Sunteți pe pagina 1din 16

Asistenta medica/a genera/a

CURSULNR. 2 - Condltiile de exercitare a profesiei de asistent medical


generalist in Romania ~i in U.E.

I. Conditii de exercitare a profesiei de asistent medical generalist in Romania

Conform art. 1 din O.U.G. nr. 144/2008, profesia de asistent medical


generalist se exercita pe teritoriul Rornanlei de catre persoanele fizice
posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical
generalist.

Pentru exercitarea permanents in Romania a profesiei de asistent medical


generalist trebuie indeplinite conditiile de cetatenie ~i calificare, de
apartenenta la Ordinul Asistentllor Medicali Generalisti, Moaselor ~i
Asistentilor Medicali din Romania si condltiile de compatibilitate si demnitate
profesionala.

1.1. Coriditiiie privind cetiitenia.

Profesia de asistent medical generalist poate fi exercitata in Romania de:

Cetatenii romani,
Cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
Sotul unui cetatean roman, precum ~i ascendentii sau descendentii in
linie directa, aflati in intretlnerea unui cetatean roman, indiferent de
cetatenia acestora,
Membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la
lit. b, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. 1 pct. 3 din O.U.G. 102/2005
privind libera circulatie pe teritoriul Rornaniei a cetatenilor statelor
membre ale UE si SEE,
Cetatenil statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in
Romania,
Beneficiari ai statului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre
state Ie prevazute la lit. b.

1 din 16
Asistentii medica/a genera/a

1.2. Conditio privind detinerea unui titlu oficial de calificare In profesia de


asistent medical generalist:

Titlurile de calificare difera In functie de gradul de calificare, respectiv:

a) Asistent medical generalist cu studii superioare de lungo duratii:


~ Diploma de licenta de asistent medical generalist.
b) Asistent medical generalist cu studii superioare de scurtii duratii:
~ Diploma de absolvire de asistent medical generalist.
c) Asistent medical generalist cu studii postliceale si medii:
~ Atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de
medicine generals:
~ Diploma de absolvire scoala postliceala sanitara In specialitatea:
asistent medical rnedicina generala, asistent medical generalist, eliberata
de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Tnvatamantului ~i Stiintei:
~ Certificat de absolvire scoala postliceala sanitara In specialitatea:
asistent medical medicine generala, asistent medical generalist, eliberat
de Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Educatiei, Cercetarii ~i
Tineretului;
~ Certificat de cornpetente profesionale eliberat de Ministerul Educatiei ~i
Cercetarii sau Ministerul Educatiei, Cercetarii ~i Tineretului;
~ Diplome, certificate, alte documente care confers cornpetentele
profesionale de asistent medical generalist certificate de unitatea de
formare, pentru .care titularul si-a inceput formarea anterior datei de 1
ianuarie 2007;
d) Dipiome, certificate.titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical
responsabil de lngrijiri qenerole, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat
membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatlului
Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau,
respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii ~i
Tineretului, In cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist
dobandite intr-un stat tert ~i care nu au fost recunoscute de unul dintre statele
membre rnentionate.

2 din 16
Asistentii medica/a genera/a

1.3. Conditio privind apartenenta la Ordinului Asistentilor Medicali Generoiisti.


Moasetor si Asistentiior Medicali din Romania.

Art. 12 din O.U.G. nr. 144/2008, instituie obligatia celor care doresc sa
exercite profesia de asistent medical generalist In Romania sa se inscrle In
Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~i Aslstentilor Medicali din
Romania ~i sa depuna Jurarnantul prevazut de art. 13 din O.U.G. nr. 144/2008.

104. Conditii privind demnitatea si compatibiJitatea projesionolii.

Nedemnitatea profeslonala este definita de art. 14 din O.U.G. nr.


144/2008 astfel:

- Asistentul medical generalist care a fost condamnat definitiv pentru


savarsirea cu intentie a unei Infractiuni Impotriva urnanitatii sau a vietii In
Irnprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent medical generalist si
pentru care nu a intervenit reabilitarea,

- Asistentul medical generalist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de


a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau
discipllnara (de catre Ordinul Aslstentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din Romania).

Incompatibilitatea profesionala priveste asistentul medical generalist


care Intreprinde orice actiune de natura a aduce atingere dernnitatii
profesionale de asistent medical generalist sau bunelor moravuri.

Efectele lncompatlbllitatll

Intervenirea unui caz de incompatibilitate suspenda dreptul de exercitare


a profesiei, asistentul medical generalist avand obligatia sa anunte Ordinul
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~i Aslstentilor Medicali din Romania
al carui membru este In termen de 10 zile de la aparitia situatiel de
incompatibilitate.

Daca existenta situatiei de incompatibilitate urrneaza a fi stabilita de


Ordin, la solicitarea asistentului medical generalist sau a oricarei persoane,
institutii sau autorltati interesate, Presedintele Ordinului urrneaza a numi 0

3 din 16
Asistenra medicalii qeneralii

comisie speciala pentru fiecare caz In parte, alcatuita din 3 membri, care
confirma sau infirma situatia de incompatibilitate.

Profesia de asistent medical generalist poate fi exercitata pe teritoriul


Rornanlei de persoanele care Indeplinesc conditiile de cetatenie expuse deja ~i
care:

- detin un titlu oficial de calificare ca asistent medical generalist,

- sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de


, asistent medical generalist,

- sunt membri ai Ordinul Asistentilor Medicali Generallsti, Moaselor ~i


Asistentilor Medicali din Romania pentru cazurile de prestare permanents a
profesiei, sau sunt inregistratl temporar la Ordinul Asistentilor Medicali
Generallsti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru cazurile de
prestare temporara sau ocazionala de servicii de asistenta medlcala generala.

- nu se gasesc In cazurile de incompatibilitate sau de nedemnitate


profesionala.

Asistentul medical generalist care indepllneste aceste conditii exercita


profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Aslstentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat anual
pe baza asigurarii de raspundere civila profeslonala.

II. Exercitarea profesie! de asistent medical generalist in Romania de ciitre


asistentil medicali qeneralistl dintr-un stat U.E., Spatiul Economic European
sau Conjederaiia Elvetiana - [acilitarea dreptului de stabilire.

Asistentii medicali generalisti cetateni ai Uniunii Europene, ai Spatiului


Economic European sau ai Confederatiei Elvetiana, au acces la profesie ~i 0 pot
exercita In Romania dupa ce primesc certificatul de membru al Ordinul
Asistentilor Medicali Generalist], Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania
In urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarti profesionale.

4 din 16
Asistentii medicala qenerala

Autoritatile competente de a solutions cererea sunt Ministerul Sanatatii


Publice in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~i
Asistentilor Medicali din Romania.

Aceste cereri ale persoanelor interesate sunt solutionate In termen de 3


luni de la formularea lor, decizia putand fi atacata la instanta de contencios
administrativ.

Autoritatile romans competente informeaza statui membru de origine


daca au cunostinta de fapte grave ~i precise care pot avea repercusiuni asupra
Inceperii activitatii profesionale sau asupra exercltarf profesiei de asistent
medical generalist In Romania ale cetatenilor lor, precum ~i asupra sanctiunilor
disciplinare sau penale aplicate asistentilor medicali generalisti In perioada
exercitarii profesiei In Romania.

III. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist in U.E.

o ispozitii In dreptul comunitar privind recunoasterea projesiei de asistent


medical generalist In Uniunea Europeanii - principii - dreptul de stabilire.

Legislatla aplicabila In acest domeniu este Directiva nr. 200S/36/C.E. a


Parlamentului European ~i a Consiliului privind recunoasterea callficarilor
profesionale, toate consideratille facute In cele ce preced cu privire la
principiile si obiectivele.directivei sunt pe deplin valabile.

Dupa cum am aratat mai sus, Directiva instituie un sistem general de


recunoastere a titlurilor de calificare. Instituirea acestui sistem general nu
impledlca statele membre sa impuna unei persoane care exercita profesia In
acel stat membru, cerinte speciale justificate de un interes general.

In mod particular libertatea de rniscare si recunoasterea mutuala a


calificarilor a asistentilor de medicine generala, medicilor dentisti, chirurgilor
veterinari, rnoaselor, farrnacistilor ~i arhitectilor, trebuie sa se bazeze pe
principiul fundamental al recunoasterii automate a titlurilor de calificare pe
baza conditiilor minime de formare profesionala.

Preconizata introducere a cardului profesional european poate facilita


mobilitatea profesionala prin schimbul rapid de informatii intre state. Cardul

5 din 16
Asistent« medica/a qeneralii

profesional va contine lnforrnatii despre calificarea profesionala, parcursul


profesional ~i sanctiunile primite in legatura cu profesia.

Cu referire directa la asistentii medicali generalisti directive contine


Sectiunea a III-a - art. 31- 33.

Potrivit directivei, forma rea de baza de asistent medical generalist


garanteaza ca persoana in cauza a dobandit urrnatoarele cunostinte ~i
cornpetente:

a) cunostinte corespunzatoare despre stlintele pe care se bazeaza practica


asistentului medical generalist;
b) cunostinte corespunzatoare despre constitutia, fiziologia ~i
comportamentul persoanelor sanatoase si bolnave, precum ~i influenta
pe care 0 au mediul natural sl mediul social asupra starii de sanatate a
fiintei umane;
c) cunostinte suficiente asupra naturii si eticii profesionale, si asupra
principiilor generale ale sanatatii si ale nursingului;
d) 0 experienta cllnica adecvata sub supraveghere corespunzatoare.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din


Romania

Ordinul este organizat la nivel national ~i [udetean, respectiv prin filiale


judetene si a Municipiului Bucuresti, ~i 0 structure nationala.

Filialele sunt formate din toti asistentli medicali generalisti, rnoasele ~i


aslstentii medica Ii care i~i exercita profesia in respectivul judet (flllala
judeteana].

Adunarea generala este constituita din reprezentantii membrilor inscrisi


in filiala respective conform normei de reprezentare de 11a SO.

Adunarea generala alege prin vot secret membri Consiliului judetean, al


carul nurnar este proportional cu numarul membrilor reprezentantilor alesi,
intre 11- 21 membrii.

6 din 16
Asistentii medicaid qenerala

Consiliul municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali


Generallsti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania este format din 25 de
membrii.

Consiliul [udetean va alege dintre membrii sai un birou format dintr-un


presedinte, 3 vlcepresedinti ~i un secretar.

La nivel national conducerea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,


Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania confine adunarea generala
nationala fermata din reprezentantii alesi la nivelul filialelor [udetene ~i a
municipiului Bucuresti conform normei de un reprezentant la 500 de membri.

Consiliul national este alcatuit din presedintele fiecarei filiale [udetene si


respectiv al filialei municipiului Bucuresti, precum si din alti membri alesi de
adunarea generala natlonala: cate un reprezentant al fiecarei filiale [udetene, sl
3 reprezentanti ai filialei municipiului Bucurestl.

Din consiliul national fac parte si cate un reprezentant al Ministerului


Sanatatii ~i al Ministerelor si institutiilor cu sistem sanitar propriu.

Consiliul national 'I~i alege biroul executiv, format din presedinte,


presedintele de onoare, 4 vlcepresedinti si un secretar national.

La nivelul Consiliului National al Ordinului Aslstentilor Medicali Generalisti,


Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania functioneaza comisia de
specialitate a asistentilor medicali generalistl, precum ~i comisia nationala de
etica ~i deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalistl, Moaselor ~i
Asistentilor Medicali din Romania.

Deontologia profesiei de asistent medical generalist. Raspunderea


disciplinara a asistentului medical generalist.

Deontologia profesiei cuprinde totalul normelor de condulta ~i


obllgatllle etice ale profesiei respective, aceste principii fiind continute 'In
Codul Deontologic ~i de etica a asistentilor medicali generalisti, moaselor ~i
asistentilor medicali din Romania, precum si 'In alte acte normative.

7 din 16
Asistentii medicalii qeneralii

Scopul exercitarii profesiei de asistent medical generalist este furnizarea


serviciilor generale de ingrijiri medicale de natura curative. preventive ~i de
recuperare.

In exercitarea profesiei asistentul medical generalist trebuie sa respecte


regulile deontologice aplicabile atat fata de colegii sai, precum ~i fata de alti
profesionisti din domeniul sanitar, regulile deontologice fata de pacient,
precum ~i regulile ce decurg din calitatea sa de membru al Ordinului
Aslstentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania.

I. in raport cu colegii sai ~i cu ceilatt! profesionistl medicali.

Asistentii medicali generalist! trebuie sa manifeste spirit de echipa, evitand


orice jignire si calomniere profesionala, blamarea si defairnarea profesionala, ~i
orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale.

Relatiile de colaborare dintre medic ~i ceilaltl specialisti din domeniul


sanitar se desfasoara in interesul pacientului, fiecare practician asumandu-si
responsabilitatea individuala prin aplicarea parafei profesionale In dreptul
fiecarei manevre sau tehnici executate profesional.

In cazul in care apar nelntelegeri Intre profesionisti, membrii ai Ordinului


Asistentilor Medicali Generalisti. Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,
acestia se vor adresa pentru mediere biroului consiliului judetean si eventualla
nivel national.

Daca neintelegerlle nu se rezolva, cei implicatl se pot adresa Comisiei de


etica ~i deontologie sau justitiei, urrnand toate aceste proceduri fara a
prejudicia activitatea profesionala.

II. In raport cu pacientul.

Asistentli medicali generalist! au obllgatla de a acorda ingrijiri medicale ~i


de a respecta drepturile pacientului.

8 din 16
Asistentii medicalii qenerala

De asemenea, asistenti medicali care practice profesia intr-un sistem


institutionalizat, in sistem privat, sau in alte situatii speciale trebuie sa respecte
regulile speciale aplicabile fiecarui domeniu.

Principala obligatie este aceea de a acorda ingrijiri medicale conform


cornpetentei profesionale tuturor paclentilor fara nicio discriminare pe baza
rasei, sexului, varstel, apartenentei etnice, originii nationale sau sociaIe, religiei,
optiunilor politice, conditiei sociale sau antipatiei personale.

Asistentii medicali generalisti au obligatia de a lua masuri de acordare a


primului ajutor.

Asistentii medical! generalist] trebuie sa respecte toate drepturile


pacientului astfel cum sunt ele reglementate de Legea nr. 46/2003 ~i anume:
dreptul pacientului la tratament ~i ingrijire medicala, dreptul la securitate al
pacientului, dreptul la confidentlalitate ~i respectarea vietii private, precum si
drepturile in domeniul reproducerii.

Pacientul trebuie sa-~i exprime consirntamantul informat, cu privire la


orice interventle medicala sl are dreptul sa opreasca sau sa refuze 0 interventie
rnedlcala.

Consimtarnantul pacientului este obligatoriu in urrnatoarele cazuri:

a) pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate


din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care
acesta este de acord;
b) in cazul supunerii la orice fel de interventie rnedicala:
c) in cazul partlciparil sale la invatamantul medical clinic ~i la cercetarea
~tiintifica;
d) in cazul fotografierii sau filmaril sale intr-o unitate rnedicala:
e) in cazul donartl de sange in conditlile prevazute de lege.

Daca medicul considers ca 0 anumita interventie este in interesul


pacientului, iar reprezentantul legal al pacientului aflat in incapacitatea de a-si

9 din 16
Asistenti: medicalii qeneraia

exprima singur consirntarnantul refuza sa-~i dea consimtamantul, asistentul


medical generalist are obligatia sa anunte medicul curant sau medicul de garda,

Asistentul medical generalist are obligatia sa pastreze secretul profesional,


fata de orice tert, dar si fata de apartlnatorli pacientului, colegi sau alte
persoane din sistemul sanitar, care nu sunt implicate in tratament, chiar ~i
dupa terminarea tratamentului sau decesul pacientului.

Obiectul secretului profesionalil constituie tot ceea ce asistentul medical


generalist, rnoasa ~i asistentul medical, in calitatea lor de profesionist, au aflat
direct sau indirect in legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a
apartinatorilor, precum ~i problemele de diagnostic, prognostic, tratament, alte
circurnstante in legatura cu boala ~i alte diverse fapte, inclusiv rezultatul
autopsiei.

Incalcarea secretului profesional atrage raspunderea civila a asistentului


medical generalist, iar daca consecintele acestei fapte sunt grave poate atrage
raspunderea penala pentru infractiunea de divulgare a secretului profesional,
infractiune prevazuta de Codul penal art. 227.

Angajarea raspunderli penale are loc atunci cand fapta este de natura a
aduce prejudicii unei persoane.

Evident ca divulgarea secretului profesional nu poate sa priveasca


situatiile in care se pune problema prevenirii si combaterii epidemiilor, a bolilor
venerice, a bolilor cu extindere In rnasa, cand interesul general al societatii
prirneaza fata de interesul personal al pacientului ~i legea cere in mod expres
furnizarea acestor informatil.

lnformatiile cu caracter confidential pot fi furnizate de asistentii medicali


generalisti numai cu conslrntarnantul expres al pacientului, chiar sl familiei sau
apartinatorilor.

III. Fora de ordinul din care face parte, respectiv Ordinul Aslstentilor
Medicali Generailsti, Moa$e/or $i Aslstentilor Medicali din Romania.

Asistentli medicali generalistl au urrnatoarele obligatii:

»sa cunoasca ~i sa respecte reglernentarile privind exercitarea profesiei ~i


legislatla din domeniul sanatatii, prevederile statutului Ordinului Asistentilor

10 din 16
Asisten,ta medica/a genera/a

Medicali Generalisti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania ~i a Codului


deontologic ~i de etica profesionala,
~ sa respecte hotararile ~i deciziile organelor de conducere,
~ sa participe la adunarlle generale ale filialelor din care fac parte,
~ sa achite cotizatia lunata a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor ~i Asistentitor Medicali din Romania,
~ sa urmeze formele de educatie continua stabilite de Ordinul Asistentilor
Medicali Generalistl, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania
~ sa semneze ~i sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, titlul
profesional, sau specialitatea, gradul si codul pe toate documentele care atesta
activitatile profesionale executive.

Situatll speciale in practica profesiei de asistent medical generalist se


lntalnesc in cazurile de practlcii profesionatii In sistem lnstitutlonalizat,
precum $i In practica privata $i In pediatrie.

1. Situotia bolnavului psihic.

Bolnavul psihic beneflclaza de asistenta medicala si de ingrijiri de sanatate


de aceeasi calitate cu cele aplicate tuturor categoriilor de bolnavi ~i adaptate
cerlntelor lor de sanatate, nefiind admisa nicio discriminare bazata pe 0

tulburare psihlca.

Pacientul cu tulburare psihlca trebuie implicat in procesul de luare a


deciziei medicale atat cat permite capacitatea lui de intelegere. iar in cazul
bolnavului lipsit de discemarnant, consimtarnantul scris trebuie luat de la
reprezentantullegal al acestuia.

Persoanele care sufera de tulburari psihice trebuie aparate de daunele pe


care ar putea sa Ie produce administrarea nejustificata a unui medicament,
orice metoda de explorare precum ~i impotriva tratamentelor inumane ~i
degradante.

11 din 16
Asistentii medicaid generald

2. Regimul drogurilor, respectiv a substantelor narcotice folosite In medicinii .

Este prevazut de lege, asistentii medicali generalisti avand obligatia sa


respecte cu strictete regimullegal privind administrarea ~i evidenta acestora.

3. Situatia pocientului privot de libertote.

Este vorba de situatia pacientului detinut In baza unui mandat de arestare


legal emis. Acesti paclenti trebuie tratati cu respectarea integritatii fizice,
psihice ~i a demnitatll lor.

Daca asistentul medical generalist constata ca pacientul privat de libertate


a suferit rnaltratari are obligatia sa informeze organele competente.

4. Situatia pacientilor injectati cu HIV si SIDA

Asistentul medical generalist este obligat sa asigure Ingrijiri medicale de


sanatate si tratamentul prescris acestor pacienti, pastrand confidentialitatea
asupra datelor privind persoane infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Tntre specialistii medico-sanitari, informatiile cu privire la statusul


paclentilor cu HIV/SIDA trebuie comunicat.

5. Situatia procticii medicole In sistemul privot ~i 0 Ingrijirilor 10 domiciliu.

Asistentli medicali generalist! care I~i desfasoara activitatea In mod


independent pot furniza Ingrijiri medicale la domiciliul pacientului daca sunt
autorlzati in acest sens.

In aceste condltli asistentii medicali generalisti au obligatia sa comunice


medicului care a recomandat aceste servicii starea de sanatatea a pacientului
Ingrijit.

6. Situotia Ingrijirii minorilor.

Efectuarea tehnicilor ~i manevrelor de Ingrijire asupra minorilor este


poslbila numai daca exists conslmtarnantul reprezentantului legal al minorului
cu exceptia situatiilor de urgenta,

Daca asistentii medicali generalist! apreciaza ca minorul este victima unei


agresiuni sau perversiuni, trebuie sa Incerce sa II protejeze ~i sa alerteze
autoritatea cornpetenta pentru protectia copilului.

12 din 16
Asistentii medica/a genera/a

Procedura dlscipllnara este organizata astfel: plangerea se adreseaza In


prima instanta comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti, iar cercetarea
faptelor, adunarea dovezilor ~i propunerea unei sanctiuni cu privire la abaterile
grave revin In cornpetenta comisiei teritoriale de etica ~i deontologie.

Plangerea poate fi facuta de pacient, de reprezentantul sau legal


(respectiv de partea vatarnata), precum ~i de membrii Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania.

In cazurile de notorietate consiliul filialei se poate sesiza din oficiu.

Plangerea trebuie depusa In termen de 30 de zile de la data cunoasterli


savar~irii faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savar~irii ei, sub
sanctiunea decaderii.

Plangerea trebuie sa contina numele, prenumele, domiciliul petitionarulul,


elemente de identificare a asistentului impotriva caruia se Indreapta petitia,
locul ~i contextul savar~irii fapte, descrierea faptei, mijloace de proba ~i
sernnatura petitionarului,

Plangerea trebuie depusa personal, prin mandatar sau scrisoare


recornandata cu confirmare de primire.

Nerespectarea acestor conditii de forma, atrage respingerea plangerii, fara


analizarea situatlei de fond.

La primirea plangerii' Biroul consiliului judetean 0 tnalnteaza Cornisiei


teritoriale de etica ~i deontologice, care dispune fie respingerea plangerii ca
nefondata, fie declansarea procedurii de solutionare a plangeril.

Solutionarea plangeril consta In cercetarea faptei, administrarea dovezilor,


solicitarea de opinii calificate sau orice alt mijloc legal ce poate contribui la
solutionarea plangerii.

Pe perioada anchetei disciplinare, membri Ordinului Asistentllor Medicali


Generalistl, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania beneficiaza de
prezurntia de nevinovatie ~i au dreptul de a se apara prin orice mijloc legal,
precum ~i dreptul de a beneficia de asistenta [uridica calificata.

13 din 16
Asistentii medica/a genera/a

Constituie abateri disciplinare simple urrnatoarele:

a) Faptele prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc


drepturile pacientului, precum ~i onoarea, demnitatea confratilor si
celorlalte persoane cu care asistentii medicali ~i rnoasele intra in relatii
profesionale;
b) neindeplinirea obligatiilor profesionale sau indeplinirea acestora cu
neglijenta, nepasare, in mod repetat;
c) neparticiparea la programele de pregatire profesionala ~i perfectionare,
avand drept conseclnta nerealizarea nurnarului de credite stabilit de
Consiliul National;
d) neplata sau refuzulla plata a cotizatiei de membru, pentru 0 perioada de
cel mult 6 luni.

Constituie abateri disciplinare grave:

a) neindeplinirea obligatiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului


profesional;

b) neacordarea primului ajutor medical;

c) folosirea de mijloace de constrangere fizica si/sau psihlca in exercitarea


profesiei;

d) condamnarea printr-o hotarare [udecatoreasca definitiva, pentru savarstrea


cu intentie a unei infractiunl privitoare la viata, integritatea fizica a persoanei
sau ce are legatura cu exercitarea profesiei;

e) desfasurarea de activitati politice in cadrul Ordinului Asistentilor Medicali


Generalisti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania ~i cu ocazia
rnanifestarilor organizate de acesta;

f) orice fapta care indeplineste criteriile de individualizare a acesteia prevazute


in prezentul statut si in Codul de etica ~i deontologie al asistentului medical
generalist, al moasel ~i al asistentului medical din Romania.

Probele administrate in timpul anchetei disciplinare constau in: audierea


partilor sl a martorilor, strangerea inscrisurilor oficiale sl solicitarea de opinii

14 din 16
Asistentii medicalti qeneralii

calificate personalului specializat in domeniul respectiv (medici, persoane


abilitate, etc.).

Dupa stabilirea incadrar!l faptei ca simpla sau grava se intocmeste un


referat de solutionare care cuprinde descrierea In fapt, probele administrate,
concluziile, incadrarea legale sl sanctiunea propusa a se aplica.

Sanctlunile disciplinare sunt: mustrarea, avertismentul, suspendarea


calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generallsti, Moaselor sl
Asistentilor Medicali din Romania pe 0 anurnlta perioada ~i retragerea calitatii
de membru.

Ultimele doua sanctiunl se aplica de catre Consiliul national a Ordinului


Aslstentilor Medicali Generallsti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,
iar celelalte de Consiliul judetean.

In cazul in care se propune suspendarea sau retragerea calitatli de


membru, se va trimite dosarul Comisiei nationale de etica ~i deontologie.

Aplicarea sanctiunilor este in cornpetenta consiliului judetean ~i respectiv


a consiliului national care emit hotarar! de sanctionare, 0 hotarare motivate ~i
care se poate contesta la biroul executiv al Ordinului Aslstentilor Medicali
Generallsti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Daca este formulate contestatia, dosarul se lnainteaza Comisiei nationale


de etlca ~i deontologie, care 0 va solutiona pe fond, putand dispune pastrarea
sanctiunii, anularea partials sau totala a acesteia.

Hotararea consiliului national se poate contesta la judecatoria in a carui


circumscriptie I~i desfasoara activitatea membrul ordinului vizat de sanctiune.

Termenele de contestare sunt de 30 de zile.

Sanctiunlle disciplinare se prescriu, sub conditla sa nu fi intervenit 0 noua


sanctiune disciplinara, In urrnatoarele termene.

~ Mustrarea -In termen de 6 luni de la data savar~irii faptei,

~ Avertismentul-in termen de 12 luni de la data savar~irii faptei,

15 din 16
Asistentii medica/a genera/a

» Suspendarea in 24 de luni de la data expirarii perioadei de


suspendare,

» Retragerea calitatii de membru - in termen de 24 de luni de la data


expirarll perioadei de interdictie.

Orice noua sanctiune disciplinara intrerupe cursul prescriptiei facand sa


curga 0 noua prescriptle.

16 din 16