Sunteți pe pagina 1din 2

Cod: F PO-03.

04
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia: 4
Revizia: 1
S.C. GIP GRUP S.A.
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 1/ 2

APROBAT,
Director General ,
FIŞA POSTULUI – ROSU DUMITRU
1. Denumirea postului : Alpinist utilitar – Sef echipa
2. Poziţia din statul de funcţiuni
- compartimentul : santier – punct lucru Rovinari cos nr.2 si nr.3
- cerinţe:
- Curs calificare / specializare „ Lucru la inaltime si Alpinist utilitar pe piloni de constructii „ organizat
de firma specializata si atestata M.M.P.S.
- experienta alpinist min.1 an
- capacitate fizica si neuropsihica al lucrului la inaltime
- stare de sanatate si de odihna in momentul inceperii lucrului
- aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii conform legislatiei in vigoare
3.Competenţe :
- desfasurarea de activitati in locuri de munca situate la inaltime utilizand numai procedee tehnice si
echipamentele specifice alpinismului .
4. Relaţii
- ierarhice :
este subordonat : sef punct lucru
- de colaborare :
colaboreaza membrii echipei alpinisti
I. Responsabilitati tehnice si calitatea lucrarilor
- Desfasoara activitati in cadrul santierului la locuri de munca situate la inaltime utilizand numai procedee
tehnice si echipamentele specifice alpinismului .
- Executa si coordoneaza echipa pentru executia lucrarilor de :
a. montare-demontare-mutare platforme fixe
b. reparatii confectii metalice scari si platforme metalice
c. sablare
d. reparatii crapaturi ( desfacere crapaturi, chiuretare, matare), reparatii beton
e. completare elemente de siguranta platbenzi
f. vopsitorii
- Incepe lucrul numai in conditii normale de capacitate fizica si neuropsihica si intr-o stare de sanatate si
odihna foarte buna .
- Incepe lucrul numai cu intructajul de protectia muncii efectuat pentru fiecare tehnologie corelata cu
conditiile concrete in care se aplica tehnologia respectiva, si numai dupa verificarea insusirii prevederilor
tehnice si de protectia muncii pentru toate operatiile pe care le va executa .
- Verifica zilnic echipamentul personalului din echipa
- Raspunde daca personalul din echipa nu poarta echipamentul de protectie
- Are obligatia de a purta echipamentul individual de protectie (EIP) dat in dotare conform Normativului –
cadru de acordare a echipamentului de protectie si echipamentului de lucru elaborat de M.M.P.S.
- Are obligatia de a folosi EIP pe tot timpul lucrului precum si pe itinerariu de intrare si retragere la / de la
locul de munca , sa-l itretina si sa pastreze in bune conditii conform intructiunilor de utilizare ale
echipamentului respectiv .
- Are obligatia purtarii castii de protectie , de a verifica integritatea acesteia, a sistemului de amortizare, a
posibilitatilor de reglare a acestuia si a curelelor de prindere . Are obligatia de a purta centura de siguranta
pe durata lucrului si a itinerariului la si de la locul de munca .
- Impreuna cu seful de punct de lucru va analiza zilnic inainte de inceperea lucrului datele tehnice ale
activitatii ce o va desfasura si a conditiilor climaterice.
- Executa operatiile tehnice incredintate in conditii de maxima securitate a sa cat si a coechipierilor ,
astfel ca oricand in timpul catararii sa aiba cel putin trei puncte de sprijin .
- In cazul in care isi desfasoara activitatea in interiorul cosurilor de fum sau a turnurilor de racire, lucreaza
numai daca acestea nu se afla in functiune sau daca nu sunt gaze de ardere deviate .
- In cazul in care exista alaturat instalatii in functiune va purta permanent masca individuala contra
gazelor .
- In toate actiunile sale va aplica tehnologia de alpinism utilitar conform Normelor specifice de protectia
muncii pentru alpinism utilitar .
- Va executa numai operatiile incredintate de catre seful de punct de lucru conform intructajului tehnic
facut de seful punctului de lucru .
Cod: F PO-03.04
PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia: 4
Revizia: 1
S.C. GIP GRUP S.A.
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Pag. 2/ 2

- Nu va parasi locul de munca decat cu aprobarea sefului de punct de lucru .


- Se va prezenta la program odihnit, imbracat corect, cu echipament de protectie ade cvat ;
- Se interzice prezentarea la lucru in stare de ebrietate sau consumarea bauturilor alcoolice in timpul
programului ;
- Va pastra curatenia la locul de munca ;
- Va evita folosirea improvizatiilor de orice fel
II Responsabilitati SSM- In conformitate cu Legea 319/2006 art.22-23 :
- Trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea sefului ierarhic, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă.
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor,
şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate
şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
III. Mediu
Pentru respectarea masurilor conform sistemului de management de mediu
depoziteaza deseurile pe tipuri, in locurile speciale amenajate indicate de beneficiar

Intocmit,
Resurse Umane ,

A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ

Sef punct de lucru ,


Ing. CIUREA ION ......................................

..........................

SEMNĂTURA

Data ...............................