Sunteți pe pagina 1din 4

HOTĂRÂRE nr.

383 din 14 mai 2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor unităţi subordonate
din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288, art. 297 alin. (1)
lit. a) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d) şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 42 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea
în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă a imobilelor
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară bunuri de interes public naţional şi sunt destinate
desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Afacerilor Interne, derulate în scopul îndeplinirii
atribuţiilor sale legale.

Art. 2
Se aprobă transmiterea dreptului de administrare pentru o parte dintre imobilele prevăzute la art. 1
unor unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3
Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4
Ministerul Afacerilor Interne îşi actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-
valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, operează modificarea corespunzătoare în
cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat


al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- Direcţia Generală de Protecţie Internă

Actul prin
care s-a
făcut Persoana
Valoarea de
Nr. Adresa trecerea juridică ce Codul de Denumirea
inventar Nr. M.F.P.
crt. imobilului imobilului în administrează clasificaţie imobilului
(lei)
domeniul imobilul
public al
statului
1. Str. Mărăşti Contract de Statul român, în 8.19.01 58-20 2.221.904,48 Se atribuie
nr. 2, vânzare nr. administrarea de către
Focşani, 3.206 din Ministerului Ministerul
judeţul 25.08.2016 Afacerilor Finanţelor
Vrancea Interne - Publice.
Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
2. Str. Inginer Contract de Statul român, în 8.19.01 58-19 1.658.535,54 Se atribuie
Badea vânzare nr. administrarea de către
Romeo nr. 4.261 din Ministerului Ministerul
1C, Vaslui, 23.12.2015 Afacerilor Finanţelor
judeţul Interne - Publice.
Vaslui Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
3. Str. Pictor Convenţia Statul român, în 8.19.01 58-16 319.240,88 Se atribuie
Isser nr. 1A, translativă administrarea de către
Galaţi, de Ministerului Ministerul
judeţul proprietate Afacerilor Finanţelor
Galaţi nr. 3.204 din Interne - Publice.
21.11.2014 Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
4. Str. Mioriţei Convenţia Statul român, în 8.19.01 58-23 216.925,47 Se atribuie
nr. 36, translativă administrarea de către
Piatra- de Ministerului Ministerul
Neamţ, proprietate Afacerilor Finanţelor
judeţul nr. 1.711 din Interne - Publice.
Neamţ 9.05.2017 Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
5. Str. Iasomiei Convenţia Statul român, în 8.19.01 58-21 314.366,35 Se atribuie
nr. 12, translativă administrarea de către
Oradea, de Ministerului Ministerul
judeţul proprietate Afacerilor Finanţelor
Bihor nr. 4.469 din Interne - Publice.
18.11.2016 Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
6. Str. Convenţia Statul român, în 8.19.01 58-22 296.359,92 Se atribuie
Ceferiştilor translativă administrarea de către
nr. 11, de Ministerului Ministerul
Braşov, proprietate Afacerilor Finanţelor
judeţul nr. 919 din Interne - Publice.
Braşov 13.03.2017 Direcţia
Generală de
Protecţie
Internă - CUI
36755310
ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă, pentru care se
actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a
transmiterii dreptului de administrare, în condiţiile legii

Unitatea de Unitatea de
administrare administrare la Denumirea Valoarea de
Codul de Denumirea Adresa
Nr. M.F.P. de la care s-a care s-a după inventar
clasificaţie imobilului imobilului
transmis transmis transfer (lei)
imobilul imobilul
Se atribuie 8.19.01 58-20 Str. Mărăşti Ministerul Ministerul 58-20 2.221.904,48
de către nr. 2, Afacerilor Afacerilor
Ministerul Focşani, Interne - Interne -
Finanţelor judeţul Direcţia Inspectoratul
Publice. Vrancea Generală de de Jandarmi
Protecţie Judeţean
Internă - CUI Vrancea
36755310 CUI 15499228
Se atribuie 8.19.01 58-19 Str. Inginer Ministerul Ministerul 58-19 1.658.535,54
de către Badea Afacerilor Afacerilor
Ministerul Romeo nr. Interne - Interne -
Finanţelor 1C, Vaslui, Direcţia Inspectoratul
Publice. judeţul Generală de de Poliţie al
Vaslui Protecţie Judeţului
Internă - CUI Vaslui
36755310 CUI 4226338
Se atribuie 8.19.01 58-16 Str. Pictor Ministerul Ministerul 58-16 319.240,88
de către Isser nr. Afacerilor Afacerilor
Ministerul 1A, Galaţi, Interne - Interne -
Finanţelor judeţul Direcţia Inspectoratul
Publice. Galaţi Generală de de Poliţie al
Protecţie Judeţului
Internă - CUI Galaţi
36755310 CUI 3437132
Se atribuie 8.19.01 58-23 Str. Ministerul Ministerul 58-23 216.925,47
de către Mioriţei nr. Afacerilor Afacerilor
Ministerul 36, Piatra- Interne - Interne -
Finanţelor Neamţ, Direcţia Inspectoratul
Publice. judeţul Generală de de Jandarmi
Neamţ Protecţie Judeţean
Internă - CUI Neamţ
36755310 CUI 13598012
Se atribuie 8.19.01 58-21 Str. Ministerul Ministerul 58-21 314.366,35
de către Iasomiei nr. Afacerilor Afacerilor
Ministerul 12, Oradea, Interne - Interne -
Finanţelor judeţul Direcţia Inspectoratul
Publice. Bihor Generală de de Poliţie al
Protecţie Judeţului
Internă - CUI Bihor
36755310 CUI 4230371
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 419 din data de 20 mai 2020