Sunteți pe pagina 1din 3

Elevii cu decalaj în învățare sau care au nevoie de suport în efectuarea temelor vor fi sprijiniți în

cadrul proiectului prin programe de tip ,,Școala după școală”

Elevii pasionați de lectura sau olimpici la literatură vor fi sprijiniți prin organizarea de cercuri de
lectură sub formă de dezbatere în cadrul proiectului vor fi realizate și activități care vor sprijini
acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ. Activitățile extracurriculare sunt menite să
atragă cât mai mult elevii către școală și să-și dorească să aibă această calitate, de ELEV, cât mai mult
timp. Toți elevii vor beneficia de module de consiliere și orientare școlară / profesională în vederea
corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar. Activitățile de informare și
conștientizare în rândul părinților vor întregi pachetul de activități pe care proiectul își propune să le
implementeze în vederea înlăturării obstacolelor care împiedică elevii să meargă la școală precum și
transformarea mediului școlar într-unul prietenos și de calitate.

Justificare

Școala este clasificată conf. ,,Ierarhizărilor unităților școlare în funcție de defavorizare” în clasa de
defavorizare 2, primind un scoring de 6 puncte. Aceste date semnalează situații școlare îngrijorătoare
la finalul anului școlar 2014 – 2015, constând într-un procent mare (15%) al elevilor cu situație școlară
neîncheiată la finalul anului școlar, un procent mare (42%) al elevilor cu clasa a VIII-a care nu au dat
evaluarea națională, o medie a notelor la evaluarea națională de 4,66. Un procent de 6,5% al
profesorilor școlii care nu au pregătire de specialitate întregește situația școlară modestă și impune
inițierea și aplicarea unor măsuri menite să redreseze aceste rezultate.

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii își propune să diminueze procentul
alarmant al elevilor și tinerilor care părăsesc mult prea devreme structura de învățământ.

Proiectul ,,Școala e frumoasă – învață pentru tine”, prin activitățile sale, își propune să susțină această
strategie și să contribuie la atingerea obiectivului principal al acesteia rezolvând și/sau ameliorând
situația mai sus menționată.

Problemele semnalate sânt unele extreme de importanță și cu implicații majore asupra dezvoltării și
formării unei societăți adulte sănătoase și competitive în plan profesional și uman. Este cunoscut faptul
că educația este baza evoluției unei societăți sănătoase și prospere.

Grupul țintă (GT) vizat de implementarea acestui proiect este format din copii preșcolari 254 ( copii
înscriși) care frecventează sau ar trebui să frecventeze cele două grădinițe din localitatea Dumbrăvița
(Grădinița cu program normal și Grădinița cu program prelungit) și elevi din ciclul primar (113 elevi
înscriși) și ginazial (87 elevi înscriși) ai Școlii gimnaziale Dumbrăvița.

Identificarea nevoilor principale ale GT s-a realizat în baza Planului de dezvoltare Instituțională 2014
– 2018 precum și în urma unor focus – grupuri realizate cu participarea cadrelor didactice ale școlii și
grădiniței (toate acestea se regăsesc și în Analiza de nevoi, parte integrantă a prezentului proiect).
Problemele cu care se confruntă GT sunt grave și diverse, începând cu condițiile de trai foarte
modeste, nivelul scăzut de educație al părinților și implicit atitudinea disprețuitoare a acestora față de
frecventarea școlii și actul de educație în sine, absența îndelungată a unui părinte sau chiar a ambilor
de lângă copii cauzată de alegerea unui loc de muncă în străinătate și, nu în ultimul rând, cadre
didactice demotivate și fără pregătire de specialitate. Efectele negative ale acestor factori asupra GT se
traduc printr-un dezinteres crescut al copiilor față de instituția de învățământ și față de educație în
general, situație confirmată de creșterea ratei de PTS. Consecințele nesoluționării problemelor cu care
se confruntă GT duc pe termen lung la o forță de muncă de o slabă calitate și o rată scăzută de ocupare
pe piața muncii. Deși România are o rată a șomajului scăzută (6,6 % în trimestrul IV 2015) la nivelul
Uniunii Europene, în rândul tinerilor aceasta are o pondere foarte mare (21,8% pentru tinerii cu vârsta
cuprinsă între 15 – 24 ani), potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această statistică vine să
sublinieze încă o dată impactul negativ al lipsei educației sau al educației precare și insuficiente, al
abandonului școlar, al abilităților personale nedezvoltate, al culturii generale modice, al lipsei de
consiliere în cariera PTS este, în esență, o problemă în special în mediul rural, decât în cele din mediul
urban. Cauzele părăsirii timpurii sunt multiple și diverse, lipsa accesibilității în general și a adaptării
rezonabile în învățământ, lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și a dispozitivelor asistive în
procesul de învățare insuficiența serviciilor de sprijin oferite, lipsa transporatului adaptat, slaba
conștientizare a familiei cu privire la importanța dezvoltării potențialului copilului/tânărului cu
dizabilități, atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluz școlară a copiilor și tinerilor cu
dizabilități și/sauCES și altele.Conformrecomandărilor Consiliului
European, o strategie completă pentru reducerea PT ? ar trebui să combine măsuri de prevenire,
intervenție și compensare și să se concentreze, mai ales, pe intervenții la nivelul școlilor și al elevilor.

Măsurile de prevenire și reducere a PTS vor fi implementare în cadrul proiectului și vor consta în:

- Organizarea de activități tip ,,grădinița prietenoasă”, activități care sunt axate exclusiv pe copii
având la bază concepte precum individualizarea sarcinilor, valorificarea tuturor copiilor,
dezvoltarea abilităților socio-emoționale întregirea educației prin dezvoltarea unor abilități
fundamentale în viață, precum luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, capacitatea de a primi
și oferi feed back. Această activitate se va concretiza printr-un pachet complex de acțiuni
concretizate în:
- activități de tip ,,școala după școală”, activități extracurriculare deosebit de importante în
motivarea elevilor de a frecventa școala. Pentru ciclul primar programul sds cuprinde activități
cu sprijin specializat (supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii
cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere,
logopedice, activități de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere / activități tematice și
alte activități de tip recreativ – ore de biologie în natură. În învățământul secundar programul
sds cuprinde pachetul de activități pentru accelerarea învățării și performanță (pregătirea pentru
participarea la competiții și olimpiade școlare, concursuri sportive, artistice, organizarea de
festivaluri, expoziții, realizarea de publicații școlare, participarea la activități de coop european,
pachetul de activități de sprijin (asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea
decalajelor în învățare, activități de suport pentru efectuarea temelor, activități remediale,
consiliere psihologică) și pachetul de pregătire pentru viață (organizarea de activități de
dezvoltarea personală, activități care vizează dezvoltarea atitudini active și implicarea elevului,
stil de viață sănătos, educație pentru carieră etc.
- Activități de consiliere și orientare școlară/profesională în vederea corectării fenomenului de
PTS/ abandon școlar.

Orientarea școlară și vocațională reprezintă un proces care implică descoperirea și evaluarea


personalității vocaționale, cu ajutorul aplicării de metode și tehnici psihologice, menite să
identifice aptitudinile, valorile și interesele profesionale ale clientului, acesta fiind să fructifice la
maxim capacitățile de care dispune și, în același timp, să cunoască, să prevină sau să contracareze
dificultățile care pot interveni pe traseul studiilor pe care le va urma sau pentru orientare în cariera
pe care o va îmbrățisa. Prin intermediul acestui proces, elevii, copiii sunt susținuți să își dezvolte
capacitatea de luare a deciziilor privind orientarea în carieră, să își însușească modalități deînvățare
eficientă să poată realiza un echilibru între ceea ce dorește să devină și posibilitățile reale de care
dispune (atât din punct de vedere aptitudinal, cât și al particularităților dinamicii pieței muncii).

Activități de acomodare a preșcolarilor și elevilor în ciclurile noi de învățământ, activitate extrem


de importantă în evoluția școlară a copiilor -------în foarte multe situații trecerea de la grădiniță la
școală se face lent pentru anumiți copii, la fel și situația în care elevii claseiXXX