Sunteți pe pagina 1din 68

ÎMPREUN~ PENTRU

O COMUNITATE MAI BUN~


Perspective educa]ionale
asupra comunit`]ilor dezavantajate

Editura
RO MEDIA
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Publica]ia este elaborat` în cadrul proiectului „Împreun` pentru o comunitate mai


bun`”, conceput [i derulat prin cooperarea dintre Fondul Na]iunilor Unite pentru
Copii - UNICEF România [i Centrul Educa]ia 2000+.

Implementarea [i managementului proiectului au fost realizate de Centrul Educa-


]ia 2000+, cu finan]are din partea Fondului Na]iunilor Unite pentru Copii - UNICEF
România [i a Funda]iei pentru o Societate Deschis`.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


PARASCHIVEANU, VIRGIL
|mpreun` pentru o comunitate mai bun`:
perspective educa]ionale asupra comunit`]ilor
dezavantajate/Virgil Paraschiveanu, Eleonora
R`dulescu. - Bucure[ti : Ro Media, 2005
Bibliogr.
ISBN 973-86817-3-1

I. R`dulescu, Eleonora

376.6

Autori: Virgil Paraschiveanu


Eleonora R`dulescu

Coordonatorul proiectului: Virgil Paraschiveanu

Coperta: Dan Gl`van


Layout: Victoria Dumitrescu
Editura: RO MEDIA  Tel./Fax: 331.02.00

ISBN 973-86817-3-1

©Centrul Educa]ia 2000+, 2005

2
împreun` pentru o comunitate mai bun`

CUPRINS

Prefa]` ....................................................................................................................pag. 4

Sec]iunea I – „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`”


- un proiect socio-educa]ional adresat comunit`]ilor dezavantajate
(Virgil Paraschiveanu)...........................................................................................pag. 7

1. Preambul...................................................................................................pag. 8
2. Contextul Proiectului..............................................................................pag. 10
3. Grupuri ]int`............................................................................................pag. 11
4. Descrierea Proiectului............................................................................pag. 26
5. Activit`]i \n proiect..................................................................................pag. 27
6. Perspective..............................................................................................pag. 34

Sec]iunea II – Inova]ie - schimbare - dezvoltare prin proiecte


\n parteneriat (Eleonora R`dulescu)...................................................................pag. 35

Introducere..................................................................................................pag. 36
1. Proiecte pentru [coal` [i comunitate....................................................pag. 37
2. {coli deschise \n fa]a schimb`rii...........................................................pag. 45
3. Condi]ii pentru parteneriat.....................................................................pag. 56
4. Concluzii..................................................................................................pag. 66

Bibliografie...........................................................................................................pag. 67

3
împreun` pentru o comunitate mai bun`

PREFA}~

Centrul Educa]ia 2000+ (membru al Soros Open Network), creat \n ianuarie 2000,
este, actualmente, una dintre cele mai importante organiza]ii independente din
domeniul expertizei educa]ionale din România. O organiza]ie tân`r` – s-ar putea
spune - una care \[i caut` c`i [i solu]ii pentru demersuri proprii, nu totdeauna
simple, ca s` nu mai vorbim despre c`utarea permanent` a unui modus vivendi
organiza]ional, eliberat de stereotipuri [i conven]ii tocite. C`utarea [i, mai mult
decât atât, investigarea unor noi c`i ale schimb`rii \n educa]ie, corecturile din
mers [i comut`rile dinamice, de la „ceea ce [tim/[tiam de mult” la ceea ce „nu
[tim”, dar „vrem s` afl`m” sunt fire[ti pentru orice organiza]ie care „\nva]` din [i
prin ceea ce face zi cu zi”.

Proiectele ini]iate [i realizate de Centrul Educa]ia 2000+ au, toate, dincolo de spe-
cificul obiectivelor [i al grupurilor ]int`, un element comun: toate \[i propun, \ntr-un
fel sau altul, sus]inerea politicii educa]ionale de reform` promovate \n sistemul
românesc, prin elaborarea, aplicarea [i validarea unor modele de implementare
care – o dat` pilotate cu succes – s` poat` fi demultiplicate la scar` na]ional`.

Parteneriatele dezvoltate de Centru pentru realizarea proiectelor sunt, consider`m


noi, deosebit de valoroase [i au avut rolul de a asigura atât succesul demersurilor
ini]iate de-a lungul timpului cât [i platforma necesar` disemin`rii ulterioare a
rezultatelor ob]inute. |n acest context, parteneriatul cu UNICEF România este unul
dintre cele mai valoroase.

Volumul de fa]` este rezultatul direct al implement`rii Proiectului „|mpreun`


pentru o comunitate mai bun`” (co-finan]at de Fondul Na]iunilor Unite pentru
Copii – UNICEF România [i de Funda]ia pentru o Societate Deschis`), proiect care
vine s` argumenteze, o dat` \n plus, valabilitatea acestei concep]ii de schimbare.

Nu spunem nimic nou afirmând c` eforturile de realizare a acestui proiect au fost,


pentru to]i cei implica]i (elevi, cadre didactice, p`rin]i, reprezentan]i ai comunit`-
]ilor locale, echipa de coordonare [i, nu \n ultimul rând, pentru exper]ii \n
educa]ie), o ocazie de \nv`]are [i de dezvoltare unic` \n felul s`u. A[a cum afirm`
autorii, fiecare [coal` [i fiecare din cele [apte comunit`]i implicate \n proiect „con-
stituie un univers unic”. Prin urmare, principiul de lucru utilizat a fost unul reven-
dicat din teoria „instruirii diferen]iate” iar rezultatele concrete la care s-a ajuns,
de[i subsumate obiectivelor proiectului, reflect` aceast` diversitate. Noutatea,
specificul [i, deci, valoarea lucr`rii de fa]` const` \n prezentarea celor mai intere-
sante modele care au ap`rut \n derularea acestui program. |n cele ce urmeaz`, se
prezint` metodele diversificate, adaptate la realitatea local`, de ameliorare/dezvol-

4
împreun` pentru o comunitate mai bun`

tare [colar`, de formare – direct \n unitatea [colar` - a personalului didactic (ca o


alternativ` la „metoda cascadei”, unde „apa’’ schimb`rii ajunge cu greu la „firul
ierbii”), de dezvoltare a unor modele de parteneriat [coal` – comunitate, [coal` -
p`rin]i, [coal` – al]i actori sociali, modalit`]i de construire a unor re]ele de tip cola-
borativ \ntre [coli [i alte institu]ii implicate \n educa]ie, c`i de atragere a elevilor la
decizia privind propriul parcurs [colar.

Ini]ial, aceast` lucrare a fost gândit` \n tradi]ia „caietelor de proiect” ini]iat` de


Centrul Educa]ia 2000+. |n esen]`, aceste „caiete” au ca principal obiectiv sinteti-
zarea experien]elor acumulate pe parcursul procesului de implementare a diferite-
lor proiecte ale Centrului.

La prima vedere, cartea de fa]` poate fi prezentat`, desigur, ca un raport, ca o sin-


tez` a ceea ce au conceput [i au realizat, lucrând \mpreun`, to]i cei implica]i \n dez-
voltarea proiectului. Totu[i facem cititorilor invita]ia de a aborda volumul ca pe o
„carte de \nv`]`tur`”, ca pe un manual de lucru \n care g`sim lec]ii concrete des-
pre ceea ce numim tehnic „un proiect educa]ional \n comunit`]i dezavantajate”.
Din aceast` perspectiv`, recomand`m tuturor celor care vor deschide aceast`
carte (dasc`li, deciden]i sau promotori de proiecte) s` se aplece cu egal` aten]ie
asupra celor dou` sec]iuni ale c`r]ii. Este important` \n]elegerea faptului c`, \n
domeniul abordat prin proiect [i prin prezentul volum, este, adesea, periculos s`
se lucreze „dup` re]ete”. Este crucial` cunoa[terea specificului local [i alegerea
manierei de lucru [i a solu]iilor \n func]ie de acest specific.

Dincolo de toate acestea, consider`m c` cea mai bun` „cheie de lectur`” a lucr`rii
de fa]` este cea sugerat` de autori. Parafrazând, aceast` carte poate fi considerat`,
\n esen]`, un pretext pentru a gândi coerent [i \n perspectiv` solu]ii pentru proble-
mele comunit`]ilor dezavantajate, probleme care sunt acelea[i [i, totu[i, niciodat`
la fel, [i pentru care solu]iile de ameliorare nu sunt niciodat` suficiente.

Dr. Alexandru Cri[an Monica Dvorski


Pre[edinte Executiv Directoare de programe
Centrul Educa]ia 2000+ Centrul Educa]ia 2000+

5
împreun` pentru o comunitate mai bun`

„|ncearc` s` vezi cu ochii min]ii, dar mai ales cu cei ai sufletului, o


\ntindere nesfâr[it`... Ai prins imaginea? Acum gânde[te-te c` din
fiecare floare apar alte flori, niciuna nu seam`n` cu cealalt`, c` uneia
\i place lumina puternic`, alteia mai pu]in, una are nevoie de spa]ii
largi pentru a se \ntinde, alta poate tr`i foarte bine \ntr-un loc
minuscul, una este puternic colorat` [i parfumat`, f`cut` parc` s`
atrag` aten]ia, alta colorat` discret, una sub]ire [i ginga[`, de ]i-e
team` c` prima adiere de vânt o va \ndoi, totu[i câte adieri au unduit-o
[i nici m`car n-au clintit-o de la locul ei... alta este puternic`, rami-
ficat` [i totu[i at\t de vulnerabil`! Sunt diferite, dar [tii ce au \n
comun toate? Dorul de via]`!
Un mare scriitor rus spunea despre copii c` sunt „florile p`mân-
tului”. Fiecare copil este o floare, o altfel de floare... S` avem grij` de
flori, s` le ud`m la timp, s` le d`m lumin`, s` le ferim de ger dar s`
nu uit`m c` atunci când vor ajunge la maturitate vor respira aer rece;
s` \i preg`tim s` reziste [i s` \nving`.”

Gheorghi]a Ivan, directoare


[coala Lilieci, jud. Ialomi]a

6
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Sec]iunea I – „|mpreun` pentru o


comunitate mai bun`”, un proiect
socio-educa]ional adresat
comunit`]ilor dezavantajate

Virgil Paraschiveanu

7
împreun` pentru o comunitate mai bun`

1. PREAMBUL

Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” este, \nainte de toate,


un eviden]iator al problematicii comunit`]ilor dezavantajate [i un pretext pentru a
gândi coerent [i \n perspectiv` solu]ii pentru aceste probleme. Pretext pentru c`,
\n primul rând, problemele comunit`]ilor multietnice sau marginalizate economic,
de[i sunt (\n mod aparent) u[or de identificat [i de rezolvat, descriu un context
paradoxal: sunt acelea[i [i totu[i, niciodat` la fel. |n al doilea rând, pentru c` oricât
de consistente ar fi interven]iile pentru ameliorarea situa]iei acestora, ele nu sunt
niciodat` suficiente. Diversitatea fireasc` a acestor comunit`]i pune \n mod serios
\n discu]ie unitatea abord`rilor \ntreprinse, [i genereaz` \ntotdeauna o serie de
auto-interoga]ii despre calitatea [i coeren]a ac]iunilor ini]iate pentru a remedia
acest perpetuum. |n al treilea rând, pentru c` un proiect de aceast` factur` nu
func]ioneaz` niciodat` izolat, pretinzând ac]iuni convergente, prin \ntrep`trunde-
rea mai multor dimensiuni; \n plus, abord`rile [i solu]iile la problemele care
afecteaz` existen]a oamenilor nu sunt niciodat` unice sau perfecte. Ele impun
dezvolt`ri ulterioare [i continue reevalu`ri ale contextului, precum [i noi ini]iative
menite s` redeschid` negocieri cu realitatea nedeghizat` a comunit`]ilor umane.
|n al patrulea rând, proiectul constituie un pretext pentru faptul c` problemele co-
munit`]ilor-]int`, prin natura [i implica]iile acestora, sunt problemele \ntregii co-
munit`]i române[ti. Refuzarea, negarea acestui aspect nu ar fi doar un test picat
care prejudiciaz` remedierea acestor probleme, ci un minus \ntr-o construc]ie de
normalitate [i maturitate.
„|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” se adreseaz` \n prezent unui nu-
m`r de 7 [coli [i comunit`]i din România. Fiecare dintre ele constituie un univers
unic, cu o tipologie uman` divers`, cu pozi]ie geografic`, structuri etnice, ocupa-
]ionale [i profesionale diverse; oameni cu \n]elegeri, rela]ii, ritualuri, [i habitudini
distincte, caracteriza]i de o s`r`cie sau bog`]ie „altfel decât a celorlal]i”. Ceea ce
au \n comun aceste comunit`]i este num`rul mare de persoane de etnie rom` [i
specificul a ceea ce numim „comunit`]i dezavantajate”. Plasate \n mediul rural sau
\n zone urbane periferice, grupurile ]int` din proiect se confrunt` cu numeroase
dificult`]i, majoritatea de ordin economic, situa]ie tipic` \ntr-o m`sur` semnifica-
tiv` societ`]ii române[ti. |n partea a treia a prezentei sec]iuni pot fi reg`site descri-
eri ale comunit`]ilor [i [colilor-pilot din proiect.
Comunit`]ile c`rora li se adreseaz` proiectul reprezint` mai mult decât suma
indivizilor; conceptual, comunitatea cuprinde atât indivizii ca atare, cât [i mediul
fizic \n care acestea fiin]eaz`, ca [i structurile asociative formale sau informale
create de membrii ei: organiza]ii guvernamentale sau non-guvernamentale, entit`-
]ile economice, comerciale, administrative, de cultur`, \nv`]`mânt, s`n`tate, etc.
|n plus, comunitatea este o ]es`tur` complex` de norme, valori, tradi]ii culturale [i
rela]ii interumane care \i construiesc specificul [i \i definesc personalitatea. Unul

8
împreun` pentru o comunitate mai bun`

dintre meritele acestui program const` \n plasarea \n centrul acestui conglomerat


unic a institu]iei [colare. Atât proiectul \n sine, cât [i publica]ia de fa]` se intere-
seaz` nu doar de calitatea vie]ii, defalcat` socio-economic, dar mai ales de impli-
ca]iile educa]ionale [i culturale ale specificului de „dezavantajat” al comunit`]ilor
respective.
Câteva elemente atrag aten]ia asupra necesit`]ii reevalu`rii rolului [colii [i
educa]iei \n ecua]ia evolu]iei societ`]ii române[ti [i mai ales a comunit`]ilor ce
constituie centrul interven]iei acestui proiect. Un element de o importan]` covâr-
[itoare este specificul „tranzi]iei” române[ti, care a creat o serie de diferen]e soci-
ale, de status, generate \n principal prin prisma criteriului economic. Stratificarea
social` este prezent` nu doar la nivel macro-social, ci este o tr`s`tur` manifest` [i
\n sânul celor mai mici comunit`]i. O a doua perspectiv` este oferit` de izolarea [i
marginalizarea comunit`]ilor mici. Cultura creat` de normele centraliz`rii determi-
n` o aten]ie sporit` c`tre nucleu, c`tre centru, care izoleaz` periferia. Aceast` nor-
m` nescris` s-a \nr`d`cinat \n mentalitatea social` [i tinde s` se reproduc` la ni-
vel administrativ, economic, politic [i social, generând abord`ri sociale viciate. Un
al treilea punct de vedere se refer` la factorul etnic, care este predominant (\n mod
ne\ntâmpl`tor) mai ales \n comunit`]ile periferice sau private economic.
Prezen]a factorului etnic \n sânul comunit`]ii impune, chiar \n momentul de
fa]`, o abordare specific`, discriminatorie, fie ea pozitiv` sau negativ`. La acestea
se adaug` un al patrulea factor care const` \n gradul de coeziune a comunit`]ii.
To]i cei patru factori sunt importan]i \n analiza specificului comunit`]ilor vi-
zate de proiect, pentru c` \ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare, ei creaz` indepen-
dent sau \mpreun` un context de provocare pentru educa]ie. Câteva dintre provo-
c`rile acestui concurs de condi]ion`ri, manifestate \n plan educa]ional, ar putea fi:

 Men]inerea [anselor egale de acces la educa]ie, \n condi]iile intensific`rii


stratific`rii sociale
 Promovarea unei educa]ii de calitate \n condi]ii de alocare redus` a resur-
selor financiare pentru \nv`]`mânt
 Dezvoltarea \nv`]`mântului \n baza accept`rii diferen]elor [i a multiplic`rii
comportamentelor non-discriminatorii
 Aplicarea principiilor tratamentului egal al minorit`]ilor [i al deschiderii
culturii majoritare c`tre valorile acestora
 Implicarea p`rin]ilor [i a tuturor membrilor comunit`]ii \n ini]ierea [i
derularea unor proiecte de interes comun
 Descentralizarea sistemului educa]ional [i sus]inerea inova]iilor la nivel
local.

Abordarea dezvoltat` de acest proiect se construie[te pe premisa c` [coala


nu poate fi separat` decât artificial de ansamblul tuturor celorlal]i factori care con-
struiesc comunitatea. Dezvoltarea unei viziuni complete [i realiste asupra situa]iei
educa]iei române[ti \n comunit`]ile dezavantajate trebuie s` trateze problema \n

9
împreun` pentru o comunitate mai bun`

mod global, pentru c` o solu]ie care rezolv` separat problemele celor dou` entit`]i
este o solu]ie incomplet`.

|ntrebarea la care \ncearc` s` r`spund` acest proiect este „cum putem crea
o comunitate coeziv` [i deschis` prin intermediul proiectelor educa]ionale?”.
Altfel spus, cum putem construi o comunitate real`, \n adev`ratul sens al cuvân-
tului, cu ajutorul [colii, ini]iativelor [i reprezentan]ilor ei? |n aceste condi]ii, poate
[coala s` \mp`rt`[easc` o parte din valorile [i perspectivele proprii celorlal]i actori
ai comunit`]ii? Sau putem vorbi mai degrab` despre un schimb reciproc profi-
tabil?

2. CONTEXTUL PROIECTULUI
Cadrul de lucru, filosofia ac]ional` [i principiile fundamentale ale proiectu-
lui emerg \n egal` m`sur` din necesit`]ile interne ale contextului \n care tr`iesc [i
activeaz` grupurile ]int` cât [i din profilul institu]ional al organiza]iei implementa-
toare. Centrul Educa]ia 2000+ deruleaz`, \ncepând din 1999, o serie de programe
educa]ionale regionale [i na]ionale centrate pe [coal` [i comunitate, \n urma c`-
rora s-au conturat perspective [i unghiuri optime de abordare, s-au structurat me-
todologii, au fost formate resurse umane; \ntr-un cuvânt, o expertiz` esen]ial`
pentru [colile [i comunit`]ile multiculturale, rurale, dezavantajate socio-economic.
|n prezent, toate proiectele care se adreseaz` grupurilor-]int` situate \n comunit`-
]ile enumerate mai sus con]in [i o component` de formare [i consultan]` denu-
mit` „{coal` [i comunitate” care utilizeaz` modelele de succes [i transfer` practi-
cile pozitive experimentate \n contexte asem`n`toare. Principiul „reformei la firul
ierbii”, care caracterizeaz` interven]iile educa]ionale ale Centrului faciliteaz` con-
turarea unor perspective de ac]iune adaptate cât mai bine caracteristicilor socio-
culturale, educa]ionale [i economice ale grupurilor ]int`. Fiecare proiect dezvoltat
\n acest domeniu descoper` op]iuni strategice de ac]iune educa]ional` distincte,
de la o comunitate la alta. Specificul particular al comunit`]ilor [i [colilor ]int` con-
stituie sursa unor dezvolt`ri inedite [i inova]ii din punctul de vedere al abord`rii
adoptate. |n consecin]`, [i proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” [i-a
propus [i a reu[it, \n bun` m`sur`, s` abordeze diferit nevoile [i a[tept`rile [co-
lilor [i comunit`]ilor-pilot. Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`”,
finan]at de Fondul Na]iunilor Unite pentru Copii - UNICEF România [i Funda]ia
pentru o Societate Deschis` a fost lansat \n anul 2002. {colile [i comunit`]ile-pilot
au fost selectate de exper]i din partea organiza]iei implementatoare, a institu]iei
finan]atoare [i a unei organiza]ii rome, \n baza câtorva criterii. Criteriul principal de
selec]ie a fost procentul de minim 60% al popula]iei [colare de etnie rom`, cu
condi]ia ca elevii s` se autoidentifice astfel. Totodat`, au fost preferate [coli \n care
nu s-au mai derulat proiecte anterioare. Aceste criterii au f`cut posibil` selec]ia
unui num`r de 4 [coli, la care \n 2001 s-a mai ad`ugat un num`r de 3 [coli, cu fi-

10
împreun` pentru o comunitate mai bun`

nan]are din partea Consiliului Europei. Cele dou` grupuri ]int` au fost implicate \n
activit`]i similare, \ns` au fost men]inute ca entit`]i separate, prin prisma finan]`rii
diferite, urmând ca \n 2004, cele 7 [coli s` fie reunite sub umbrela unui singur pro-
iect, finan]at de UNICEF [i implementat de Centrul Educa]ia 2000+. {colile [i co-
munit`]ile care compun grupul ]int` sunt descrise \n paginile urm`toare. Ordinea
\n care sunt prezentate acestea respect` criteriul alfabetic al numelui jude]ului din
care fac parte.

3. GRUPURI }INT~

Localitatea {u]e[ti, jude]ul Br`ila

Comuna {u]e[ti este una din cele mai mari a[ez`ri rurale din jude]ul Br`ila.
A[ezarea ini]ial` a fost \ntemeiat` \n anul 1855, când prin]ul Costache {u]u, care a
dat [i numele comunei, a str`mutat o veche a[ezare pe terasa \nalt` a malului
drept al râului Buz`u, pentru a o feri de inunda]ii. Istoria oral` a comunit`]ii arat`
c` \n acea perioad` „au fost adu[i pentru munca mo[iei 100 de ]igani robi care
erau \n cea mai mare parte muncitori la câmp, fierari, rotari, c`r`midari [i unii
l`utari”. Aceste meserii au fost transmise din genera]ie \n genera]ie, \ns` num`rul
celor care le practic` ast`zi este din ce \n ce mai rar. |n urma recens`mântului f`cut
\n anul 2001, num`rul locuitorilor din {u]e[ti este de 5865, din care procentul ro-
milor este de 32%, \ntr-un num`r de 1752 de gospod`rii. Ocupa]ia de baz` a eco-
nomiei localit`]ii sunt agricultura, cre[terea animalelor [i viticultura.
{coala din comuna {u]e[ti este amplasat` \n centrul comunei, fiind \nfiin]at`
\n anul 1839, când func]iona ca [coal` de b`ie]i cu doi \nv`]`tori [i 136 de [colari.
Cre[terea popula]iei [colare \ntre anii 1960-1970 determin` extinderea localului
[colii, iar \n 1978 se \ncepe construirea unui nou local cu dou` nivele care va fi dat
\n folosin]` \n 1981, cu 8 s`li de clas`, un laborator [i bibliotec`. Acesta este [i
nivelul la care se afl` localul [colii \n prezent. Din anul 1997 \n [coal` func]ioneaz`
câteva clase de ucenici, cu dou` specializ`ri (lenjerie-broderie [i tâmpl`rie).
|ncepând cu anul [colar 2003-2004, [coala s-a transformat \n {coal` de Arte [i
Meserii, desf`[urând cursuri care se desf`[oar` \n dou` schimburi. Din totalul de
40 de cadre didactice, \nv`]`tori, profesori [i mai[tri instructori, care predau \n
[coal`, doar un num`r de 21 de cadre didactice locuiesc \n {u]e[ti, restul fiind na-
veti[ti. |n decursul anului [colar 2003-2004, echipa [colii {u]e[ti a elaborat un pro-
iect de revigorare a tradi]iilor me[te[ug`re[ti [i a meseriilor etniei rome din loca-
litate.

11
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Obiective strategice urm`rite:


 Asigurarea pentru to]i elevii a unor standarde de instruire teoretic` [i pre-
g`tire practic` compatibile cu cerin]ele economiei de pia]`
 Formarea unor atitudini pozitive \n rela]iile cu mediul social: solidaritate,
responsabilitate, toleran]`
 Formarea capacit`]ilor de comunicare eficient` folosind limba matern`,
limbi str`ine [i limbaje specializate
 Formarea motiva]iilor [i capacit`]ilor de \nv`]are \n condi]iile unei socie-
t`]i \n schimbare.
 Formarea unor rela]ii interetnice care s` asigure un climat s`n`tos de in-
struire [i educa]ie
 Asigurarea unor condi]ii cât mai bune pentru activit`]ile instructiv-educa-
tive (baza material` a [colii, corp profesional)
 Realizarea unei colabor`ri permanente, bazat` pe comunicare cu comuni-
tatea local`
 Realizarea unor programe de reabilitare a construc]iilor [colare existente
([coala de meserii) [i realizarea unor noi construc]ii [i dot`ri care s` asi-
gure condi]ii optime pentru desf`[urarea \nv`]`rii
 Realizarea unor dot`ri care s` asigure o bun` preg`tire a elevilor de la
SAM, pentru a-i face competitivi cu for]a de munc` extern`.

12
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Cartierul Lacul Dulce, localitatea Br`ila

{coala nr. 9 se afl` \ntr-un cartier m`rgina[ al ora[ului Br`ila, „Lacul Dulce”,
unul dintre cele mai vechi cartiere ale ora[ului. Popula]ia cartierului este de aproxi-
mativ 5000 de locuitori, din care num`rul persoanelor de etnie rom` este de 1500
de locuitori. Pentru locuitorii acestui cartier, compus \n cea mai mare parte din
case, nu exist` servicii sociale pentru \ncadrarea for]ei de munc`, atât calificat` cât
[i necalificat`, ocupa]ia lor de baz` constituind-o munca ocazional` oferit` de di-
ver[i patroni sau \n cadrul asocia]iilor din agricultur`, ca sezonieri. Nivelul lor de
trai se afl` sub standardele minime. De ajutoarele sociale acordate de prim`rie
beneficiaz` un num`r de 13 elevi, din care 9 sunt romi. Majoritatea p`rin]ilor
motiveaz` absen]ele copiilor de la [coal` prin lipsa celor necesare (\mbr`c`minte,
\nc`l]`minte, hran`) iar pe de alt` parte prin c`s`toria prematur` a copiilor romi
\nc` din timpul [colii. Pe de alt` parte, o alt` explica]ie posibil` o poate constitui
nivelul sc`zut al educa]iei adul]ilor din comunitate (50% au absolvit 8 clase, iar
aproape 50% au doar 4 clase sau mai pu]in).
Localul \n care este amplasat` [coala se afl` \n proximitatea unei c`i ferate,
„dincolo de barier`”; cl`direa [colii dateaz` din 1935 [i dispune de 8 s`li de clas`,
un laborator fizic`-chimie, bibliotec`, sal` de sport [i un cabinet de limba rromani.
Zidurile [colii sunt \ntr-o deteriorare lent` dar constant`, cauzat` de apropierea de
linia ferat`. Baza material` este modest`, cu dot`ri care nu au mai fost moderni-
zate sau schimbate de aproape un deceniu. Singurele modific`ri ]in de sponso-
riz`rile sau achizi]iile cu echipamente, care au \mbog`]it fondul material al [colii
cu 15 calculatoare [i 3 imprimante. Num`rul elevilor din [coal` este de 332 copii,
iar cel al cadrelor didactice este de 23, din care 17 sunt titulari, iar 6 suplinitori. Pro-
por]ia copiilor romi \n anul [colar 2003-2004 a fost de 45,18%.
{coala \[i propune s` dobândeasc` o personalitate aparte care s` o disting`
prin performan]e la nivel local cu deviza „Facem tot ce [tim mai bine pentru ca
elevii no[tri s` fac` fa]` unei societ`]i \n continu` schimbare”. Unul dintre obiecti-
vele speciale este crearea \n [coal` a acelor condi]ii care s` atrag` elevi atât din
cartier cât [i din ora[. Perspectiva urm`torilor ani estimeaz` o cre[tere a popula]iei
[colare, mai ales \n rândul popula]iei din etnia romilor. |n acest sens, primii pa[i
constau \n a ini]ia ac]iuni de prevenire a abandonului [colar [i de recuperare a
elevilor care au \nregistrat e[ec [colar.

Misiunea oficial` a institu]iei este „dezvoltarea \n parteneriat cu comunitatea


a unui mediu favorabil \nv`]`rii \n care fiecare individ s` beneficieze de [ansa pre-
g`tirii [i dezvolt`rii sale ca bun cet`]ean al acestui secol prin eforturi comune [i do-
rin]a de a reu[i”. Totodat`, grupul de elaborare a planului de dezvoltare institu-
]ional` din [coal` a identificat câteva nevoi la nivelul [colii/comunit`]ii, rezumate
prin:
 Efectul resim]it de c`tre [coal` al impactului zonei \n care se afl` - s`rac`
din punct de vedere economic, nu ofer` elevilor oportunit`]i de dezvol-

13
împreun` pentru o comunitate mai bun`

tare, majoritatea familiilor au probleme sociale [i un nivel de preg`tire


sc`zut. Este nevoie ca [coala s` ofere elevilor condi]ii [i deschideri care s`
le permit` progresul [i background-ul social (valoarea ad`ugat`) [i s` le
faciliteze integrarea social`
 Copiii trebuie educa]i pentru o lume \n schimbare - s` fie preg`ti]i s` \nve-
]e pe parcursul vie]ii, pentru a-[i \mbog`]i cuno[tin]ele, abilit`]ile [i atitu-
dinile [i s` se adapteze la o lume complex` [i interdependent`
 |ncerc`rile de reform` [i direc]iile de dezvoltare ale [colii sunt avansate
fa]` de evolu]ia comunit`]ii locale [i consider`m necesare eforturile de a
promova [i \n comunitatea local` valorile pe care se bazeaz` demersul
[colii \n vederea cre[terii impactului [i influen]ei acesteia \n ora[
 Este nevoie ca \n perioada urm`toare inova]ia introdus` \n procesul de
predare-\nv`]are din [coal` s` devin` practic` curent` la toate cadrele di-
dactice [i \n cadrul tuturor activit`]ilor desf`[urate pentru ca ameliorarea
s` fie un proces convergent [i continuu.
{coala nr. 9 Br`ila se autocaracterizeaz` ca [coal` prietenoas`, o [coal` pen-
tru fiecare, o [coal` participativ`, o [coal` autoreflexiv`, [i ca institu]ie care \nva]`
permanent.

14
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Localitatea Lilieci, jude]ul Ialomi]a

Satul Lilieci, apar]inând comunei Sine[ti, jude]ul Ialomi]a, este a[ezat \n


Câmpia Vl`siei, pe malul Râului Mosti[tea, pe DN2 Bucure[ti-Urziceni), la jum`ta-
tea distan]ei dintre cele dou` ora[e. Numele satului provine de la tufele de liliac
(Syringa vulgaris) ce cre[teau \n num`r mare, \n aceast` zon`.
Comuna Sine[ti are o popula]ie de 2800 de locuitori, dintre care 800 apar]in
etniei rome, iar \n satul Lilieci tr`iesc 770 de persoane, \n cadrul a 250 de gospo-
d`rii. Nu se poate vorbi de o comunitate rom` separat`, rupt` de comunitatea ro-
mânilor. Ambele grupuri muncesc [i tr`iesc \mpreun`, \nfruntând acelea[i proble-
me. Ca \n orice alt` comunitate, [i satul Lilieci are de-a face cu o polarizare social`,
preponderent dup` criteriul economic. Exist` oameni foarte s`raci, care locuiesc
\n case mici, d`r`p`nate [i insalubre, a[a cum exist` [i persoane cu posibilit`]i fi-
nanciare satisf`c`toare.
Locuitorii comunei se ocup` \n cea mai mare parte de agricultur`, aceasta
fiind pentru mul]i [i sursa unic` de supravie]uire. Din cauza dezvolt`rii economice
reduse a zonei, singura asisten]` financiar` oferit` vine uneori din partea autorit`-
]ilor locale, pentru familiile aflate \n nevoie.
O parte din localul actual al [colii a fost construit` \n anul 1936, urmând ca \n
1961 s` i se adauge \nc` o parte, orientat` spre sud. |n anul 2000 [coala Lilieci a
fost cuprins` \n programul de reabilitare cu Banca Mondial`, program ini]iat de
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, lucr`rile fiind finalizate \n anul 2002.
{coala a func]ionat mult timp cu un num`r de 4 cadre didactice, ajungând ca
\n perioada 1984-1988 s` func]ioneze cu un post \n regim de \nv`]`mânt simultan
la patru clase. Din anul 1988 se constat` o cre[tere a popula]iei [colare, ajungân-
du-se \n prezent s` func]ioneze cu dou` posturi la simultan pentru 2 clase cu un
num`r de 34 elevi.
Respectul pentru [coal` este o caracteristic` a comunit`]ii din Lilieci, lucru
demonstrat [i de inexisten]a cazurilor de abandon [colar. Acest fapt este datorat
\ntr-o m`sur` important` stabilit`]ii cadrelor didactice, bunei colabor`ri cu comu-
nitatea [i aplic`rii celor dou` programe de finan]are de care au beneficiat \n ultimii
doi ani. Totodat`, se constat` o cre[tere a performan]elor elevilor atât \n activita-
tea zilnic`, cât [i \n cadrul concursurilor [colare, rezultat favorizat [i de implicarea
[colii \n programe cu parteneri externi. Mul]i dintre absolven]ii [colii frecventeaz`
acum licee, [coli profesionale ca [i institu]ii de \nv`]`mânt superior.
|n planul de dezvoltare institu]ional`, [coala Lilieci [i-a asumat o misiune
strategic`, exprimat` \n liniile de ac]iune de mai jos.

Misiune

Obiectivul major al [colii Lilieci este ca \mpreun` cu to]i membrii comunit`]ii


s` asigure un mediu propice \nv`]`rii, \n care s` se dezvolte personalitatea
creativ` a fiec`rui copil \n vederea continu`rii cu succes a studiilor.

15
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Obiective generale

 Asigurarea [anselor egale la educa]ie


 Implicarea [colii \n educa]ia adul]ilor
 Dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea local`
 Dezvoltarea de parteneriate cu [coli din ]ar` [i str`in`tate

Obiective specifice

 Atragerea de surse financiare extrabugetare


 Asigurarea dot`rilor minime necesare activit`]ii didactice
 Dezvoltarea resurselor umane din \nv`]`mânt
 Implicarea [colii \n dezvoltarea programelor de educa]ie a adul]ilor din
comunitate

}inte strategice

 |mbun`t`]irea rela]iilor cu comunitatea având ca baz` realiz`rile [colii


 C`utarea informa]iilor legate de programe \n comunitate
 Identificarea unor parteneri locali care s` ofere sprijin [colii
 Continua perfec]ionare a cadrelor didactice

{coala nu a \nregistrat nici un caz de abandon [colar sau absenteism, iar pro-
centul de promovabilitate a fost cu mult peste cel pe ]ar`. Nu au existat probleme
etnice, nici un copil nu a fost marginalizat. |n urma programului „|mpreun` pentru
o comunitate mai bun`”, [coala lucreaz` bine cu Prim`ria, Biserica, poli]ia, dispen-
sarul uman [i cu familia. S-au organizat ac]iuni cu p`rin]ii (Seara Mamei, Parcul de
joac` pentru copii - amplasarea de leag`ne, balansoare [i alte dispozitive pentru
joac` \n gr`dina [colii, Amenajarea gr`dinii de liliac, Mini-muzeul etnografic), a
fost inaugurat` revista „La Lilieci”, iar [coala a devenit organizatoarea unor ac]iuni
metodice la nivel de ISJ.

16
împreun` pentru o comunitate mai bun`

La Lilieci, Imnul [colii din Lilieci

|n fiecare diminea]`,
Când soarele r`sare-n zori,
M`-ndrept spre [coala prietenoas`
Din satul cu nume de flori.

Liliac, liliac, la Lilieci


|n fiecare zi-nflore[ti
|n inima mea de copil
Mereu e luna lui April.

|n curte m-a[teapt` Grivei,


Iar nucul mare [i rotat
M`-ntâmpin` strigând: „Ehei!
Gr`be[te-te, ai \ntârziat!”

Liliac, liliac, la Lilieci


|n fiecare zi-nflore[ti
|n inima mea de copil
Mereu e luna lui April.

|n cl`su]a minunat`
|n care-nv`] din clasa I
M` simt ca-ntr-un castel din basme
O clip`, nu pleca, r`mâi!

Liliac, liliac, la Lilieci


|n fiecare zi-nflore[ti!

17
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Cartierul Gar` – Strachina, localitatea }`nd`rei, jude]ul Ialomi]a

Localitatea }`nd`rei este situat` \n partea central` a Câmpiei B`r`ganului, pe


malul râului Ialomi]a [i are o popula]ie de 14.800 locuitori.
Dintre ace[tia, un num`r de 2600 locuitori, unde propor]ia etniei rome este
de 18 % din totalul popula]iei. Structura ocupa]ional` a popula]iei active este com-
pus` din activit`]i \n industrie (fabrica de produse ceramice [i fabrica de ulei din
localitate), \n comer], \n domeniul transporturilor, \n s`n`tate, \nv`]`mânt, [i o pro-
por]ie important`, \n agricultur`.
Tradi]iile locale apar]in culturii provinciei muntene[ti, legate de ocupa]ia
principal` [i str`veche, agricultura (paparudele - ritual pentru aducerea ploii), dr`-
gaicele (dans popular ce exprim` bucuria popula]iei la recoltatul [i strânsul grâne-
lor), etc.
{coala nr.1 }`nd`rei g`zduie[te \n prezent un num`r de 456 elevi [i 95 pre[-
colari. Ace[tia \nva]` \n trei corpuri de cl`dire: corpul de [coal` din strada Nar-
ciselor reprezint` cea mai veche [coal` din localitate, \nfiin]at` \n anul 1835, for-
mat` din trei s`li de clas` [i camere pentru dasc`l, care ulterior au fost transfor-
mate \n s`li de gr`dini]`, \n anul 1961. |n localul acestei [coli s-a \nfiin]at prima cla-
s` de liceu, pentru ca ulterior, \n anul [colar 1962-1963 aceast` clas` s` se mute \n
localul nou construit.
Ca urmare a cre[terii num`rului de elevi, \n septembrie 1963 a fost al`turat
un al doilea corp, un internat din strada Mecanizatori unde erau caza]i elevii de la
[coala profesional` de mecanici agricoli. Ambele corpuri sunt apropiate, având \n
cadrul ora[ului o pozi]ie central-nordic`.
Cel de-al treilea spa]iu de studiu apar]ine {colii nr. 2 cu clasele I-IV, situat` \n
vestul ora[ului, care a fost anexat` {colii nr.1 }`nd`rei \n anul 2003.
Din totalul elevilor \nscri[i, un num`r de 329 copii apar]in etniei rome. Pozi-
]ia predominant` a elevilor romi \n structura popula]iei [colare nu este o caracte-
ristic` recent`. Ea reprezint` o tradi]ie cu o vechime de zeci de ani, \n cadrul c`reia
s-a format un stil de rela]ionare pozitiv, caracterizat \n linii mari prin cooperare \n
cadrul comunit`]ii. Problemele specifice [colii sunt: frecven]a fluctuant` \n rândul
unui num`r de copii romi, c`s`toria fetelor de la vârsta de 13-14 ani [i, \n conse-
cin]`, abandonul [colar, colaborarea redus` \ntre [coal` [i familiile romilor.

Misiunea {colii
{coala [i-a trasat liniile directoare privind reconsiderarea tuturor domeniilor
reformei \n \nv`]`mânt cu implica]ii directe ale cadrelor didactice, elevilor, p`rin-
]ilor, institu]iilor, reprezentan]ilor comunit`]ii, etc.

Obiective generale (configureaz` planul de dezvoltare institu]ional` al [colii


pentru intervalul 2001-2005)
 utilizarea optim` a resurselor umane [i materiale
 dezvoltarea competen]elor profesionale

18
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 cre[terea nivelului de competen]` profesional`


 ob]inerea unei \mbun`t`]iri a actului educa]ional
 cre[terea eficien]ei muncii \n echip`
 realizarea conexiunii cu mediul comunitar
 valorizarea resurselor umane [i dezvoltarea lor profesional` prin cursuri
de perfec]ionare sau implicare \n proiecte de formare continu`
 realizarea de parteneriate cu Prim`ria [i agen]i economici.

Obiective specifice
 asigurarea unei preg`tiri teoretice necesare reu[itei elevilor la examenul
de capacitate [i admitere \n liceu [i [coala profesional`
 formarea unei imagini pozitive a [colii
 dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin desf`[urarea unor cursuri de
informatic`
 atragerea familiilor de români [i de romi \n rezolvarea problemelor mate-
riale ale [colii
 buna comunicare cu p`rin]ii romi [i consilierul Prim`riei pe probleme de
romi pentru \mbun`t`]irea frecven]ei [i diminuarea abandonului [colar.

Nevoile [colii
- introducerea de \nc`lzire central` \n dou` corpuri de [coal` (obiectiv rea-
lizat \n vara anului 2003)
- dotarea a trei s`li de clas` cu mobilier nou (mese [i scaune)
- \nlocuirea parchetului din toate s`lile de clas` (opt s`li) din [coala cu cla-
sele V-VIII
- \nfiin]area unui cabinet de informatic`
- construirea unui nou grup sanitar \n curtea [colii cu clasele V-VIII
- repara]ii capitale la plafoanele [colii din strada Narciselor
- procurarea de mijloace didactice audio-vizuale moderne.

}inte strategice
- reconsiderarea managementului la nivelul [colii
- reconsiderarea planului managerial al consiliului de administra]ie
- delimitarea clar` a atribu]iilor [i sarcinilor tuturor compartimentelor din
structura organizatoric` a institu]iei noastre [colare
- buna preg`tire psiho-pedagogic` a cadrelor didactice.

19
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Localitatea Bobe[ti-Glina, jud. Ilfov

Comuna Glina se situeaz` \n zona sudic` de periferie a capitalei, de o parte


[i de alta a râului Dâmbovi]a. Face parte din jude]ul Ilfov [i are \n componen]` 4
sate: C`]elu, Bobe[ti, Glina [i Manolache. |n comuna Glina tr`iesc circa 7000 de lo-
cuitori, din care 70% români [i 30% romi. Ocupa]iile de baz` ale locuitorilor sunt
distribuite \n cadrul marilor societ`]i industriale din marginea Bucure[tiului. Ocu-
pa]ia a doua este agricultura [i comer]ul produselor agricole [i legumicole, cet`-
]enii comunei fiind o surs` important` a pie]elor bucure[tene. Zona Glina a fost
locuit` din cele mai vechi timpuri, având [i o valoare istoric` deosebit`, datorit`
monumentelor arheologice descoperite aici, datând din epoca bronzului [i care
apar]in unei culturi materiale denumit` „Cultura Glina III” (1700 \.e.n).
|n ultimul deceniu, lipsa fondurilor administrative ale localit`]ii au condus
treptat la deteriorarea serviciilor locale adresate comunit`]ii; \n prezent, localitatea
nu mai dispune de re]ea de ap` potabil`.
{coala nr. 3 Bobe[ti se afl` \n satul Bobe[ti, parte a comunei Glina, pe strada
Libert`]ii nr. 202 [i beneficiaz` de o suprafa]` de teren de 1,1 ha, o livad` [i o curte
interioar` pavat`. Localul [colii de]ine 9 s`li de clas`, un laborator de biologie-chi-
mie, dou` holuri mari [i luminoase, toate dispuse pe dou` nivele. |nfiin]at` \n
1962-1963, o perioad` a func]ionat ca [coal` cu 10 clase. Popula]ia [colar` este \n
num`r de 174 de elevi, reprezentan]i ai etniei rome \n propor]ie de 100%. Majorita-
tea elevilor provin din satul Bobe[ti [i familiile acestora au situa]ii materiale ase-
m`n`toare. Cea mai mare parte a p`rin]ilor nu lucreaz`, tr`ind din aloca]iile de
sprijin date de Prim`rie [i din aloca]iile copiilor. |n general, num`rul membrilor
familiilor este de 5, 6 sau 7 persoane, pentru care motiva]ia principal` de a-[i tri-
mite copilul la [coal` r`mâne aloca]ia b`neasc` pentru elevi, unica surs` finan-
ciar` stabil` pentru bugetul familiei. |n anul [colar 2003-2004 au fost \nregistrate
16 cazuri de abandon [colar.
Num`rul cadrelor didactice este redus, multe dintre ele predând la trei [coli.
Cei mai mul]i sunt califica]i, iar trei profesori sunt \n curs de calificare. Una dintre
problemele constante este lipsa de continuitate a cadrelor din mai multe motive,
printre care figureaz` câteva legate de s`r`cia condi]iilor pe care le asigur` [coala:
condi]ii minime de igien`, paz` insuficient`, \nc`lzire deficitar`. Popula]ia [colar`
este \n sc`dere; \n 1997-1998 erau \nscri[i 250 de elevi, iar \n anul [colar 2003-2004
cifra de [colarizare indica 174 de elevi \nscri[i, deci cu 30,4% mai pu]ini.

Obiective

 Crearea condi]iilor optime procesului de \nv`]`mânt


 Crearea unui climat prin care s` fie atra[i elevii la [coal`, urm`rindu-se
\mbun`t`]irea educa]iei [i a frecven]ei [colare
 |mbun`t`]irea capacit`]ii elevilor [i p`rin]ilor de etnie rom` de a participa
la via]a [colar`

20
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 |nt`rirea rela]iilor cu autorit`]ile locale; atragerea de sponsori; rela]ii cu


ONG-urile.

Priorit`]i

 Racordarea [colii la re]eaua de gaze din comun`


 Ap` curent` \n [coal`
 Reabilitarea laboratorului de chimie-biologie-fizic`
 Dotarea cu mobilier nou sau din dona]ii
 Transferul a 20 de calculatoare func]ionale de la Academia de {tiin]e
Economice
 Dotarea cu material didactic, echipamente [i substan]e chimice
 |nchirierea terenului [colii
 Instalarea unui post telefonic fix
 |mprejmuirea livezii

Viziune

 Amenajarea unei s`li de sport


 Refacerea livezii prin plant`ri de pomi fructiferi
 Refacerea solarului [colii
 Reorientarea ca practic` tehnologic` spre meserii tradi]ionale, agricultur`
[i art` muzical`
 Reabilitarea atelierului [colii prin colaborarea cu un liceu industrial.

21
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Localitatea Jilava, jude]ul Ilfov

Localitatea Jilava se afl` \n partea de sud a jude]ului Ilfov, \nvecinându-se la


nord cu municipiul Bucure[ti, la sud cu localitatea 1 Decembrie, la est cu Vidra iar
la vest cu localitatea M`gurele.
Structura ocupa]ional` a popula]iei din Jilava con]inea, la ultimul recens`-
mânt, date care indicau c` cea mai mare parte a comunit`]ii se ocup` cu agricul-
tura (38,14 %), 13,83 % nu au ocupa]ie, circa 9,22 % lucreaz` \n domeniul industri-
al [i 0,34% activeaz` \n \nv`]`mânt.
|nv`]`mântul din Jilava are o tradi]ie veche, existând o [coal` ({coala nr. 1)
care a func]ionat ca liceu apoi ca [coal` cu clasele 1-10, iar \n prezent ca [coal` cu
clasele 1-8. Cre[terea popula]iei a adus cu sine construirea a \nc` dou` [coli cu cla-
sele I –VIII: {coala nr. 2 [i {coala nr. 3.
{coala nr. 2 este plasat` \n estul localit`]ii, \ntr-o zon` \n care popula]ia pre-
dominant` este compus` \n propor]ie de 90% din romi, din care majoritatea se de-
clar` ca neapar]inând etniei. Mare parte a celor 161 de elevi care frecventeaz`
{coala nr. 2 provin din familii cu o situa]ie socio-economic` dificil` sau din familii
dezorganizate. Interesul p`rin]ilor pentru [coal` este relativ sc`zut; la activit`]ile [i
\ntâlnirile organizate de [coal` iau parte aproximativ 10%. Majoritatea acestora
sunt interesa]i de studiile copiilor doar ca o condi]ie pentru ob]inerea sumelor de
bani, asigurate de continuitatea bursei sociale sau aloca]iei lunare.
Localul {colii nr. 2 a fost construit \n anul 1963, fiind constituit dintr-un sin-
gur corp de cl`dire, cu cinci s`li de clas`. Infrastructura educa]ional` a [colii (baza
didactico-material`, mijloacele de \nv`]`mânt) este dep`[it`, iar mobilierul [colar
este vechi [i degradat. |n prezent, predau aici 12 cadre didactice.
Cele 5 s`li de clas` sunt considerate insuficiente, cu atât mai mult cu cât \n
[coal` nu exist` spa]iu pentru \nfiin]area unor laboratoare (fizic`, chimie, informa-
tic`) [i pentru desf`[urarea activit`]ilor sportive (sal` de sport). Popula]ia [colar`
este \n continu` descre[tere: \n anul 1991, elevii \nv`]au \n trei schimburi; \n pre-
zent, procesul de \nv`]`mânt se desf`[oar` \n dou` schimburi, num`rul elevilor la
clas` atingând pragul minim. Din num`rul total de copii de 161 (92 b`ie]i [i 69
fete), 27 sunt români [i 134 de etnie rom`; 85 din ace[tia au o situa]ie material`
precar` iar 32 provin din familii dezorganizate.
|n realizarea ofertei disciplinelor op]ionale s-a ]inut seama de personalul di-
dactic calificat, de resursele materiale ale [colii, de specificul local, de nevoile [i
interesul elevilor. Oferta de op]ionale cuprinde, printre altele, materii precum: Isto-
ria [i tradi]ia romilor; Natura, prietena mea; Istoria religiilor.

Viziunea [colii este sintetizat` \n formula „S` fim mai buni”, iar misiunea sa
poate fi descris` pe scurt, prin urm`toarele obiective:
 Ne dorim ca [coala noastr` s` satisfac` nevoile de \nv`]are ale tuturor
copiilor de vârst` [colar` astfel \ncât s` asigure integrarea lor \n trepte
superioare de \nv`]`mânt [i \n societate

22
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 {colarizarea tuturor copiilor \n vederea eradic`rii abandonului [colar [i a


absenteismului
 Realizarea unui \nv`]`mânt de calitate
 Ridicarea nivelului de preg`tire a elevilor
 Realizarea unui CDS atractiv bazat pe op]iunile elevilor, cadrelor didactice
[i crearea bazei materiale necesare
 Implicarea p`rin]ilor [i \n general a comunit`]ii \n vederea rezolv`rii pro-
blemelor [colii.

Op]iunile strategice

 Dezvoltarea resurselor umane, cre[terea gradului de implicare a cadrelor


didactice \n realizarea unei activit`]i eficiente
 Dezvoltarea curricular`
 Dezvoltarea rela]iilor cu comunitatea
 Atragerea de resurse financiare [i dezvoltarea bazei materiale

23
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Localitatea Sinte[ti, jude]ul Ilfov

Satul Sinte[ti face parte din comuna Vidra, situat` la aproximativ 15 km de


Capital` [i este atestat` documentar din 1534, prin hrisovul de la Târgovi[te.
Popula]ia satului este de 1635 locuitori, din care 650 de locuitori sunt romi (39,8%).
Ocupa]ia predominant` a locuitorilor satului este reprezentat` de agricultur`, fa-
vorizat` de a[ezarea \n lunca Sabarului, [i \n apropiere de o pia]` de desfacere,
precum cea a Bucure[tiului.
|n ultimele decenii, [i \n comunitatea localit`]ii din Sinte[ti s-au resim]it efec-
tele câtorva fenomene constante. Fenomenul de pauperizare a popula]iei rezult`
\n primul rând din falimentul \ntreprinderilor de stat din Bucure[ti [i retragerea
celor deveni]i [omeri \n mediul rural. Sc`derea nivelului de trai are efecte directe
asupra [colii [i a mediului cultural din localitate. |n al doilea rând, Sinte[tiul este
martorul cre[terii numerice a familiilor de romi, num`rul acestora crescând consi-
derabil \n scurt timp, pe de o parte datorit` natalit`]ii ridicate, cât [i ca efect al mi-
gr`rii [i stabilirii \n limitele satului a unei popula]ii compacte de c`ld`rari (nomazi).
Ast`zi, pu]ini oameni mai pot tr`i din aceast` activitate, comer]ul cu nemetale
trecând pe primul plan, ca foarte profitabil`. |n acela[i timp, \n rândul etniei exist`
un segment foarte s`rac de popula]ie. Un alt specific al comunit`]ii este diferen]a
\ntre comunitatea rom` [i cea român` \n ce prive[te p`strarea tradi]iilor [i obice-
iurilor culturale. Spre deosebire de români, romii tind s` conserve mult mai bine
specificul cultural al comunit`]ii lor.
{coala din sat a fost \nfiin]at` \n timpul reformelor lui Alexandru Ioan Cuza,
când a func]ionat \n casa preotului, apoi \n biseric`, pân` \n 1873, an \n care s-au
construit dou` s`li de clas` \n care se \nva]` simultan (1910). |ntre 1953-1962 este
singura [coal` de pe raza comunei unde se \nva]` 7 clase, stadiu \n care [coala
avea 3 s`li de clas`. Din 1962 se trece la \nv`]`mântul de 8 ani, [coala se extinde
construindu-se \nc` dou` s`li de clas`, \nv`]ându-se ulterior \n dou` schimburi.
|ntre 1970-1973 se construie[te un nou corp cu 5 s`li de clas` care a permis func]i-
onarea [colii \ntr-un singur schimb, iar \ntre 1980 [i 1984 se construie[te sala de
sport.
|n prezent, spa]iul [colii cuprinde dou` corpuri de cl`dire, fiecare cu câte 5
s`li de clase, o minibibliotec` [i o sal` de sport. S`lile de clas` au mobilier vechi,
cu excep]ia unei singure clase (clasa a III-a), unde sunt b`nci noi. Materialele di-
dactice sunt pu]ine, vechi, \n mare parte deteriorate, de cele mai multe ori profe-
sorii fiind nevoi]i s` confec]ioneze multe dintre ele. Popula]ia [colar` num`r` 196
de elevi, din care 54, 59% sunt romi. Num`rul elevilor din \nv`]`mântul primar
este de 134 elevi, iar cei din gimnaziu sunt 65.
Una dintre problemele [colii [i implicit, ale comunit`]ii este abandonul [colar
al elevilor de etnie rom`, cauzat de c`s`toria timpurie sau de nevoile materiale [i
nevoia de for]` de munc` a familiei. Rata abandonului este mai mare \n rândul fe-
telor rome, care renun]` la [coal` imediat dup` \ncheierea ciclului primar. |n ulti-
mii ani, num`rul elevilor de etnie rom` a crescut, spre deosebire de perioada di-

24
împreun` pentru o comunitate mai bun`

naintea anilor ’90, când mul]i copii abandonau [coala dup` primele patru clase. |n
prezent exist` \n fiecare clas` un num`r considerabil de elevi romi, iar de cinci ani
de zile au fost atrase la [coal` mai multe fete, contrar tradi]iei nomazilor.
Amplasarea comunei \n apropierea capitalei ofer` avantaje elevilor [i [colii
deoarece d` posibilitatea absolven]ilor de a-[i continua studiile la Bucure[ti. Pe de
alt` parte, apropierea de Bucure[ti determin` un num`r crescut al cadrelor didac-
tice navetiste. Din 17 cadre didactice, mai mult de jum`tate fac naveta.

Viziunea strategic` a {colii Sinte[ti ]inte[te c`tre:

 [coala dinamic` \n continu` dezvoltare


 [coala prietenoas` cu por]ile larg deschise spre comunitate
 [coala apropiat` de elev, sprijin [i suport pentru aptitudinile sale, favo-
rizând succesul
 [coala ca model pentru comunitate
 [coala democratic` \n care li se acord` posibilitatea s` se exprime, \n care
atmosfera este de \ncredere [i respect reciproc.

Misiune

 Preg`tirea de buni cet`]eni pentru comunitate


 Preg`tirea tinerei genera]ii pentru o activitate socio-profesional`
 Asigurarea de [anse egale \n dezvoltarea poten]ialului individual al
fiec`ruia, identificarea [i promovarea talentelor
 Formarea unei atitudini \ndreptate spre protejarea mediului \nconjur`tor.

}inte strategice

 Managementul controlat al schimb`rii


 Management centrat pe motivare, comunicare, participare
 Crearea unui ambient pl`cut
 Extinderea parteneriatului [coal`-comunitate
 Cadre didactice competente s` se formeze [i autoformeze continuu
 Elevi cu performan]e calitativ superioare [i responsabilit`]i \n raport cu
[coala.

25
împreun` pentru o comunitate mai bun`

4. DESCRIEREA PROIECTULUI

Liniile de interven]ie prev`zute \n cadrul proiectului s-au bazat pe o analiz`


complex` atât a contextului, a mediului \n care func]ionau [colile pilot, cât [i a
poten]ialului [i a st`rii de fapt din interiorul institu]iei [colare. Procesul de selec]ie
a vizat diagnosticarea realist` [i posibilitatea concret` de integrare a obiectivelor
proiectului, f`r` a ignora dificult`]ile [i obstacolele poten]iale. Scopul ini]ial al
proiectului a propus dezvoltarea abilit`]ilor [i atitudinilor copiilor \n calitate de
viitori locuitori ai comunit`]ilor lor, [i \n vederea educ`rii acestora pentru a se
preocupa de locul \n care tr`iesc. Totodat`, prin intermediul activit`]ilor prev`zute
\n cadrul proiectului, tinerilor li se ofer` posibilitatea dezvolt`rii sim]ului responsa-
bilit`]ii \n raport cu condi]iile culturale, sociale, [i de mediu ale propriilor comu-
nit`]i. {colilor pilot li se propune rolul de institu]ie central` a comunit`]ii, centre
de \nv`]are comunitar` pentru copii, p`rin]i, [i al]i membri ai comunit`]ilor locale.

Câteva dintre obiectivele specifice propuse \n anul lans`rii proiectului:


1. Organizarea unor sesiuni de instruire a membrilor comunit`]ii \n dezvol-
tarea [i implementarea proiectelor [coal`-comunitate
2. Dezvoltarea unei abord`ri interculturale la nivelul [colii
3. Formarea mediatorilor comunitari ca interfa]` \n rela]ia dintre [coal` [i
comunitate
4. Dezvoltarea unor mecanisme de prevenire a abandonului [colar
5. Ini]ierea [i implementarea de parteneriate \ntre autorit`]ile locale, repre-
zentan]ii comunit`]ii, cadre didactice [i copii
6. Optimizarea rela]iei [coal`-p`rin]i.

Câteva dintre rezultatele a[teptate: prevenirea fenomenului de abandon [co-


lar, formarea unui corp de mediatori comunitari care s` participe la facilitarea tu-
turor proceselor sus]inute de proiect, reducerea ratei abandonului [colar, func]io-
nalitatea comitetelor de p`rin]i [i elevi, care s` fac` posibil` - \n cele din urm` -
transformarea comunit`]ilor \n locuri mai bune, \n care oamenii coopereaz` [i cre-
az` \n virtutea unor interese comune.

26
împreun` pentru o comunitate mai bun`

5. ACTIVIT~}I |N PROIECT

 Ac]iuni de modificare/optimizare a mediului fizic al [colilor, pentru a crea


condi]ii de confort psihologic care s` favorizeze \nv`]area individual` [i procesul
didactic. Aceast` modificare presupune pictarea cu culori vii a pere]ilor, ferestre-
lor, u[ilor claselor, holurilor, laboratoarelor [i a tuturor spa]iilor \n care se desf`-
[oar` activit`]i de \nv`]are, conform ideilor copiilor [i cadrelor didactice, [i unei
echipe de tineri arti[ti plastici. Totodat`, rea[ezarea b`ncilor, personalizarea tutu-
ror spa]iilor de \nv`]are, [i organizarea acestora \ntr-o manier` confortabil`, ergo-
nomic`, cu elemente adaptate psihologiei \nv`]`rii [i vârstei [colarilor, respect`
principiile ludicit`]ii, accesibilit`]ii, orient`rii c`tre ceilal]i [i favoriz`rii rela]iilor po-
zitive. Un cadru fizic pl`cut atrage copiii la [coal`, reduce tensiunea generat` de
contextul \nv`]`rii, sus]ine un climat pozitiv \n clasa de elevi, [i totodat` poate eli-
mina ne\ncrederea sau reticen]ele p`rin]ilor \n raport cu [coala sau cadrele didac-
tice. Se poate sus]ine existen]a unui ciclu de efecte pozitive, care genereaz` la rân-
dul lor alte efecte pozitive.
S` \ncepem cu primii [i cei mai importan]i beneficiari ai modific`rilor ambi-
entului [colar: elevii. Ace[tia constat` c` [coala [i clasa lor nu mai este un spa]iu
impersonal, ci unul colorat, unde \[i g`sesc repede locul, populat de personaje
fantastice [i organizat de reguli prietenoase. Acest fapt genereaz` \n primul rând
o serie de atitudini [i percep]ii pozitive \n leg`tur` cu tot ceea ce umple no]iunea
de [coal`: profesorii, \nv`]`torii, colegii de clas`, felul \n care abordeaz` lec]iile [i
disciplinele de studiu, cerin]ele didactice. De aici, preocuparea pentru judecata de
valoare - elevul compar` starea prezent` cu cea dinainte, reflecteaz` asupra con-
fortului [i pl`cerii de a \mp`rt`[i cu ceilal]i colegi un mediu prietenos - [i pentru
responsabilitatea \n raport cu ce \l \nconjoar` - prezervarea, conservarea calit`]ilor
ambientului.
Un al doilea efect direct al optimiz`rii ambientului poate fi constatat \n cazul
cadrelor didactice. Profesorii, \nv`]`torii manifest` reac]ii \ntr-o anumit` m`sur`
similare cu cele ale copiilor. {coala este locul unde ace[tia \[i petrec o bun` parte
din via]`, [i este evident c` nu le este indiferent cum arat` acesta. Drept conse-
cin]`, optimizarea spa]iului fizic \n care profeseaz` \ncarc` cu valen]e pozitive
semnifica]iile personale ale raport`rii la propria carier`. Cel de-al treilea efect este
generat de interac]iunea dintre atitudinile modificate ale celor dou` grupuri: elevi
[i cadre didactice. Fiecare categorie percepe modificarea pozitiv` de comporta-
ment a celeilalte, [i tinde s` o amplifice, acest aspect având consecin]e asupra
chiar a imaginii de sine atât la elevi, cât [i la cadrele didactice.
Un al doilea grup de efecte pozitive, indirecte, se manifest` \n sfera percep-
]iei p`rin]ilor asupra [colii. Pe de o parte, relat`rile copiilor de acas` despre
„schimbarea decorului” induc o percep]ie \mbun`t`]it` asupra [colii, \n general.
Ideea c` institu]ia care se ocup` de educa]ia copiilor se preocup` de \mbun`]irea
condi]iilor de \nv`]are este o idee confortabil` pentru orice p`rinte. |n acela[i timp,
modificarea real` a atitudinii copiilor [i intensificarea preocup`rilor lor \n raport cu

27
împreun` pentru o comunitate mai bun`

[coala \i convinge pe p`rin]i c` este o schimbare bun` [i \nt`re[te \ncrederea \n


institu]ia [colar`. Totodat`, imaginea bun` a [colii se transfer` [i asupra cadrelor
didactice, care se pot bucura de mai mult` considera]ie [i respect din partea p`rin-
]ilor. Drept urmare, un rezultat foarte important ar putea fi \mbun`t`]irea rela]iei
p`rin]i-[coal`, materializat` \n consult`ri reciproce [i proiecte comune, precum [i
\n sus]inerea semnificativ` a procesului didactic de c`tre p`rin]i. Un alt efect indi-
rect ar putea fi identificat la un nivel mai general al rela]iei [coal`-comunitate. Per-
cep]ia pozitiv` a p`rin]ilor va fi transmis` pe cale oral` [i altor reprezentan]i ai co-
munit`]ii, membri ai institu]iilor publice, neguvernamentale, sau de orice alt` na-
tur`. Cert este c` imaginea pozitiv` a [colii va fi comunicat`, dând na[tere unei
conjuncturi de emula]ie, \n care [i celelalte institu]ii doresc s` contribuie. Acest
scenariu este cu siguran]` doar unul posibil; reversul acestei situa]ii ar putea fi cu
siguran]` un cerc vicios, \n care indiferen]a comunit`]ii fa]` de [coal` poate atrage
apatia reprezentan]ilor [colii, atitudine care induce stagnare, st`ri conflictuale [i
situa]ii de impas socio-educa]ional.

28
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 Sesiuni de formare a grupurilor ]int`


Este evident c` o [coal` pl`cut`, prietenoas`, primitoare nu este creat` doar
de mediul fizic. Ambientul reprezint` doar un catalizator pentru procesele didacti-
ce [i pentru performan]ele de \nv`]are ale elevilor. Resursele umane, calitatea ac-
tului didactic, nivelul de preg`tire profesional`, precum [i gradul de adecvare a
ofertei educa]ionale a [colii la cerin]ele actualizate ale elevilor (conform caracteris-
ticilor socio-culturale ale comunit`]ii din care fac parte) echilibreaz` [i completea-
z` semnifica]ia mediului fizic al [colii. |n acest sens, proiectul [i-a propus s` for-
meze cadrele didactice \n cadrul unor sesiuni de training la nivelul [colii [i prin se-
minarii centrale.
Sesiunile de training au urm`rit o serie de obiective, printre care cele mai im-
portante au fost:
 |mbun`t`]irea comunic`rii dintre membrii comunit`]ii
 Stimularea creativit`]ii participan]ilor [i a rela]iilor de cooperare dintre
ace[tia
 Cre[terea nivelului de cuno[tin]e al profesorilor \n leg`tur` cu dezvoltarea
[colar`, rela]ia [coal`-comunitate, proiectare de ini]iative comune, mana-
gementul clasei, etc.
 Exersarea abilit`]ilor [i aptitudinilor \n implementarea [i evaluarea pro-
iectelor comune
 Predarea utiliz`rii adecvate a rolurilor [i func]iilor managementului \n rela-
]iile din cadrul clasei de elevi
 Identificarea strategiilor fundamentale de interven]ie \n situa]iile de criz`
din clasa de elevi [i extinderea lor \n mediile interculturale
 Organizarea interven]iilor mediatorilor comunitari [i formarea acestora.

Temele principale abordate \n cadrul sesiunilor de formare au fost: Educa]ia


Intercultural`, Drepturile Omului, Proiectarea parteneriatelor [coal`-comunitate,
Managementul clasei, Gestionarea situa]iilor de criz` din clasa de elevi, Analiza de
nevoi a [colii [i comunit`]ii, Implementarea [i evaluarea proiectelor, Strategii co-
mune ale [colii [i comunit`]ii, Consilierea P`rin]ilor, {coala Prietenoas`, Metode
de predare interactiv` [i inovativ`, Autoevaluare institu]ional`, Comunicare, Me-
diere [colar` [i comunitar`, Schimbare organiza]ional`, etc. Cursurile [i semina-
riile de formare s-au desf`[urat \ntr-o manier` democratic` [i inovativ`, \n baza
unor metode [i tehnici didactice deschise [i flexibile, prin intermediul lucrului \n
grupuri mici, jocuri de rol, [i alte metode activ-participative, f`cându-se adesea
apel la studii de caz [i alte exemple relevante. La stagiile de formare au participat
constant cadre didactice, membri ai comunit`]ii locale, p`rin]i, elevi, reprezentan]i
ai autorit`]ilor administrative locale, ai bisericii, ai agen]ilor economici activi \n re-
giune, mediatori comunitari, inspectori [colari, formatori, reprezentan]i ai institu-
]iei de implementare [i finan]atoare. |ntâlnirile de acest tip s-au derulat pe 3 pla-
nuri:

29
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 Sesiuni de formare la nivel central, caracterizate printr-un num`r de par-


ticipan]i mai redus, [i care reunesc de regul` grupurile-nucleu din [coli, directorii,
coordonatorii proiectului din [coal`, inspectorii [colari, mediatorii comunitari,
precum [i p`rin]ii cei mai implica]i, \n scopul stabilirii abord`rilor strategice [i
direc]iilor de implementare \n fiecare [coal` [i comunitate-]int`. Aceste strategii
au fost elaborate independent, \n func]ie de propunerile [i specificul fiec`rei comu-
nit`]i. |n paralel, seminariile la nivel central [i-au propus obiectivul de formare a
participan]ilor \n diverse domenii conexe problematicii rela]iei [coal`-comunitate,
urmând ca beneficiarii direc]i s` disemineze conceptele \nv`]ate [i s` le aplice
ulterior \mpreun` cu ceilal]i profesori, \nv`]`tori, p`rin]i, etc.

 |ntâlniri de lucru la nivel regional, care \ncearc` s` utilizeze experien]a [co-


lilor [i reprezentan]ilor comunit`]ilor situate \n acela[i jude]. Proiectul „|mpreun`
pentru o comunitate mai bun`” a f`cut posibil` constatarea c` opera]ionalitatea
re]elelor [colare, precum [i aplicarea eficient` a principiilor [i activit`]ilor propuse
sunt facilitate de câteva aspecte:
 Apartenen]a comun` fa]` de acelea[i institu]ii de administra]ie public` [i
[colar` jude]ene (Prefectura, Inspectoratul {colar Jude]ean, [.a.)
 Proximitatea fizic`
 Eterogenitatea relativ redus` a comunit`]ilor (din punct de vedere ocupa-
]ional, demografic, etnic, economic, socio-educa]ional); comunit`]ile afla-
te \n zone geografice, jude]e, regiuni diferite sunt mai pu]in omogene
 Specific cultural similar (tradi]ii, valori, cutume locale)
 Num`rul interac]iunilor directe [i a schimburilor de experien]` pe plan re-
gional

30
împreun` pentru o comunitate mai bun`

|n cadrul \ntâlnirilor regionale, reprezentan]ii [colilor [i comunit`]ilor au [an-


sa s` se cunoasc`, s` \mp`rt`[easc` experien]e, s` se critice pozitiv, s` fac`
schimb de practici, s` pun` bazele unei re]ele, s` creeze grupuri de lucru care s`
proiecteze activit`]i comune, s` elaboreze planuri de ac]iune adaptate specificului
local, etc.
 Seminarii la nivelul [colii (school-based seminars), implementate de spe-
ciali[tii institu]iei de implementare, \n prezen]a unui public-]int` extins: directorul
[colii, \ntreg colectivul de cadre didactice, p`rin]i (membrii comitetului de p`rin]i),
reprezentan]ii tuturor institu]iilor locale guvernamentale sau neguvernamentale,
reprezentan]ii consiliului elevilor, mediatori comunitari. Seminarul cuprinde discu-
]ii asupra oportunit`]ilor [i problemelor ap`rute \n derularea proiectului, f`când
apel la consultan]a de specialitate a formatorului [i la cunoa[terea profund` a spe-
cificului local al activit`]ilor de c`tre grupul ]int`. Identificarea tuturor factorilor
care stimuleaz` sau \mpiedic` atingerea obiectivelor proiectului, reprezint` o prio-
ritate necesar`; \n egal` m`sur`, pe parcursul derul`rii, se impun consult`ri apro-
fundate care contribuie la crearea unei comunit`]i informate, educate, \ntr-un cu-
vânt: mai bune.

 Dotare cu echipamente [i materiale didactice


{colile pilot au beneficiat de o serie de investi]ii menite s` contribuie la cali-
tatea proceselor didactice [i la performan]ele de \nv`]are ale elevilor: computere,
imprimante, table de flip-chart, rechizite pentru copii, materiale-suport, ghiduri,
materiale informative, etc. Cadrelor didactice li s-a oferit o [ans` foarte important`
de a se perfec]iona profesional, prin intermediul celor mai recente ghiduri elabo-
rate de Centrul Educa]ia 2000+, \n domeniul educa]iei interculturale, didacticilor
inovative, gestiunii clasei de elevi, rela]iei [coal`-comunitate, al optimiz`rii ambi-
entului [colar, etc.

 Ac]iuni de mediere comunitar`


Func]ia esen]ial` a mediatorului comunitar este de a facilita rela]ia de comu-
nicare a grupului-]int` cu echipa de proiect. Din fiecare comunitate-pilot a fost se-
lectat` o persoan` care s` \ndeplineasc` rolul de mediator comunitar, fiind nevoie
ca aceasta s` \ndeplineasc` mai multe criterii:
 S` cunoasc` nemijlocit comunitatea pe care o reprezint`
 S` fie membru al etniei rome (dat` fiind natura multicultural` a grupurilor-
]int`)
 S` aib` o rela]ie bun` cu comunitatea
 S` prezinte disponibilitate de a contribui la organizarea [i implementarea
activit`]ilor prev`zute \n proiect
 S` aib` calit`]i de argumentare [i persuasiune
 S` aib` o bun` cunoa[tere a procesului educa]ional

31
împreun` pentru o comunitate mai bun`

O posibil` fi[` a rolului de mediator ar putea con]ine urm`toarele repere ale


activit`]ii sale:
 Comunic` \n mod regulat cu institu]iile implicate \n program (grupul ]int`)
 Prezint` situa]ia familiilor elevilor (componen]a familiei, situa]ia social`,
alte probleme)
 Se \ntâlne[te o dat` la dou` s`pt`mâni cu grupul de lucru (profesori, p`-
rin]i, copii [i al]i membri ai comunit`]ii) din program [i discut`/planific`
activit`]i comunitare
 Consiliaz`, discut` cu copiii despre problemele pe care le au [i despre cau-
zele care i-ar putea \mpiedica s` frecventeze cursurile \n mod regulat
 Discut` cu p`rin]ii copiilor \n vederea corect`rii eventualelor abateri de la
programul [colar, cazurilor de abandon [colar sau pentru rezolvarea altor
probleme/situa]ii
 Colaboreaz` cu [coala (director, diriginte, profesori) \n vederea organiz`rii
de activit`]i extracurriculare destinate copiilor romi (vizite, spectacole, fil-
me, muzee, etc.)
 R`spunde la solicit`rile [colii referitoare la ini]ierea/derularea/evaluarea
de activit`]i specifice propuse \n cadrul programului

 Informeaz` coordonatorul programului \n leg`tur` cu evenimentele \nre-


gistrate \n rândul copiilor (la [coal`, \n familie, \n alte medii) atât prin inter-
mediul raportului de activitate lunar, cât [i prin alte forme de comunicare

32
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 Schimburi de experien]`
Utilitatea schimbului de experien]` este indiscutabil`; [colile pot \nv`]a
multe dintr-un astfel de context, \n m`sura \n care reprezentan]ii [colii gazd`, cât
[i cadrele didactice vizitatoare [i-au format anterior un sistem de interese [i preo-
cup`ri concrete legate de dezvoltarea institu]ional` a propriei [coli. Transferul de
practici [i modele trebuie s` urm`reasc` câteva repere, s` se deruleze \n baza unui
set de obiective, f`r` de care \ntâlnirea ar fi steril` [i inconsistent`. Proiectul „|m-
preun` pentru o comunitate mai bun`” a f`cut posibil \n 2003 un schimb de expe-
rien]`, \ntre [colile proiectului [i una dintre [colile resurs` ale Centrului Educa]ia
2000+, din jude]ul Dâmbovi]a. |n al doilea rând, calendarul seminariilor locale a
]inut cont de dorin]a cadrelor didactice de a vizita [i celelalte [coli-pilot din acela[i
jude]. Pentru a face posibil acest lucru, stagiile desf`[urate la nivelul [colii \n 2004
s-au desf`[urat alternativ \n câte o [coal` din fiecare jude], cu vizita celorlalte [coli.
|n aceast` manier`, seminarul local a avut [i caracter de consultare la nivel regio-
nal [i de schimb de experien]`.

 Monitorizare [i evaluare
|ntreg proiectul este supus monitoriz`rii de proces [i pretinde evalu`ri ale
rezultatelor intermediare [i finale. |n baza concluziilor evaluative au fost luate o se-
rie de solu]ii ameliorative, unele chiar de natur` s` modifice structura sau con]inu-
tul activit`]ilor proiectate ini]ial. Vizitele \n [coli, discu]iile cu beneficiarii, obser-
varea direct` \n cadrul seminariilor, rapoartele periodice elaborate de mediatorii
comunitari au furnizat date importante din punct de vedere evaluativ.

33
împreun` pentru o comunitate mai bun`

6. PERSPECTIVE

|n 2004, proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” [i-a propus ca


scop dezvoltarea unui cadru de cooperare \ntre [coal` [i comunitate, fundamentat
pe calitatea procesului educa]ional [i pe dezvoltarea institu]ional` a [colilor-pilot.
Totodat`, obiectivele specifice actualizate ale proiectului sunt:
 Sprijinirea rolului [colilor ca centre de \nv`]are [i coeziune comunitar`
 Cre[terea calit`]ii procesului educa]ional din [colile-pilot
 Dezvoltarea [i implementarea de proiecte comune [coal`-comunitate
 Atragerea membrilor comunit`]ii c`tre activit`]ile \ntreprinse de [coal` [i
sus]inerea implic`rii lor \n proiectele comune
 Dezvoltarea unei culturi [colare [i comunitare proactive [i non-defavo-
rizante
 Prevenirea abandonului [colar \n rândul copiilor din comunit`]ile vizate
 Sus]inerea atitudinilor [i comportamentelor interculturale \n [coal` [i co-
munitate

|n virtutea dezideratelor de calitate [i eficien]`, este evident c` proiectul tre-


buie s` utilizeze experien]ele [i \mplinirile [colilor [i comunit`]ilor-pilot din fazele
anterioare ale proiectului (anii 2002, 2003). Primii ani de implementare au demon-
strat c` resursele umane dezvoltate \n comunit`]ile proiectului de]in un poten]ial
deosebit pentru dezvolt`ri ulterioare, cu posibilitatea extinderii acumul`rilor rea-
lizate [i la nivelul altor [coli [i comunit`]i caracterizate de fenomenul defavoriz`rii.
Coeren]a [i consisten]a activit`]ilor \n care au fost implicate grupurile ]int` pân` \n
momentul prezent constituie cele mai bune premise pentru un impact pozitiv al
proiectului. |n continuare, este necesar` formarea cadrelor didactice [i a membri-
lor comunit`]ii, pentru o mai bun` integrare a copiilor de etnie rom`, [i pentru dez-
voltarea unor atitudini adaptate la diversitatea intercultural` care caracterizeaz`
comunit`]ile vizate. Totodat`, membrii comunit`]ilor sunt stimula]i s` ini]ieze, s`
participe [i s` sus]in` demersurile integrative [coal`-comunitate. Sesiunile de trai-
ning vor \nt`ri competen]ele cadrelor didactice, mediatorilor [i altor reprezentan]i
ai comunit`]ii [i vor face posibil` crearea unui cadru de implementare optim` a
proiectelor locale comunitare.
Mai mult, identificarea celor mai bune rezultate ale proiectului poate sus]ine
convertirea acestora \n poten]ialit`]i [i premise ale dezvolt`rilor ulterioare pro-
iectului. Sustenabilitatea pe termen lung a competen]elor, abilit`]ilor, atitudinilor
formate \n cadrul proiectului, extinderea [i multiplicarea lor \n alte [coli sunt com-
ponente f`r` de care proiectul de fa]` nu [i-ar dovedi eficien]a decât par]ial.

34
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Sec]iunea II - Inova]ie-schimbare-
dezvoltare prin proiecte \n
parteneriat
Eleonora R`dulescu

35
împreun` pentru o comunitate mai bun`

INTRODUCERE

Capitolul „Inova]ie, schimbare, dezvoltare prin proiecte \n parteneriat” por-


ne[te de la ideea c` asigurarea unei educa]ii de bun` calitate \n toate unit`]ile de
\nv`]`mânt presupune crearea unor [coli dinamice, deschise \n fa]a schimb`rii,
capabile:
 s` preg`teasc` to]i elevii pentru asumarea responsabilit`]ilor legate atât
de dezvoltarea lor continu` cât [i de progresul comunit`]ilor din care fac
parte
 s` atrag` parteneri ce pot s` sus]in` dezvoltarea [colii [i rezolvarea pro-
blemelor sale
 s` colaboreze cu comunitatea local` pentru identificarea problemelor, re-
surselor, solu]iilor de interes comun

Realizarea acestui obiectiv implic` preg`tirea fiec`rei comunit`]i [colare \n


anumite domenii specifice: elaborarea [i implementarea de proiecte; stimularea
inova]iei, schimb`rii, dezvolt`rii; realizarea parteneriatului intern \n cadrul unit`]ii
de \nv`]`mânt [i a parteneriatului [colii cu comunitatea sa local`.
Pornind de la aceste premise, prezentul capitol:
 prezint` experien]e concrete (proiecte, activit`]i, teme de reflec]ie, apli-
ca]ii, rezultate) acumulate de c`tre [colile ce au participat la derularea Pro-
iectului „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`”
 se bazeaz` pe concluzii din literatura de specialitate, elemente folosite \n
practica proiectului, experien]e de succes ale [colilor ce au fost implicate
 cuprinde aspecte teoretice, teme de reflec]ie, exerci]ii [i aplica]ii de la care
au pornit colegii no[tri din [colile cuprinse \n proiect.
Date fiind problemele comune cu care se confrunt` \n prezent numeroase
[coli [i comunit`]i, elementele teoretice [i aplica]iile practice care sunt prezentate
\n acest capitol pot constitui un punct de pornire pentru alte comunit`]i [colare ce
doresc s` realizeze proiecte pentru dezvoltarea [colii [i comunit`]ii; \ncurajarea
inova]iei [i deschiderea fa]` de schimbare; asigurarea unui cadru pentru demo-
cra]ie [i parteneriat.

36
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Capitolul 1. PROIECTE PENTRU {COAL~ {I COMUNITATE

1.1 Proiectele de dezvoltare

Pentru a r`spunde atât obiectivelor Proiectului „|mpreun` pentru o comu-


nitate mai bun`”, cât [i obiectivelor specifice ale planurile de dezvoltare ale fiec`-
rei [coli [i comunit`]i, grupurile de lucru din cadrul [colilor pilot au construit diver-
se proiecte, centrate pe inova]ie, schimbare, dezvoltare [colar` [i comunitar`. |n
elaborarea [i implementarea acestor proiecte s-a pornit de la premisa c` demer-
surile proiective la nivelul [colii [i comunit`]ii reprezint` un caz particular al pro-
iect`rii [i proiectului. |n acest context, [colile pilot au pornit de la defini]ii [i pre-
mise teoretice validate de literatura de specialitate (vezi Bibliografia) [i de practica
\n domeniul proiect`rii.
Din aceast` perspectiv`, proiectarea a fost \n]eleas` ca [i:
 reprezentând „construirea drumului virtual de la o imagine general` [i ab-
stract` la faptul particular [i concret, ce transform` imaginea mental` \ntr-o
realitate efectiv tr`it`”
 constând \n „construirea progresiv` a unor elemente din ce \n ce mai con-
crete, ce decurg unele din altele \n cadrul unui proces ce merge de la ge-
neral la particular, de la abstract la concret, de la orizontul lung de timp la
termenul scurt”
|n acela[i sens, la nivelul [colilor pilot, proiectul a fost:
 definit ca „o proiec]ie pentru viitor”
 considerat „un traseu virtual de la ceea ce este la ceea ce va fi, de la starea
prezent` la o stare viitoare, de la situa]ia de fapt la o situa]ie dezirabil`”.
Pornind de la aceste defini]ii, grupurile de lucru au construit pentru [colile [i
comunit`]ile lor proiecte care au inclus trei dimensiuni esen]iale, ce trebuie s` fie
reg`site \ntr-un proiect de bun` calitate: situa]ia viitoare la care trebuie s` se
ajung`, situa]ia prezent` de la care se porne[te, drumul de la situa]ia prezent` la
situa]ia viitoare.

Respectând exigen]ele generale ale proiect`rii [i urmând exemplul [coli-


lor pilot, dac` dori]i s` elabora]i proiecte valide, curajoase, realiste pentru [coli-
le din care face]i parte [i pentru comunit`]ile lor, trebuie s` realiza]i: construc]ia
unei imagini de viitor, analiza st`rii de fapt; traseul care trebuie urmat pentru a
transforma imaginea \n realitate.

Imaginea viitorului care trebuie tradus` \n fapt prin elaborarea [i implemen-


tarea unui proiect este exprimat` prin intermediul viziunii. Aceast` viziune descrie
succint [i gr`itor „cum ne dorim s` fie viitorul”, „care este situa]ia viitoare la care
vrem s` ajungem“, „care este visul nostru despre viitor”, „care este realitatea vir-
tual`, ce va deveni o stare de fapt prin implementarea unui anumit proiect“.

37
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Analiza prezentului constituie diagnoza st`rii de fapt, ce fundamenteaz` pro-


iectul [i \i confer` realismul. Aceast` analiz` poate fi efectuat` printr-o varietate de
metode [i se bazeaz` pe culegerea unor informa]ii riguroase despre [coala [i co-
munitatea la care se refer` proiectul \n cauz`.

Traseul de la prezent la viitor constituie calea pe care se va ajunge de la situ-


a]ia prezent` la situa]ia viitoare dezirabil`, exprimat` \n cadrul viziunii. Acest tra-
seu, ce trebuie descris detaliat \n cadrul proiectului, include trei nivele intercore-
late ce decurg/deriv` \n mod logic unul din cel`lalt [i se diferen]iaz` prin gradul lor
diferit de generalitate [i prin orizontul lor de timp.
 Nivelul strategic se refer` la un termen lung [i include misiunea (expresia
sintetic` a ceea ce trebuie asumat pentru realizarea viziunii), ]intele strate-
gice (scopuri ce conduc la \ndeplinirea misiunii asumate), op]iunile strate-
gice (direc]ii \n care se ac]ioneaz` pentru \ndeplinirea misiunii)
 Nivelul tactic cuprinde programe, ca „sisteme de activit`]i ce permit atin-
gerea ]intelor strategice, ac]ionând \n sensul op]iunilor strategice”
 Nivelul opera]ional cuprinde planuri de activit`]i, planuri de ac]iuni, des-
crierea activit`]ilor [i ac]iunilor prin care se traduc \n fapt strategia [i tac-
tica [i se refer` la termenul scurt.

Respectând exigen]ele generale ale proiect`rii [i urmând exemplul [coli-


lor pilot, dac` dori]i s` elabora]i proiecte valide, curajoase, realiste pentru [coli-
le din care face]i parte [i pentru comunit`]ile lor, trebuie s` cuprinde]i \n proiect
toate cele trei nivele, pornind de la viziune [i finalizând prin descrierea detaliat`
a fiec`rei ac]iuni.

REFLECTA}I !

Reciti]i textul care se refer` la elementele cheie ce asigur` realismul unui


proiect centrat pe rezolvarea unor probleme ale [colii [i/sau ale comunit`]ii sale.
Reflecta]i la: modul \n care cerin]ele legate de aceste elemente sunt respectate \n
proiectele [colii din care face]i parte.

EXERSA}I !

Sunte]i membrul unei comunit`]i [colare ce este chemat` s` elaboreze pro-


iecte de bun` calitate pentru a-[i asigura dezvoltarea continu`. Aceste proiecte tre-
buie s` se sprijine pe analiza serioas` a realit`]ii [colare [i comunitare, pentru care
pot fi folosite diferite metode. Dincolo de varietatea acestor metode, este necesar
ca analiza ce st` la baza proiectelor pe care le viza]i s` se sprijine pe informa]ii
relevante. Culegerea informa]iilor necesare poate fi efectuat` prin: chestionare, in-
terviuri, seminarii de lucru, brainstorming, discu]ii, analiza unor documente scrise,
analiza datelor statistice. Identifica]i procedeele prin care au fost culese informa-

38
împreun` pentru o comunitate mai bun`

]iile necesare pentru elaborarea Planului de dezvoltare [colar` [i a proiectelor care


au decurs din el \n cadrul [colii dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Pornind de la ideea c` elaborarea unor proiecte de bun` calitate [i imple-


mentarea lor eficient` presupune o bun` informare a membrilor comunit`]ii [co-
lare [i a partenerilor s`i, alc`tui]i [i amplasa]i „Panoul informativ al [colii”.

PANOUL INFORMATIV AL {COLII


Loca]ie: {coala
Durata: O lun`
Responsabili: grup de profesori [i elevi
Ac]iuni: constituirea grupului de lucru, atragerea resurselor necesare, rea-
lizarea panoului, popularizarea panoului la nivelul comunit`]ii [colare; colecta-
rea [i sortarea materialelor informative, aranjarea panoului, elaborarea unui
chestionar pentru culegerea opiniilor [i sugestiilor profesorilor, elevilor, parte-
nerilor din comunitate.

39
împreun` pentru o comunitate mai bun`

1.2 Proiectele [colii

|n cadrul Proiectului „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” s-a pornit de


la premisa c` toate demersurile \ntreprinse de [colile pilot trebuie s` fie \n deplin
acord cu obiectivele [i cerin]ele exprimate \n Planurile lor de dezvoltare [colar` [i
\n ofertele lor educa]ionale. Pentru a asigura coeren]a tuturor acestor demersuri \n
cadrul Proiectului, [colile pilot au pornit de la o perspectiv` comun` asupra aces-
tor instrumente ale unit`]ii de \nv`]`mânt. |n acest context, la nivelul [colilor pilot,
 Planul de dezvoltare [colar`, a fost \n]eles ca un „instrument managerial
ce cuprinde componentele de nivel strategic, tactic [i opera]ional; se re-
fer` la toate domeniile func]ionale ale [colii (curriculum, resurse, rela]ii cu
mediul extern); permite coordonarea activit`]ilor \n condi]ii de schimbare”
 Oferta educa]ional` a [colii a fost \n]eleas` ca fiind „capitolul cel mai con-
sistent al Planului de dezvoltare, capitol ce: cuprinde \ntr-un tot unitar
oferta curricular` [i oferta extracurricular`; ]ine seama de caracteristicile
[colii [i ale comunit`]ii sale; reprezint` aplicarea unor cerin]e generale la
contextul particular al unei [coli; exprim` specificul, originalitatea, indivi-
dualitatea unei unit`]i de \nv`]`mânt”.

REFLECTA}I !

Citi]i Planul de dezvoltare a [colii dumneavoastr`. Reflecta]i la modul \n care,


la nivelul acestui plan, este prev`zut parteneriatul [colii cu diferite categorii [i in-
stitu]ii din comunitatea local`.

EXERSA}I !

Pornind de la ideea c` c` elaboraea oric`rui proiect de calitate depinde \n


mod hot`râtor de rigurozitatea cu care a fost efectuat` culegerea informa]iilor ne-
cesare, identifica]i sursele de informare [i procedeele de culegere a informa]iei
care au fost utilizate pentru a construi oferta curricular` [i extracurricular` a [colii
dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Pentru a atrage parteneri \n proiectele [colii, care vizeaz` rezolvarea unor


probleme ale unit`]ii de \nv`]`mânt [i/sau ale comunit`]ii, elabora]i, edita]i [i dis-
tribui]i „Bro[uri tematice” referitoare la aceste probleme [i la modul \n care ele
pot fi solu]ionate prin proiecte derulate \n parteneriat.

40
împreun` pentru o comunitate mai bun`

„BRO{URI TEMATICE”
Loca]ie: {coala
Durata: Dou` luni
Responsabili: Grup constituit din profesori, elevi, p`rin]i
Ac]iuni: Formarea grupului de lucru; asigurarea resurselor materiale [i fi-
nanciare, realizarea bro[urilor tematice, distribuirea bro[urilor, culegerea feed-
backului din [coal` [i din comunitate.

1.3 Elaborarea [i evaluarea proiectelor

Elaborarea proiectului const` \n conceperea [i descrierea tuturor elemente-


lor/componentelor sale [i a rela]iilor/conexiunilor dintre aceste elemente.

Evaluarea proiectului elaborat const` \n verificarea final` - pe baza unui set


de criterii - a consisten]ei, coeren]ei, logicii proiectului dat.

REFLECTA}I !

Reflecta]i la:
- criteriile ce ar trebui folosite pentru evaluarea unui proiect pe care \l ela-
bora]i pentru [coala/comunitatea dumneavoastr`
- modul \n care se efectueaz` evaluarea Planului de dezvoltare [colar`, a
ofertei educa]ionale, a proiectelor de shimbare \n cadrul [colii dumnea-
voastr`.

EXERSA}I !

Pornind de la cerin]ele generale ale proiect`rii [i de la exigen]ele specifice ce


trebuie respectate \n cazul elabor`rii proiectelor [colii, enumera]i elementele ce ar
trebui incluse \n cazul \n care construi]i un proiect complet vizând dezvoltarea [co-
lii dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Pentru a informa membrii comunit`]ii [colare [i partenerii din comunitate


asupra proiectelor ce au fost elaborate [i urmeaz` a fi aplicate, edita]i un „Buletin
informativ” care s` prezinte pe scurt aceste proiecte.

41
împreun` pentru o comunitate mai bun`

„BULETIN INFORMATIV”
Loca]ie: {coala
Durata: O lun`
Responsabili: Grup de profesori [i elevi
Ac]iuni: Constituirea grupului de lucru [i repartizarea responsabilit`]ilor,
stabilirea cuprinsului; selectarea proiectelor ce vor fi incluse \n Buletinul infor-
mativ, elaborarea materialelor despre proiecte [i asamblarea acestor materiale,
editarea Buletinului informativ, multiplicarea Buletinului informativ, distribui-
rea Buletinului informativ \n [coal` [i \n comunitate, realizarea unor interviuri
cu elevi, profesori, parteneri din comunitate privind calitatea Buletinului infor-
mativ referitor la proiectele [colii.

42
împreun` pentru o comunitate mai bun`

1.4 Implementare, monitorizare, evaluare

Implementarea reprezint` „aplicarea \n practic` a proiectelor elaborate”.


Monitorizarea constituie „o supraveghere” a implement`rii proiectului, prin
care sunt urm`rite (cu o relativ` constan]`) anumite aspecte: modul \n care se apli-
c` prevederilor proiectului, felul \n care sunt folosite resursele, consecin]ele activi-
t`]ilor din proiect, problemele care pot s` apar`”.
Evaluarea const` \n m`surarea rezultatelor care au fost ob]inute \n cursul im-
plement`rii proiectului (\n raport cu obiectivele propuse).

REFLECTA}I !

Citi]i textul de mai jos care se refer` la elementele unui proiect (de finan]are).
|n cadrul textului ve]i g`si cerin]e legate de aceste elemente. Reflecta]i la modul \n
care se reg`sesc aceste elemente [i cerin]ele respective \n cadrul proiectelor ela-
borate \n [coala dumneavoastr`.

Schema general` a unui proiect (de finan]are)


 titlul - expresia ideii principale pe care se centreaz` proiectul
 durata - intervalul de timp \n care se va derula proiectul
 loca]ia - locul \n care se va derula proiectul
 argumentul - justificarea necesit`]ii proiectului [i a alegerilor efectuate
(categorii ]int`, activit`]i, parteneri, etc)
 descrierea [colii [i a comunit`]ii - date relevante despre mediul intern [i
extern
 obiectivele - expresia sintetic` a ceea ce proiectul \[i propune s` realizeze
 problemele identificate - problemele eviden]iate prin analiza situa]iei pre-
zente
 grupurile ]int` - grupuri pe care le vizeaz` activit`]ile ce se vor derula
pentru realizarea obiectivelor propuse
 activit`]ile - activit`]ile care vor fi derulate pentru atingerea obiectivelor
 planul de ac]iune - prezentarea (\n form` tabelar`) a activit`]ilor proiec-
tului \n ordinea desf`[ur`rii lor, al`turi de momentul/intervalul lor, locul
de desf`[urare, responsabilul de activitate
 resursele - resurse umane, materiale [i financiare, informa]ionale [i de
timp necesare pentru atingerea obiectivelor
 parteneri - persoane sau institu]ii care de]in competen]e sau resurse ce
pot contribui la realizarea obiectivelor propuse
 metodologia - explica]ii cu privire la etape, priorit`]i, puncte cheie \n im-
plementare; tipuri de analiz` utilizate; metode specifice activit`]ilor; valo-
rificarea altor proiecte ale [colii; monitorizarea [i evaluarea intern`
 rezultatele - exprimarea \n termeni concre]i a elementelor care vor fi ob]i-
nute prin implementarea proiectului

43
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 beneficiarii - persoane, grupuri, institu]ii care vor avea - direct sau indirect
- beneficii \n urma implement`rii proiectului [i/sau a disemin`rii rezulta-
telor sale
 impactul - consecin]ele proiectului asupra grupurilor ]int`, [colii, parte-
nerilor, etc
 efectele multiplicatoare - fapte sau procese ce au o mare probabilitate de
realizare dup` finalizarea proiectului
 continuitatea - inten]iile privind continuarea demersurilor \ncepute prin
proiect
 sustenabilitatea/durabilitatea - modul \n care [coala va reu[i s` continue
activit`]ile din proiect dup` ce se va sfâr[i sprijinul acordat de institu]ia fi-
nan]atoare.

EXERSA}I !

Elabora]i:
- descrierea [colii dumneavoastr` [i a comunit`]ii sale locale
- o list` a principalelor probleme cu care se confrunt` [coala dumnea-
voastr` [i comunitatea sa.

APLICA}I !

Pentru a disemina informa]ii despre proiectele ce au fost implementate la ni-


velul [colii, amenaja]i „Col]uri tematice” \n care sunt prezentate rezultatele aces-
tor proiecte.

COL}URI TEMATICE
Loca]ie: {coala
Durata: O lun`
Responsabili: Grup de profesori [i elevi
Ac]iuni: Constituirea unui grup de lucru; analizarea proiectelor ce au fost
implementate \n [coal`; stabilirea domeniilor tematice; selectarea rezultatelor
ce trebuie prezentate; atragerea resurselor necesare; stabilirea spa]iilor; amena-
jarea col]urilor tematice; popularizarea activit`]ii la nivelul [colii [i al comuni-
t`]ii.

44
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Capitolul 2. {COLI DESCHISE |N FA}A SCHIMB~RII

2.1 Dinamism [i flexibilitate

Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” a pornit de la premisa c`:


- societatea actual`, caracterizat` prin multiplicarea, diversificarea, accele-
rarea schimb`rii, pune \n fa]a unit`]ilor de \nv`]`mânt cerin]e noi legate
de capacitatea lor de a r`spunde oportun [i eficient modific`rilor care
survin
- organiza]ia [colar` construie[te o ofert` educa]ional` ce \ncearc` s`
r`spund` cererii de educa]ie pe care mediul s`u extern o formuleaz`
- [coala trebuie s` ]in` seama de schimb`rile ce se produc \n mediul extern
[i s`-[i asume inova]ia, schimbarea, dezvoltarea ca pe o permanen]`.
Din aceast` perspectiv` [colile pilot au fost \ncurajate s` construiasc` pro-
iecte care s` porneasc` de la imaginea unei unit`]i de \nv`]`mânt deschise fa]` de
schimbare. |n acord cu literatura de specialitate [i cu concluziile unor proiecte des-
f`[urate \n cursul ultimilor ani (vezi Bibliografia), [coala deschis` fa]` de schimba-
re a fost definit` pe baza unor elemente cheie:
 „finalit`]i ce se refer` explicit la dezvoltarea elevului [i la preg`tirea sa
pentru via]` [i pentru succes \n cadrul unei societ`]i care se schimb` con-
tinuu
 set de principii referitoare la demnitate uman`, echitate, educa]ie perma-
nent`
 cultur` organiza]ional` bazat` pe valori [i norme democratice
 demers educa]ional orientat de „centrarea pe elev”, asociat` cu respectul
pentru fiecare persoan` ce \[i desf`[oar` activitatea \n [coal` [i/sau care
rela]ioneaz` cu unitatea [colar`
 management [colar participativ, orientat c`tre asigurarea cre[terii [i cali-
t`]ii [i exercitat prin mecanisme participative, ce implic` \n proiectare, de-
cizie, evaluare toate segmentele comunit`]ii [colare
 proiecte institu]ionale centrate pe ameliorare, schimbare, dezvoltare,
cre[tere, care cuprind programe speciale pentru \ncurajarea inova]iei [i
creativit`]ii
 gestiunea resurselor orientat` c`tre folosirea eficient` a fiec`rei resurse,
investi]ia \n resursa uman`, atragerea unor resurse suplimentare, circula-
]ia liber` a informa]iei corecte [i complete
 mediul fizic decent, salubru, func]ional, prietenos, \ncurajator
 climatul socio-afectiv deschis, cald, suportiv bazat pe rela]ii interperso-
nale dominate de c`ldur`, demnitate [i respect [i pe comunicare pozitiv`
[i eficient` \ntre to]i membrii comunit`]ii [colare
 cadre didactice permeabile la schimbare [i deschise fa]` de formare/auto-
formare

45
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 elevi activi [i implica]i ca parteneri \n cadrul orelor de curs [i ca proiec-


tan]i/organizatori/evaluatori \n ac]iunile extra-clas`
 grupuri cu obiective clare ce ac]ioneaz` \n consens, colaboreaz` constant
[i contribuie la realizarea finalit`]ilor unit`]ii de \nv`]`mânt [i la satisfac]ia
membrilor comunit`]ii [colare
 comportament organiza]ional caracterizat prin echilibrul \ntre ini]iativ` [i
disciplin` [i prin obi[nuin]a de a coopera [i a lucra \n grupuri [i echipe
 parteneriatul intern \ntre to]i membrii comunit`]ii [colare
 activit`]i curriculare bazate pe metode active/interactivitate
 activit`]i extracurriculare diversificate desf`[urate \n [coal` [i \n comuni-
tate
 echilibrul constant \ntre activit`]ile curriculare [i extracurriculare
 acordul \ntre curriculumul formal [i curriculumul informal
 via]` [colar` vie [i diversificat` ce implic` \n activit`]i comune: elevi, per-
sonal didactic, personal auxiliar, manageri, parteneri ai [colii
 implicare [i participare real` a tuturor membrilor comunit`]ii [colare, \n
virtutea satisfac]iei pe care le-o confer` activit`]ile [colare [i via]a [colii
cea de zi cu zi
 unitatea comunit`]ii [colare \n raport cu mediul s`u exterior
 parteneriatul [colii cu persoane/institu]ii din comunitate [i rela]ii constan-
te cu mediul extern al [colii
 grij` [i efort pentru prestigiu [i imagine, ce au ca surs` calitatea real` a
demersului educa]ional [i contribu]ia [colii la rezolvarea problemelor co-
munit`]ii [i la succesul copiilor s`i
|n elaborarea [i implementarea proiectelor lor, [colile pilot au pornit de la
ideea c` deschiderea fa]` de schimbare depinde \ntr-o m`sur` semnificativ` de
poten]ialul novator al [colii. Acest poten]ial ce exercit` o influen]` major` atât
asupra apetitului pentru schimbare cât [i asupra capacit`]ii de a inova depinde de:
 managerii [i managementul [colii
 procesele organiza]iei [colare (\n mod particular decizia [i comunicarea)
 obi[nuin]a membrilor comunit`]ii [colare de a integra, asimila, \nv`]a ele-
mente noi.

REFLECTA}I !

|n calitate de membru al unei comunit`]i [colare cunoa[te]i caracteristicile


[colii dumneavoastr`. Reciti]i textul care se refer` la tr`s`turile unei [coli deschise
fa]` de schimbare, ce \ncurajeaz` democra]ia [i civismul [i este preg`tit` pentru
inova]ie, schimbare, dezvoltare. Reflecta]i la felul \n care aceste tr`s`turi se reg`-
sesc \n cazul [colii dumneavoastr`.

EXERSA}I !

Pentru a se situa pe coordonatele schimb`rii continue, [coala \n care v` des-


f`[ura]i activitatea trebuie s` se defineasc` drept o [coal` deschis` \n fa]a schim-

46
împreun` pentru o comunitate mai bun`

b`rii. Stabilirea direc]iilor de ac]iune ce ar trebui urmate pentru a atinge acest ]el
trebuie realizat` prin intermediul unor eforturi de echip`. |n acest sens, pute]i or-
ganiza un brainstorming cu colegii din [coal`, pentru identificarea direc]iilor de ac-
]iune ce ar trebui urmate pentru transformarea [colii din care face]i parte \ntr-o
[coal` deschis` \n fa]a schimb`rii.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

BRAINSTORMING
Ap`rut` ca o metod` de identificare a solu]iilor la probleme date, brain-
storming-ul (Moraru. I, Tabachiu, A, 1997) poate fi folosit cu real succes pentru
stimularea creativit`]ii [i ameliorarea comunic`rii [i a climatului de grup.
Momente obligatorii
- Preg`tirea \ntâlnirii: este definit` problema care trebuie solu]ionat`,
sunt fixate obiectivele sesiunii, se face selec]ia participan]ilor, se stabi-
le[te moderatorul.
- Desf`[urarea propriu-zis` a sesiunii: dup` prezentarea problemei [i a
regulilor de desf`[urare are loc derularea discu]iei generatoare de idei
pe care moderatorul le puncteaz` [i care sunt \nregistrate.
- Evaluarea [i selec]ia ideilor: un grup de exper]i evalueaz` ideile emise
\n func]ie de criterii specifice [i alege ideile/solu]iile aplicabile/valoroase.

APLICA}I !

Organiza]i o Campanie pentru cunoa[terea problemelor cu care se confrunt`


[coala [i comunitatea [i pentru identificarea de solu]ii la aceste probleme.

CAMPANIE PENTRU PROBLEME {I SOLU}II


Loca]ia: {coala
Durata: O lun`
Responsabili: Echip` format` din membrii ai comunit`]ii [colare [i ai co-
munit`]ii locale
Ac]iuni: Organizarea unor ac]iuni de informare cu privire la probleme ale
[colii/comunit`]ii [i la solu]iile ce pot fi aplicate:
- realizarea de afi[e, pliante despre problemele [i solu]iile identificate
- elaborarea unor eseuri privind problemele comunit`]ii [i prezentarea
acestor eseuri \n fa]a elevilor, profesorilor, partenerilor din comunitate
- organizarea unui concurs de desene «Solu]ii pentru problemele noas-
tre», desf`[urat \n cadrul fiec`rei clase
- constituirea unui grup de reflec]ii/discu]ii centrat pe dezbaterea proble-
melor [i solu]iilor la nivelul [colii [i al comunit`]ii sale.

47
împreun` pentru o comunitate mai bun`

2.2 Stilul novator

|n cadrul unei unit`]i de \nv`]`mânt, proiectele de schimbare, dezvoltare,


ameliorare sunt, de regul`, ini]iate, promovate, sus]inute de membrii ai comuni-
t`]ii [colare ce sunt exponen]i ai unui stil novator, stil care:
 poate fi format, men]inut, dezvoltat prin educa]ie, formare, \ndrumare,
motivare, implicare
 faciliteaz` dezvoltarea personal`, anticiparea schimb`rilor, producerea
inova]iilor, derularea proceselor de schimbare, asimilarea rapid` a schim-
b`rilor.
Stilul novator se caracterizeaz` prin:
- capacitate de acumulare, stocare, prelucrare a informa]iei
- utilizarea eficient` a energiei psihice [i fizice
- capacitate de asociere/combinare a unor elemente
- voin]`, curaj, autocontrolul afectiv [i motiva]ional
- echilibrul \ntre fantezie [i realism
- deprindere de a finaliza demersurile \ntreprinse.
Opusul s`u, stilul conservator se manifest` prin:
- opozi]ia fa]` de tot ce este nou, necunoscut, original
- exagerarea dezavantajelor pe care le atrage noutatea
- bariere perceptive [i refuzul de a se informa
- denigrarea sau interpretarea eronat` a elementelor de noutate
- intoleran]` la schimbare (generat` adesea de teama de e[ec sau de eroare).
Studiile de specialitate demonstreaz` c` pentru a dezvolta un stil novator la
nivelul membrilor comunit`]ii [colare este necesar` ini]ierea unor ac]iuni care s`
vizeze:
 dezvoltarea fondului personal de cunos]inte, informa]ii [i experien]e
 exerci]iu \n elaborarea unor produse/elemente noi, originale
 cultivarea aspira]iei c`tre inova]ie, schimbare, dezvoltare
 exersarea permanent` a mecanismelor imagina]iei/creativit`]ii
 folosirea creativit`]ii \n condi]ii de con[tientizare, autocontrol, pozitivare.
Acelea[i studii de specialitate afirm` c` pentru \ncurajarea deschiderii fa]` de
schimbare, stimularea stilului conservator, diminuarea conservatorismului este
necesar ca [coala s` se orienteze c`tre seturi de m`suri centrate pe:
- comunicarea eficient` cu privire la inova]ie [i schimbare \n contextul
[colii
- formarea/\ndrumarea membrilor comunit`]ii [colare \n domeniul schim-
b`rii [i atragerea lor prin implicare, participare, motivare adecvat` \n ra-
port cu schimbarea
- facilitarea adapt`rii membrilor comunit`]ii [colare la situa]ii inedite [i
asigurarea suportului pentru \n]elegerea [i asimilarea elementelor noi
- cooptarea unor membrii ai comunit`]ii [colare [i a unor grupuri cheie ale
[colii \n procese de decizie referitoare la schimb`rile ini]iate \n [coal`.

48
împreun` pentru o comunitate mai bun`

REFLECTA}I !

|ncurajarea inova]iei, schimb`rii, dezvolt`rii presupune stimularea proce-


sului creator la nivelul membrilor comunit`]ii [colare. Citi]i textul de mai jos, care
prezint` principalele momente ale acestui proces. Reflecta]i la situa]iile \n care
dumneavoastr` a]i parcurs procesul creator [i la direc]iile pe care ar trebui s` le
urma]i pentru a v` dezvolta \n acest domeniu.
„Orice proces centrat pe inova]ie, schimbare, dezvoltare este rezultat al unui
proces creator. Procesul creator, prin care se produc aceste elemente inedite, in-
clude o succesiune de etape (Osborn):
 fixarea obiectivelor urm`rite \n procesul creator
 stabilirea dominantei \n jurul c`reia se va concentra efortul
 alegerea metodelor \n acord cu finalit`]ile stabilite
 selec]ia elementelor pentru elaborarea unui <produs> inedit
 prelucrarea elementelor selectate
 finalizarea <produsului> nou”.

EXERSA}I !

|n contextul unei sesiuni de lucru cu colegii dumneavoastr`, citi]i lista direc-


]iilor de ac]iune pentru \ncurajarea stilului novator [i a deschiderii fa]` de schim-
bare \n contextul [colii. Pentru fiecare dintre direc]ii, identifica]i (\mpreun` cu gru-
pul) exemple de ac]iuni, ce pot fi desf`[urate \n [coala dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Pentru a sensibiliza comunitatea local` \n raport cu efortul pe care \l fac


membrii comunit`]ii [colare \n domeniul schimb`rii, organiza]i un Spectacol la
care invita]i reprezentan]i ai tuturor institu]iilor [i categoriilor din comunitate.

ORGANIZAREA UNUI SPECTACOL


Loca]ia: {coala
Durata: 2 luni
Responsabili: Membri ai comunit`]ii [colare
Ac]iuni: Constituirea echipei [i stabilirea responsabilit`]ilor; stabilirea pro-
gramului [i a necesarului de resurse; asigurarea resurselor necesare; stabilirea
datei [i \ntocmirea listei de invita]i; distribuirea rolurilor [i derularea repeti]iilor;
convocarea invita]iilor; prezentarea spectacolului; sondaj de opinie printre par-
ticipan]i.

49
împreun` pentru o comunitate mai bun`

2.3 Tipuri de schimb`ri

|n elaborarea [i implementarea proiectelor [colilor pilot au fost luate \n con-


siderare o varietate de schimb`ri, care pot fi extrem de diferite atât prin con]inutul
lor cât [i prin: efectele pe care le atrag, intervalul la care se refer`, rezisten]a lor \n
timp, mecanisme implicate, posibilit`]ilor de generalizare. Din acest punct de ve-
dere, schimb`rile ce au loc \n contextul [colii pot s` aib`:

Efecte diferite
- schimbarea unor valori, principii, norme ale [colii
- apari]ia unor servicii oferite de [coal`
- democratizarea unor procese la nivelul [colii
- atragerea unor noi parteneri
- dezvoltarea poten]ialului uman
- \nnoirea unor metode, procedee, tehnologii
- reorient`ri \n strategiile manageriale ale [colii.
Intensitate [i profunzime diferit`
- minim` (vizând adapt`ri punctuale)
- medie (afectând anumite componente)
- maxim` (cu adresare direct` la elementele de fond [i la aspectele de
profunzime.
Caracteristici diferite
- lente sau rapide (dup` ritmul \n care se desf`[oar`)
- graduale sau abrupte (dup` modul \n care se efectueaz` e[alonarea \n
timp)
- \ntâmpl`toare sau sistematice (dup` gradul de inten]ionalitate)
- sporadice sau permanente (dup` intervalele la care se repet`)
- punctuale sau radicale (dup` nivelul la care afecteaz` domeniul curri-
cular).

REFLECTA}I !

Citi]i textul de mai jos care prezint` criterii pentru evaluarea schimb`rilor ce
pot avea loc \n cadrul unei unit`]i de \nv`]`mânt. Reflecta]i la tipurile de schimb`ri
care au avut loc la nivelul [colii dumneavoastr` [i la criteriile ce au fost folosite
pentru evaluarea lor.

Criterii pentru evaluarea schimb`rilor


 se acord` cu sistemul axiologic/normativ [i cu finalit`]ile [colii
 r`spunde criteriilor de eficacitate [i eficien]` [i se \ncadreaz` \n costuri
rezonabile
 nu determin` disfunc]ii, distorsiuni, deregl`ri \n cadrul [colii
 este aplicabil` \n condi]iile [colii [i conduce la o ameliorare real`.

50
împreun` pentru o comunitate mai bun`

EXERSA}I !

Pornind de la specificul [colii [i comunit`]ii dumneavoastr`, men]iona]i m`-


surile ce ar trebui adoptate pentru \ncurajarea fiec`ruia dintre tipurile de schim-
bare ce au fost men]ionate.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
APLICA}I !

Pentru a atrage sprijinul tuturor membrilor din comunitatea [colar` fa]` de


unele schimb`ri pe care [coala dumneavoastr` inten]ioneaz` s` le ini]ieze, orga-
niza]i un Concurs pe acest` tem`.

ORGANIZAREA UNUI CONCURS


Loca]ie: {coala
Durata: 2 luni
Responsabili: Echip` de profesori [i elevi
Ac]iuni: realizarea afi[elor informative (condi]ii, bibliografie, termene); po-
pularizarea ac]iunii la nivelul [colii (afi[e, anun]uri la orele de specialitate [i diri-
gen]ie); alegerea echipajelor pentru concurs; preg`tirea materialelor pentru
concurs; desf`[urarea concursului; premierea câ[tig`torilor.

51
împreun` pentru o comunitate mai bun`

2.4 Obstacole \n fa]a schimb`rii

Experien]a [colilor pilot cuprinse \n Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate


mai bun`” a demonstrat c` implementarea unor schimb`ri la nivelul [colii [i al co-
munit`]ii \ntâmpin` o multitudine de obstacole, pe care literatura de specialitate
le atest`.
Conform acestor studii de profil (vezi Bibliografia) la nivelul membrilor co-
munit`]ii [colare [i al partenerilor [colii implica]i \n schimb`ri se pot manifesta
adesea temeri legate de:
 surprize/efecte nea[teptate ale schimb`rilor ce trebuie efectuate
 nesiguran]` [i incertitudini generate de inedit [i necunoscut
 riscurile [i amenin]`rile pe care orice schimbare le poate aduce
 posibilitatea de a pierde controlul asupra situa]iei
 eventuala deteriorare a imaginii [i diminuare a prestigiului
 limitarea autorit`]ii sau \ngr`direa drepturilor
 schimbarea de statut [i cre[terea responsabilit`]ilor.
|n acela[i context, pot ac]iona ca seriose obstacole bariere de ordin personal
(Adams J., Carnall C.):
 habitudinile instalate de-a lungul timpului
 instabilitatea emo]ional` [i comportamental`
 dependen]a afectiv` [i ne\ncrederea \n for]ele proprii
 tendin]ele autoritare, excesul critic, selectivitatea limitat`
 toleran]a sc`zut` fa]` de incertitudine [i risc
 conformismul excesiv [i respectul pentru dogm`.
Al`turi de aceste „bariere personale” exist` bariere de natur` perceptiv`,
cognitiv`, cultural` (Adams J., Carnall C.). ce limiteaz` deschiderea fa]` de schim-
bare atât la nivelul membrilor comunit`]ii [colare, cât [i la nivelul partenerilor co-
munitari ai unit`]ii de \nv`]`mânt.

REFLECTA}I !

Reciti]i paragraful anterior care se refer` la bariere personale \n calea schim-


b`rii. Reflecta]i la atitudinea dumneavoastr` \n fa]a schimb`rilor care se petrec \n
[coal` [i \n comunitate. Identifica]i propriile dumneavoastr` bariere \n fa]a schim-
b`rii.

EXERSA}I !

Organiza]i o \ntâlnire de lucru cu colegii dumneavoastr`. Pune]i \n discu]ie


barierele men]ionate \n textul de mai jos. Identifica]i m`surile ce ar putea contribui
la reducerea acestor bariere.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

52
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Bariere perceptive (Adams J., Carnall C.).


 refuzul sau incapacitatea de a utiliza toate canalelele perceptive, datorit`
suprasolicit`rii cu informa]ie a unor canale (satura]ie perceptiv`)
 limitarea la perceperea exclusiv` a elementelor/evenimentelor la care ne
a[tept`m sau cu care am fost obi[nui]i, datorit` unor stereotipii (stereoti-
pii perceptive)
 orientarea individual` c`tre „]inte false”, bazat` pe incapacitatea de a
identifica, izola [i extrage mesajul relevant dintr-o mas` informa]ional`
[i/sau pe tendin]a centr`rii excesive asupra unei probleme date (]inte per-
ceptive false).

|n calitate de membru al comunit`]ii [colare, a]i identificat desigur la nivelul


[colii dumneavoastr` unele dintre barierele men]ionate \n textul de mai jos. Ale-
ge]i una dintre aceste bariere [i enumera]i m`surile ce ar trebui adoptate pentru
eliminarea ei.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Bariere cognitive (Adams J., Carnall C.).


 obstruc]ionarea schimb`rii, \n condi]iile \n care informa]iile care \i sunt
asociate sunt incorecte [i/sau incomplete (restric]ii informa]ionale)
 refuzul [i/sau incapacitatea de a accepta solu]ii noi pentru rezolvarea unei
probleme, datorit` exers`rii unui anumit mod de a o rezolva \n decursul
timpului (precedentul \n solu]ionare)
 refuzul schimb`rii, \n condi]iile \n care se constat`: discrepan]a dintre lim-
bajul folosit [i realitatea pe care el ar trebui s` o descrie; \ncercarea de a
reprezenta o realitate inedit` care necesit` concepte noi prin limbaje inca-
pabile s` o descrie; introducerea unor inova]ii conceptuale inutile pentru
descrierea unor realit`]i ce pot fi reprezentate prin intermediul conceptelor
existente (inadecvarea limbajului)
 aplicarea unor solu]ii deja statuate care nu corespund noilor realit`]i [i
care blocheaz` schimbarea datorit` substituirii nejustificate a unei proble-
me inedite cu o problem` ce a fost deja \ntâlnit` [i rezolvat` anterior
(substituirea solu]iei)
 blocarea schimb`rii datorit` tendin]elor de a admite exclusiv informa]iile
ce corespund teoriilor deja cunoscute sau ce satisfac preconcep]iile exis-
tente (decupajul selectiv).

|n calitate de membru al comunit`]ii [colare, a]i ini]iat la nivelul [colii dum-


neavoastr` schimb`ri \n diverse domenii. Alege]i una dintre schimb`rile pe care
a]i implementat-o \n cursul anului [colar trecut. Identifica]i bariere culturale (vezi
textul de mai jos) care au ac]ionat \n cursul implement`rii acestor schimb`ri.

53
împreun` pentru o comunitate mai bun`

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Bariere culturale (Adams J., Carnall C.).


 interdic]ia de a discuta, analiza [i de a rezolva novator anumite probleme,
ce se \ncadreaz` \n categoriile „tabu” (persisten]a tabu-urilor)
 recursul permanent la tradi]ia considerat` ca unic sistem de referin]` [i
refuzul de a dep`[i sistemul normativ, la nivelul unor indivizi care au su-
portat \n copil`rie o normativizare etico-moral` excesiv`, practicat` de c`-
tre adul]ii autoritari (idolatrizarea tradi]iei)
 acordarea unui rol exagerat ra]iunii, logicii, spiritului critic, \n detrimentul
intui]iei, afectivit`]ii, creativit`]ii (ra]ionalismul intelectualist)
 tipuri de gândire caracteristice sistemelor totalitare, care conduc individul
c`tre solu]ii \n termeni de „trebuie” sau „se cere”, versus judecata per-
sonal` [i alternativa novatoare (caracteristicile totalitarismului).

|mpreun` cu colegii dumneavoastr`, identifica]i principalele bariere de me-


diu (vezi textul de mai jos), care se opun schimb`rii \n cadrul [colii \n care v` des-
f`[ura]i activitatea. Alege]i \mpreun` cu colegii m`suri ce pot fi aplicate \ntr-un
timp foarte scurt \n [coala dumneavoastr` pentru reducerea acestor bariere.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Bariere de mediu (Adams J., Carnall C.).


 tendin]a fireasc` a fiec`rui sistem spre men]inerea st`rii sale de echilibru,
\n virtutea caracterului homeostatic (echilibrul sistemului)
 refuzul de a oferi sprijin pentru schimb`ri, care sunt percepute ca o ame-
nin]are la nivel individual, de grup, organiza]ional (lipsa implic`rii)
 blocarea schimb`rii datorit` sus]inerii fanatice a unor idei, fie ele retro-
grade sau inovatoare (fanatismul)
 refuzul persoanelor, care au preten]ia de a [ti totul despre toate [i care
sunt plasate pe pozi]ii de conducere, de a prelua ideile noi generate de c`-
tre subordona]i (atot-[tiutorii)
 practicarea unui comportament care duce la realizarea efectiv` a unei pro-
fe]ii, ce a fost asumat` [i internalizat` (profe]ia auto-\mplinit`).

APLICA}I !

Organiza]i un „Grup de ini]iativ`” capabil s` ac]ioneze \n domeniul populari-


z`rii schimb`rilor ce trebuie implementate la nivelul [colii dumneavoastr`.

54
împreun` pentru o comunitate mai bun`

GRUP DE INI}IATIV~
Loca]ie: {coala
Durata: Permanent
Responsabili: Profesori, Consiliul de elevi, Consiliul de p`rin]i
Ac]iuni: Alc`tuirea grupului [i stabilirea responsabilit`]ilor; realizarea unei
agende de lucru a grupului; organizarea de \ntâlniri bilunare ale grupului; selec-
tarea schimb`rilor ce trebuie popularizate, elaborarea [i diseminarea unor ma-
teriale de informare; informarea elevilor [colii cu privire la activit`]ile grupului
de ini]iativ`.

55
împreun` pentru o comunitate mai bun`

Capitolul 3. CONDI}II PENTRU PARTENERIAT

3.1 Centrarea pe parteneriate

Proiectele desf`[urate de [colile pilot \n cadrul Proiectului „|mpreun` pentru


o comunitate mai bun`” au prilejuit experien]e de succes \n domeniul:
- parteneriatului intern realizat la nivelul membrilor comunit`]ii [colare
- parteneriatului dintre [coal` [i comunitatea sa.
Aceste reu[ite se explic` - \ntre altele - prin modul \n care [colile pilot au con-
ceput obiectivele, activit`]ile, rezultatele, beneficiarii, impactul, diseminarea \n ca-
drul proiectelor pe care le-au elaborat [i implementat.
|n acest sens, unele dintre obiectivele proiectelor mai sus men]ionate au
vizat:
 implicarea profesorilor [i elevilor \n ini]ierea [i desf`[urarea unor activit`]i
ce presupuneau comunicare [i cooperare permanent`
 dezvoltarea cuno[tin]elor [i abilit`]ilor de care dispun profesorii [i elevii
pentru a proiecta [i desf`[ura \n echip` diverse activit`]i \n [coal` [i \n co-
munitate
 elaborarea unor materiale informative referitoare la parteneriatul intern
 diseminarea c`tre toat` comunitatea [colii [i c`tre comunitatea local` a
unor modele de bun` practic` \n domeniul parteneriatului dintre [coal` [i
comunitate
 identificarea unor solu]ii care s` contribuie la dezvoltarea [colii
 atragerea unor parteneri care s` sprijine [coala [i demersurile sale.
Pentru \ncurajarea parteneriatului, \n fixarea acestor obiective au fost luate
\n considerare criterii legate de:
- caracteristicile grupurilor ]int` din [coal` [i din comunitate
- problemele specifice ale [colii [i comunit`]ii
- responsabilit`]ile ce reveneau diverselor categorii de parteneri
- tipul de cuno[tin]e [i abilit`]i necesare pentru parteneriat
- modul \n care trebuia realizat` comunicarea \n cadrul proiectului.
|n acela[i scop, activit`]ile incluse \n proiectele [colilor pilot au fost chemate s`:
- ia \n considerare caracteristicilor [colii [i ale comunit`]ii locale
- permit` atingerea finalit`]ilor [colii [i ale comunit`]ii sale
- corespund` particularit`]ilor membrilor comunit`]ii [colare/locale
- faciliteze valorificarea experien]ei [colii [i comunit`]ii
- utilizeze resurse ale [colii [i ale comunit`]ii
- presupun` lucrul \n grupuri [i echipe mixte ([coal` [i comunitate)
- prevad` diseminarea rezultatelor \n [coal` [i \n comunitatea sa.

56
împreun` pentru o comunitate mai bun`

REFLECTA}I !

Pornind de la direc]iile mai sus men]ionate, reflecta]i la criteriile \n func]ie de


care sunt alese obiectivele incluse \n proiectele elaborate \n [coala dumneavoastr`
[i la cele pe care le respecta]i dumneavoastr` \n cazul \n care elabora]i un proiect.

EXERSA}I !

|n cadrul unei \ntâlniri de lucru cu colegii dumneavoastr`, organiza]i o dis-


cu]ie referitoare la criteriile \n func]ie de care sunt alese activit`]ile incluse \n pro-
iectele elaborate \n [coala dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Experien]e de succes \n cadrul Proiectului „|mpreun` pentru o comunitate


mai bun`”, [colile participante au elaborat [i implementat proiecte, desf`[urând
activit`]i ce au avut un impact semnificativ asupra: [colii, comunit`]ii, rela]iilor
dintre ele.

ACTIVITATEA - O [coal` curat` \ntr-un mediu curat

Loca]ie - Unitatea [colar` [i \mprejurimile [colii


Durata - O s`pt`mân`
Obiective - Crearea unui mediu igienic pentru copii; cre[terea respon-
sabilit`]ii membrilor comunit`]ii [colare fa]` de igiena [i aspectul mediului [co-
lar [i comunitar
Ac]iuni - Constituirea echipelor, asigurarea resurselor necesare, igienizare
[i \nfrumuse]are \n cl`direa [colii, igienizare [i \nfrumuse]are \n \mprejurimile
[colii, premierea echipelor care au ob]inut cele mai bune rezultate
Resurse umane - Membri ai comunit`]ii [colare, parteneri din comunitate
Resurse materiale [i financiare - Resurse asigurate de prim`rie; materiale
pentru igienizare donate de parteneri din comunitate
Parteneri - Autoritatea local`, Consiliul p`rin]ilor, agen]i economici
Rezultate - Mediu de activitate igienic [i vesel; responsabilitate crescut`
pentru p`strarea cur`]eniei [i \nfrumuse]area [colii, prestigiul crescut al [colii
\n comunitate
Evaluare - Chestionar pentru profesori [i elevi
Continuitate - Organizarea unei zile pentru cur`]enie [i \nfrumuse]are \n
fiecare lun` la care particip` to]i membrii comunit`]ii [colare [i un num`r sporit
de parteneri din comunitate.

57
împreun` pentru o comunitate mai bun`

ACTIVITATEA - Comemorarea evenimentelor din istoria comunit`]ii

Loca]ia - Locuri simbolice din comunitate


Durata - O zi pentru fiecare eveniment istoric important
Obiective - Cre[terea spiritului civic; \nt`rirea rela]iilor dintre [coal` [i co-
munitate
Ac]iuni - Constituirea unui grup de ac]iune, preg`tirea programului festiv;
atragerea resurselor necesare; popularizarea ac]iunii [i invitarea membrilor co-
munit`]ii; derularea programului; culegerea impresiilor de la participan]i
Resurse umane - Elevi, profesori, reprezentan]i ai comunit`]ii
Resurse materiale [i financiare - Dona]ii ale reprezentan]ilor comunit`]ii,
suport al autorit`]ii locale, resurse ale [colii
Parteneri - P`rin]i, membri ai comunit`]ii, autoritatea local`
Rezultate - Cunoa[tere direct` \ntre membrii comunit`]ii [colare [i mem-
brii comunit`]ii locale; aten]ie crescut` pentru istoria comunit`]ii; oportunit`]i
noi de colaborare \ntre [coal` [i comunitate
Evaluare - Instrumente de feed-back aplicate la sfâr[itul activit`]ilor
Continuitate - Constituirea unui grup de ac]iune format din membri ai co-
munit`]ii [colare [i membri ai comunit`]ii locale.

3.2 Efecte \n domeniul parteneriatului

Implementarea proiectelor [colilor pilot a avut efecte semnificative asupra:


cre[terii prestigiului [colii \n comunitate, competen]elor membrilor comunit`]ii
[colare \n domeniul parteneriatului, sensibiliz`rii membrilor comunit`]ii \n raport
cu [coala.
Din perspectiva setului de rezultate [i produse ob]inute prin aceste proiecte,
pot fi men]ionate:
- noi competen]e ale membrilor comunit`]ii [colare \n domeniul comu-
nic`rii, lucrului \n echip`, parteneriatului
- materiale documentare referitoare la parteneriatul intern [i la partene-
riatul cu comunitatea local` desf`[urate \n regim de parteneriat
- buletine informative ce con]in experien]e de succces cu privire la
parteneriate
- propuneri pentru dezvoltarea colabor`rii dintre [coal` [i comunitate
- grupuri de ac]iune formate din reprezentan]i ai [colii [i ai comunit`]ii.
Sub aspectul beneficiarilor, proiectele implementate de [colile pilot au adus
beneficii atât membrilor comunit`]ilor [colare (elevii [i profesorii care au participat
la proiectarea [i desf`[urarea activit`]ilor; elevii [i profesorii care au primit mate-
rialele elaborate, conducerea [colile fac parte).
Din punctul de vedere al impactului elevii [i profesorii care au participat la
activit`]ile prev`zute \n proiectele [colilor pilot au câ[tigat cuno[tin]e [i abilit`]i

58
împreun` pentru o comunitate mai bun`

specifice ce \i vor ajuta s` dezvolte parteneriatul la nivelul [colii [i colaborarea cu


comunitatea local`: intercunoa[tere [i comunicare; implicare \n rezolvarea unor
probleme ale [colii [i comunit`]ii; lucru \n echip`; adoptarea deciziilor \n condi]ii
participative, coordonarea grupurilor, elaborarea, implementarea, evaluarea pro-
iectelor \n condi]ii de grup, atragerea de parteneri pentru [coal`.
Sub aspectul disemin`rii rezultatelor, experien]elor de succes, modelelor de
bune practici, ac]iunile [colilor pilot au vizat atât membrii comunit`]ii [colare, cât
[i membrii comunit`]ii locale din care [coala face parte.
Prevederile privind continuitatea demersurilor \ncepute prin proiectele im-
plementate de [colile pilot au avut \n vedere - \ntre altele - cre[terea capacit`]ii
[colii de a organiza activit`]i \n condi]iile parteneriatului intern [i ale parteneria-
tului cu comunitatea prin: preg`tirea unor elevi [i profesori \n aceste domenii;
crearea unor grupuri de lucru; stimularea cooper`rii \ntre membrii comunit`]ii
[colare; experimentarea unor activit`]i noi \n condi]ii de parteneriat; diseminarea
\n contextul [colii [i al comunit`]ii a unor modele de succes \n domeniul parte-
neriatului dintre [coal` [i comunitate.

REFLECTA}I !

|n cursul ultimelor luni au fost implementate cu siguran]` numeroase schim-


b`ri \n [coala dumneavoastr`. Fiecare dintre aceste schimb`ri a avut beneficiari
direc]i la nivelul comunit`]ii [colare [i la cel al comunit`]ii locale. Reflecta]i la
aceste categorii de beneficiari [i la beneficiile de care s-au bucurat \n urma schim-
b`rilor efectuate la \n contextul [colii \n care v` desf`[ura]i activitatea.

EXERSA}I !

Efectua]i o analiz` a impactului proiectelor de inova]ie, schimbare, dezvolta-


re derulate \n cadrul [colii dumneavoastr` \n cursul anului trecut [i a metodelor de
diseminare ce au fost folosite. Realiza]i un inventar al metodelor prin care a fost
efectuat` diseminarea rezultatelor acestor proiecte la nivelul [colii [i al comunit`]ii
locale.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Experien]e de succes - {colile care au participat la Proiectul „|mpreun` pen-


tru o comunitate mai bun`” au desf`[urat activit`]i ce au avut impact [i au mic[o-
rat rezisten]a \n fa]a schimb`rii la nivelul comunit`]ii [colare [i la cel al comunit`]ii
locale.

59
împreun` pentru o comunitate mai bun`

ACTIVITATEA - Buletinul informativ al [colii

Loca]ie - {coala
Durata - Zece zile
Obiective - |mbun`t`]irea inform`rii elevilor, p`rin]ilor, institu]iilor locale,
membrilor comunit`]ii despre problemele [i activit`]ile [colii [i despre posibili-
t`]ile de cooperare cu comunitatea
Ac]iuni - Constituirea grupului de lucru, popularizarea activit`]ii; asigura-
rea resurselor necesare; elaborarea materialelor, editarea Buletinului informa-
tiv, distribuirea Buletinului informativ
Resurse umane - Membri ai Consiliulului elevilor, profesori ai [colii
Resurse materiale [i financiare - Calculator, imprimant`, consumabile asi-
gurate cu sprijinul partenerilor din comunitate
Parteneri - Prim`ria, p`rin]i ai elevilor
Rezultate - Informare mai bun` la nivelul comunit`]ii [colare [i locale,
interes crescut pentru problemele [i activit`]ile [colii, imagine mai bun` a [colii
\n comunitate
Evaluare - Discu]ie a grupului de lucru cu reprezentan]i ai comunit`]ii [co-
lare [i ai comunit`]ii locale.

ACTIVITATEA - O zi pentru p`rin]i

Loca]ie - {coala
Durata - O zi
Obiective - Intercunoa[tere \ntre membrii comunit`]ii [colare [i p`rin]i:
cre[terea interesului p`rin]ilor \n activit`]ile [colii; \mbun`t`]irea rela]iilor dintre
[coal` [i familiile elevilor
Ac]iuni - Constituirea echipei de lucru, stabilirea datei/programului [i ela-
borarea materialelor de informare; popularizarea activit`]ii [i distribuirea mate-
rialelor; asigurarea resurselor necesare; desf`[urarea activit`]ii propriu-zise
(spectacol dedicat p`rin]ilor, concursuri \ntre echipe formate din p`rin]i [i copii,
premierea câ[tig`torilor
Resurse umane - Profesori, elevi, personal auxiliar al [colii
Resurse materiale [i financiare - Sponsoriz`ri ob]inute de la partenerii din
comunitate, dotarea existent` \n [coal`
Parteneri - Prim`ria, membri ai Consiliului de p`rin]i, institu]ii din comu-
nitate
Rezultate - Interesul p`rin]ilor pentru educa]ia copiilor [i pentru activit`]i-
le [colii, comunicare mai bun` \ntre p`rin]i [i [coal`
Evaluare - Chestionare pentru participan]i
Continuitate - Transformarea „Zilei p`rin]ilor“ \ntr-o tradi]ie a [colii.

60
împreun` pentru o comunitate mai bun`

3.3 Cerin]e pentru implementarea proiectelor

Experien]ele [colilor pilot, ca [i concluzii ale literaturii de specialitate demon-


streaz` c` \n cursul implement`rii proiectelor ce vizeaz` schimb`ri \n [coal` [i \n
comunitatea sa:
- o coordonare reu[it` a partenerilor ce particip` la procesul de imple-
mentare presupune anumite calit`]i [i competen]e la nivelul coordona-
torului (autocontrol, curaj, spirit de ini]iativ`, capacitatea de decizie, abili-
t`]i de comunicare, \ncredere \n for]e proprii, respect pentru cei care par-
ticip` la proiect)
- fiecare coordonator trebuie s` foloseasc` un stil de coordonare adecvat
\n raport cu caracteristicile partenerilor cu care lucreaz`; caracteristicile
grupurilor implicate, tr`s`turile echipelor de lucru.
|n acest context, succesul implement`rii proiectelor depinde \n mare m`sur`
de modul \n care coordonatorul respect` cerin]ele legate de:
 repartizarea responsabilit`]ilor \ntre partenerii de proiect
 men]inerea interesului tuturor partenerilor pentru activit`]ile proiectului
 valorificarea calit`]ilor [i experien]ei tuturor partenerilor implica]i
 rezolvarea conflictelor care pot s` apar` \ntre parteneri
 comunicarea permanent` [i deschis` \ntre to]i partenerii de proiect/acti-
vitate.

REFLECTA}I !

Citi]i textul de mai jos, care se refer` la cerin]e ce condi]ioneaz` succesul


implement`rii activit`]ilor cuprinse \n proiecte de schimbare, dezvoltare, amelio-
rare. Alege]i un proiect la care a]i participat recent. Reflecta]i la modul \n care au
fost respectate cerin]ele men]ionate \n cadrul proiectului pe care l-a]i ales.
Cerin]e legate de activit`]i. Activit`]ile derulate \n cadrul unor proiecte, ce se
desf`[oar` \n condi]ii de parteneriat, vor avea mai multe [anse de succes dac` vor
fi:
 coordonate de un grup de ac]iune ce include toate categoriile de parteneri
implica]i
 desf`[urate de elevii, profesorii, membrii ai comunit`]ii locale care au par-
ticipat la elaborarea proiectelor
 proiectate, implementate, monitorizate [i evaluate printr-un efort de
echip`
 rezultat al colabor`rii dintre membrii comunit`]ii [colare [i dintre [coal` [i
comunitatea sa.

EXERSA}I !

Pentru ca [coala \n care v` desf`[ura]i activitatea s` realizeze o implemen-


tare eficient` a proiectelor sale este necesar` respectarea unor cerin]e referitoare

61
împreun` pentru o comunitate mai bun`

la coordonare. Reciti]i cerin]ele care au fost men]ionate [i identifica]i pentru fie-


care dintre ele m`suri ce trebuie adoptate \n [coala dumneavoastr`.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

APLICA}I !

Experien]e de succes. Activit`]ile ini]iate de [colile ce au participat la Pro-


iectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” au fost desf`[urate pe baza par-
teneriatului dintre profesori [i elevi [i dintre [coal` [i comunitate.

ACTIVITATEA - Gr`dina din comunitate

Loca]ia - |mprejurimile [colii


Durata - O lun`
Obiective - Amenajarea unei zone verzi \n spa]iul de lâng` [coal`
Ac]iuni - Constituirea echipelor de lucru; stabilirea programului [i popula-
rizarea ac]iunii; asigurarea resurselor necesare; atragerea partenerilor din co-
munitate; preg`tirea terenului; plantarea florilor [i a arbu[tilor; celebrarea suc-
cesului
Resurse umane - Cadre didactice, elevi
Resurse materiale [i financiare - Sponsoriz`ri ob]inute de la agen]ii econo-
mici locali, unelte ale [colii [i ale partenerilor din comunitate, documenta]ie din
biblioteca [colii
Parteneri - P`rin]i, agen]i economici din localitate
Rezultate - Zon` verde \n vecin`tatea [colii
Evaluare - Sondaj de opinie aplicat \n comunitate
Continuitate - Amenajarea micilor spa]ii verzi din localitate prin activit`]i
desf`[urate prin cooperarea [colii [i comunit`]ii.

3.4 Poten]ialul grupului

Conform exigen]elor democra]iei [i parteneriatului, la nivelul [colilor pilot


care au participat la Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” a fost \n-
curajat permanent lucrul \n grupuri formate din membri ai comunit`]ii locale [i
membri ai comunit`]ii [colare. |n acest scop s-a pornit de la experien]ele altor pro-
iecte [i de la studiile de specialitate care afirm` c`:
 pentru stimularea form`rii [i dezvolt`rii acestor grupuri de lucru trebuie
s` fie luate \n considerare etapele pe care ele le parcurg [i m`surile ce tre-
buie adoptate \n fiecare etap` care fac necesare m`suri specifice
 pentru a construi [i consolida un grup inovativ [i dinamic centrat pe obiec-
tive specifice unui proiect, coordonatorul grupului trebuie s` [tie care sunt

62
împreun` pentru o comunitate mai bun`

cele mai potrivite roluri pentru fiecare dintre membrii grupului, valorifi-
cându-i pe aceast` baz` \n re]eaua de comunicare
 Pentru a valorifica \n mod autentic \ntregul poten]ial al grupului, coordo-
natorul s`u trebuie s` distribuie responsabilit`]ile [i \n func]ie de poten-
]ialul de rol pe care \l are fiecare membru al acestui grup (Benne, Shead,
1984).

Roluri pentru men]inerea grupului


- stimularea prieteniei, \ncrederii, aprecierii reciproce \ntre membrii gru-
pului
- depistarea [i solu]ionarea conflictelor
- moderarea discu]iilor care se poart` la nivelul grupului
- definirea regulilor, standardelor, normelor care trebuie respectate de
c`tre grup
- atragerea membrilor mai pu]in activi \n procesul de comunicare
- \nc`lzirea [i pozitivarea atmosferei de grup.

Roluri pentru asigura atingerea obiectivelor grupului


- avansarea ideilor, propunerilor, perspectivelor noi
- emiterea unor informa]ii [i p`reri pentru a ajuta grupul
- clarificarea elementelor care sunt confuze
- efort orientat c`tre analiz`, sintez`, exemplificare \n cadrul discu]iilor
- realizarea leg`turilor \ntre idei emise \n discu]ie
- verificarea temeiniciei ipotezelor, variantelor, deciziilor adoptate
- conturarea rezumatului [i a concluziilor intermediare [i finale.

Transformarea unui grup \ntr-o echip` puternic` ce ac]ioneaz` coerent \n


cursul elabor`rii, implement`rii, monitoriz`rii, evalu`rii proiectelor presupune:
 definirea foarte clar` a obiectivelor generale
 men]inerea echilibrului \ntre disciplin` [i ini]iativ`
 \ncurajarea interac]iunii permanente
 stimularea comunic`rii deschise
 precizarea responsabilit`]ilor individuale
 stabilirea acordului dintre competen]e [i responsabilit`]i
 acordarea sprijinului necesar \n \ndeplinirea responsabilit`]ilor
 recunoa[terea meritelor [i a contribu]iilor individuale
 motivarea sus]inut` a membrilor echipei
 \ncurajarea autocunoa[terii, [i perfec]ion`rii individuale
 folosirea flexibil` a stilurilor de conducere
 asigurarea continuit`]ii \n proiectare, organizare [i evaluare.

63
împreun` pentru o comunitate mai bun`

REFLECTA}I !

|n calitate de membru al unei comunit`]i [colare sunte]i implicat \n mod ine-


rent \n activitatea unor grupuri ce include fie membri ai ace[te comunit`]i, fie re-
prezentan]i ai [colii [i ai comunit`]ii. Dintre grupurile \n care sunte]i implicat, ale-
ge]i grupul cu care v` \ntâlni]i cel mai des. Reflecta]i la modul \n care decurge co-
municarea \n cadrul grupului [i la m`surile ce ar trebui adoptate pentru ameliora-
rea acestei comunic`ri. Folosi]i \n acest scop cerin]ele incluse \n textul de mai jos.

10 REGULI |N COMUNICARE |N CONTEXT DE GRUP


 definirea regulilor/normelor de comunicare
 \nc`lzirea [i pozitivarea atmosferei
 stimularea respectului, \ncrederii, aprecierii reciproce
 identificarea [i solu]ionarea conflictelor
 moderarea adecvat` a discu]iilor de grup
 atragerea membrilor mai pu]in activi \n procesul de comunicare
 emiterea unor informa]ii [i p`reri pentru a ajuta grupul
 clarificarea elementelor care sunt confuze
 realizarea leg`turilor \ntre ideile emise \n discu]ie
 verificarea temeiniciei ipotezelor, variantelor, deciziilor adoptate
 conturarea rezumatului [i a concluziilor intermediare [i finale.

EXERSA}I !

Citi]i textul de mai jos referitor la cele patru etape din evolu]ia unui grup.
Construi]i un ghid de observa]ie care v-ar putea ajuta s` „diagnostica]i” un grup
de lucru centrat pe sarcini legate de elaborarea [i implementarea proiectelor [colii
din care face]i parte.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Etape \n evolu]ia grupului


 I
- membrii grupului se orienteaz` c`tre intercunoa[tere [i acceptare reci-
proc`
- se manifest` ne\ncredere [i nesiguran]` la nivel individual
- interac]iunile [i comunicarea au caracter limitat.

 II
- aten]ia [i interesul \ncep s` se orienteze asupra unor probleme generale
- membrii grupului adopt` primele decizii comune
- interac]iunile [i comunicarea devin mai intense [i se diversific`.

64
împreun` pentru o comunitate mai bun`

 III
- obiectivele generale, regulile, standardele, normele grupului ca [i rolurile
specifice care revin fiec`rui membru \ncep s` fie acceptate [i asumate
- rela]iile de cooperare, solidaritate, ajutor reciproc devin permanente [i
constante.

 IV
- membrii grupului recunosc \n mod efectiv importan]a major` a obiec-
tivelor generale
- particularit`]ile individuale ce caracterizeaz` fiecare membru, sunt cu-
noscute, \n]elese, acceptate de c`tre ceilal]i
- se manifest` \n]elegerea [i acceptarea clar` a normelor [i regulilor ge-
nerale
- eficien]a grupului [i satisfac]ia tuturor membrilor s`i devin constante.

APLICA}I !

Experien]e de succes. Activit`]ile ini]iate de [colile ce au participat la Pro-


iectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” au fost desf`[urate \n condi]iile
cooper`rii de grup [i s-au bazat pe o bun` comunicare \ntre participan]ii la activi-
tate.

ACTIVITATEA - Parcul [colii

Loca]ia - {coala
Durata - O lun`
Obiective - Amenajarea unui spa]iu de recreere \n curtea [colii
Ac]iuni - Constituirea unui grup de ini]iativ`; stabilirea datei, programului,
participan]ilor, partenerilor, resurselor necesare; popularizarea activit`]ii \n [coa-
l` [i \n comunitate; procurarea resurselor necesare; elaborarea schi]ei parcului;
preg`tirea terenului; amenajarea spa]iilor verzi; construirea mobilierului de gr`-
din`, amplasarea obiectelor de mobilier, inaugurarea parcului
Resurse umane - Membri ai comunit`]ii [colare
Resurse materiale [i financiare - Fonduri asigurate de autoritatea local`,
sponsoriz`ri ob]inute de la agen]i economici din comunitate, dona]ii de la mem-
brii comunit`]ii, unelte din dotarea [colii [i ale familiilor elevilor
Parteneri - P`rin]i, autoritatea local`, agen]i economici din localitate
Rezultate - Parc \n curtea [colii, amenajat ca spa]iu verde [i de recreere
Evaluare - Chestionare pentru participan]i, feed-back de la elevii [colii, dis-
cu]ie cu autoritatea local`
Continuitate - Activit`]i periodice pentru \ntre]inerea parcului [colii.

65
împreun` pentru o comunitate mai bun`

CONCLUZII

Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” [i-a propus - \ntre altele-
s` \ncurajeze efortul [colilor sale pilot de a deveni unit`]i de \nv`]`mânt democra-
tice, dinamice, preg`tite s` implementeze [i s` ini]ieze schimb`ri atât \n mediul
[colar cât [i la nivelul comunit`]ilor locale.
 Aceste [coli deschise \n fa]a schimb`rii, capabile s` ac]ioneze \n partene-
riat cu comunitatea local` [i s` construiasc` proiecte pentru dezvoltare
continu`, se definesc printr-o serie de tr`s`turi ce fac referire la dimensiu-
nile unit`]ii de \nv`]`mânt [i la rela]iile sale cu comunitatea
 |n ciuda faptului c` - \n virtutea multiplelor probleme cu care se confrunt`
comunit`]ile [colare [i comunit`]ile locale - realizarea acestui obiectiv
presupune parcurgerea unui drum plin de dificult`]i, colegii no[tri care au
participat la Proiectul „|mpreun` pentru o comunitate mai bun`” au ar`tat
c` acest drum poate fi str`b`tut relativ rapid [i \n condi]ii de succes.
Experien]ele acestor [coli pilot pot constitui un model de bune practici, un
exemplu de urmat, un \ndemn la ac]iune pentru alte unit`]i de \nv`]`mânt ce se
afl` \n situa]ii similare [i sunt animate de dorin]a de a asigura o educa]ie de bun`
calitate pentru elevii lor, \n condi]iile unui parteneriat real cu comunitatea local`
din care fac parte.

66
împreun` pentru o comunitate mai bun`

BIBLIOGRAFIE

1. Cri[an A.- Reform` la firul ierbii, Humanitas, Bucure[ti, 2003


2. Hawkins P., Shoet R. - Supervision in the helping professions, Open
University Press, Milton Keynes, Philadelphia, 1989.
3. Ivancevich, Donelly, Gibson - Organizations, Boston, Homewood, 1988.
4. Leu O., R`dulescu E., T\rc` A.- Educa]ia civic` prin activit`]i extra[colare cu
caracter interdisciplinar - culegere de bune practici - Polirom, Ia[i, 2004
5. Managementul educa]ional pentru institu]iile de \nv`]`mânt, coordonator
Iosifescu {., Institutul de Stiin]e ale Educa]iei, Bucure[ti, 2001
6. R`dulescu E., - Educa]ie pentru succes, Oscar Print, Bucure[ti, 1998
7. R`dulescu E., T\rc` A.- {coal` [i comunitate, Humanitas, Bucure[ti, 2002
8. R`dulescu E., T\rc` A.- {coala prietenoas`, Humanitas, Bucure[ti, 2004
9. Stanciu Gh., Bunescu V. - Inova]ia \n \nv`]`mânt, \n Curs de pedagogie,
Universitatea Bucure[ti, 1984
10. {coala [anselor egale - coordonatori A. Nedelcu, V. Paraschiveanu. Cen-
trul Educa]ia 2000 +, Bucure[ti, 2004

67
RO MEDIA
2005

S-ar putea să vă placă și