Sunteți pe pagina 1din 1

CEHIA

Suprafata : 78 .864 km' OLONIA


Pozitie geografică : • Liberee__ . aşe cu peste 100000 de lomitori
între latitudinea nordică 48° 37' J ablonec Orefe cu peste 10000 de locuitori

si 50° 56' şi longitudinea estich • PA * Orate cu mm putin de 10 000 de locuitori


12° 12' şi 18° 45' ;Qhomnto •: • "01 t.llada Boleslav . 'b
Populatia : 10 .400.000 locuitori • Karlovy vary !( Krălove
• Klihin
Densitatea popuIatiei :
131 locuitori/ km' ubice '
PRA
Elba
Opava
Capitala ;i ora;ul cel mai ~ Ostrava • Karvina
mare : • Przi ram ~lomouc
Praga (Praha) 1 .217 .000
Limba oficială : ceht Prostejov P erov
Produse importate: Cimnipia j
'e ma • Jihlowa imerniki
combustibile, minereuri, • zilina
vehicule de transport, confectii • Martin • Presov
Produse exportate : • Ceske Budejovire
• Kosice
lignit, lemn, maşini, textile,
încalt)tminte, sticllrie, produse
de consum, here, carne, peste
AUSTRIA
Moneda natională : Trnava • Nitra
coroana (1 coroanh = 100 haleli)
Produs intern brut (PIB) : • Bratislava
34.534 milioane USD
Forma de stat: republics 120 km
t

A$EZARE GEOGRAFICĂ
"fara se împarte in Cehia
propriu-zisă şi regiunea Morva .
Bazinul Cell este înconjurat de Produs intern brut (PIB) : tia (le fonth, ciment, sticla şr
munti de înaltitne medic. Cei
13 .640 tnilioane USD produse chimie . Industria
mai înalti munti sunt in Forma de stat : uşoarl este reprezentată mai
Muntele Uriaş (Snezka, 1602 republică ales prin industria textilit şi cle
ni) . Râul principal este Elba de lângl Brno . 68°/u provine clin Moldova, 51 este un important încăltăminte .
(Labe, 370 km), deşi Moldova termocentrale alimentate cu centru industrial. Brno, al doilea A5EZARE GEOGRAFICĂ
(Vltava) este niai lung (430 lignit, iar restul este dat de oraş ca miirime (390.000 .
© Cele mai inalte vârfti lri AGRICULTURA
km). Pe Suprafata tilrii se hidrocentrale . locuitori), se reinarcit pi-in din pat tea nordicl a Carpatilor Principalele produse ale
gilsesc 455 lacuri naturale, indutria de maşini si textile . se afla in tatra ; punctul cel mai agrculturii sunt : giâul, sfecla de
21 .800 de baraje şi heleşteuri, AGRICULTURA Ostrava (331 .200) este control înalt este Vârful Gerlach (2655 zahăr, canofii, orzul şi poni n
numeroase izvoare minerale şi Suprafata este cultivata în industriei grele . Alte oraşe mari m) . În sod se întinde câmpia bul . Creşterea animalelor se ba-
statiuni balneo-cliniaterice . proporlie de 55%. Principalele stint : Plzen (175 .000(, Olomouc fertilă a celui mai mare râu al zează pe porcine (2,1 milioa-
culturi Stint cele cle grău, sfeclă (107 .000), Liberec (1(14 .000) şi Slovaciei, Dunilrea . 'ne), bovine (992,900 vite) si
CLIMA de zahar, tomate, orez, ponunb, Hradec Krâlove (100.000) . celvine (411 .400 or) .
Continentala şi umeda, orz, şi hamei . Cehia exporta CLIMA
cu veri scurte şi ierni friguroase . lactate, carne şi peste : crapul
Temperatura medic a lunii iulie
este de 20 °C in zonele de elm-
crescut în heleşteurile din sudul
Cehiei . Vila de vie se cultivl în
TURISM
DuIa caderea comunis-
mului clin 1989 Cehia este vizi-
® Este continentalil şi
umedl, cu ierni reci şi veri
calde . Ploile Stint frecvente
T PRODUCTIA
FORESTIERA
A
Productia de lemn a scazut de
pie, iar in munti 8-11 °C . Tent- Mikulov din regiunea Morva . tatl de 60-80 milioane de turişti primavara si vara, în zonele de la 5,2 milioane m' in 1991 la
peratura inedie a lunii ianuarie străini pe an . Are peste 50 de şes mcdi este de 400 mm . iar 3,9 tnilioane m' în 1993 .
se Situeaza între -1 °C şi -2 °C in PRODUCTIA statiuni balneo-climaterice, printre in zonele tnontane 1000 mm .
zonele de câmpie, şi între -5 °C FORESTIERĂ careKarlovy Vary (Karlsbad) şi larna precipitatiile soot sub TRANSPORTUL
şi -7 °C in munti. În Praga tem- Pldurile furnizează annual 11 Mariânske Lâzne (Marienbad) . forma de zapadil. Cantitatea Chile feate se extind pe
peratura medic anuall in ianu- milioane metri cub de material medie a precipitatnlor este die o lungime cle 3661 km (1408
arie este de -1,5 °C, in iulie 19,4 lemnos. SLOVACIA 49 mm pe an . În Bratislava km electriticati), iar drnmnrilr
°C, rat cantitatea de precipitatii Suprafata: 49 .036 km' temperatura medie a lunii publice formează o retea de
medic anuală este de 483 mm . INDUSTRIA Pozitie geografică: ianuarie este de -7 °C, iar cea 17 .685 km lungime . Transponul
În Cehia se produc între latitudinea norclică 47° 44' a lunii iulie 19,0 °C . se desfa5oara in procent dc

0 MINEREURI
Cărbune şi lignit se
găseşte în regiunile Most,
anual 7,96 milioane tone de
otel . Alto ramuri importante
stint : industria cimentului,
si 49 ° 37' şi longitttdinea estich
16' 50' si 23° 34' .
Po u I aP tia : 5 .314 .000locuitori
MINEREURI
Anual se exploatează
73% prin căile feroviare .

TURISM
Chomutov, Kladno, Ostrava şi industria vehiculelor, industria Densitatea populatiei : 281 tone de cărbune bran, 163 El DuPă clderea re €,gimultti
Socolov. Cea mai extinsa zonă chimicil, industria sticlei, încăl- 109 locuitori/km' tone minereuri felOaSe . Si 13 /1 comunist în 1989 turismul a
de extragere carbonifera exte- thmintei precum şi industria Capitala şi ora;ul cel mai milioane tone de lignit . cunoscut o oarecare scadere . În
rioara se ghseşte în Socolov (15 lemnului . Berea ceha este de mare : Bratislava (410 .000) 1993 numărul turiştilor straini a
milioane tone anual). Rezervele faimă monclialh . Limba vorbită : ENERGIA fost de 1 .067 .739 .
de carbune se află in proportie slovaca, maghiaril (11% maghiari) Pe baza planurilor
de 90% in zona Ostrava. Se TRANSPORTUL Produse importate: jumatato clin pioductia de ORA$E
exploateazil de asemenea calcar Lungimea retelei ferovia- titei . gaz metan, produse energie electrich se datoreazil CaPitala de pe maItrl
şi nisip fin, acesta clin urmă re este de 9000 km (din care chimice, maşini, automobile, centralei atomice de k nga Dunării, Bratislava . este port
fiind utilizat pentru fabricarea 2593 km electriticati), jar instrumentc electronice . alimente Mochovce (Molli) . Exista si o fluvial şi centre industrial .
faimoasei sticle de Cehia . şoselelor 55 .557 km . Produse exportate : hidrocentralh pe Dunare, la Alto oraşe importante Suns :
otel, textile, conserve, produse Gabcikovo . Kosice (238 000), 2ilina
s,,
ENERGIA
1! 22°i,, din energia electric)
se produce in centrala atomică
M ORA$E
Capitala, Praga (Praha)
este situată pe maCil râului
chimice, maşini agricole
Moneda natională : coroana
slovacă (1 coroana = 100 halicii)
INDUSTRIA
Sc remarcă prin produc-
(85.000 locuitori), Presov
(90.000 locuitori) şi Nitra
(92 .000 locuitori) .

EUROPA CENTRALĂ