Sunteți pe pagina 1din 23

HUB

L
A
I
BORA
&
TORUL
EMOȚI
ILOR

@Hubi
sLab
www.
hubi
.ro www.
hubi
.ro
Acti
vit
atea1
Hubiaas
cunsd
ife
rit
eemoți
isp
eci
alc
asăî
țip
reg
ăte
asc
ăop
rov
oca
red
ist
rac
ti
vă.
ATENȚI
E:Emoți
il
esunta
scuns
e s
au

Ai
cia
ili
st
acue
moț
ii
lea
scuns
edeHub
i.Po
țis
ăleg
ăse
ști
pet
oat
e?
Act
ivi
tat
ea 2:EMOJIPUZZLE
Cep oat
esă ema idi
strac
ti
vdecâtunp uzzl
e?Hubiți
-apregăti
tunpuzz l
efoar
teamuzant.
De c
upeazăcel
e4 șec upi
esedepuzz
le.Dup ăceait
erminatdedecupat,amest
ecă
binepie
sel
eșiuneșt
eemo ț
iacusmil
ey-ulcores
punzăt
or.Dup ăceaiunitto
atesmil
ey-
uril
ecu
emo ț
iacore
spunzăt
oare,î
mp ar
tepi
eseledepuzzl
efor
ma teîn2c o
loane
: EMOȚIIPOZITIVEși
EMOȚI INEGATIVE. Dacănucunoșt
itoatecuvi
nte
ledinpuzzle,r
oagăuna dul
tsăîț
iexpl
ice
înțe
les
ulaces
tora
.Pentruaceas
tăact
ivitat
eainevoi
edep l
anșele1,
2,3,
și4.

)
Act
ivi
tat
ea 3:SCHIMBA EMOT
,IA
Acumc ăaiî
nvățatcăe
xis
tăemoțiipo
zit
iveșiemoțiinegat
ive,
os ăîț
ispununsecr
et.
Îți
poți
daseamacesimtoameniid
injurult
ăui ndfo a
r t
eatentlacums emodic ătr
ăsăt
uri
lelo
r.
Hubiți-
apreg
ă t
itunjo
csuperamuzantpri
nc arepoțisăî
țidaiseamacums emodică
emoți
ileoa
me ni
lorînf
uncți
edeo c
hii
saug ur
aa ces
tora.Decupeazăș acufeț
el
edecopii
și
benzi
lecuoch
i ș
i g
uriș
isc
himbăe moț
iapersonaje
lordupăinstrucț
iuni
ledema i
jos
.Pentr
u
acea
stăact
ivi
tateaine
voi
edep l
anșel
e5și6 .
Acti
vit
ate
a4
Sp
ione
azășinumă
răe
moț
ii
lel
uiHub
i!
Activi
tat
ea5
Hubiacre
atunalf
abetse
cretpentr
ua-ș
itr
imit
eme s
ajecupri
et
e ni
ilui
!
Desc
if
reaz
ăme s
ajull
uiHubi pe
ntruaaac it
atull
uipre
fer
atdincarte
aMi
cul
Pri
nț,
sc
ris
ădeAntoi
nedeSa i
nt-
Ex up
é r
y!Tuaic
it
itace
ast
ăcarte
?
Act
ivi
tat
ea 6:FL
ORILE MAGICE
Treb
ui esăști
ime r
euc ăe ștideose
b i
tșichiardacăteîntr
ist
ezis
aua izi
leîncarenuîțimergbi
ne,
exi
stănume r
oa semo ti
veî nv iaț
at apentrucaresăi f
eri
ci
t.Tocmaipentrucasănuui ț
i
nic
ioda t
ălucrur i
lefrumo asedinv i
ațata,Hub iț
i-
ap regă
tit2 orimagice:Floa
reaIubir
iiș
i
Floa
reaRe cuno ști
nței!Pr i
nte a
ză2p lanșecuo r
ișiscri
eînmijl
oculuneio ri
:”MĂI UBESC
PENTRUCĂ. ..
”,iarînmi jl
oc ulce
lăil
a l
te”SUNTRECUNOS CĂTORPENTRUCĂ. ..
”.
Scri
epe
pet
aleleo riiiubiri
i8d int r
ec al
ități
letal
ec e
lemai i
mp ort
ante,
iarpep e
talel
eo ri
ire
cunoșt
inț
ei
,
luc
ruriledinvia ț
atac ar etefaccelma ife
rici
t.Col
o r
eazăo r
il
eînculori
letalepref
erat
eși
păst
rea ză
-lesaude cupea ză-leșiapoili
p e
ște-
leundevalavedere
.Os ăteajuteatuncic
ând
eșt
itri
s t
,nua iîncre
de reî ntinesaup urșisi
mp l
ua inevoi
edeuni mpulssăme rgimaidepart
e.
Pentrua c
eastăa ct
ivitatea inevoiedep l
anșanumă rul7.

Act
ivi
tat
ea 7:DETECTIVULEMOT
,IIL
OR
Dacăto
ta i
învăț
atcumstătre
abacue moț
iil
e,Hubiț
i-
apreg
ăti
toser
iedeca
rtonaș
ecuemoți
i
și
2mo duridi
st
ract
iveî
nca r
etepoț
ijucacuaces
tea(
minim2jucă
tor
i).
Pentr
uîncepu
t,
dec
upeazăcar
tonașe
lec
ue moți
iși
apo iî
ncepedi
st
racț
ia.
Pentr
uaceas
tăact
ivi
tat
esel
ect
eaz
ă
di
np l
anșel
e8,
9ș i
10,ca
rtonașe
leî
nva ri
antafe
ti
țăsaubăi

el.

DISTRACȚI ECUEMOȚI I
Cartonașelecuemo ț
iis
eașeazăcuf a
țaînjosînteanc.Perând,e carejuc
ă to
rextrag
ecâteocart
e
dinteancși f
ărăsăseuit
elaea, ș
i-
oa șe
azăpefrunt e
.Jucăto
rul urmă t
o rl
ar ândtre
buiesăî
țiof
ere
indic
iidespreemo ț
iata,
fărăar os
ticuvânt
ul.Dacăî n30dese c
undee moțiataest
eghici
tă,
primeștiunp unct
.Dacănu, e
sterândulurmătoruluijuc
ător.Câ ș
ti
g ăjucă
to r
ulcucel
ema imulte
puncte.
CUMMĂS IMT..
.?
Cartonașelecuemo ț
iis
eașeazăcuf a
țaînjosînteanc.Perând,e carejuc
ă to
rextrag
ecâteocart
e
dinteancși s
puneop ove
stedes
p r
eunmo mentînc ar
eas i
mț i
temo țiadep ecarto
naș,f
ă r
ăar o
sti
nume l
ee mo ț
iei.
Jucăt
ori
itreb
uiesăg hi
ceas
căe mo ț
iadep ecart
e ajucător
ului.Dacăunuldin
jucăt
orig h
iceșt
eemo ț
ia,p
o ve
stit
orulpri
me ș
te2p uncte,
iargh i
cito
rul 1punct.Dacănu,est
e
r â
ndul urmă tor
uluij
ucăt
o r
.Câști
găjucăto
rulcuc el
ema imul t
ep uncte.
Act
ivi
tat
ea 8:
Cumnep
ute
mge
sti
onae
moț
ii
lep
ute
rni
ce:

Daca t
esi
mti:
, At
uncipo
tis
a:

)
-
sup
ăra
t, ,
-
frus
tr
at, -
insp
iri
adâncșis
ănume
ri
î
ngândpânăla5
-
sing
ur,
-s
ăcauț
isol
uți
i
-
spe
ria
t,
-
dez
amă
git
, -s
ăîț
i e
xpri
mi sent
imentel
epr
int
r-
un
des
ensauscri
indînjurnal
ult
ău
-
tri
st
,
-s
ăfacis
ports
a usăieș
ilaopl
imbar
e
-
conf
uz, î
nnatură
-
ruș
ina
t, -săie
iopauzăd
in
-
agi
tat
, ce
eacefac
i
-
obo
sit
, -săce
riaj
uto
rulc
uiv
a
deînc
rede
re
-
îng
rij
ora
t,
-
ciuda
t
)
Act
ivi
tat
ea 9:CASUT
,A EMOT
,IIL
OR
Acumc ăa iînvăț
atsăîțig
esti
onezie
mo ț
iilepute
rnice,
osăî ț
imă r
turise
scunul dins ecre
tele
l
ui Hub i.Hub iî
șinote
azăme reusear
a,peunb ile
țel
,ceama iput
ernicăemo ț
iep eca rea
avut-
oî nz iuarespe
ctiv
ăș i
cândas i
mțit
-o .Șipe
ntrucăpee ll
-aaj
u t
atacestexercițiu,s-
a
gânditsăî ț
i pr
o p
unăș iț
iesăfacia
cel
așilucru.Decupeazăplanș
ac uCăsuțae mo ț
iilor,t
aie
compo nente l
ecăsuț
eiconfo
rmi ndi
cați
il
o rșil
ipeș
te-l
epentruaformaoc ăsuț
ă3 D. Prinfant
a
fo
rma tă ,pune-ți
searabil
ețel
ulcuemoții
. Î
mp re
unăc uunul d
inpărinți
ităi,
s co
a teb i
leț
elel
e
îne cared umi ni
cășidisc
utăcue i
desprecumț i
-aiges
tio
na temoț
iile
!Nuui t
ac ăe ste
norma lsăa vemș ie
mo ți
inegati
veșice
lma i
bineest
esăd is
cutămde s
preel
ec uc ine vaîncare
avemî ncrede r
e.Dacăvrei,f
ăcâteocăsuțaae moți
ilo
rp e
ntrue careme mbrua lfami li
eital
e
șis
tabiliț
i oziîmpreunăîncaresăvăcit
ițiemo ț
ii
lesăpt
ămâ niir
espect
ive.
Pe ntrua ceastă
acti
vitatea inevoi
edep l
anșa11.

Act
ivi
tat
ea 10:TREASURE HUNT
Pent
rua
cestjoc
,osăainevoiecaunuldi
np ăr
inț
iit
ăis
auunfrat
ema imares
ădecupe
ze
șac
ucel
e1 0prov
ocări
pec areosăl
ea s
cundăînca
să,î
ndif
eri
tel
ocuric
areaule
găt
ură
cupr
ovo
careadepebil
et.Poț
i săgăs
eșt
icel
e10prov
ocăr
iși
săleduc
i l
abunsfâr
și
tpetoa
te?
Pent
rua
ceastăact
ivi
tat
ea i
ne voi
edeplanș
a12.

LABORATORULEMOT
,IIL
OR
Dacăaina l
iza
ttoat
ep r
ovoc
ăril
edinlab
o r
ator
ul emoți
il
or,
e s
teti
mpulpent
ruult
ima
pr
ovocar
e.Hubiți
-apreg
ăti
tunjocs
uperamuz antșidi
str
act
ivp ec
arepo
țisăîl
joc
icu
f
amili
atasaucuprie
teni
ităi
.Ainev
o i
edeunz arșidepio
ni,numărulp
ionil
ornec
esa
ri
i
ndegalcunumărulj
ucăto
ri.Dă-
icuzarulși
startdis
tr
acți
ei!

P.
S.Î
np a
chet
uldeact
ivi
tăț
iveigă
siș
iofoa
iedecol
oratpentr
ua dul
ți
,pecareHubi
alăs
at-
opent
ruma mi.
Șimă mic
il
eaunevoi
ederel
axare,nucre
zi?Așacădă-ic
adou
mameital
efo
aiași
las-
osăcolo
rezeî
nti
mpc es
avure
az ăocanădeceais
a udecaf
ea!
Ac
ti
vi
tat
ea2-
pla
nșa1
Ac
ti
vi
tat
ea2-
pla
nșa2
Ac
ti
vi
tat
ea2-
pla
nșa3
Ac
ti
vi
tat
ea2-
pla
nșa4
Ac
ti
vi
tat
ea3-
pla
nșa5
Ac
ti
vi
tat
ea3-
pla
nșa6
Ac
ti
vi
tat
ea6-
pla
nșa7
Ac
ti
vi
tat
ea7-
pla
nșa8
Ac
ti
vi
tat
ea7-
pla
nșa9
Ac
ti
vi
tat
ea7-
pla
nșa1
0
Ac
ti
vi
tat
ea9-
pla
nșa1
1
Ac
ti
vi
tat
ea1
0-p
lanș
a12
Î
țimulțumimcăa icump ăratpachet
uldeactivi
tăți
” LaboratorulEmo ț
ii
lor”.Dacăți
-aplăcutsă
ș
tiic
ăa mma ipregăti
tuns etdeacti
vi
tățidi
strac
tiveîmp r
eunăc uuniepurașcareavrutsăne
j
ucămnuma i
cui deidePa ș
ti!F
ișie
rulva d is
ponibilpesit
e-ulno s
truhtt
p s:
//
hubi.
ro/
ma gaz
in/
înce
pândcuDumi ni
c aFlori
il
or.Teinv
ităms ăneurmă reșt
i peF ac
ebookp epagi
nano ast
ra
@Hub i’
sLabcasăai ul
ti
me l
eno ut
ățidepesit
eșicas ăteinspiric
uno iideideact
ivi
tățiș
i
e
x p
erimentepentruaca s
ă.Înplus,
dacăv r
eisăfacipartedintr-ocomunitatedeoamenipreocupaț
i
deeducați
eșiști
ință
, tei
nvitămsăni t
ea l
ăturipeFa c
ebookîng r
upulMa gicSci
ence
.

Noi,e
chipaHubìsLab ,a
ml ucra
tding re
ulalaco ncep
ereaacest
orac t
ivi
tăț
i ș
iîți
o f
eri
mc uma re
dragaces
tma t
erial
,cur ugăminte
a,cad i
nrespectpentr
ue fo
rtur
ilenoastr
e,sănul ere
dist
ri
b ui
f
ărăsănec e
ripermisiunea.Res
ursel
eno as
treaufo s
tcreatepe
ntruti
ne ,
specia
lp e
ntrualeutili
za
acasăsauîncl
asata, încaz
ul î
ncareeștic
adrud idact
ic.Toat
edrepturi
leasupraaces
tuidocument
suntre
zervat
eHub ìsLab.Nici
op ar
teaa ce
stuido c
ume ntnupoater e
p r
odusă,înnici
oformă ,
f
ărăp e
rmisi
uneas c
risăae c
h i
peiHubìsLab.