Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Săliștea se Sus

FISA DE CONTROL
privind rezultatele EVALUARII INIŢIALE

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Profesor Anca Ciorcaș
Clasa a VII-a

COMPETENŢE GENERALE
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare,
cu scopuri diverse
COMPETENŢE SPECIFICE
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite
3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare)
4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

OBIECTIVELE INSTRUCTIV – EDUCATIVE URMARITE

O1. să identifice figurile de stil studiate în textul dat;


O2. să recunoască valoarea morfologică şi cazul cuvintelor date;
O3. să identifice cuvintele formate prin diferite mijloace de îmbogăţire a vocabularului;
O4. să respecte normele de redactare;
O5. să redacteze o compunere imaginativă, respectând cerinţa.

REALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE

Nr. obiectiv 1 2 3 4 5
Nr. elevi care l-au 16 16 20 17 22
realizat
Nr. elevi care nu l-au 9 9 5 8 3
realizat

APRECIEREA CU NOTE

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Media
test
- 6 5 5 3 4 2 - - - 7,15

GRESELI FRECVENTE

O1. elevii întâmpină dificultăţi la identificarea valorii expressive a procedeelor artistice şi a


semnificaţiei comparaţiei;
O2. confuzie între părţile de vorbire şi părţile de propoziţie sau nu le recunosc deloc, nu recunosc
categoriile gramaticale studiate - cazul;
O3. au dificultăţi la identificarea/recunoaşterea cuvintelor formate prin mijloacele interne de
îmbogăţire a vocabularului, creând confuzii între acestea;
O4, O5.
- în puţine compuneri apar abateri de la normele de exprimare scrisă din cauza unui vocabular
redus, există enunţuri sărace, cu o topică defectuoasă;
- unii elevi manifestă nesiguranţă în selectarea, dintr-un vocabular de referinţă, a unor termeni
adecvaţi tipului de comunicare impusă;
- deşi respectă părţile componente ale unei compuneri, elevii nu utilizează un limbaj artistic,
exprimarea este incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară, lexicul este slab dezvoltat;
- mulţi elevi nu dovedesc creativitate şi originalitate şi manifestă reţinere atunci când trebuie să
se exprime din punct de vedere personal, deşi această este o cerinţă expresă;
- unii elevi nu au însuşite deprinderi de scriere corectă, nu utilizează corect semnele de
ortografie şi de punctuaţie, nu sesizează rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie;
- nu toţi elevii se incadrează în limita de spaţiu impusă.

APRECIERI ALE PROFESORULUI ASUPRA REZULTATELOR SI PROPUNERI PENTRU


RIDICAREA NIVELULUI DE PREGATIRE AL ELEVILOR

Subiectele propuse vizează nivelul mediu de cunoştinţe al elevilor, s-au avut în vedere
competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia s-a concentrat asupra îmbinarii
echilibrate a proceselor de receptare şi a proceselor de producere a mesajului. S-au corelat
competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu cu cele din programa pentru
anul de studiu curent.

MĂSURI CONCRETE
1. se va pune accent pe noţiunile de teorie literară; se vor face aplicaţii pe texte la prima
vedere sau pe texte studiate pentru a se identifica şi interpreta figurile de stil studiate în
clasa a VI-a, nu înainte de a se recapitula acest capitol;
2. exerciţii de recunoaştere şi de discriminare a părţilor de vorbire şi de propoziţie (în urma
recapitulării noţiunilor respective) pe texte selectate din manual, din auxiliare didactice
folosind diferiţi itemi etc.; exerciţii de analiză morfo-sintactică şi sintactico-morfologică;
exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; exerciţii de identificare a
categoriilor gramaticale ale părţilor de vorbire studiate.
3. exerciţii de fonetică, de vocabular şi de semantică (cuvinte formate prin mijloacele interne
de îmbogăţire a vocabularului exerciţii de determinare a sensului unor cuvinte şi de
explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite, formarea unor familii lexicale,
câmpuri lexicale);
4. se va insista pe explicarea rolului semnelor de punctuaţie şi de ortografie, exerciţii de
utilizare corectă a semnelor, exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze
ortograme; activităţi de copiere/dictare a unor texte care să conţină dificultăţi privitoare la
categoriile morfologice;
5. exerciţii de povestire, de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de tip portret; exerciţii de
scriere imaginativă, compuneri libere, de redactare a unor texte narative, descriptive,
dialogate; prezentarea unor compuneri model; organizarea unor cercuri de lectură,
recomandări pentru lectura unor texte diverse, cu scopul de a înţelege semnificaţiile
acestora şi de a putea comenta sensul global.