Sunteți pe pagina 1din 2

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a V-a

La clasa a V-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a competenţelor


de evaluat s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări iniţiale de un
nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările
finale.
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
respectiv clasa a IV-a, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a V-a este următoarea:
 

Competenţe 1.4 2.2 3.4 3.3 4.1. 4.4


Conţinuturi
silaba X X
sensul unor X X X
cuvinte în
diferite
contexte
părţi de X X
vorbire şi
categorii
gramaticale
specifice
acestora
scriere X X X
imaginativă
BAREM DE EVALUARE Şl DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total.

PARTEA I__________________________________________________________(48 de puncte)


A.
1. b 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date
3x2p=6 puncte
3. explicarea folosirii semnului intrebarii din secvenţa dată - 6p/ explicare superficială, ezitantă - 2p
6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice pentru
cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, pe Zdreanţă - substantiv comun, complement;
zdrenţuros - adjectiv, atribut; are -verb, predicat verbal) 6x1p=6 puncte

5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de subiect. 6 puncte

B.
1. câte 3 puncte pentru menţionarea autorului şi titlului 2x3p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru fiecare trasatura mentionată 2x3p=6 puncte
3. precizarea corecta a cuvintelor cu sens opus (frumos- urât, scos- băgat) 2x3p= 6puncte

PARTEA a II-a______________________________________________________(30 de puncte)

• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I
3x2p=6 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei - 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte
(0-1 greşeli - 6p; 2-3 greşeli - 4p; 4-5 greşeli - 2p; peste 6 greşeli - 0p)

• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte


(0-1 greşeli - 3p; 2-3 greşeli - 2p; 4-5 greşeli - 1p; peste 6 greşeli - 0p)