilire a moștenitorilor
imobilului persoanei decedate etc.
Mentionam ca, Legea nr. 303 din 13
decembrie 2013 privind serviciul public de
alimentare cu apa ș i de canalizare, nu
prevede dreptul operatorului de a solicita
plata preventiva a serviciilor in nici o
situatie. Totodata, platile pentru servicii se
efectueaza dupa prestarea serviciilor, in
conformitate cu art. 1376 alin. (1) al Codului
Civil nr. 1107 din 06 iulie 2002.

Luand in consideratie faptul ca, operatorii


serviciului public de alimentare cu apa ș i
de canalizare sunt investiti cu drepturi
exclusive, se prezuma ca detin pozitie
dominanta, respectiv, dreptul operatorilor
de a solicita plați preventive numai de la
unii consumatori poate crea conditii
inegale la prestatii echivalente, creand in
acest fel un dezavantaj concurential fata de
alti consumatori care achita plata dupa
prestarea serviciilor.

Astfel, avand in vedere cele mentionate mai


sus, consideram necesar revizuirea
prevederilor pct. 43, 55, 70 lit. h), 118,
135-141 din proiectul Regulamentului, in
vederea excluderii dreptului operatorului
de a percepe platile preventive, in privinta
situatiilor prevazute de proiectul
Regulamentului.

Conform prevederilor pct. 124 din Se acceptă.


proiectul Regulamentului, operatorul este Penalitatea urmează a fi aplicată în cazul intarzierii
in drept sa aplice penalitate plății pentru serviciile funizate/prestate și ea
urmează a fi inclusă în Contractul de
consumatorilor pentru fiecare zi de furnizare/prestare a serviciului public de
intarziere a plății pentru serviciile alimentare cu apă și de canalizare.
fumizate/prestate, incepand cu prima zi
dupa data-limita de plata a facturii.
Totodata, penalitatea poate fi aplicata
n umai daca este prevazuta in contractul
de furnizare/prestare a serviciului public
de alimentare cu apa și de canalizare,
respectiv, cuantumul penalitatii fiind
negociabil, dar nu poate sa depaeasca
marimea stabilita prin Legea privind
serviciul public de alimentare cu apa i de
canalizare.
Astfel, tinand cont de faptul ca operatorii
serviciului public de alimentare cu apa ș i
canalizare sunt investiti cu drepturi
exclusive ș i in vederea asigurarii
concurentei și prevenirii unor posibile
forme de abuz de pozitie dominanta, este
necesar sa atentionam asupra faptului ca,
penalitatea urmeaza a fi aplicata pentru
agentii economici, ce activeaza pe aceiai
piata, in aceiai proportie astfel, in cat sa
nu fie dezavantajati din punct de vedere
concurential, prin neaplicarea sau aplicarea
penalitatilor diferentiate unele
intreprinderi, in raport cu alte intreprinderi
ce activeaza pe aceiai piata de catre
operatori.

CONSULTARE REPETATĂ
Asociaţia Întreprinderilor de Alimentare cu Apă şi Canalizări “MOLDOVA APĂ-CANAL”, Avizul nr. 75-01-04 din 10.07.2019,
propuneri și obiecții nu au fost înaintate.
Consiliul Concurenței, Aviz nr. DJ-06/366-1640 din 16.07.2019, propuneri și obiecții nu au fost înaintate.

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Aviz nr. 07-4326 din 10.07.2019

Pct. 36 Pct. 36 Se acceptă.


La consumatorii, alții decât cei casnici, punctul La consumatorii, alții decât cei casnici, Pct. 36 a se expune în următoarea redacție:
de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de punctul de delimitare a instalaţiilor interne La consumatorii, alții decât cei casnici, punctul de
canalizare se stabileşte în locul în care de apă şi de canalizare se stabileşte în locul delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de
patrimoniul se delimitează în funcție de dreptul în care patrimoniul se delimitează în funcție canalizare se stabileşte în locul în care patrimoniul
de proprietate dintre consumator, altul decât cel
de dreptul de proprietate dintre consumator, se delimitează în funcție de dreptul de proprietate
casnic și operator, care se indică în actul de
delimitare și este parte componentă a altul decât cel casnic și operator, care se dintre consumator, altul decât cel casnic și operator,
contractului de furnizare/prestare a serviciului indică în actul de delimitare și este parte care se indică în actul de delimitare și este parte
public de alimentare cu apă şi de canalizare. În componentă a contractului de componentă a contractului de furnizare/prestare a
cazul unităţilor termoenergetice, punctul de furnizare/prestare a serviciului public de serviciului public de alimentare cu apă şi de
delimitare se stabilește în locul în care
alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul canalizare. În cazul unităţilor termoenergetice,
patrimoniul a doi operatori se delimitează în
funcție de dreptul de proprietate. unităţilor termoenergetice, punctul de punctul de delimitare se stabilește în locul în care
delimitare se stabilește în locul în care patrimoniul a doi operatori/furnizori se
patrimoniul a doi operatori/furnizori se delimitează în funcție de dreptul de proprietate.
delimitează în funcție de dreptul de
proprietate.
În conformitate cu Legea 92/2014 cu
privire la energia termică și promovarea
cogenerării, serviciul de alimentare cu
energie termică este prestat de furnizor.
Ministerul Finanțelor, Aviz nr. 11/3-09/802 din 11.07.2019
Pct. 84 Pct. 84 (pct. 85 în redacția anterioară a Nu se acceptă.
Citirea indicilor contorului în scopul facturării Regulamentului) se propune anunțarea Prevederea respectivă rămîne a fi utilizată în redacția
serviciului public furnizat se efectuează lunar de preventiva a consumatorului de catre proiectul.
către operator, iar datele contorului se indică în Se aplică același principiu al uniformității în toate
factura de plată. Operatorul este responsabil de operator, referitor la ziua și ora la care sectoarele, gaze naturale, energie electrică.
citirea indicilor contoarelor la consumatorii cu se va solicita acces la contor pentru
care are încheiate contracte de furnizare/prestare citirea indicilor, sau stabilirea unei date
a serviciului public de alimentare cu apă şi de fixe pentru locuitorii blocurilor locat ive
canalizare. Operatorul este în drept să solicite
.
consumatorilor acces la contor pentru citirea
indicilor contorului şi pentru controlul contorului
în orice moment al zilei în intervalul de timp
8.00 - 20.00, iar consumatorul este obligat să
ofere operatorului acces necondiţionat la contor.
În cazul în care operatorul nu are acces la contor
pentru citirea indicilor lui, acesta este în drept să
indice în factura de plată pentru luna respectivă
un consum estimativ, la nivelul consumului
mediu înregistrat în perioada anterioară cu
recalcularea ulterioară, reieşind din indicaţiile
reale ale contorului. Controlul contorului şi al
sigiliilor aplicate se efectuează de către operator
în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa
consumatorului sau a reprezentantului acestuia,
inclusiv a membrilor familiei consumatorului
casnic care au atins vârsta de majorat şi care
locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de
control în două exemplare, cîte unul pentru
fiecare parte.
Asociația Patronală a Serviciilor Publice din republica Moldova, Aviz nr. 13 din 11.06.2019,
susține propunerile SA "Apă-Canal Chișinău" (Aviz nr. 03/561 din 02.05.2019
Pct. 118 Pct. 118 (pct. 119 actual) se propune în Se acceptă parțial.
Facturile se emit în baza indicilor contorului sau, următoarea redacție: Pct. 119 a se expune în următoarea redacție.
după caz, a normelor de consum şi a tarifelor "Facturile se emit în baza indicilor contorului sau,
aprobate de către autorităţile administraţiei Facturile se emit: după caz, a normelor de consum şi a tarifelor
publice locale sau de către Agenţie, cu aprobate de către autorităţile administraţiei publice
respectarea prevederilor prezentului Regulament, a) în baza indicatorilor contorului comun locale sau de către Agenţie, cu respectarea
inclusiv la emiterea facturilor pentru plata instalat la branșamentul blocului locativ sau, prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la
preventivă. după caz, a normelor de consum și a tarifelor emiterea facturilor pentru plata preventivă".
aprobate de către autoritățile administrației
publice locale sau de către Agenție, cu
respectarea prevederilor prezentului
Regulament, inclusiv la emiterea facturilor
pentru plata preventivă , în cazul în care
contractele de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare
sunt încheiate cu administratorul blocului
locativ;

b) în baza indiciilor contoarelor individuale


instalate în apartamente și a tarifelor
aprobate în modul stabilit, în cazul în care
contractele de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare sunt încheiate de către operator
cu fiecare proprietar/ chiriaș de apartament în
parte.

c) pentru alți consumatori în baza indiciilor


contorului (contoarelor) instalat (instalate) la
locul (locurile) de consum ale
consumatorului și a tarifelor aprobate în
modul stabilit.

Argumentare: Această expunere permite a


aduce prevederile în conformitate cu
condițiile prevăzute în Art. 29 a Legii nr.
303/2013, modificată prin Legea nr. 322 din
30.11.2018.
În expunerea actuală a p. 119 nu este clar
despre care contor este vorba : de contorul de
la branșamentul blocului locativ, despre
contoarele din apartamente sau despre
contoarele altor consumatori.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Aviz nr. 16-07/2445 din 05.07.2019
În tot tex tu l Regu l amentu l u i -cadru se Se acceptă.
va redacta denumirea actelor normative
rnentionate, conform prevederilor Legii nr.
100/20 1 7 cu privre l a actele no rmati ve,
care l a art. 55 al in. (5) stabi l ete ca ,,in
cazul în care s se face trimitere la o
norma juridica care este stabili ta in alt
act normal iv. pentru evitarea reproducerii
normelor complementare se face trimitere
la elementul structural sau constitutiv
respectiv, indicîndu-se denumirea,
numarul și anul adoptarii, aprobarii sau
emiterii actului citat." De exem plu se va
ind ica ,,Legea nr. 303/20 13 privind
serviciul public de al iemntare cu apa și
de canal izare".
In v irtutea caracterul ui obligatoriu al Se acceptă.
actelor norm ati ve, cu vintel e ,,in
vigoa re ' su nt i n uti le și se vor excl
ude.
Defin i t i a, deconectare " se va revi zu i Nu se acceptă.
d i n punct de vedere tehnic, prin Nu este necesar de a se descrie procesul tehnic de
indicarea proced u rii de deconectare deconectare.
(spre exempl u: sudare, sigilare, etc)
lntrucît aceasta este d rept definita ca,,
- desfacerea legaturii dintre instalațiile
interne de apa și de canalizare ale
consumatorului de la rețeaua pubIica
de alimentare cu apa și de canalizare
...".
Dat fi i nd ca pe lîngă n oți un ea de Nu se acceptă.
,,conectare" se men tioneaza și Definirea noțiunii de reconectare este inutilă,
q ,,reconectare", consi deram relevant defin i deoarece acest procedeu este efctuat după o
rea noti u n ii de ,,reconectare ". deconectare a instalațiilor.
Nu este necesar de descris în prezentul Regulament
absolut fiece procedeu tehnologic.
Pct. 40 Pct. 40 reiterăm obiecția cu privire la Se acceptă.
În funcţie de necesităţi se încheie următoarele denumirea corectă a contractelor, astfel se va Pct. 40 se va expune în următoarea redacție:
tipuri de contracte: revedea tipurile de contracte. Contractul de În funcţie de necesităţi se încheie următoarele tipuri
1) Contract de furnizare/prestare a furnizare/prestare a serv ici u l u i pu bl ic de de contracte:
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă al imentare cu apa ș i de canalizare se va 1) Contract de furnizare/prestare a serviciului
şi/sau tehnologică) şi de canalizare. Acest încheia în cazul furni zarii/prestari i ambel or public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau
contract se încheie între operator şi consumator tehnologică) şi de canalizare. Acest contract se
în cazul în care operatorul va furniza/presta, atât serv ici i. Contractu l de furn izare a serviciu încheie între operator şi consumator în cazul în care
serviciul public de furnizare a apei (potabilă l ui de al i m en tare cu apa se încheie doar operatorul va furniza/presta, atât serviciul public de
şi/sau tehnologică), cât şi serviciul public de pentru serviciu l de apa. Con tractu l de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică), cât şi
canalizare. prestare a serviciului de canali zare - doar serviciul public de canalizare.
2) Contract de furnizare/prestare a pen tru serviciu l de canalizare. 2) Contract de furnizare a serviciului public de
serviciului public de alimentare cu apă (potabilă alimentare cu apă (potabilă şi/sau tehnologică). Acest
şi/sau tehnologică). Acest contract se încheie contract se încheie între operator şi consumator în
între operator şi consumator în cazul în care cazul în care operatorul va furniza numai serviciul
operatorul va furniza/presta numai serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau
public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică).
tehnologică). 3) Contract de prestare a serviciului public de
3) Contract de furnizare/prestare a canalizare. Acest contract se încheie între operator şi
serviciului public de canalizare. Acest contract consumator în cazul în care operatorul va presta
se încheie între operator şi consumator în cazul numai serviciul public de canalizare sau numai
în care operatorul va furniza/presta numai serviciul de epurare a apelor uzate ale
serviciul public de canalizare sau numai serviciul consumatorului.
de epurare a apelor uzate ale consumatorului.

Pct. 62 se va revizui, întrucît nu este clară Nu se acceptă.


prevederea. Consumatorul solicita Pct. 62 a se menține în redacția proiectului.
suspendare temporara a serviciu l u i cu Suspendarea temporară a serviciului presupune în
d epun erea cererii de suspendare a sine deconectarea instalației. Dat fiind faptul că este
contractul ui pe o peri ada de cel pu t in 3 o solicitare a consumatorului, este un serviciu
luni, iar ulterior este deconectat de la auxiliar prevăzut în Metodologia
rețeaua publica de
privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile
alimentare cu a pa și de
auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii
canal izare, cu obligatia achitarii
tari fu l u i de deconectare. Nu este clar serviciului public de alimentare cu apă
cum are loc decon ectarea, dat fi ind ca şi de canaliza, care este achitat de către consumator.
însași noti unea de ,,decon ectare" nu Referitor la noțiunea de deconectare, nu este necesar
prevede clar procesu l tehn ic de deconectare. de a descrie întreagă procedură tehnică.
Pct. 64 prima propoziții1e se va redacta Se acceptă.
după cum urmeaza: ,,Contractul de
fu rnizare/prestare a serviciu l ui public de
a l i mentare cu apa ș i de canalizare,
încheiat între operator și consu m ator pentru
o perioada nedeterm i nata, își produ ce
efectele pîna la rezol uti unea l u i . În
con form itate cu clauzele contractuale,
prevederi le Codului civi l al Repu bl ici i
Moldova i Regu l amentu l u i de organ izare
și funționare a serv i ci u l u i pu bli c de al
imentare cu apa ș i de canalizare."
Pct. 72 pri ma propozitie se va redacta Se acceptă.
dupa cum u rmeaza: ,,Nu se admite
furnizarea serviciu lui pu blic de alimentare
cu apa potabila și apa teh nologi ca noilor
consu matori , fara instalarea contoarelor de
evidența a volumulu i de apa."
Pct. 84 se va exclude exceți a, întru cît ș i la
Nu se acceptă.
casele indi v idulale serviciul publi c Excepția se va menține, deoarece în perioada rece a
anului consumatorilor care au case de locuit
furnizat se factureaza lunar în baza ind ici
lor contoru lu i. individuale li se recomandă să protejeze punctul de
delimitare, anume apometrul, dat fiind faptul că
conexiunea instalației este efectuată la o adîncime
mică care nu mențime contorul în stare funcțională.
SA "Apă-Canal Chișinău", Aviz nr. 01-1033 din 19.07.2019
Propunerile înain tate de către p/f Serghei Nu se acceptă.
Bada neu Afirmația precum că această modificare este
neîntemeiată și contrara atît prevederilor nu este
Expunerea ANRE în partea excluderii justificată. În corespundere cu art.28 alin.(2) din
textului pct. 16 din proiect f ă cînd Legea nr.303/2013 Regulamentul stabilește
trimitere la faptul că rețelele interne de condițiile și măsurile ce se impun pentru asigurarea
apă ș i de canalizare nu sunt subiectul serviciului public de alimentare cu apă și de
Legii 303/2013 ș i a Regulamentului- canalizare. A se vedea în acest sens noțiunea de
cadru, o considerăm neîntemeiată ș i ”serviciu public de alimentare cu apă” de la art.4 din
contrara atît prevederilor Legii cît ș i Legea nominalizată care nu include rețelele interne.
spiritul ei in ansamblu . Potrivit Legii răspunderea operatorului este până la
Or, conform pct. 1 din proiectul punctul de delimitare.
Regulamentului, Regulamentul-cadru de
organizare și functionare a serviciului
public de alimentare cu apă ș i de
canalizare (în continuare -Regulamentul)
determină relațiile dintre prestatorii
serviciilor de alimentare cu apă ș i de
canalizare (în continuare - operatori) ș i
utilizatorii acestor servicii cu privire la
branșarea/racordarea instalațiilor interne
de apă și de canalizare, la contractarea, la
fumizarea și plata serviciului public de
alimentare cu apă potabilă , apă
tehnologică ș i serviciul public de
canalizare.

S.A. "Apă-Canal Chișinău" își exprimă Nu se acceptă.


dezacordul față de acceptul ANRE la
propunerea expusă asupra modificării De menționat, că în conformitate cu prevederile art.
redacției pct. 31 din proiect pe motiv că, 11 din Legea 303/2013 gestiunea serviciului public de
1 alimentare cu apă și de canalizare se organizează și se
conform art. 8, alin. 1, lit. i), lit. m), art. 1
din Legea 303/2013, Autoritățile realizează prin: a) gestiune directă; b) gestiune delegată.
administrației publice locale contractează Potrivit art. 13 alin.13 APL au obligația de a urmări, de a
sau garantează, în condițiile legii, controla și de a supraveghea modul în care se realizează
împrumuturile pentru finanțarea furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu
programelor de investiții în vederea apă și de canalizare, și anume: c) administrarea,
dezvoltării sistemului public de alimentare exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune,
cu apă și de canalizare a localităților, dezvoltarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu
pentru efectuarea de lucrări noi sau de apă și de canalizare.
extinderi, pentru dezvoltarea de capacități,
inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea și Art. 13 alin. 18 stipulează că contractele de delegare a
reechiparea sistemelor existente ș i aprobă gestiunii vor prevedea sarcini concrete ce revin APL,
studiul de fezabilitate privind reabilitarea respectiv operatorului, în ceea ce privește inițierea,
ș i extinderea sistemului public de fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanțarea și
alimentare cu apă și de canalizare. efectuarea investițiilor. Mai mult, consumatorul încheie
În astfel de condiții, considerăm că este contract de furnizare/prestare a serviciului cu operatorul
neîntemeiat de a pune în sarcina și nu cu APL-ul și astfel toți consumatorii urmează să fie
Operatorului informarea solicitanților tratați în condiții egale.
asupra măsurilor necesare pentru
dezvoltarea rețelelor, atît timp cît
responsabil conform legii se face APL.
S.A. "Apa-Canal Chișinău" dă o apreciere Nu se acceptă.
critică expunerii ANRE în argumentare, Legea 303/2013 nu prevede sacțiuni.
asupra propunerii redacției pct. 33, cât și Regulamentul-cadru privind indicatorii de
pe tot textul Sintezei, asupra faptului performanță ai serviciului public de alimentare cu
aplicării sancțiunilor în contextul apă și de canalizarenu prevede noțiunea de
Regulamentului-cadru cu privire la "sanțiuni".
indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă și de
canalizare, fapt care impune necesitatea
solicitării de a exclude din textul
Regulamentului noțiunea de sancțiune.
Or, întradevăr, după cum mentionează ș i
Agenția, Regulamentul -cadru cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă ș i de
canalizare nu prevede sancțiuni ș i Legea
303/2013 la fel nu stabilește careva
sancțiuni.
Pct. 24 Nu se acceptă.
Executarea branşamentului de apă, a racordului S.A. "Apă-Canal Chișinău" constată cu Pct. 24 descrie dreptul de delimitare a instalațiilor.
de canalizare se asigură de către operator sau deregret că, Agenția la propunerea de a De asemenea, pct. 33-38 descrie clar punctul de
către solicitant şi numai în baza proiectului supune dezbaterii sintagma "cu delimitare.
avizat de către operator cu respectarea dreptuluirespectarea dreptului de proprietate" g
de proprietate. În cazuri temeinic justificate dedin textul pct. 24 al Proiectului a respins
către solicitant sau operator şi când condiţiile cele solicitate fără a argumenta poziția.
tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite Or, textul normei cuprinse în pct. 24 nu
expune explicit situațiile de delimitare a
branşarea mai multor instalaţii interne de apă ale
consumatorilor la acelaşi branşament de apă. dreptului de proprietate la momentul
coordonării proiectului asupra carei
proprietăți ( 1) dreptul
de proprietate asupra rețelelor ș i (2) dreptul
de proprietate asupra imobilului.
În acest context, suplimentar solicităm
insistent asupra revizuirii poziției tangențial
redacției acestui punct.
Pct. 83 În partea respingerii ANRE la propuner ea Nu se acceptă.
Personalul operatorului este obligat să prezinte înaintata de a completa textul pct. 83 din Pct. 83 a se reda în următoarea redacție:
consumatorului legitimaţia de serviciu şi să Regulament , după sintagma ,,citirea Personalul operatorului este obligat să prezinte
comunice scopul vizitei în situaţia în care indicafiilor contorului,, cu sintagma consumatorului legitimaţia de serviciu şi să
solicită acces pe proprietatea consumatorului, ,,pentru inspectarea rețelelor interne ale comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită
consumatorului,, considerăm că este una acces pe proprietatea consumatorului, în scopul
în scopul controlului contorului, pentru citirea neiîntemeiata ș i argumentarea contravine controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor
indicaţiilor contorului, pentru examinarea prevederilor proeictului Regulamentului și contorului, pentru examinarea branşamentului de
branşamentului de apă, în vederea efectuării de Hotarâirii de Guvern nr. 1228 din apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile,
lucrări la instalaţiile, proprietate a operatorului 13.11.2007, prin care a fost aprobat proprietate a operatorului şi care sunt situate pe
şi care sunt situate pe proprietatea Regulamentul privind achiziționarea, proprietatea consumatorului sau în scopul
proiectarea, instalarea, receptia și exploatarea deconectării de la sistemul public de alimentare cu
consumatorului sau în scopul deconectării de la
aparatelor de evidență a consumurilor de apă. apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ale consumatorului, conform prevederilor
canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de În acest sens menționăm că, operatorul
prezentului Regulament. În situaţiile menţionate,
canalizare ale consumatorului, conform trebuie să inspecteze obiectele consumatorul este obligat să asigure imediat şi
prevederilor prezentului Regulament. În consumatorilor ș i după punctul de necondiţionat accesul personalului operatorului la
delimitare, doar sub aspectul gradului de contor şi la instalaţiile respective. În caz de refuz,
situaţiile menţionate, consumatorul este obligat
confort , deoarece sunt consumatori la care operatorul este în drept să documenteze acest fapt
să asigure imediat şi necondiţionat accesul prin întocmirea actului respectiv, cu aplicarea
contoarele de apă sunt instalate în alt loc,
personalului operatorului la contor şi la ulterioară a prevederilor punctului 143 lit. b) din
decât de punctul de delimitare reglementat
instalaţiile respective. În caz de refuz, prezentul Regulament. Personalul operatorului şi
de actualul spectru legislativ. Or, conform consumatorul sunt în drept să stabilească, de comun
operatorul este în drept să documenteze acest
Anexei nr. 11 ș i 13 din Regulamentul acord, timpul efectuării activităţilor stipulate mai sus.
fapt prin întocmirea actului respectiv, cu
aprobat prin Hotarârea de Guvem sus
aplicarea ulterioară a prevederilor punctului menționată, Operatorul întocmește actul de Nu are dreptul operator sa inspecteze careva obiecte
143 lit. b) din prezentul Regulament. cercetare a evidenței ș i folosirii apei în dupa punctul de delimitare.
Personalul operatorului şi consumatorul sunt în apartamente/încăperi locuibile în cămine
drept să stabilească, de comun acord, timpul și Actul de inspectare a stării tehnice a a) Actul de inspectare a stării rețelelor interne de
efectuării activităţilor stipulate mai sus. rețelelor de alimentare cu apă și alimentare cu apă și canalizare se efectuează odată
canalizare, a aparatelor de evidență a
cu finalizarea lucrărilor de construcție – montaj, până
apei și a nivelului de confort al obiectului.
la darea în exploatare.
Poziția ANRE de a respinge propunerea
menționată este radical contrară noilor b) Aparatelor de e vidență a apei se verifică
reglementări incluse de către autorul periodic la citirea indicilor sau după caz in
proiectului în pct. 60, conform căruia, cazul verificărilor inopinate.
operatorul întreprinde acțiuni în caz că
constată schimbarea destinației spațiului c) Nivelului de confort al obiectului este oportun de
locativ a posesorului , proprietarului. În specificat în momentul încheierii contractului. Pentru
cazul menținerii poziției ANRE conform depistarea consumatorilor care sunt suspectați că și-
carui, operatorul întreprinde acțiuni în caz au schimbat destinația sunt metode directe și
că constată schimbarea destinației spațiului indirecte de verificare și confirmare, dar până la
locativ a posesorului, proprietarului. În urmă trebuie de respectat prevederea că
cazul menținerii poziției ANRE precum consumatorul este de bună credință.
că, "Nu are dreptul operatorul să
inspecteze careva obiecte după punctul de
delimitare" face imposibila aplicarea
prevederilor pct. 60, 96, 97, 98 din
Proiectul Regulamentului supus aprobării.
Respingerea în cauză îngrădește ș i dreptul
de acces al Operatorului, asigurat prin
norma contravențională prevăzută la art.
176 Cod Contravențional , conform cărei
neasigurarea accesului liber al
reprezentantului prestatorului de servicii
de alimentare cu apă și de canalizare în
locuințe și pe teritoriul agenților economici
pentru efectuarea controlului legal asupra
funcționării sistemelor interne de
alimentare cu apă si de canalizare, pentru
scoaterea indicațiilor de pe aparatele de
evidență a consumului de apă, pentru
efectuarea lucrărilor de exploatare a
aparatelor de evidență se sancționează.
Reieșind din cele expuse supra,
intervenim cu rugămintea către Agenție de
a revizui poziția pe acest subiect și a
expune într-o altă redacție, după caz,
textul punctului cu menținerea dreptului
Operatorului de a inspecta nivelul de
confort a locului de consum.
Pct. 118 Tangențial respingerii ANRE la propunerea Nu se acceptă.
"Facturile se emit în baza indicilor contorului înaintată de a completa textul pct. 118 din Pct. 118 a se menține în redacția proiectului.
sau, după caz, a normelor de consum şi a Regulament, după sintagma "dupa caz" cu "Facturile se emit în baza indicilor contorului sau,
tarifelor aprobate de către autorităţile sintagma "serviciul calculat urmare a după caz, a normelor de consum şi a tarifelor
administraţiei publice locale sau de către constatării consumului fraudulos, pentru aprobate de către autorităţile administraţiei publice
Agenţie, cu respectarea prevederilor prezentului încasarea diferenței dintre tariful achitat locale sau de către Agenţie, cu respectarea
Regulament, inclusiv la emiterea facturilor și cel care urma să fie achitat de către prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la
pentru plata preventivă". consumator și plațile suplimentare pentru emiterea facturilor pentru plata preventivă".
depășirea normativelor la deversarea
apelor uzate în rețeaua publică de
canalizare", A.C.C. constată că poziția
Agenției contravine principiului
uniformizării și ajustării prevederilor
legislației secundare la cea primară.
Or, conform sintezei Regulamentului-cadru
cu privire la indicatorii de performanță ai
serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, la propunerea de a modifica
textul pct. 31, ANRE a acceptat parțial,
tot din inițiativa A.C.C.. Agenția a expus
în următoarea redacție: Facturile se emit în
baza indicilor contorului sau, după caz,
serviciul calculat urmare a constatarii
consumului fraudulos, pentru încasarea
diferentței dintre tariful achitat s,i cel care
urma să fie achitat de către consumator și
plățile suplimentare pentru depășirea
normativelor la deversarea apelor uzate în
rețeaua publică de canalizare, a normelor
de consum și a tarifelor aprobate de către
autoritățile administrației publice locale
sau de către Agenție, cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament,
inclusiv la emiterea facturilor pentru plata
preventivă .
În acest sens, S.A. "Apă-Canal Chișinău"
menționea ză că argumentarea de
modificare a pct. 31 la Regulamentul cu
privire la indicatorii de performanță era
anume corelarea prevederilor acestui
punct cu punctul 118 din Regulamentul-
cadru de organizare.
Astfel, insistăm la acceptarea propunerii
înaintate ș i/sau menținerea redacției
conform pct. 31 din Regulamentului-
cadru cu privire la indicatorii de
performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă ș i de canalizare, care în
fond este justificat l i acceptat de către
operator.
Pct. 111 ș i pct. 112 de completat Nu se acceptă.
Evidența urmează a fi efectuată conforn indicațiilor
adaugat sintagma ,,(dacă în această
echipamentelor de măsurare.
perioadă au fost oscilații sezoniere
ale consumului de apă)" ș i de
completat cu ,,Dacă în această
perioada au fost oscilații sezoniere
ale consumului de apă, consumul de
apă/ volumul de canalizare, pentru
perioada lipsei contorului, se va
calcula reieșind din volumul mediu
lunar de apă înregistrat în perioada
similară anterioară)".
De completat textul pct. 144 din Se acceptă.
proiectul Regulamentului-cadru, cu o
fraza în urmatoarea redactie, dupa cum
urmeaza: "in situațiile prevăzute la
pct.143 lit. e) și f) din prezentul
Regulament, operatorul îl informeaza pe
consumatorul casnic prin intermediul
facturii de plat a consumului pentru
furnizarea/prestarea serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, cu
privire la posibilele consecințe în cazul
neachitării în termen a facturii".
Modificarea solicitată este generată de
necesitatea efectuării unei reglementeri
uniformeși continuie, ca și în sectorul
gazelor naturale și energiei electrice.

Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare, 12.08.2019


Pct. 5 - La pct.5 a Proiectului – a completa prevederea Se acceptă.
Serviciile prestate prin sistemele publice de cu sintagma ”în baza prezentului Regulament- Pct.5 se va expune în următoarea redacție :
alimentare cu apă și de canalizare au drept scop cadru și a Regulamentului-cadru cu privire la ”5. Serviciile prestate prin sistemele publice de
asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și indicatorii de performanță”; alimentare cu apă și de canalizare au drept scop
epurarea apelor uzate pentru toți consumatorii de asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea
pe teritoriul localităților și trebuie să apelor uzate pentru toți consumatorii de pe teritoriul
îndeplinească la nivelul consumatorilor, în localităților și trebuie să îndeplinească la nivelul
punctele de delimitare, parametrii tehnici de consumatorilor, în punctele de delimitare, parametrii
furnizare stabilite în contractele de furnizare și tehnici de furnizare stabilite în contractele de
cerințele indicatorilor de performanță aprobate furnizare și cerințele indicatorilor de performanță
de autoritatea administrației publice locale. aprobate de autoritatea administrației publice locale
în baza Regulamentului-cadru ți a Regulamentului-
cadru cu privire la indicatorii de performanță.”
Pct. 6 La pct. 6 , la noțiunile de ”aviz de Precizare.
aviz de deconectare – aviz în scris, expediat deconectare” și ”aviz de limitare” de Este important ca forma atât a avizului de
consumatorului de către operator, prin care specificat clar cum va fi ”expediat în scris deconectare cât și avizului de limitare să fie cea
consumatorul este prevenit despre posibila consumătorului de către operator” acest aviz scrisă..Cât privește modalitatea de expediere, aceste
deconectare a instalaţiilor interne de apă/de (pentru că pare irealizabilă prevederea în atribuții revin operatorului. În caz de litigiu, sarcina
canalizare ale acestuia de la reţeaua publică de cazul în care apare o necesitate urgentă de de a demonstra dacă avizele au fost expediate revine
alimentare cu apă /de canalizare şi despre cauza deconectare, legată de vreo defecțiune tehnică operatorului. Cu atît mai mult, la pct.160, 162, 164,
deconectării; și operatorul nu are timp să expedieze ”în 166 etc.din proiect aceste proceduri sunt
aviz de limitare – aviz în scris, expediat sau scris” un aviz despre posibila deconectare, concretizate.
prezentat personal consumatorului de către pentru că au loc scurgeri de apă etc. și nu se Avizul de deconectare și de limitare se eliberează în
operator prin care consumatorul este prevenit de poate interveni de urgență); cazul de neplată sau consum fraudulor, iar în cazul
posibila limitare a furnizării serviciului de de scurgeri sau defecțiuni operatorul nu sistează
alimentare cu apă /de canalizare, termenul de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
limitare şi despre cauza limitării; cu apă li de canalizare și nici nu deconectează
instalațiile interne.
La pct. 6 , considerăm necesar a suplimenta lista Se acceptă.
noțiunilor cu ”furnizare a serviciului public…” și
”prestare a serviciului public…”, deoarece
acestea devin obiecte separate a contractului
încheiat între consumător și operator , conform
prevederilor din pct. 40 și necesită a fi definite
clar;
Pct. 6 La pct. 6 la noțiunea ”întrerupere planificată…” Sintagma ”cu informarea prealabilă…” este utilizată
întrerupere planificată a furnizării/prestării necesită a fi clarificată sintagma ”cu informarea și în alte reglementări ce țin de indicatorii de calitate.
serviciului public de alimentare cu apă şi de prealabilă…” (cum va fi efectuată această Concretizarea sintagmei respective face obiectul de
canalizare – întrerupere temporară a livrării informare prealabilă?); reglementare a Regulamentului-cadru cu privire la
apei/recepţionării apelor uzate, cu informarea indicatorii de perfpormanță ai serviciului public de
prealabilă a consumatorilor, cauzată de alimentare cu apă și de canalizare. Această
necesitatea efectuării de către operator a unor întrerupere se va face în prealabil, cu cel puţin 3 zile
lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii lucrătoare, prin notificare, indicându-se data la care
planificate în reţelele publice de alimentare cu va avea loc întreruperea şi perioada de întrerupere.
apă /de canalizare, branşare/racordare a
instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale
noilor consumatori, fără deconectarea
instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale
consumatorilor de la reţeaua publică de
alimentare cu apă/canalizare;
Pct. 14 La pct. 14 necesită a fi specificat termenul în La pct.14 s-a făcut referire la reglementările de bază-
Operatorul este obligat să întreprindă toate care ”operatorul este obligat să întreprindă atât primare cât și secundare ce țin de
măsurile necesare pentru prevenirea sau toate măsurile necesare…”, pentru că furnizarea/prestarea serviciului. Ca finalitate,
remedierea defectelor, avariilor şi a formularea actuală ”în condițiile stabilite de operatorul în procesul de furnizare/prestare a
deranjamentelor din instalaţiile sistemului public Legea 303/2013…, de prezentul Regulament serviciului trebuie strict să se bazeze pe principiul
de alimentare cu apă şi de canalizare, în și alte reglementări” se consideră a fi una continuității, prevenind și remediind avariile,
condiţiile stabilite de Legea nr. 303/2013 privind incertă; defectele etc. Acest proces dee remediere are la bază
serviciul public de alimentare cu apă şi de atât reglementări comerciale cât și tehnice, în
canalizare, de contractul de furnizare/prestare a legătură cu ce specificarea tuturor acestor
serviciului public de alimentare cu apă și de reglementări nu va avea ca efect îmbunătățirea
canalizare, de prezentul Regulament și alte conținutului pct.14, făcându-se referire la sintagma
reglementări. ”și alte reglementări”.

19. La cerere se anexează: La pct. 19 lit. a), nu este clară, în aspectul Se acceptă.
a) copia actului care atestă dreptul de prevederii, de a fi anexată la cerere de La pct. 19 se va exclude sintagma ”permisiunea
proprietate asupra imobilului sau copia branșare/racordare sintagma ”permisiunea a autorităților de resort”.
documentului care atestă obţinerea pe cale legală autorităților de resort”;
a imobilului sau permisiunea autorităţilor de
resort;
Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice La pct.22 necesită a fi specificat ce trebuie să Considerăm că punctele 22 și 23 din proiect
stipulate în avizul de branşare/racordare, eliberat conțină acest ”Proiect al instalațiilor interne urmează a fi menținute în redacția proiectului..
de către operator, este obligatorie pentru de apă și de canalizare” și cine trebuie să îl Proiectarea propriu-zisă se efectuiază de către
solicitant. elaboreze, deoarece acesta necesită ulterior a companii autoirizate, urmând de a prezenta proiectul
Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de fi avizat de către operator, conf. pct. 23; operatorului. Ultimului îi revine misiunea de a
canalizare, a branşamentului de apă, a racordului verficica proiectul conform cerințelor stabilite în
de canalizare, elaborat în baza avizului de avizul de branșare/racordare. În caz contrar va fi
branşare/racordare, se coordonează de către imposibilă contractarea serviciului.
operator în termen de cel mult 10 zile
calendaristice de la data prezentării proiectului.
Prin derogare de la prevederea dată, în cazul
racordării specifice a instalațiilor de utilizare cu
debit mare de apă, operatorul și solicitantul sânt
în drept să negocieze și să stabilească alte
termene de coordonare a proiectului final, dar nu
mai mult de 30 zile calendaristice.
Pct. 27 În cazul în care solicitantul a asigurat La pct.27 lit-le a), b), c), necesită a fi Procesul-verbal de recepție a instalațiilor se
executarea de sine stătător a branşamentului de clarificate detaliile: cine întocmește procesul- întocmește de comisia creată în conformitate cu
apă, racordului de canalizare şi montarea verbal și după care caz trebuie întocmit acest prevederile Hotărârii Guvernului Republicii
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, în proces verbal, ce trebuie să conțină Moldova nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la
conformitate cu proiectul coordonat cu ”informația despre parametri, compoziția aprobarea Regulamentului de recepţie a
operatorul, el se adresează operatorului cu …”, cine eliberează ”certificatele igienice și construcţiilor şi instalaţiilor aferente (Monitorul
cererea pentru a realiza branşarea/racordarea de calitate”, conform căror reglementări… Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42, art.
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la 349), și Legii nr. 721-XIII din 02 februarie 1996
sistemul public de alimentare cu apă şi de privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al
canalizare, la care se anexează: Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259).
a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor Informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele
interne de apă/de canalizare şi a branşamentului de ape industriale uzate (în cazul întreprinderilor
de apă/a racordului de canalizare, după caz; industriale) se prezintă de către Ministerul
b) informaţia despre parametrii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
compoziţia şi debitele de ape industriale uzate Certificatele igienice şi de calitate, denumirea
(în cazul întreprinderilor industriale); substanţelor folosite în procesul tehnologic şi
c) certificatele igienice şi de calitate, componenţa acestora (în cazul întreprinderilor
denumirea substanţelor folosite în procesul industriale) se eliberează de către Direcția Sănătate
tehnologic şi componenţa acestora (în cazul Publică.
întreprinderilor industriale).
Pct. 30 La pct.30 prevederea de asemenea se Considerăm oportun de a menține pct.30 în redacția
Operatorul poate refuza argumentat eliberarea consideră a fi evazivă care oferă spațiu deproiectului. Operatorul este în drept să refuze
avizului de branşare/racordare solicitantului, în interpretare, pentru că nu este clar ce eliberarea avizului de branșare/racordare numai dacă
cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate înseamnă ”lipsă de capacitate de producție”,
acest refuz este argumentat. Și în textul pct.30 direct
de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat care apare ca motiv de a ”refuza argumentateste indicat că ”Refuzul trebuie motivat şi justificat
de operator prin calcule, date în baza cărora s-a eliberarea avizului de branșare/racordare”;de operator prin calcule, date în baza cărora s-a
determinat că există lipsă de capacitate de determinat că există lipsă de capacitate de producţie.
producţie. Concomitent, operatorul este în drept ” Lipsa de capacitate presupune imposibilitatea
să propună solicitantului reducerea debitului încheierii unui contract de furnizare/prestare a
solicitat. serviciului.
Pct. 37 La pct.37 nu este clară esența prevederii Se acceptă.
Operatorul este responsabil de îmbinarea din ”Operatorul este responsabil de îmbinarea Pct.37 se va expune în următoarea redacție:
punctul de delimitare. din punctul de delimitare”; ”Operatorul este responsabil de îmbinarea în punctul
de delimitare”. Punctul respectiv este în strictă
concordanță cu noțiunea de ”branșare/racordare”,
art.4 din Legea nr.303/13.12.2013.
Pct.48. La pct. 48 necesită a fi specificat conținutul Lista actelor este prevăzută în pct. 41.
Operatorul încheie contractul de listei aprobate în baza căreia se solicită a fi
furnizare/prestare a serviciului public de prezentate documentele necesare (eventual a
se face trimitere la pct. din Regulament care
alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu conține această listă);
respectarea cerinţelor prezentului
Regulament după cum urmează:
a) în cazul branşării/racordării de
către operator a instalaţiilor interne ale
solicitantului la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare,
contractul se încheie în aceeaşi zi;
b) în celelalte cazuri – în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare din data depunerii
cererii de încheiere a contractului și
prezentării documentelor necesare conform
listei aprobate.
Pct.64 La pct.64 necesită a fi expres stabilit după În sensul prevederilor Codului civil rezoluțiunea
Contractul de furnizare/prestare a serviciului care ”caz, operatorul este obligat să restituie contractului presupunea achitarea unor anumite
public de alimentare cu apă şi de canalizare, datoriile față de consumător cel târziu până datorii create. Spre exemplu, operatorul trebuie să
încheiat între operator şi consumator pentru o la data rezoluțiunii contractului…”; restituie consumatorului sumele încasate în situația
perioadă nedeterminată, îşi produce efectele plăților preventive, sau cele încasate prin decizie
judecătorească în favoarea consumatorului.
până la rezoluțiunea lui, în conformitate cu
clauzele contractuale, prevederile Codului
civil al Republicii Moldova și
Regulamentului de organizare și funcționare
al serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare. În cazul în care contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, este
încheiat între operator şi consumator pentru o
perioadă determinată, operatorul preavizează
consumatorul despre rezoluțiunea
contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare cu cel puţin 30 zile calendaristice
înainte de rezoluțiunea lui în conformitate cu
prevederile contractului de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare. Operatorul transmite preavizul
privind rezoluțiunea contractului prin poștă,
fax, email, poștă electronică, anexă la factură
sau prin telefon. Modalitatea de transmitere a
preavizului se specifică în contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare. După caz,
operatorul este obligat să restituie datoriile
faţă de consumator cel târziu până la data
rezoluțiunii contractului de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Pct.67 La pct. 67 lit. b), necesită a fi expres Lista actelor este prevăzută în pct. 41.
b) să prezinte operatorului datele şi specificate ”documentele necesare pentru
documentele necesare pentru încheierea, încheierea, reîncheierea sau modificarea
contractului privind furnizarea/prestarea…”(
reîncheierea sau modificarea contractului
sau eventual a se face trimitere la pct. din
privind furnizarea/prestarea serviciului Regulament unde se specifică acestea;
public de alimentare cu apă şi de canalizare;
Pct.67 La pct. 67 lit. c) necesită a fi specificate Obiectul de reglementare a proiectului în cauză
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună ”documentele normativ-tehnice” la care se constituie serviciul public de alimentare cu apă și de
instalaţiile interne de apă şi de canalizare face trimitere în Regulament; canalizare. Raporturile ce țin de exploatarea
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare aflate în
aflate în gestiunea sa în conformitate cu gestiunea sa fac obiectul unor altor reglementări.
documentele normativ-tehnice, să remedieze Din considerentele invocate nu s-a făcut specificarea
la timp avariile şi scurgerile de apă de la la lista documentelor normativ-tehnice.
reţelele interne proprii;
Pct.67 La pct. 67 lit. d) necesită a fi completată Pct.67 lit.d) a se menține în redacția proiectului. În
d) să asigure integritatea contoarelor şi a prevederea cu sintagma ”în cazul amplasării corespundere cu art.26 alin.6 din Legea
sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să contorului pe proprietatea sa”; nr.303/13.12.2013 consumatorul este responsabil
pentru păstrarea integrității contorului. Cu atât mai
întreprindă măsuri de protecţie a contorului mult, contoarele sunt amplasate pe proprietatea sa.
contra îngheţului;
Pct.67 La pct.67 lit. j) necesită a fi specificate actele Pct.67 lit.j) a se menține în redacția proiectului. A se
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul normative care identifică substanțele interzise vedea pct. 144 din proiect.
public de canalizare substanţe interzise de pentru evacuare ”spre deversare în sistemul
public de canalizare”;
actele normative şi care pot avaria reţeaua
publică de canalizare sau pot afecta
funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor
uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate
cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte
concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor
în apele uzate;
Pct.67 La pct.67 lit. n), necesită specificate acele Pct.67 lit.n) a se menține în redacția proiectului.
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate ”alte cazuri prevăzute de lege”; Obligațiunile și drepturile consumatorului sun cele
prin deteriorarea sistemului public de prevăzute la art.17-18 din Legea nr.303/13.12.2013.
Desigur că în cazul deteriorării sistemului public sau
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuării în rețeaua publică de canalizare a unor
evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanțe interzize trebuie să intervină răspunderea
substanţelor interzise spre deversare şi a civilă, administrativă, după caz.
apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care
depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a
poluanţilor în apele uzate, precum şi în alte
cazuri prevăzute de lege;
Pct. 67 La pct. 67 lit-le v) și w) se consideră a fi Documentele normativ-tehnice în vigoare prevăd un
Obligaţiile consumatorului sunt: incerte sintagmele ”regimului normal de anumit regim de exploatare a rețelelor, calificat drept
v) să comunice operatorului despre toate funcționare al rețelelor…” și ”să întrețină un regim normal. Reglementări similare se regăsesc
deteriorările în procesul tehnologic care pot în condiții normale..”; și în cazul rețelelor termice, electrice etc.
aduce la afectarea regimului normal de
funcţionare al reţelelor publice şi instalaţiilor de
epurare sau defectarea acestora (consumatorul
altul decât cel casnic);
w) să întreţină în condiţii normale căminul
de control al calităţii apelor uzate deversate.

Pct. 68, La pct. 68 lit. i) necesită a fi expres stabilite Instituirea unor măsuri de remediere face obiectul de
Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii termenele maxim admisibile în care reglementare a Regulamentului-cadru cu privire la
sunt: operatorul este obligat ”să întreprindă indicatorii de performanță. În corespundere cu art.14
i) să întreprindă măsuri de remediere, în măsuri de remediere…”; lit.f) din Legea nr.303/13.12.2013 operatorul este
termenele stabilite prin Legea nr. 303/2013 obligat să întrețină și să mențină în stare bună
privind serviciul public de alimentare cu apă şi sistemele publice.
de canalizare, prezentul Regulament și alte
reglementări, a defecţiunilor produse în reţelele
sale.
Pct.68 La pct.68 lit. l) necesită a fi expres specificat Pct.68 lit.l) a se menține în redacția proiectului.
l) să nu admită discriminarea consumatorilor, care sunt acele ”norme de consum aprobate Punctul respectiv este în strictă concordanță cu
să calculeze plata pentru serviciul în modul stabilit, conform prevederilor prevederile art.26 alin.2) din Legea
actelor normative”, în corespundere cu care
furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate și a nr.303/13.12.2013.
se calculează volumul de apă consumată, în
indicilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor, cazul în care nu este instalat contor. Obiecția A se vedea și Normele consumului de apă pentru
pe durata verificării metrologice periodice, este valabilă și pentru pct.107 a Proiectului; clădirile de locuit şi cele publice, specificate în
sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de
fi imputate consumatorului, să calculeze Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi
plata pentru volumul de apă consumată, Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr. 5 din 31
reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat octombrie 1996, nr. 06.6.3.16.
în ultimele 3 luni până la verificare
(deteriorare). În cazul în care nu este instalat
contor, volumul de apă consumată se
calculează în corespundere cu normele de
consum aprobate în modul stabilit, conform
prevederilor actelor normative;
Pct.69 La pct.144 necesită a se interveni pentru a Pct.69 lit.d) a se menține în redacția proiectului.
d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi clarifica care ”condiții de evacuare a apelor Pct.144 direct prevede că în cazul în care condiţiile
de canalizare în cazurile prevăzute în punctul uzate…” necesită a fi îndeplinite de către de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de
agent economic (consumător), și care este
144 din prezentul Regulament; canalizare nu pot fi îndeplinite din punct de vedere
”concentrația poluanților care depășește
concentrația maxim admisibilă a poluanților economic sau tehnologic de solicitant (agent
în apele uzate”, pentru că neîndeplinirea economic) sau în cazul în care în apele uzate
acestor condiții poate servi drept motiv de deversate de către consumatorii, alții decât cei
deconectare a instalațiilor de apă și de casnici, concentraţia poluanţilor depăşeşte
canalizare (conform prevederilor pct.69 lit. concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele
d). uzate, stabilită de operator şi aprobată de către
agenţia ecologică teritorială, operatorul şi solicitantul
procedează în conformitate cu prevederile
articolului 22 din Legea nr. 303/2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.

Funcția de determinare a concentraţia maxim


admisibilă a poluanţilor în apele uzate nu ține de
competența ANRE.

Pct.69 La pct.pct.69 lit. e) ….”lipsa de capacitate de Pct.69 lit.e) a se menține în redacția proiectului. A se
e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele producție, refuzul fiind motivat și justificat în vedea Comentariul de mai sus, pct.30 din proiect.
publice de alimentare cu apă şi/sau de modul corespunzător”;
canalizare a instalaţiilor interne de apă/de
canalizare ale noilor consumatori, cu
preavizarea lor, în cazul în care operatorul se
confruntă cu lipsa de capacitate de producţie,
refuzul fiind motivat şi justificat în modul
corespunzător;
Pct.71. La pct.71 necesită a fi precizată sintagma Se acceptă.
Fiecare loc de consum se dotează în mod ”adecvat și verificat metrologic”; Pct.71 se va expune în următoarea redacție:
obligatoriu cu contor, legalizat pe teritoriul ”71. Fiecare loc de consum se dotează în mod
obligatoriu cu contor, legalizat pe teritoriul
Republicii Moldova, inclus în Registrul de Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al
stat al mijloacelor de măsurare al Republicii mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, şi
Moldova, adecvat şi verificat metrologic. verificat metrologic.”
Pct.72. La pct. 72 propoziția ”fără instalarea Se acceptă.
Nu se admite furnizarea serviciului public de contoarelor de evidență a volumelor de apă” Pct.72 se va expune în următoarea redacție:
alimentare cu apă potabilă şi apă tehnologică necesită a fi completată cu sintagma ”72. Nu se admite furnizarea serviciului public de
”conform cerințelor din pct.71 a prezentului alimentare cu apă potabilă şi apă tehnologică noilor
noilor consumatori, fără instalarea Regulament”; consumatori, fără instalarea contoarelor de evidență a
contoarelor de evidență a volumelor de apă. volumelor de apă conform cerințelor prevăzute la
Nu este obligatorie instalarea contoarelor pct.71 din prezentul Regulament-cadru. Nu este
pentru evidenţa volumelor de ape uzate. obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa
volumelor de ape uzate.”
Pct. 80. La pct. 80 necesită a fi prevăzută situația Pct.80 a se menține în redacția proiectului. Potrivit
Se interzice consumatorului să intervină sub când sigiliul este deteriorat de către art.26 alin.6 din Legea nr.303/13.12.2013
orice formă asupra contorului şi asupra consumător din imprudență; responsabilitatea pentru păstrarea integrității
contorului revine consumatorului.
sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii
ale operatorului, precum şi să blocheze
accesul personalului operatorului la acestea.
Pct.100 La pct.100 prevederea dată necesită a fi Pct.100 a se menține în redacția proiectului.
Demontarea contoarelor instalate la completată cu clauza că ”în acest caz Operatorul urmează să suporte chieltuielile ce țin de
branşamente/racorduri se efectuează de către cheltuielile vor fi suportate de către achiziționare, instalare, exploatare, întreținere,
operator”; reparație, înlocuire și verificare metrologică (art.26
operator sau de către consumator cu alin.4 din Legea nr.303/13.12.2013). Cheltuielile
coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. pentru demontarea, remontarea contorului, de către
Cheltuielile pentru demontarea, remontarea operator, la cererea consumatorului, sunt suportate
contorului, de către operator, la cererea integral de către consumator.
consumatorului, sunt suportate integral de
către consumator. Cererea pentru demontarea
sau pentru remontarea contorului se depune
de consumator la oficiul operatorului. În
cazul demontării contorului pentru efectuarea
verificării metrologice periodice sau de
expertiză, pentru efectuarea constatării
tehnico-ştiinţifice nu se suspendă furnizarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare
Pct.102 La pct. 102 necesită a se specifica din contul Pct.102 a se menține în redacția proiectului.
Contoarele montate la consumatori sau la cărei părți se va înlocui sau se va repara A se vedea art.26 ali.4 din Legea nr.303/13.12.2013.
operator şi utilizate pentru facturare, trebuie contorul în cazul stipulat la această prevedere
(Ӕn cazul rezultatelor negative ale
verificate metrologic în termenele legale, verificărilor metrologice”);
stabilite în conformitate cu Lista Oficială a
mijloacelor de măsurare și a măsurilor
supuse controlului metrologic de stat,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042
din 13.09.2016 şi numai în laboratoarele
metrologice autorizate. În cazul rezultatelor
negative ale verificărilor metrologice,
contorul de apă se înlocuieşte sau se repară.
Pct.107, 112 La pct.-le 107, 112 necesită a se specifica Redacția pct.107, 112 a se menține în redacția
care sunt ”normele de consum aprobate în proiectului. A se vedea Comentariul de mai sus la
modul stabilit, conform prevederilor actelor pct.68, inclusiv Normele consumului de apă pentru
normative”, ”volumele vor fi determinate
clădirile de locuit şi cele publice, specificate în
conform normelor de consum”;
tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de
Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi
Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr. 5 din 31
octombrie 1996, nr. 06.6.3.16.

Pct.117 La pct.117 necesită a se revizui prevederea, Redacția pct.117 a se menține în redacția


deoarece sintagma ”cu înștiințarea proiectului. Cu atât mai mult, după folosirea
operatorului” se consideră a fi una reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor,
defectuoasă pentru cazurile de incendiu; consumatorul este obligat, în decursul unei zile, să
prezinte operatorului procesul-verbal privind
desigilarea dispozitivelor şi armăturii antiincendiare,
sigilate de către operator, şi timpul folosirii lor,
coordonat cu organizaţia care a executat lucrările de
stingere a incendiului.
Pct.121 La pct. 121 necesită a fi completată sintagma Pct.121 a se menține în redacția proiectului.
”a tarifelor aprobate” cu o clauză care va Modalitățile de aprobare a terifelor sunt prevăzute la
definitiva de către cine sau conform căror art.35 din Legea 303/2013.
prevederi legale vor fi aprobate aceste tarife;
Pct.124 La pct.124 în textul anunțului necesită a se Pct.124 a se menține în redacția proiectului.
aduce claritate la sintagma ”în conformitate Conținutul reprezintă o notificare a consumatorului.
cu legislația”;
Pct.144 La pct.144 necesită a se face referință la actul Pct.144 a se menține în redacția proiectului. A se
care definește ”concentrația maxim vedea comentariile de mai sus în materie de
admisibilă a poluanților în apele uzate”. concentrații maxime admisibile a puluanților.
Totodată, necesită fundamentare legală
prevederea din acest pct, conform căreia
”concentrația maxim admisibilă a
poluanților ” se stabilește de către operator și
se aprobă de către agenția ecologică
teritorială”, întru conformarea prevederilor
Legii 100/2017 art.3 alin (4);
Pct.145 La pct.145 lit. a) necesită a fi adusă claritate Pct.145 lit.a) a se menține în redacția proiectului.
care este ”starea tehnică nesatisfăcătoare a Cerințele tehnice admisibile a instalațiilor sunt
instalațiilor” și ”regulile de exploatare prevăzute în documentele normativ-tehnice.
tehnică”;
Pct.145 La pct.145 lit. f) necesită a fi clarificat care Pct.145 a se menține în redacția proiectului. A se
f) constatarea consumului fraudulos, este ”termenul stabilit” ; vedea pct.48 din proiect.
depistarea sau constatarea faptului schimbării
destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu
nelocativ, fără ca posesorul imobilului să
solicite în termenul stabilit încheierea
contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare ca consumator, altul decât cel
casnic, urmată de neachitarea facturii emise
pentru serviciul recalculat, în decurs de 10
zile calendaristice de la data-limită de plată
indicată în factura, prezentată
consumatorului cu respectarea termenului
prevăzut la punctul 68 lit. q) din prezentul
Regulament.
Pct.160 La pct. 160 necesită a se specifica cum Pct.160 a se menține în redacția proiectului.
Despre executarea lucrărilor planificate (de ”operatorul este obligat să anunțe Selectarea formelor de preavizare revin operatorului.
reparaţie, branşare/racordare, reconstrucţie consumătorii… cu cel puțin 3 zile despre
executarea lucrărilor planificate”;
etc.) la reţelele publice de alimentare cu apă
şi/sau de canalizare la care sunt
branşate/racordate instalaţiile interne de apă
şi de canalizare ale consumatorilor,
operatorul este obligat să anunţe
consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înainte de executare.
Pct.160 La pct. 160 necesită a se stabili expres care Pct.160 a se menține în redacția proiectului.Această
este termenul maxim admis pentru intervenție prevedere se regăsește în Regulamentul-cadru cu
și restabilire a furnizării serviciului public de
privire la indicatorii de performanță ai serviciului
alimentare cu apă și de canalizare către public de alimentare cu apă și de canalizare.
consumători în cazul intervențiilor
Întreruperea neplanificată a furnizării/prestării
neplanificate (respectiv fără anunțarea serviciului public de alimentare cu apă și de
prealabilă a consumătorilor), pentru că art.23 canalizare – operativ prin notificare în termen de
alin.9 al Legii 303/2013 prevede un termen până la 1 oră din momentul întreruperii, indicându-se
”care nu depășește 3 zile lucrătoare”, însă în textul anunţului şi termenul preconizat de reluare a
Regulamentul poate să stabilească 1 zi, luând furnizării/prestării serviciului;
în considerație circumstanțele. Acest termen nu poate depăşi:
a) 12 ore pentru mediu urban;
b) 10 ore pentru mediul rural.
La pct.166, 171, 175, 176 necesită a se Se acceptă.
concretiza sintagmele Ӕn conformitate cu
prevederile Legii”, ”în termenele stabilite de
Lege”, ”în termene cât mai restrânse”, ”în
termenele prevăzute de Lege”.
În scopul conformării prevederilor Legii Art. 35, alin. (5) din Legea nr. 303/2013 prevede că
100/2017 art.3 alin.(4) lit. a) și b), și anume tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă
”proiectul actului normativ întocmit în potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de
temeiul unui act normativ de nivel superior epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de raion,
nu poate depăși limitele competenței municipiu şi oraş, se determină anual de către
instituite prin actul de nivel superior”, operator în conformitate cu Metodologia de
considerăm judicios a se racorda prevederea determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
din pct. 119 a Regulamentului la prevederile serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi
Legii 303/2013, conform căreia ” Tarifele de epurare a apelor uzate şi se prezintă Agenţiei
pentru serviciul public de alimentare cu apă pentru avizare, iar consiliului local – pentru
potabilă, pentru serviciul public de aprobare.
alimentare cu apă tehnologică, pentru Art. 35, alin. (11)
serviciul public de canalizare şi de epurare a În cazul în care consiliul local, în conformitate cu
apelor uzate, pentru producerea şi/sau legea, va delega Agenţiei funcţiile de aprobare a
transportarea apei în vederea redistribuirii tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va
se determină de către titularii de licență în examina şi va aproba, în modul stabilit, tarifele şi le
conformitate cu Metodologia de va publica în Monitorul Oficial al Republicii
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor Moldova.
pentru serviciul public de alimentare cu apă,
de canalizare şi de epurare a apelor uzate,
elaborată şi aprobată de Agenție”, și nu sunt
”tarife aprobate de către autoritățile
administrației publice locale sau de către
Agenție”.
Expertiza Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, nr. EDA 19/6019 din 23.08.2019
Pct. 29 Nu se acceptă.
În cazul în care pentru montarea Reglementarea normei în redacțiapct.29, nu limitează
branșamentului de apa, a racordului de Recomandare: Reglementarea normei în accesul nediscriminatoriu garantat pentru persoanele
urmatoarea redacție: ,,În cazul în care pentru fizice și juridice la serviciul public de alimentare cu
canalizare este necesară utilizarea terenurilor
montarea branșamentului de apă, a racordului apa și de canalizare în condiții contractuale. Într-
altor persoane, solicitantul este obligat să de canalizare este necesară utilizarea adevăr Legea nr.303/2013, garantează aplicarea
prezinte acordul acestor persoane și sa terenurilor altor persoane, solicitantul este nediscriminatorie la serviciul public de alimentare cu
suporte cheltuielile aferente. obligat să remită acestora un aviz în scris sau apa și de canalizare. Însă Pct.29 în redacția propusă
verbal privind utilizarea terenurilor lor pentru nu va crea o concurență a normelor de drept.
instalarea comunicației necesare și să suporte Considerăm că reglementarea nu are caracter
cheltuielile aferente". defectuos și nu va crea premise de aplicare arbitrară.

Punctul 42, 54, 69 lit.h), 119, 137-143 Nu se acceptă.


42. Operatorul este obligat să încheie, Pct.42 a se menține în redacția proiectului.
fară discriminare, contractul solicitat de Excluderea textului ,,cu dreptul de a consemna în
Recomandări: contractul de furnizare/ prestare a serviciului public
persoana fizică sau juridică, care a îndeplinit La pct.42 din proiectul de Regulament, se de alimentare cu apă și de canalizare, condiția de
toate condițiile prevazute de lege și de recomandă excluderea textului ,,cu dreptul de plată preventivă a consumului lunar, efectuând
prezentul Regulament. Operatorul este a consemna în contractul de furnizare/ ulterior recalculul conform indicațiilor
obligat să încheie contract de prestare a serviciului public de alimentare cu echipamentului de măsurare" nu este motivată.
furnizare/prestare a serviciului public de apă și de canalizare, condiția de plată Plățile preventive, potrivit Regulamentului-cadru se
alimentare cu apa și de canalizare și cu preventivă a consumului lunar, efectuând instituie cu specificarea anumitor situații. Din
ulterior recalculul conform indicațiilor aceleași considerente nu se acceptă propunerile de
solicitantul care deține imobilul în baza altui
echipamentului de măsurare". modificare a pct.54, 69, 119 precum și excluderea
drept decat cel de proprietate, cu dreptul de a pct.137-143.
consemna, în contractul de furnizare/prestare La pct.54 de exclus textul ,,și achitării plății
a serviciului public de alimentare cu apa și de preventive pentru serviciul furnizat/prestat, în
canalizare, condiția de plată preventivă a valoarea estimată din media consumului a
ultimilor trei luni".
consumului lunar efectuând ulterior
recalculul conform indicațiilor La pct.69, de exclus textul ,,h) să solicite
echipamentului de măsurare. plata preventivă de la consumator, în
54. În cazul decesulul consumatorului situațiile prevăzute de prezentul
casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a Regulament".
moștenitorului(ilor) imobilului persoanei
La pct.119, de exclus textul ,,inclusiv la
decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din emiterea facturilor pentru plata preventivă".
succesorii la moștenire, încheie contractul de
furnizare/prestare, cu condiția achitării Excluderea pct.137-143 din proiectul
datoriilor create la acest loc de consum și Regulamentului.
achitării plății preventive pentru serviciul
furnizat/prestat, În valoarea estimată din
media consumului a ultimilor trei luni. Dacă
succesorii la moștenire nu îndeplinesc
aceasta, operatorul este în drept să
deconecteze instalațiile interne de apa și de
canalizare de la sistemul public de
alimentare cu apa și de canalizare.
69. Drepturile operatorului în raport cu
consumatorii sunt: h) să solicite plata
preventivă de la consumator, în situațiile
prevazute de prezentul Regulament;
119. Facturile se emit în baza indicilor
contorului sau, dupa caz, serviciul calculat
urmare a constatării consumului fraudulos,
pentru încasarea diferenței dintre tariful
achitat și cel care urma să fie achitat de către
consumator și plățile suplimentare pentru
depășirea normativelor la deversarea apelor
uzate în rețeaua publică de canalizare, a
normelor de consum și a tarifelor aprobate
de către autoritățile administrației publice
locale sau de către Agenție, cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament,
inclusiv la emiterea facturilor pentru plata
preventivă.
137. Operatorul este în drept să solicite
plata preventivă pentru consumul de apă,
pentru volumul de ape uzate ce urmează a fi
deversat în sistemul public de canalizare de
la consumatorii care solicită reconectarea
instalațiilor interne de apă și de canalizare la
sistemul public de alimentare cu apă și
canalizare, instalațiile cărora au fost
deconectate din cauza neachitarii facturilor
pentru serviciul public furnizat și a
penalităților stabilite în contract.
138. Operatorul, de asemenea, este în
drept să solicite plata preventivă de la
consumatorii care au încheiat contracte
pentru furnizarea/prestarea serviciului public
de alimentare cu apa și de canalizare pentru
imobilul ce constituie locul de consum,
detinut în baza altui drept decât cel de
proprietate sau care nu dețin nici un act
asupra imobilului și de la consumatorii față
de care a fost inițiată procedura de
insolvabilitate.
139. Operatorul va solicita efectuarea
plăților preventive de consumatorul
deconectat de la sistemul public de
alimentare cu apa și de canalizare, înainte de
reconectare și de reluarea furnizarii/prestării
serviciului corespunzator.
Pct. 45 Recomandări: Se acceptă parțial.
În urma examinării, operatorul Completarea proiectului cu norme care să Fraza ”În cazul depistării unor neajunsuri, contractul
întocmește actul de control al contorului în stabilească expres tipul deficiențelor de furnizare/prestare a serviciului public de
două exemplare (câte un exemplar pentru (neajunsurile) depistate de către operator, alimentare cu apă și de canalizare se va încheia după
fiecare parte). Actul de control al contorului care împiedică încheierea contractului de lichidarea de către solicitant a neajunsurilor
se semnează de către operator și de către furnizare/prestare a serviciului public de depistate.” se omite.
conumator sau de către reprezentantul alimentare cu apă și de canalizare.
acestuia. În cazul depistării unor neajunsuri,
contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare
se va încheia după lichidarea de către
solicitant a neajunsurilor depistate.
Pct. 108 Nu se acceptă.
În cazul în care contorul este instalat în Recomandări: Pct.108 se va menține în redacția proiectului.
limitele proprietății operatorului, Reglementarea expresă a procedurii de Reglementarea raporturilor privind procedurile de
aplicare a sigiliului propriu de către aplicare a sigiliului propriu de către consumator
responsabilitatea pentru integritatea consumator (cerințele, condițiile), la contorul (cerințele, condițiile), la contorul instalat în limitele
contorului și a sigiliilor aplicate de operator, instalat în limitele proprietății operatorului. proprietății operatorului nu țin de Regulamentul-
revine operatorulul. Operatorul este obligat cadru.
să asigure la solicitare, accesul
consumatorului la cantor. În acest caz,
consumatorul este în drept să aplice sigiliul
său la cantor.
Pct. 114 Recomandari: Se acceptă.
În cazul în care consumatorul, care a fost Excluderea textului ,,în conformitate cu
informat despre data vizitei operatorului, dar prevederile punctului 144 lit b) din prezentul
Regulament și substituirea acestuia cu norma
la prezentarea legitimației nu permite accesul
personalului operatorului pentru efectuarea pertinentă.
controlului contorului între orele 08.00-
20.00, reprezentantul operatorului întocmește Reglementarea expresă a procedurii de
deconectare a instalațiilor interne de apă și de
actul refuzului accesului, care se înmânează
canalizare ale consumatorului de la sistemul
sau se expediază prin poșta consumatorului, public de alimentare cu apă și de canalizare,
în care obligatoriu se va indica data în cazul refuzului consumatorului de a
urmatoarei vizite pentru efectuarea asigura accesul la contor.
controlului contorului. Dacă și în cadrul
vizitei repetate consumatorul nu permite
accesul la contor, operatorul deconectează
instalațiile interne de apă și de canalizare ale
consumatorului de la sistemul public de
alimentare cu apă și de canalizare în
conformitate cu prevederile pct.144 lit.b) din
prezentul Regulament.
Pct. 126 Se acceptă.
Operatorul este în drept să aplice Recomandari: Pct.126 se va expune în următoarea redacție:
penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de Regementarea normei în urmatoarea redacție:
Operatorul este în drept să aplice penalitate ”Pct.126. Operatorul este în drept să aplice penalitate
întarziere a plății pentru serviciile consumatorilor pentru fiecare zi de întarziere consumatorilor pentru fiecare zi de întarziere a plății
furnizate/prestate, începand cu prima zi după a plății pentru serviciile furnizate/prestate, pentru serviciile furnizate/prestate, începând cu
data-limită de plată a facturii. Suma începând cu prima zi dupa data limită de prima zi dupa data limită de plată a facturii. Suma
penalitatăților va fi prezentată plată a facturii. Suma penalităților va fi penalităților va fi prezentată consumatorului spre
consumatorului spre achitare într-o factură prezentată consumatorului spre achitare într-o achitare într-o factură separată. Penalitatea urmează a
factură separată. Penalitatea urmează a fi fi aplicată în conformitate cu contractul încheiat cu
separată. Penalitatea poate fi aplicată numai
aplicată în conformitate cu contractul încheiat consumatorul, în corespundere cu prevederile
daca este prevazută în contractul de cu consumatorul, în corespundere cu Contractului-cadru aprobat de Agenție. Cuantumul
furnizare/prestare a serviciului public de prevederile Contractului-cadru aprobat de penalității nu poate depăși marimea stabilită prin
alimentare cu apă și de canalizare. Agenție. Cuantumul penalității nu poate Legea nr.303/2013 privind serviciul public de
Cuantumul penalității este negociabil, dar nu depăși marimea stabilită prin Legea alimentare cu apă și de canalizare. Penalitatea nu se
nr.303/2013 privind serviciul public de aplică în cazul facturilor eronate.”
poate depași marimea stabilită prin Legea nr.
alimentare cu apă și de canalizare. Penalitatea
303/2013 privind serviciul public de nu se aplică în cazul facturilor eronate.
alimentare cu apă și de canalizare.
Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor
eronate.
Pct. 173 Nu se acceptă.
Operatorul este obligat să țină evidența Raporturile ce țin de termenul de păstrare a petițiilor
petițiilor. Informația despre petiții include: Recomandări: sunt reglementare prin alte acte.
Reglementarea expresă a unui termen de
a) data depunerii petiției; păstrare a petițiilor respective.
b) numele persoanei care a depus
petiția;
c) esența problemei abordate în
petiție;
d) acțiunile întreprinse de operator
pentru soluționarea problemelor abordate
în petiție;
e) decizia operatorului.
Expertiza Ministerului Justiției, nr.04 din 09/2019

La proiectul hotărîrii În clauza de adoptare, referința la Legea nr. Se acceptă.


303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare se va
expune ținînd cont de prevederile art. 55 alin.
(5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative astfel încît la indicarea datei
de adoptare a actului normativ să se indice
numărul de ordine, ca element de identificare,
la care să se adauge anul în care a fost
adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind
despărțite de o bară „/”.
Textul „cu modificările operate prin Legea Se acceptă.
nr. 322 din 30.11.2018” sunt inutile și se vor
exclude, or, potrivit art. 64 alin. (1) din Legea
nr. 100/2017 modificările se încorporează, de
la data intrării în vigoare a dispoziţiilor de
modificare, în actul de bază, identificîndu-se
cu acesta, iar intervenţiile ulterioare privind
modificarea sau abrogarea normelor
modificate ori a dispozițiilor de modificare
trebuie raportate la actul de bază.
În clauza de adoptare se va indica sursa
publicării actului de bază – (Legea nr.
303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare) și nu a
unei legi de modificare, iar izvorul publicării
actului normativ se va indica după
următoarea schemă: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, anul publicării, numărul
Monitorului, numărul articolului - (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60–
65, art. 123).
Pentru precizie, pct. 2 se va completa în final Se acceptă.
cu următorul text: „(Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art.
447), înregistrată la Ministerul Justiţiei la
data de 18 martie 2016, cu numărul 1105”.
La proiectul Regulamentului Se va completa cu parafa de aprobare, fiind Se acceptă.
indicat că, Regulamentul se aprobă prin
respectiva hotărîre a Consiliului de
administrație al ANRE.
Pct. 2 Cuvintele „este aplicabil” vor fi substituite cu Se acceptă.
cuvintele „se aplică”
Pct. 4 Cuprinsul pct. 4 urmează a fi reformulat, Se acceptă.
deoarece principiile enunțate vor fi respectate
nu doar la elaborarea și aprobarea de către
autoritățile publice locale a regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare, ci și în
procesul de activitate a serviciului.
Pct. 5 Pentru precizia normei, cuvintele „Serviciile Se acceptă.
prestate” se vor substitui cu cuvintele
„Prestarea serviciilor”.
Pct. 6 Semnalăm că, actul normativ nu este un Nu se acceptă.
dicţionar juridic sau un manual și noțiunile A se menține în redacția proiectului.
nu trebuie să fie definite doar pentru a explica
care este sensul acestora. Spre exemplu,
termenii avarie, aviz de deconectare, control
al contorului, deconectare, solicitant nu se
folosesc în alt sens decît cel uzual și respectiv
nu necesită o definire în sensul actului
normativ în cauză.
Definiția ca o parte a actului normativ care,
după natura sa, are scopul de a reglementa
drepturile și obligațiile subiecților de drept și
modul de exercitare a acestora, poate fi
inclusă într-un act normativ doar în cazurile
și în limitele conforme cu scopul menționat.
Includerea definițiilor în actul normativ
trebuie să se facă doar în cazul și în limita
necesară pentru reglementarea cercului
subiecților, drepturilor și obligațiilor acestora
și a modului de exercitare a drepturilor și
obligațiilor. Pentru atingerea acestui scop se
impune ca noțiunile să fie definite doar în
cazul în care la momentul adoptării actului se
constată că un termen este pasibil de a fi
interpretat în mai multe sensuri și autorul
actului normativ decide că nu trebuie să lase
determinarea sensului exact al termenului în
sarcina celor care vor interpreta și aplica actul
normativ. Această regulă este aplicabilă și în
cazul în care termenul este folosit în alt sens
decît cel uzual.
În situația în care autorii unui proiect
intenționează să definească o noțiune, în nota
informativă este necesar să se arate că se
întrunesc condițiile care impun definirea
termenului în actul normativ și să se indice
circumstanțele care justifică definirea
termenului în sensul propus de autori (a se
vedea art. 54 alin. (5) din Legea nr.
100/2017).
Totuși, aceasta trebuie să se facă doar în
situații excepționale, deoarece, în condițiile în
care art. 71 alin. (4) al Legii nr. 100/2017
prevede că la interpretarea actului normativ
trebuie să se țină cont de nota informativă
care a însoțit proiectul, alte scopuri avute în
vedere de autori pot fi soluționate prin
includerea în nota informativă a unor texte de
care cei care vor interpreta sau aplica actul
normativ vor fi obligați să țină cont. Astfel, în
nota informativă poate fi indicat sensul în
care urmează să fie interpretat un termen, iar
aceasta ar permite să se atingă atît scopul
limitării discreției celor care vor interpreta
actul, dar și scopul de a permite ca actul
normativ să fie aplicat și relațiilor sociale
care se vor naște pe viitor și de care, evident,
nu putea să țină cont autorul actului normativ.
Pct. 9 Pentru expunerea corectă a sursei de Se acceptă.
publicare a actului normativ, cuvintele
„Monitorul Oficial” vor fi succedate de
cuvintele „al Republicii Moldova”.
Pct. 11 Urmează a fi precizate datele de identificare Se acceptă parțial.
ale actului normativ departamental la care se Pct. 11 se reda in urmatoarea redacție
face referire. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu
apă şi de canalizare se stabilesc conform
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,
de canalizare şi de epurare a apelor uzate.

Pct. 20 Se va exclude cuvîntul „calendaristice”, Se acceptă.


aceasta fiind regula generală de calculare a
termenului. În caz contrar, se poate interpreta
per a contrario că, în celelalte cazuri în care
nu s-a specificat că, zilele sunt calendaristice,
de fapt se au în vedere zile lucrătoare
(obiecție valabilă și pentru restul referințelor
la zile calendaristice din proiect).
Pct. 22 Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de Nu se acceptă.
canalizare, a branşamentului de apă, a A se menține în redacția proiectului.
racordului de canalizare, elaborat în baza
avizului de branşare/racordare, se
coordonează de către operator în termen de
cel mult 10 zile de la data prezentării
proiectului. Prin derogare de la prevederea
dată, în cazul racordării specifice a
instalațiilor de utilizare cu debit mare de apă,
operatorul și solicitantul sânt în drept să
negocieze și să stabilească alte termene de
coordonare a proiectului final, dar nu mai
mult de 30 zile.
În acest sens, semnalăm că, recurgerea la
norme de excepție se admite pentru ocrotirea
unui interes superior, pentru protecţia
deosebită a unei anumite categorii de
persoane, din motive de economicitate și
oportunitate etc. În toate cazurile, însă,
normele de excepție trebuie să fie temeinic
justificate.
Pct. 26, 27, 64, 90, 119, 142 Se vor exclude cuvintele „după caz”, Nu se acceptă.
deoarece nu conferă precizie normelor A se menține în redacția proiectului.
stabilite
Pct. 41 Cuvintele „din prezentul Regulament” Se acceptă.
necesită a fi excluse deoarece, potrivit art. 55
alin. (4) din Legea nr. 100/2017 în cazul în
care se face trimitere la o normă juridică care
este stabilită în același act normativ, pentru
evitarea reproducerii acesteia, se face
trimitere la elementul structural sau
constitutiv respectiv, fără a se indica că
elementul respectiv face parte din același act
normativ (obiecție valabilă și pentru restul
cazurilor similare din proiect).
Pct. 85, 138 Cuvintele „de asemenea” sunt inutile și se vor Se acceptă.
exclude.
Pct. 116, 130, 132 Întru corectitudinea redactării, cuvintele „în Se acceptă.
considerație” se vor substitui cu cuvintele „în
considerare”.
Numerotarea elementelor structurale se va Se acceptă.
conforma prevederilor art. 52 alin. (2) și (3)
Legea nr. 100/2017. Conform acestora,
punctele se însemnează consecutiv cu numere
ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate
de punct, începînd cu primul și terminînd cu
ultimul, de la începutul şi pînă la sfîrșitul
actului normativ. Pentru interpretare corectă
şi aplicare comodă, punctele pot fi divizate în
subpuncte sau alineate. Subpunctele sunt
însemnate cu numere ordinare, exprimate
prin cifre arabe, urmate de o paranteză, şi se
evidenţiază printr-o uşoară retragere spre
dreapta de la alinierea textului pe verticală.
Subpunctul poate conţine diviziuni însemnate
succesiv, de regulă, cu litere latine mici
urmate de o paranteză. Dacă diviziunile
punctului nu sunt însemnate cu litere sau
numere, alineatele se evidenţiază printr-o
uşoară retragere spre dreapta de la alinierea
textului pe verticală, fără utilizarea semnelor
grafice (pct. 4).
Anexa nr.

la Regulamentul-Cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare

Dlui Andrei Șaptefrat,


Director relatii cu cl ienti i
de la

tel.

----------
contract

CERERE
privind verificarea metrologica (ordinara, de expertiza, cu executarea Iucrarilor)
a contorului nr.

Prin prezenta , solicit acordarea suportului tehnic de catre S.A. ,,Apa-Canal Chișinau"
privind executarea lucrarilor de demontare/montare și verificare metrologica (ordinară, de
expertiza, cu executarea l ucrarilor) a contorului nr.
Achitarea serviciilor solicitate garantăm .

Data Semnatura

--------

Consumatorul

Operatorul
Anexa serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare
la Re
organizare șiProces-verbal
funcționare a de dare in exploa ta re a contorului

(denumirea organizatie i/numele s i prenume l e)

Ad resa

___________________________________________________________________________________________________________________________

(Adresa postala, telefon)

A fost instalat contor la locul de consu m

Tipul contorului _

N r. de fabricatie _ I ndicatiil e __
_ Data verificarii de stat ___________________________________Sigiliul veritica torul ui m
etrolog_________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. __________________________________Alte sigili i


________________

Tipul contorului _

N r. de fabricatie _ I ndicatiil e __
_ Data verificarii de stat ___________________________________Sigiliul veritica torul ui m
etrolog_________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. __________________________________Alte sigili i


________________

Tipul contorului _

N r. de fabricatie _ I ndicatiil e __
_ Data verificarii de stat ___________________________________Sigiliul veritica torul ui m
etrolog_________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. __________________________________Alte sigili i


________________

Tipul contorului _

N r. de fabricatie _ I ndicatiil e __
_ Data verificarii de stat ___________________________________Sigiliul veritica torul ui m
etrolog_________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. __________________________________Alte sigili i


________________

Consu m a torul (repr ezenta ntu l consumatorului) __________________________________________________________

(numele. prenumde func\ ia, semnatura

Personalul Opera to rului

(numele, prenumele funciia, semniitura)

Telefon de contact al Operatorul ui:


--------------------

N ota: Procesul-verbal se lntocmeste in doua exemplare, cate u nu l pentru fiecare parte, si se semneaza de consumator s i de operator.

Operatorul este in drept sa includa in procesul-verba l s i a lte dale.


Anexa nr.

la Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a serviciului


public de alimentare cu apă și de canalizare

A Act de demonta re a contorului

Operatorul

Consumatoru l

(denumirea organiza1iei/nume le $i prenumele

Ad resa

(Adresa postala, telefon )

A fost demontat contor la locul de consum:

Tipul contorului _

Nr. de fabricatie __________________________________ Indicațiile ______________________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. _________________________A l t e s i g i l i i


______________________________________

Tipul contorului _

Nr. de fabricatie __________________________________ Indicațiile ______________________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. _________________________A l t e s i g i l i i


______________________________________

Tipul contoru lu i _

Nr. de fabricatie __________________________________ Indicațiile ______________________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. _________________________A l t e s i g i l i i


______________________________________

Tipul contorului _

Nr. de fabricatie __________________________________ Indicațiile ______________________________________

Sigili ul Opera torul ui n r. _________________________A l t e s i g i l i i


______________________________________

Consu ma toru l (reprezentantul consumatoru l


ui)________________________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumclc funția, scmnatura)

Personalul Operatorul ui

(numde, prenumele funtia, semnatura )


Telefon de contact al Opera torul ui:
---------------------

Nota: Actul se întocmete î n doua exemplare, cate unul pentrn fiecare parte, și se semneaza de consumator s i de operator.

Operatorul este în drept sa includa in act și a l te date.


Anexa nr.
la Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

/ denumirea operatorului/

ACT Nr. ____________

de depistare a

 conectării instalațiilor interne de apă la sistemul public de alimentare cu apă;


 racordării la sistemul public de canalizare;
 consumului de apă prin evitarea contorului;
 intervenții asupra sigiliilor aplicate la:
ventil la unirea contorului cu ţeava la filtru
la obturatorul branşamentului de apă la vana pe conducta de ocolire
la îmbinarea demontabilă la robinet de incendiu la hidrant de incendiu
care pot duce la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de apă utilizat

 neasigurării integrității contorului, prin nerespectarea măsurilor de protecție a acestuia, care poate
duce la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de apă utilizat;
Întocmit la data ______________________________ la ora _______________________

Adresa locului de consum:__________________________________________________

Categoria consumatorului: casnic noncasnic

Consumatorul:___________________________________________________________

reprezentant al consumatorului
proprietarul
Contract nr.___________________________________________

Regimul de lucru a consumatorului: de la_____________ până la __________________

Tipul (numărul) contorului: __________________________________________________

Indicaţiile contorului la ziua controlului: _______________________________________

Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor ________/afectat (da/nu): ___________

Modalitatea consumului fraudulos

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Explicaţiile consumatorului

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Concluzii

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este cazul) să
semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului.

Cauzele refuzului _________________________________________________________

“_____” __________________20____

__________ (data, luna, anul)

Personalul operatorului

1. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

2. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

3.______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura


Martori (în cazul în care există)

1. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

2. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

Consumatorul sau reprezentantul acestuia

________________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) _____________________ _ semnătura

Notă: Actul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi.
S. A. „Apă-Canal Chişinău”
Act de deconectare/ de reconectare nr. ________ din __________

 
Consumatorul casnic, noncasnic (de subliniat):
________________________________________________________________  
Adresa locului de consum:
_________________________________________________________________
 
Motivul deconectării/reconectării a instalațiilor interne de la rețeaua de
alimentare cu apă/ de canalizare (de subliniat):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Deconectarea instalațiilor interne fost efectuată:
a) prin sigilare: _____________________________________________________
b) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Măsuri necesare a fi întreprinse de consumator pentru reconectare


________________________________________________________________
________________________________________________________________
Notă: Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.
 
Solicitarea cu privire la desigilare poate fi depusă în scris, prin telefon, poştă
electronică, fax. Operatorul va executa reconectare instalaţiilor interne în termen de cel mult
3 zile lucrătoare, de la data solicitării consumatorului în cazul în care au fost înlăturate
motivele deconectării.
 
 
 
Semnături:
 
Personalul operatorului
_________________________ _____________________________
numele, prenumele semnătura
_________________________ _____________________________
numele, prenumele semnătura
    
Consumatorul  
 
_________________________ _____________________________
numele, prenumele . semnătura
S.A. ,,Apa-Canal Ch i ș ina u"

Aviz de deconecta re nr. ______din ----

Stimate consu mator


Prin prezenta , Va aducem la cunoș t i n ț ă , că în conformitate cu prevederile
pct. ________ din Regulamentul-cadru de organizare ș i functionare a
serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului
de administratie al ANRE nr. ______din 20___, vom deconecta instalatia
interna de alimentare cu apa, din motivul
__________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pentru reconectare, va trebui sa inlaturati motivele care au condus la


deconectare, sa achitati datoria formata și tariful pentru reconectare la reteaua de
al imentare cu apa ș i/sau canalizare a instalatiilor interne care va apartin.
Va atentionam ca Operatorul este in drept sa rezilieze unilateral contractul de
fumizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apa i de canalizare daca pe parcursul
a 30 zile calendaristice din data deconecrarii nu au fost inlaturate motivele care au dus la
deconectarea instalatii lor inteme.

Va rugam, ca la locurile de consum care vor fi deconectare, sa luati masuri de


prevenire a alterarii produselor si ieirii din functie a utilajului.

Persoana responsabila (numele, prenumelc) (semnatura)