Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA GENERALA Cod: F PO-03.

04
Ediţia: 3
Revizia: 1
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Data: 01.08.2009
Pag. 1/ 3

APROBAT,
Director General ,
FIŞA POSTULUI - ....................................................................

1. Denumirea postului : SEF SCHIMB


2. Poziţia din statul de funcţiuni
- compartimentul : santier
- cerinţe:Numit in baza unei decizii interne de catre dir.general
- capacitate fizica si neuropsihica
- stare de sanatate si de odihna in momentul inceperii lucrului
- aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii conform legislatiei in vigoare
3.Competenţe : desfasurarea de activitati conform fisei postului – coordonare si suoraveghere
executie lucrari constructii montaj pe schimb
4. Relaţii
- ierarhice : este subordonat sefului de santier
- de colaborare :colaboreaza membrii echipei
5. Responsabilităţi
- Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de productie in deplina securitate si pentru
realizarea integrala a masurilor privind buna functionare, exploatare si intretinere a instalatiilor,
utilajelor si masinilor incredintate, fiind organizatorul si conducatorul nemijlocit al punctului de lucru ;
- Organizeaza fiecare loc de munca , repartizeaza lucrarile pe formatii de lucru sau pe echipe si pe
executanti ;
- Supravegheza executia lucrarilor pe tot timpul programului de lucru ;
-Toata operatiunea de deplasare a platformei mobile interior cos, nu se va face decat sub
supravegherea si indrumarea tehnica a sefului de schimb, astfel ca sa nu existe posibilitatea agatarii
sau blocarii platformei de elementele constructiei sau de cablul de ghidare;
- Raspunde de realizarea lucrarilor repartizate de directorul productie sau directorul de zona ;
- Ia in primire materialele asigurate si repatizate pentru realizarea lucrarilor si raspunde de
aprovizionarea zilnica a echipelor si formatiilor de lucru ;
- Asigura pentru fiecare loc de munca desene, fise tehnologice si alte documentatii tehnice necesare
executarii lucrarilor ;
- Ia masuri pentru evitarea intreruperilor, stagnarilor, timpilor neproductivi ;
- Tine evidenta lucrarilor executate de fiecare echipa si persoana, in vederea stabilirii coeficientului de
randament ;
- Raspunde de incadrarea in normele de consum de materiale, combustibili si energie stabilite
lucrarilor in executie si de gospodarirea judicioasa a tuturor bunurilor pe care le gestioneaza ;
- Ia masuri de remediere a defectiunilor constatate de organele superioare sau de inspectoratele
teritoriale de protectia muncii si organele de pompieri ;
- Participa direct la realizarea unui anumit volum de lucrari prin executarea unor operatii complexe si
cu grad de dificultate, care necesita inalta calificare si experienta, asigurandu-se prin aceasta
folosirea intregii capacitati de munca a formatiei de lucru pe care o conduce ;
- Ia masuri pentru conservarea calitatii materialelor in timpul manipularii si depozitarii lor la punctul de
lucru ;
-Asigura exploatarea, intretinerea si repararea uneltelor si utilajelor, precum si aparatura de masura si
control pentru folosirea intregii capacitati de munca a personalului de executie, a lucarilor, precum si a
instructiunilor privind exploatarea si intretinerea uneltelor de productie ;
- Ia masuri ca pornirea instalatiilor, masinilor, utilajelor etc. sa se faca de persoane calificate si
autorizate pentru meseria respectiva; pastreaza la locul de munca scheme ale instalatiilor electrice
precum si rezultatul masuratorilor, prizelor de pamant si a rezistentelor de izolatie ;
- Va asigura ca manevrarea platformei sa fie facuta numai de personal instruit (cu varsta peste 18 ani,
care au adeverinta medicala “apt pentru manevrare platforme”, sunt instruiti teoretic si practic in baza
unui curs intern)
PROCEDURA GENERALA Cod: F PO-03.04
Ediţia: 3
Revizia: 1
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Data: 01.08.2009
Pag. 2/ 3

- Ia masuri pentru insusirea de catre toti membrii formatiei de lucru a reglementarilor privind ordinea si
disciplina tehnologica si de munca, a prescriptiilor de exploatare si intretinere a instalatiilor, utilajelor
si masinilor precum si regulilor de manipulare si transport si depozitare a materialelor ;
- Raspunde de indeplinirea sarcinilor de munca pe fiecare muncitor si pe intreaga formatie si de
raportarea operativa catre seful ierarhic superior a stadiului realizarii programului de productie ;
- raspunde de asigurarea calitatii produselor sau lucrarilor executate in cadrul formatiei sale de lucru
in care scop are urmatoarele obligatii principale :
a) sa organizeze locurile de munca si procesele de productie si sa creeze conditiile necesare pentru
executarea lucrarilor ;
b) sa controleze calitatea lucrarilor in toate etapele de executie inclusiv la predarea si primirea
lucrarilor ;
c) sa controleze calitatea lucrarilor executate de echipa care se suced la punctul de lucru de care
raspunde ;
d) sa indrume si sa controleze activitatea sefilor de echipa si a muncitorilor pentru respectarea
riguroasa a proiectelor, caietelor de sarcini prescriptiilor si fiselor tehnologice specifice fiecarei
lucrari ;
e) sa efectueze receptia pe faze a lucrarilor executate la punctul de lucru de care raspunde
f) sa organizeze dezbateri in cadrul colectivului de munca a cazurilor de incalcare a normelor de
calitate si a masurilor pentru evitarea acestora, stabileste vinovatii pentru executarea lucrarilor
necorespunzatoare, costul lucrarilor de remediere suportandu-se de acea formatie de lucru
- In scopul intaririi disciplinei si ordinii la locul de munca , pentru evitarea si eliminarea unor abateri de
la regulamentul de ordine interioara, va aplica personalului subordonat penalitati de la 5-15%
- Pentru abateri mai grave propune sefului de santier aplicarea altor sanctiuni conform legii
- Ia masuri pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, anunta imediat superiorul
- Ia masuri pentru asigurarea dispozitivelor de securitatea muncii, a utilizarii echipamentului de
protectia munciisi de lucru, a mijloacelor de protectie prevazute in normativele si normele specifice
fiecarui loc de munca, in tot timpul programului, urmareste realizarea lucrarilor de protectia muncii si
de prevenire a incendiilor, dotarea locului de munca unde isi desfasoara activitatea cu prescriptii
tehnice, scule si dispozitive de lucru, fise tehnologice, panouri de avertizare si interdictie specifice
activitatii, precum si pastrarea acestora in conditii corespunzatoare
- Ia masuri pentru instruirea muncitorilor in formatiile de lucru si supravegheaza aplicarea cu strictete
a prescriptiilor privind protectia muncii, a regulilor de igiena muncii efectuarea instructajului la locul de
munca al fiecarui nou angajat, transferat sau detasat, a instructajului periodic cat si a verificarii
insusirii acestora de catre membrii formatiei
- Nu incepe o lucrare la instalatii in functiune in probe tehnologice sau de productie, fara program de
lucru si conventie scrisa cu beneficiarul pe linia protectiei muncii , solicitand incheierea unui protocol
de protectia muncii cand sunt zone de suprapuneri
- Asigura exercitarea autocontrolului prin :
a) autocontrolul permanent cu privire la calitatea lucrarilor si respectarea documentatiei tehnico-
economice
b) respectarea consumurilor de materiale, manopera , utilaj, indirecte conform celor din deviz
c) recuperarea deseurilor materiale
d) urmareste indeplinirea sarcinilor de munca pe schimb si raporteaza sefului de santier stadiul
realizarii programului de productie
e) urmareste sarcinile ivite in schimbul anterior si le repartizeaza prin dispozitii verbale sau scrise in
registrul de schimb catre schimbul urmator cu precizarea obiectivului urmarit
f) semneaza documentele intocmite de organele de control, dirigintele de santier si inspectorul
ISCIR in privinta calitatii lucrarilor necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei
g) urmareste incadrarea in regimul de lucru a utilajelor inchiriate si confirmarea foilor acestora
h) Ia masuri de respectare a dispozitiilor decretului 400/1981
II. In conformitate cu Legea 319/2006 art.22-23 :
- Trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea sefului ierarhic, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
PROCEDURA GENERALA Cod: F PO-03.04
Ediţia: 3
Revizia: 1
RESURSE UMANE - INSTRUIRE Data: 01.08.2009
Pag. 3/ 3

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile
sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
III. Mediu
Pentru respectarea masurilor conform sistemului de management de mediu
- depoziteaza deseurile pe tipuri, in locurile speciale amenajate.

Intocmit,
Resurse umane,
Ing.Mustatea Dorina
DATA: A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
......................................

SEMNĂTURA

.......................................