Sunteți pe pagina 1din 15

SNSPA

Masterat Managementul Proiectelor


IFR - Anul I
2019-2020

STRATEGII ȘI TEHNICI DE ATRAGERE A FINANȚĂRII DE LA UE

COORDONATOR-CONF.UNIV.DR.ELENA NEGREA

DE DISCIPLINĂ

CADRU DIDACTIC ASOCIAT –DRD RADU RĂILEANU

Masteranzi:

Zamfir Lucia

Oprea Cristina Alina

Zaim Teodora Valentina


DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general – reducerea fenomenului de absenteism și abandon școlar și motivarea preșcolarilor


și școlarilor din comuna Dumbrăvița , județul Brașov de a participa la educație și învațământ prin
implicarea în activități extracurriculare.

Prin activitățile pe care le propune proiectul are un efect benefic pe termen mediu și lung reușind să
popularizeze în sistemul de învățământ din mediul rural concepte aplicate de educație precum Grădinița
prietenoasă și Școala după școală. Tot ca efect pozitiv major este preconizată o scădere a numărului de
absențe și implicit a abandonului școlar în condițiile în care copiilor, încă de la vârste fragede, li se oferă
posibilitatea să se implice în activități extracurriculare complementare programei obligatorii care au
scopul de a crește interesul, motivația și implicarea acestora corelată cu activități de consiliere în ceeace
privește părăsirea timpurie a școlii și consiliere în carieră.

Aceste forme de consiliere vor deschide practic noi perspective copiilor, inclusiv perspectiva continuării
studiilor și integrarea pe piața muncii ca urmare a parcurgerii ciclurilor de învățământ. Fără discuție, un
efect foarte important al implementării proiectului îl reprezintă consolidarea unor parteneriate între
școală, părinți și comunitatea locală, parteneriate care vor servi ca model și pentru generațiile viitoare.

Acest lucru este dublat de activitatea centrului de mediere școlară care va permite tuturor celor direct
implicați să conștientizeze importanța existenței unui sistem de mediere, să multiplice și să extindă acest
model. Campania de informare și conștientizare va avea un efect cu ,,bătaie lungă”, părinții care vor
înțelege aspectele esențiale legatae de abandonul școlar și importanța educației vor face din aceste
aspecte modele, principii de educație pentru copilul lor începând de la cele mai fragede vârste. Ca și
efecte generale putem vorbi despre dezvoltarea unor abilități personale extracurriculare (spirit de echipă,
de competiție, toleranță, dorința de implicare) care se vor regăsi cu siguranță în atitudinea generală
viitoare a celor care fac parte din grupul țintă, valori care vor fi extinse în viața de zi cu zi și în parcursul
ulterior al acestora, fie că vorbim de continuarea studiilor sau ocuparea pe piața muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1 Creștrea interesului față de școală pentru 239 de peșcolrai în activitați de tip ,,grădinița
prietenoasă”;
2. OS 2 Stimularea interesului pentru educație și diversificarea cunoștiințelor și abilităților
personale pentru 200 de elevi prin participarea la activități Școala după școală;
3. OS 3 Diminuarea fenomenului de absenteism și abandon școlar prin activități de consiliere cu 87
de elevi din ciclul gimnazial;
4. OS 4 Dezvoltarea abilităților sociale a spiritului de echipă și competiție a elevilor prin
participarea la o tabără și implicarea în 10 evenimente sportive;
5. OS 5 Consolidarea parteneriatelor școală – familie – comunitate în cadrul unui centru de
mediere școlară;
6. OS 6 Stabilirea unei relații școală – părinți pe baza conștientizării importanței educației în viața
copiilor și a prevenirii abandonului școlar printr-o campanie de conștientizare corelată cu
activitatea mediatorului școlar.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat – Componența 1

1. 1 echipă de management selectată, formată și organizată;

1 procedura de management elaborată și implementată, documente de angajare ale echipei de


proiect deficinte și semnate ( CIM, FP);

1 plan de comunicare internă, 1 strategie de monitorizare, raportare și control;

1 calendar CP, CR;

1 plan de alocare a resurselor pe activități elaborat, aprobat și impleentat;

2. 1 plan de achiziții elaborat și implementat, 1 calendar anual al achizițiilor publice;

3. 1 plan financiar – contabil;

4. 2 comunicate mass-media

o pagină web

materiale info și publicitate;


5.- 239 preșcolari participanți la activități de tip Gradinița prietenoasă

- 5 tipuri de ateliere organizate

A 1 contribuie la atingerea OS 1 al proiect și OS 6.2

6. – 113 elevi din ciclul primar participanți la activități de tip Școala după Școală (A2)

- 87 elevi dn ciclul primar participanți la activități de tip Școala după Școală (A2)

- 239 preșcolari participanți la curs competențe lingvistice

- 9 tipuri de activități organizate.

A 2 contribuie la atingerea OS 2 al proiectului și OS 6. 2 și OS 6.3

7. - 87 elevi din școala gimnazială participanți la activități de consiliere și orientare școlară /


profesională în cadrul A 3
A 3 contribuie la atingerea OS 3 al proiectului OS 6.3
8. 3 tipuri de activități organizate cu preșcolari și școlari în cadrul A 4 în vederea facilitării
tranziției
A 4 contribuie la atingerea OS 3 al proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;
9. - o tabără pentru elevi
- 120 participanți tabără
- 10 competiții sportive organizate

A 5 contribuie la atingerea OS 4 al proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;

10. - un centru pentru activități de mediere școlară înființat.


A 6 contribuie la atingerea OS 5 și OS 6 ale proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;
11. - o campanie de informare și conștientizare în rândul părinților.
A 7 contribuie la realizarea S 5 și OS 6 ale proiectului și OS 6.2 și OS 6.3

Context

. Prin poziția sa geografică Regiunea Centru ocupă o poziție privilegiată, realizând conexiuni cu 6 din
cele 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la
punctele de trecere a frontierelor.Regiunea Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, COVASNA;
HARghita, Mureș și Sibiu)

La nivelul Regiunii Centru, infrastructura de învățământ este bine dezvoltată, numărul total de unități
preșcolare, șolare, liceale, postliceale, profesionale și de învățământ superior a fost de 1049, în anul
2013. Cele mai multe unități preșcolare, școlare și de nvățământ superior au fost înregistrate în județele
Brașov, Mureș și Sibiu, la polul opus situându-se județele Covasna și Harghita. În anul școlar 2012 –
2013, la nivelul întreii regiuni funcționau 345 de grădinițe pentru copii, 456de școli primare și
gimnaziale, 234 de licee, 12 unități postliceale și 15instituții de învățământ superior.

Analizând comparativ cu anul școlar anterior, numărul total de unități școlare a scăzut cu 53 la nivelul
Regiunii Centru, desființându-se 23 de grădinițe pentru copii și 25 de școli priare și ginaziale,
majoritatea în mediul rural datorită scăderii numărului de copii.

Atât la nivelul Regiunii Centru cât și la nivel națioal există diferențe foarte mari între învățământului din
mediu urban și cel rural. Față de mediul rural, infrastructura de învățământ din mediul urban este bine
dezvoltată, elevii având acces la educație și informație de calitate.

Cu excepția unor măsuri specifice la nivel național (de exemplu reabilitarea de școli, facilitarea
transportului pentru elevii din satele îndepărtate, comasarea unor școli, dotarea bibliotecilor școlare etc.)
nu există programe de dezvoltare de ansamblu și prioritare pentru învățământul rural, acest aspect,
accentuând diferențele dintre învățământul din mediul rural și cel urban. În satele mici există numai
școli elementare, în multe situații clasele I - IV fiind simultane, iar la sfârșitul clasei a IV-a foarte mulți
părinți sunt confruntați cu probleme de ordin financiar ce sunt un obstacol în trimiterea copiiilor mai
departe la școală. În mediul rural cadrele didactice joacă un rol dublu, nu numai că instruiesc acești
elevi, dar sunt și un factor activ în a-i convinge pe copii și părinții acestora de importanța educației și de
a- i sprijini în găsirea soluțiilor pentru continuarea pregătirii școlare a elevilor.

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii își propune să diminueze procentul
alarmant al elevilor și tinerilor care părăsesc mult prea devreme structurile de învățământa. Criza
financiară globală din 2008-2009 a dus și ea la creșterea ratei PTS (Părăsirea Timpurie a Școlii),
aceasta ajungând la 17,3 % în 2013, plasând astfel România pe un loc îngrijorător în urma a numai patru
țări: Italia, Portugalia, Spania și Malta. România se confruntă și cu provocări demografice care necesită
un echilibru între reformele de politici în educație și în economie. Populația României a scăzut
semnificativ în ultimile două decenii și îmbătrânește rapid. Din 2002, populația a scăzut cu 1,6 milioane
de persoane (7,2 %), în mare parte din cauza ratei scăzute a nașterilor și emigrării. Dacă aceste tendințe
continuă, numărul elevilor va scădea cu 40 % până în 2025, urgentând nevoia de reforme educaționale
care să abordeze calitatea, eficiența, echitatea și relevanța. Sectorul educațional din România este
parteintegrantă din strategia Guvernului de atingere a țintelor, Europa 2020.

Țintele UE sunt centrate pe îmbunătățirea rezultatelor educaționale, datorită inflației lor asupra creșterii
economice, prin ocuparea productivă a forței de muncă, formarea competențelor, formarea profesională,
la diferite niveluri, mult mai mică decât populația din mediul urban. Aproximativ 46 % dintre tinerii
români locuiesc în zonele rurale, însă, potrivit datelor actuale de la INS, numai 24 % dintre elevi provin
din mediul rural. Părăsirea timpurie a școlii este, în esență o problemă în special în mediul rural în
România. La nivelul învățământului secundar inferior, rata de abandon școlar a fost de 1,5 ori mai mare
în școlile din mediul rural, decât în cele din mediul urban. Cauzele părăsirii timpurii sunt multiple și
diverse, lipsa accesibilității în general și a adaptării rezonabile în învățământ, lipsa tehnologiilor de
acces și a tehnologiilor și dispozitivelor asistive în procesul de învățământ, insuficiența serviciilor de
sprijin oferite, lipsa transportului adaptat, slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța
dezvoltării potențialului 6 copilului/tânărului cu dizabilități, aptitudini discriminatorii sau negative cu
privire la incluziunea școară a copiilor și tinerilor cu dizabilităși și/sau cerințe educative speciale și
altele. Conform recomandărilor Consiliului European, o strategie completă pentru reducerea PT ar
trebui să combine măsuri de prevenire intervenție și compensare și să se concentreze mai ales, pe
intervenții la nivelul școlilor și al elevilor.

Prezentul proiect, prin obiectivele și activitățile propuse, urmărește ca direcție generală, reducerea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentaru copiii și elevi din comuna Dumbrăvița , județul
Brașov. Rețeaua locală de învățământ este alcătuită din Școala Gimnazială Dumbrăvița cu clasele I -
VIII, cursuri de zi, un singur schimb, program 8.00 – 14.00, o grădiniță cu program normal, interval orar
8.00 – 13.00 și o grădiniță cu program prelungit, interval orar 8.00 – 17.00.

Școala Gimnazială Dumbrăvița a fost construită în 2009 și are 6 Săli de clasă, 1 laborator de
informatică, 2 săli de bibliotecă, 1 sala arhivă, secretariat, cancelarie și anexe. Școala este alimentată cu
apă curentă de la rețeaua localității. Încălzirea se realizează cu centrala termică pe gaz. Iluminatul sălilor
de clasă este atât natural cât și artificial.

Laboratorul de informatică este dotat cu 15 stații de lucru, 1 imprimantă, 1 scanner, 2 videoproiectoare


și 1 modem.

Grădinița cu program prelungit Dumbrăvița a fost construită în 2011 și are în structură 7 săli de clasă
prevăzute cu spălătoare, sala pentru servirea mesei, grup sanitar adaptat preșcolarilor corespunzător din
punct de vedere igienico-sanitar, 1 hol și anexe.

Grădinița este alimentată cu apa curentă de la rețeaua localității. Încălzirea se realizează cu centrala
termică pe gaz. Iluminatul sălilor de clasă este atât natural cât și artificial.

Din punct de vedere a rezultate școlare, media notelor la evaluarea națională a fost de 4,66 la nivelul
anului școlar 2014-2015 iar procentul elevilor de a VIII-a care nu au dat evaluarea națională în 2015
este îngrijorător 42 % din elevi. În anul școlaar 2014-2015 exista un procent de 15 % din elevi cu
situația școlară neâncheiată. Setul de măsuri integrate propus prin proiect reprezintă un instrument care,
într-o perioadă de 30 de luni, timp de 5 semestre școlare, contribuie semnificativ la creșterea
rezultatelor școlare ale elevilor, participarea lor la viața școlară, iar pe termen lung chiar la creșterea
gradului de inserție pe piața muncii. Conform Proiectului de dezvoltare instituțională a Școlii 2014-
2018, toți elevii provin din mediul rural și dintr-un mediu social defavorizat, venituri mici, șomaj,
condiții sărăcăcioase de trai (familii numeroase în spații locative mult prea mici pentru nevoile lor, cdt
igieno-sanitare precare), părinți cu nivel scăzut de educație și cultură, părinți care muncesc în
străinătate. Toate acestea duc în final la creșterea ratei de abandon școlar în rândul elevilor.
De aceea, proiectul își propune să reducă rata părăsirii timpurii a școlii și începe această misiune încă
din grădiniță, educând copiii de mici în spiritul atracției pentru învățare prin activități de tip grădinița
prietenoasă .
Elevii cu decalaj în învățare sau care au nevoie de suport în efectuarea temelor vor fi sprijiniți în cadrul
proiectului prin programe de tip ,,Școala după școală”

Elevii pasionați de lectura sau olimpici la literatură vor fi sprijiniți prin organizarea de cercuri de lectură
sub formă de dezbatere în cadrul proiectului vor fi realizate și activități care vor sprijini acomodarea
copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ. Activitățile extracurriculare sunt menite să atragă cât mai
mult elevii către școală și să-și dorească să aibă această calitate, de ELEV, cât mai mult timp. Toți
elevii vor beneficia de module de consiliere și orientare școlară / profesională în vederea corectării
fenomenului de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar. Activitățile de informare și conștientizare în
rândul părinților vor întregi pachetul de activități pe care proiectul își propune să le implementeze în
vederea înlăturării obstacolelor care împiedică elevii să meargă la școală precum și transformarea
mediului școlar într-unul prietenos și de calitate.

Justificare

Școala este clasificată conf. ,,Ierarhizărilor unităților școlare în funcție de defavorizare” în clasa de
defavorizare 2, primind un scoring de 6 puncte. Aceste date semnalează situații școlare îngrijorătoare la
finalul anului școlar 2014 – 2015, constând într-un procent mare (15%) al elevilor cu situație școlară
neîncheiată la finalul anului școlar, un procent mare (42%) al elevilor cu clasa a VIII-a care nu au dat
evaluarea națională, o medie a notelor la evaluarea națională de 4,66. Un procent de 6,5% al profesorilor
școlii care nu au pregătire de specialitate întregește situația școlară modestă și impune inițierea și
aplicarea unor măsuri menite să redreseze aceste rezultate.

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii își propune să diminueze procentul
alarmant al elevilor și tinerilor care părăsesc mult prea devreme structura de învățământ.

Proiectul ,,Școala e frumoasă – învață pentru tine”, prin activitățile sale, își propune să susțină această
strategie și să contribuie la atingerea obiectivului principal al acesteia rezolvând și/sau ameliorând
situația mai sus menționată.

Problemele semnalate sânt unele extreme de importanță și cu implicații majore asupra dezvoltării și
formării unei societăți adulte sănătoase și competitive în plan profesional și uman. Este cunoscut faptul
că educația este baza evoluției unei societăți sănătoase și prospere.

Grupul țintă (GT) vizat de implementarea acestui proiect este format din copii preșcolari 254 ( copii
înscriși) care frecventează sau ar trebui să frecventeze cele două grădinițe din localitatea Dumbrăvița
(Grădinița cu program normal și Grădinița cu program prelungit) și elevi din ciclul primar (113 elevi
înscriși) și ginazial (87 elevi înscriși) ai Școlii gimnaziale Dumbrăvița.
Identificarea nevoilor principale ale GT s-a realizat în baza Planului de dezvoltare Instituțională 2014 –
2018 precum și în urma unor focus – grupuri realizate cu participarea cadrelor didactice ale școlii și
grădiniței (toate acestea se regăsesc și în Analiza de nevoi, parte integrantă a prezentului proiect).

Problemele cu care se confruntă GT sunt grave și diverse, începând cu condițiile de trai foarte modeste,
nivelul scăzut de educație al părinților și implicit atitudinea disprețuitoare a acestora față de frecventarea
școlii și actul de educație în sine, absența îndelungată a unui părinte sau chiar a ambilor de lângă copii
cauzată de alegerea unui loc de muncă în străinătate și, nu în ultimul rând, cadre didactice demotivate și
fără pregătire de specialitate. Efectele negative ale acestor factori asupra GT se traduc printr-un
dezinteres crescut al copiilor față de instituția de învățământ și față de educație în general, situație
confirmată de creșterea ratei de PTS. Consecințele nesoluționării problemelor cu care se confruntă GT
duc pe termen lung la o forță de muncă de o slabă calitate și o rată scăzută de ocupare pe piața muncii.
Deși România are o rată a șomajului scăzută (6,6 % în trimestrul IV 2015) la nivelul Uniunii Europene,
în rândul tinerilor aceasta are o pondere foarte mare (21,8% pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 –
24 ani), potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această statistică vine să sublinieze încă o
dată impactul negativ al lipsei educației sau al educației precare și insuficiente, al abandonului școlar, al
abilităților personale nedezvoltate, al culturii generale modice, al lipsei de consiliere în cariera PTS este,
în esență, o problemă în special în mediul rural, decât în cele din mediul urban. Cauzele părăsirii
timpurii sunt multiple și diverse, lipsa accesibilității în general și a adaptării rezonabile în învățământ,
lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și a dispozitivelor asistive în procesul de învățare
insuficiența serviciilor de sprijin oferite, lipsa transporatului adaptat, slaba conștientizare a familiei cu
privire la importanța dezvoltării potențialului copilului/tânărului cu dizabilități, atitudini discriminatorii
sau negative cu privire la incluz școlară a copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sauCES și
altele.Conformrecomandărilor Consiliului
European, o strategie completă pentru reducerea PT ? ar trebui să combine măsuri de prevenire,
intervenție și compensare și să se concentreze, mai ales, pe intervenții la nivelul școlilor și al elevilor.

Măsurile de prevenire și reducere a PTS vor fi implementare în cadrul proiectului și vor consta în:

- Organizarea de activități tip ,,grădinița prietenoasă”, activități care sunt axate exclusiv pe copii
având la bază concepte precum individualizarea sarcinilor, valorificarea tuturor copiilor,
dezvoltarea abilităților socio-emoționale întregirea educației prin dezvoltarea unor abilități
fundamentale în viață, precum luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, capacitatea de a primi
și oferi feed back. Această activitate se va concretiza printr-un pachet complex de acțiuni
concretizate în:
- activități de tip ,,școala după școală”, activități extracurriculare deosebit de importante în
motivarea elevilor de a frecventa școala. Pentru ciclul primar programul sds cuprinde activități
cu sprijin specializat (supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii
cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere,
logopedice, activități de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere / activități tematice și
alte activități de tip recreativ – ore de biologie în natură. În învățământul secundar programul sds
cuprinde pachetul de activități pentru accelerarea învățării și performanță (pregătirea pentru
participarea la competiții și olimpiade școlare, concursuri sportive, artistice, organizarea de
festivaluri, expoziții, realizarea de publicații școlare, participarea la activități de coop european,
pachetul de activități de sprijin (asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea
decalajelor în învățare, activități de suport pentru efectuarea temelor, activități remediale,
consiliere psihologică) și pachetul de pregătire pentru viață (organizarea de activități de
dezvoltarea personală, activități care vizează dezvoltarea atitudini active și implicarea elevului,
stil de viață sănătos, educație pentru carieră etc.
- Activități de consiliere și orientare școlară/profesională în vederea corectării fenomenului de
PTS/ abandon școlar.

Orientarea școlară și vocațională reprezintă un proces care implică descoperirea și evaluarea


personalității vocaționale, cu ajutorul aplicării de metode și tehnici psihologice, menite să identifice
aptitudinile, valorile și interesele profesionale ale clientului, acesta fiind să fructifice la maxim
capacitățile de care dispune și, în același timp, să cunoască, să prevină sau să contracareze
dificultățile care pot interveni pe traseul studiilor pe care le va urma sau pentru orientare în cariera
pe care o va îmbrățisa. Prin intermediul acestui proces, elevii, copiii sunt susținuți să își dezvolte
capacitatea de luare a deciziilor privind orientarea în carieră, să își însușească modalități deînvățare
eficientă să poată realiza un echilibru între ceea ce dorește să devină și posibilitățile reale de care
dispune (atât din punct de vedere aptitudinal, cât și al particularităților dinamicii pieței muncii).

Activități de acomodare a preșcolarilor și elevilor în ciclurile noi de învățământ, activitate extrem de


importantă în evoluția școlară a copiilor în foarte multe situații trecerea de la grădiniță la școală se
face lent pentru anumiți copii.

Trec de la sistemul în care învățătoarea/învățătorul reprezintă elementul central la un sistem în care


fiecare materie este predată de un alt profesor corelat cu trecerea de la sistemul calificativelor la
sistemul notelor. O situație nouă pe care o vor traversa elevii o reprezintă intrarea în clasa a IX-a unde,
pe lângă alt nivel de cerințe și exigențe intervine și problema schimbării unui colectiv (în general de 8
ani) și integrarea în unul nou.

- activități școlare extracurriculare, activități care au ca scop principal creșterea atractivității școlii
pentru elevi, practic o altă fațetă a ceea ce poate oferi includerea copiilor în sistemul de
învățământ. La aceasta se adaugă și faptul că ideea de tabără și competiție sportivă are la baza
valorizarea principiului de grup, de echipă, consolidarea relațiilor dintre elevi și a prieteniei
dezvoltate și într-un alt mediu în afara școlii;
- activitatea de înființare și funcționare a unui centru pentru activități de mediere școlară și
activități cu părinții, activitate care se va derula într-un spațiu adecvat pus la dispoziție de școală.
Mediatorul școlar are un rol deosebit de important în aceasta activitate în special pentru unitățile
de învățământ din mediul rural, printre atribuțiile lui regăsindu-se facilitarea dialogului școala –
familie – comunitate și menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în
comunitate și a respectului școlii față de comunitate;
- activitatea de informare și conștientizare în rândul părinților, activitate în cadrul căreia un rol
deosebit de important îl va avea mediatorul școlar, întâlnirile se vor desfășura la centrul înființat
în școală iar intâlnirile vor fi interactive și vor avea rolul de a consolida relațiile în cadrul
comunității și de a realiza schimburi de experiență.
Proiectul beneficiază de o valoarea adăugată prin implementarea unor activități moderne de educare și
predare, conceptul de grădiniță prietenoasă și școala după școală fiind unele de bază în cadrul
proiectului. Acestea au rolul de a sădi și dezvolta apetența pentru educație și cunoaștere a copiilor și
elevilor, aceștia având ocazia să descopere că actul învățării poate fi unul distractiv, relaxant și totodată
aplicat nevoilor din viața extrașcolară. Setul de măsuri integrate propus prin proiect reprezinta un
instrument care, într-o perioadă de 30 de luni, timp de 5 semestre școlare, contribuie semnificativ la
creșterea rezultatelor școlare ale elevilor, participarea lor la viața școlară, iar pe termen lung conduce la
îmbunătățirea nivelului de pregătire a capitalului uman, ce va duce mai departe la creșterea ratei de
participare pe piața forței de muncă și, implicit, a ratei de ocupare, acesta fiind un obiectiv major și al
Strategiei de la Lisabona.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este format din de 239 preșcolari, 113 elevi din ciclul primar și 87elevi din
ciclul gimnazial toți provenind din grădinițele și școala din comuna Dumbrăvița județul Brașov. În
ceea ce privește identificarea și selecția grupului țintă aceasta va fi realizată relativ ușor având în
vederea faptul ca unul dintre partenerii în proiect este o autoritate publică locală iar școala din comuna
Sanpetru este partener asociat în cadrul proiectului. Având în vedere faptul că la nivel local unitățile de
învățământ (școli, grădinițe) sunt în subordinea Primăriei, respectiva autoritate locală deține statistici
clare, exacte referitoare la numărul de preșcolar și elevi, organizate pe categorii de vârsta, cicluri de
învățământ și grupe/clase după caz. Autoritatea locală deține și statistici (în baza Recensământului și al
atribuțiilor pe care le are) cu toți ante-preșcolarii putându-se astfel stabili numărul celor care vor deveni
preșcolari în anii de implementare a proiectului. Criteriile de selecție sunt cele referitoare la faptul că
respectivii copii trebuie să aibă calitatea după caz, de preșcolari sau elevi. În selecția Grupului țintă nuse
va face nici un gen de discriminare pe nici un criteriu (gen, religie, etnie, situație materială etc.).
Înregistrarea preșcolarilor și elevilor se va face de către P 1, ținându-se cont de toate prevederile legale
în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal precum și de faptul că toți cei 439
membri ai GT sunt minori.
Identificarea nevoilor principale ale Grupului Țintă s-a realizat în baza Planului de dezvoltare
Instituțională 2014 – 2018 precum și în urma unor focus-grupuri realizate cu participarea cadrelor
didactice ale școlii și grădiniței (toate acestea se regăsesc și în Analiza de nevoi, parte integrantă din
prezentul proiect). O problemă majora identificată la nivelul elevilor este numărul mare de absențe
școlare (10.000 absențe la nivelul anului trecut, dintre care 6.000 de absențe la nivel gimnazial) fapt
îngrijorător raportat la numărul de elevi, știut fiind faptul că absenteismul școlar este pasul premergător
abandonului.
Rata absenteismului se reflectă în mod direct și evident în situația școlară deloc bună a elevilor, astfel
procentul elevilor de a VIII-a care nu au dat evaluarea națională în 2015 este îngrijorător 42 % din elevi
și de asemenea, în anul școlar 2014 – 2015 există un procent de 15 % din elevi cu situația școlară
neâncheiată. Acest lucru denotă o altă problemă confirmată și în cadrul acelor focus – grupuri și anume
lipsa de interes și motivație din partea elevilor, faptul că aceștia nu înțeleg importanța educației, a
integrării în sistemul de învățământ
Conform Proiectului de dezvoltare instituțională a Școlii gimnaziale Dumbrăvița pentru perioada 2014–
2018, toți elevii provin din mediul rural și dintr-un mediu social defavorizat: venituri mici, șomaj,
condiții sărăcăcioase de trai (familii numeroase în spații locative mult prea mici pentru nevoile lor,
condiții igieno-sanitare precare), părinți cu nivel scăzut de educație și cultură, părinți care muncesc în
străinătate. Acest lucru este din păcate un factor ,,agravant” pentru tot ceea ce a fost prezentat mai sus,
în condițiile în care familia nu este parte din acel triunghi (școală-familie-comunitate) foarte puțin
probabil ca elevii să poată fi convinși și motivați de importanța școlii pentru evoluția lor personală, de
viitor.
Alte probleme extrem de importante identificate sunt probleme cu disciplina în special pentru elevii de
gimnaziu, probleme legate de comunicarea profesor-elev precum și lipsa implicării părinților.
În aceste condiții se poate considera că principalele nevoi ale grupului țintă sunt legate de reducerea
absenteismului școlar care duce la fenomenul de părăsire timpurie a școlii/abandon, motivarea elevilor
și acțiuni care să-i facă pe aceștia să conștientizeze importanța școlii, angrenarea constantă în activități
extracurriculare, rezolvarea problemelor de disciplină și implicarea activă, permanentă a părinților în
fenomenul ,,școală”.
Prin obiective și pachețele de activități propuse proiectul intenționează să vină în întâmpinaea acestor
probleme, să ofere soluții și rezolvări concrete.
De aceea, proiectul ,,Școala e frumoasă – Învață pentru tine își propune prin activitățile sala să reducă
rata părăsirii timpurii a școlii și începe această misiune încă din grădiniță, educând copiii de mici în
spiritul atracției pentru învățare prin activități de tip grădiniță prietenoasă (ateliere de creație, de
educație a protejării mediului natural, a protecției și grijii față de animale, module de educație civică,
ateliere de ABC al sănătății, sportul și igienei).
Prin Activitatea 2 se continuă dezvoltarea și întreținerea interesului pentru studiu și educație printr-o
abordare interactivă și aplicată a activităților școlare și extracurriculare.
Astfel se urmărește că elevii cu decalaj în învățare sau care au nevoie de suport în efectuarea temelor
vor fi sprijiniți în cadrul proiectului prin programe de tip ,,Școala după școală”. În același timp, elevii cu
interes crescut pentru literatură vor fi sprijiniți prin organizarea de cercuri de lectura sub forma de
dezbatere. Activitățile extracurriculare sunt menite să atragă cât mai mult elevii către școala și să-și
dorească să aibă această calitate, de ELEV, cât mai mult timp. Cursul de competențe lingvistice va avea
menirea să deschidă practice ale orizonturi să îi facă pe preșcolari și elevi să înțeleagă importanța
învățării unei limbi străine (exemplu: se mizează pe faptul că elevii vor conștientiza importanța
competențelor lingvistice în momentul utilizării internetului).
Toți elevii vor beneficia de module de consiliere și orientare școlară/profesională în vederea corectării
fenomenului de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar și a orientării în carieră pentru elevii clasei a
VIII-a în cadrul A 3. Ședințele de consiliere vor fi organiate atât individual cât și în grup, și își propun
ca la finalul acestora copii să capete o mai mare încredere în sine și să poată să își aleagă un drum în
viață bazat pe dorințele, așteptările și abilitățile lor. Scopul general al consilierii este de a-i face pe copii
să conștientizeze, prin metode didactice și psihologice specific vârstei, importanța învățământului și
educație.
În cadrul proiectului vor fi realizate și activități care vor sprijini acomodarea copiilor/elevilor în moul
ciclu de învățământ (Actaivitatea 4). Prin vizite în școală/liceu și participarea directă la ore se urmărește
motivarea și creșterea interesului copiilor în mod practic nu doar la nivel teoretic. Tot un caracter
motivaținal o are și participarea elevilor, în cadrul A 5 la tabăra școlară și competiții sportive. Astfel
elevii participanți la tabără vor trebui să îndeplinească anumite criterii legate de numărul de absențe,
rezultate la învățătură și disciplină.

Relevanță

Referitoare la proiect

Activitățile proiectului răspund Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii –
Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor care își
propune să întărească și să consolideze extinderea cu succes a educației timpurii a copiiilor, pe baza
finalizării învățământului preșcolar (3-6 ani) și inițierii unei extinderi rapide a furnizării de servicii de
IETC pe copiii sub 3 ani (îndeosebi pentru copiii cu vârste între 2-3 ani); 1.2. Asigurarea unui
învățământ primar și gimnazial de calitate pentru care se bazează pe realizările deja obținute la nivelul
înscrierilor în învățământului primar și secundar. Program reprezentativ 2.1.:

Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru


elevii aflați în situație de risc învățământul obligatoriu. De asemenea, programul va sprijini,
consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc inclusiv a
programului Școala după Școală. Activitățile proiectului contribuie la îndeplinirea țintelor propuse prin
Strategia Națională pe Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 care își propune,
investiția în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza abordări holistice și integrate de către
instituțiile și autoritățile statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii acestuia
precum și accesului universal la servicii, la Strategia naționala ,,O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilități”, la, Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Activitățile proiectului răspund unor strategii, măsuri de acțiune a căror obiective sunt coroborate cu
Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România precum celor din Strategia Națională
pentru Protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 propune, investiția în dezvoltarea și
bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile statului, în
condițiile respectării drepturilor, ,,continuarea măsurilor privind acompanierea/sprijinirea,
responsabilizarea și conștientizarea părinților copilului cu privire la responsabilitatea primară ce le
revine în tot ceea ce înseamnă creșterea, îngrijirea, educarea, bunăstarea acestuia”, precum și accesului
universal la servicii”, din Strategia națională ,, O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”
2015-2020, care își propune să asigure implementarea Convenției privind prepturile persoanelor cu
dizabilități ratificate de România, Legea nr.221/2010, denumită în continuare Convenția, prin seturi de
măsuri coerente, integrate și interinstituționale.

Strategii relevante;

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;


- Planul de Dezvoltare Regională Centru;
- Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020;
- Strategia Națională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020

METODOLOGIA

Metodologia de implementare a proiectului se bazează pe specificațiile GS-CG și GS-CS, pe o durată de


30 de luni , va respeta graficul stabilit , cu asumarea prealabilă a responsabilităților membrilor echipei
de implementare asupra fiecărei activități.
Referitor la echipa de proiect , aceasta este alcătuită din Manager de proiect , Coordonator P1 ,Expert
recrutare GT ,Coordonator A1,Expert activități grădiniță , 5 Experți atelier ,Coordonator A2, ,Expert
activități de tipul școală dupa școală , 3 Experți sprijin specializat ,7 Experți atelier , Coordonator A
3,2Experți consiliere , 2 Experți tranziție preșcolari /școlari, Coordonator A5,Organizator
tabară,Organizator competiții sportive,Coordonator A6,Mediator școlar ,Coordonator A 7 ,Expert
promovare.
Managementulși administrarea proiectului care cuprinde subactivitățile A.0.1 Coordonarea generală a
proiectului ,A.0.2 Achiziții publice ,A.0.3 Administrarea financiară-contabilă a proiectului ,A.0.4
Informare și publicitate .
Această activitate se va realiza in principal de către Managerul de proiect și Coordonatorul de proiect
din partea P1 .Este o activitate transversală ,continuă, pe toată durata de implementare a proiectului .Va
fi realizată in principal de Managerul de proiect împreună cu Coordonatorul P1-care vor
realizamanagementul general , susținuți de toată echipa de implementare .
Activitatea A1.Organizarea de activităîi de tip grădiniță prietenoasă se va organiza pentru un număr de
239 de preșcolari , se va realiza de către Coordonator A 1 –va coordona programa și monitoriza
întreaga activitate , din partea Solicitantului ,Experți activități grădiniță –va fi implicatin toate cele 5
tipuri de ateliere și 5Experți atelier din partea P1 , fiecare implicat in unul din cele 5 tipuri de ateliere ,
Ateliere ,,pilot,, -activitate in care va fi implicat un artist de la Teatrul de păpuși,Ateliere de creație
handmade ,Ateliere mediu/educație civică, Ateliere sănătate prin sport/alimentație sănătoasă /igienă și
Ateliere micul biolog.
Activitatea A 2.Activități de tip școală după școală –se va realiza pentru 113 elevi din ciclul primar și
87 elevi din ciclul gimnazial , se va realiza Coordonator A 2 din partea Solicitant – va coordona ,
programa și întreaga activitate , Expert activități școală după școală, 3 Experți sprijin specializat pe arii
curriculare , implicați în supraveghere și indrumare în efectuarea temelor și recuperare pentru elevii cu
lacune , Seminar logopedie , Seminar mediu/educație civică,Seminar creație ,Seminar sănătate prin
sport /alimentaîie sănătoasă /igienă-vor fi structurate , in principiu , ca și cele pentru preșcolari , dar cu
un grad mai mare de complexitate , Seminare de botanică și zoologie, Cerc lectură organizat sub forma
de dezbatere , Cerc educație rutieră –această activitate se va desfășura cu participarea unui agent de
poliție , Curscompetențe lingvistice.
Activitatea A. 3.Consiliere și orientare școlară /profesională in vederea corectării fenomenului de
părăsire timpurie a școlii /abandon școlar –pentru 87 elevi din ciclul gimnazial, se va realiza de către
Coordonatorul A 3- se va ocupa de programare , coordonare generală,monitorizare și 2 Experți
Consiliere din partea Solicitantului. Ședințele de consiliere vor fi organizate , atăt individual cât și în
grup și își propune , ca la finalul acestora , copiii să capete o mai mare incredere in sine ,și să poată să
își aleagă un drum în viață bazat pe dorințele , așteptările și abilitățile lor . Activitatea consiliere va
avea două componente .Activitatea de consiliere și orientare va avea 2 componente –Activitatea de
consiliere și orientare in vederea corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii și activitatea de
consiliere in cariera ,pentru elevii clasei a VIII –a .
Activitatea A.4.Aomodarea preșcolarilor și elevilor in noul ciclu de invățământ este o activitate
destinată preșcolarilor și elevilor din clasa a VIII –a(clasă terminală) și se va realiza de către 2 Experți
activități tranziție din partea P1-aceștia vor organiza ,programa și implica direct , prin participarea
efectivă.Această activitate este una extrem de importantă în evoluția școlară a copiilor , deoarece în
foarte nulte situații trecere de la grădinița la școală , se face lent ,pentru anumiți copii, la fel și situația în
care elevii de clasa a IV-a ,trec de la sistemul calificativelor,la sistemul notelor.Activitatea va cuprinde
Vizite în școala-Activitatea este destinată preșcolarilor și elevilor clasei a VIII –a.Participarea la o
ora/mai multe ore din ciclul superior-Activitatea este destinată preșcolarilor și elevilor de clasa a IVa și
Întâlniri comune , mediate de învățătoriși diriginți.
Activitatea A.5 Organizarea unei tabere pentru elevi și participarea la evenimente sportive , se va
realiza de către Coordonatorul A5- acesta va programa tabăra și evenimentele , va monitoriza
desfășurarea acestora și Organizator tabara din partea Solicitant și Organizator competiții sportive, din
partea P 1.Tabăra va fi organizată pentru un numar de 120 de elevi ,iar în total vor fi organizate 10
competiții sportive.
Activitatea A.6 Înființarea unui centru pentru activități de mediere școlară și activități cu părinții , sw
va realiza de către Organizatorul A 6 și Mediator școlar din partea P 1.
Activitatea A .7 Campanie de informare și conștientizare în rândul părinților , se va realiza de către
Coordonatorul A 7 –va planifica și monitoriza campania ,Expert de promovare –va realiza ,efectiv,
activități de info și promovare , în rândul părinților și Mediator școlar din partea P1 – acesta va avea
aceleași atribuții , dar va colabora direct cu Coordonatorul A 7.
Toate materialele vor ține seama de respectarea identității vizuale a proiectului conform cerințelor AM
POCU și in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală privind Instrumentele
Structurale 2014-2020 in România și a Manualului de identitate vizuala POCU 2014-2020.
Componentele activității:
-Se vor elabora și difuza in mass-media 2 comunicate /anunțuri ,la începutul și sfârșitul proiectului
-Se vor realiza materiale de informare și publicitate (broșuri , afișe)care vor fi utilizate și diseminate în
cadrul activităților proiectului
Se va crea o pagina web a proiectului , care va fi administrată și se va actualiza periodic ,pe parcursul
implementării proiectului cu informații despre proiect și stadiul de implementare al acestuia precum și
ulterior ,fiind utilizată ca un instrument sustenabilitatea generală a proiectului.
ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROIECTULUI
Managerul de proiectva monitoriza permanent respectarea planificării și derulării activităților ,stadiul de
îndeplinire a obiectivelor , respectarea termenelor asumate și modul de alocare a resurselor , se va
întocmi rapoarte in progres , pentru autoevaluarea și evaluarea periodica a proiectului .Ca instrumente
de monitorizare diagrama Gantt , bugetul proiectului , rapoarte de activitate, ședințe ale echipei de
management.