Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ-ECONOMICĂ
DISCIPLINA: FINANȚE

Structura activului întreprinderii


Biofarm S.A.

Conducător științific
Drd, Cărăuşu Dumitru Nicuşor

Student
Secară Manuela
Grupa nr. IE22

IAȘI 2019
CUPRINS

I.Prezentarea generală a firmei Biofarm S.A...................................................................................3


1.1.Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii.......................................................3
1.2. Piaţa şi concurenţa................................................................................................................5
II. Structura activului bilanțier a Biofarm SA în perioada 2016-2018............................................6
2.1. Descrierea principalelor grupuri de active ale Biofarm SA în perioada 2016-2018............6
2.2 Evoluții în structura activului la Biofarm SA în perioada 2016-2018.................................11
III. Structura activelor imobilizare și a factorilor de înfluență pentru Biofarm SA......................12
3.1 Structura activelor imobilizate la Biofarm SA în perioada 2016-2018..............................12
3.2. Analiza evoluţiei structurii activelor imobilizate şi a principalilor factori de influenţă la
Biofarm SA în perioada 2016-2018...........................................................................................17
IV. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență la Biofarm SA pentru
exercițiile financiare 2016-2018....................................................................................................18
4.1. Structura activelor circulante la Biofarm SA în perioada 2016-2018................................18
4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de influență la
Biofarm SA pentru exercițiile financiare 2016-2018................................................................23
V. Concluzii...................................................................................................................................24
VI. Bibliografie..............................................................................................................................26

2
I.Prezentarea generală a firmei Biofarm S.A.

Capitolul I al acestui proiect va conţine noţiuni în legătură cu


compania despre care vor fi analizate cele mai importante surse de finanţare pentru
ultimele trei exerciţii financiare.

1.1.Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii

S.A. Biofarm a fost înfiinţată în 1921 şi de atunci lucrează alături de


specialiştii din România în vederea obţinerii de Figura 1.1.1. Extinderea
Biofarm în lume
medicamente eficiente pentru sănătatea oamenilor.
Aceasta se află de mulţi ani în topul primilor 10
producători de medicamente pe piaţa farmaceutică
românească şi deţine peste 200 de produse care
acoperă 65 de domenii terapeutice. Deoarece deţine o
poziţie stabilă pe piaţa din România, Biofarm are în
vedere extinderea pe plan internaţional, fiind astăzi
prezentă în 12 ţări.

Sursa shorturl.at/jqsUX

A. Obiectul de activitate

Biofarm se ocupă cu producerea şi comercializarea de siropuri şi soluţii,


fiind de asemenea singurul producător de capsule gelatinoase moi şi unul dintre
principalii producători de tablete. Societatea deţine un portofoliu de 80 de mărci, o
parte din acestea fiind specific româneşti, precum Triferment, Colebil, Bixtonim,
Anghroil şi Cavit. Totuşi, cea mai mare parte a veniturilor companiei se datorează
suplimentelor nutritive şi produselor over-the-couter – OTC (care se eliberează fără
prescripţie medicală).

Misiunea societăţii este aceea de a îmbunătăţi sănătatea oamenilor şi de a le


oferi acestora produse de calitate superioară la preţuri rezonabile. De asemenea

3
valorile ce o ghidează sunt bazate pe respectul pentru oameni, performanţă, şi nu în
ultimul rând orientarea către client.

B. Structură Acţionariat

Biofarm este constituită ca o societate pe acțiuni iar acțiunile acesteia au


fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de baza, începând cu data de
19.11.1996. Conform hotărârii reprezentanților AGA din data de 24 martie a anului
2005, s-a hotărât listarea societătii la categoria I a Bursei de Valori București,
simbolul acesteia fiind “BIO”. Din data de 5 ianuarie 2015 acțiunile societatii fac
parte din Categoria Premium. În acest context mai putem menționa că societatea
posedă un capital subscris vărsat de 98.537.535,00 lei așadar 985.375.350 de
acțiuni dematerializate, fiecare dintre ele în valoare de 0,1 lei.

Structura acționariatului Figure


1
S.I.F. MUNTENIA S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. S.I.F. MOLDOVA
Persoane fizice Persoane juridice

2%
10%

14%

51%

23%

Structură acționariat a BIOFARM S.A.

Sursă: Prelucrare proprie de pe Bursa de Valori București

Din graficul de mai sus se poate observa că S.I.F Muntenia deține


majoritatea acțiunilor cu o pondere de aproximativ 51%, urmată de S.I.F Banat-
4
Crișana cu 23% și S.I.F. Moldova care posedă 14% dintre acțiuni. În cele din urmă
există si persoane fizice și juridice care dețin o pondere totală de 12%.

1.2. Piaţa şi concurenţa


Având o experiență de peste 96 de ani în domeniul farmaceutic, Biofarm
este unul dintre primii producători din România de suplimente alimentare și
medicamente. Acestă companie investește permanent în campanii de marketing,
media și comerciale cu scopul de a crește faima societății și a produselor sale, dar și
pentru a susține medicii în identificarea celor mai bune soluții pentru nevoile
pacienților. De-a lungul anilor Biofarm a încercat să se diferențieze atât de
concurența națională cât și de societățile multinaționale prin îmbunătățirea continuă
a portofoliului de produse, cum ar fi creșterea gamelor de produse deja existente,
rebranding, sau mărirea consumului pentru spray-uri, comprimate și capsule
gelatinoase noi.

În ultimul timp a sporit interesul populației pentru întreținerea sănătății și


pentru prevenție iar din acest motiv Biofarm a inclus în portofoliul său și produse
destinate întreținerii calității vieții.

În ceea ce privește vânzările, față de anul 2017, în 2018 acestea au crescut


cu 7.83% , mai mult decât creșterea medie a celorlalte instituții farmaceutice
românești, stabilizându-și cota de piața la aproximativ 3.5% din unitățile v ândute.
Astfel, veniturile realizate din vânzări in anul 2018 au fost de 184.236.168 lei în
creștere cu 8% față de anul precedent.

Cea mai mare parte a vânzărilor produselor Biofarm are loc în segmentul
retail, acesta reprezentând 99% din vânzările integrale, atât în ceea ce privește
volumul cât și valoarea. Mai mult decât atât, ponderea vânzărilor la export a fost de
2.16% din totalul vânzărilor nete, produsele companiei fiind astfel exportate în 13
țări cum ar fi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Irak sau Cehia.

Societatea Biofarm SA are stabilite contracte de vanzare anuale cu


comercianți importanți de pe piata farmaceutica, iar în 2018, 6 dintre aceștia au
realizat cea mai mare parte a vânzărilor efectuate.

5
În legatură cu concurența putem menționa producători precum Terapia,
Antibiotice, Zentiva sau Sandoz, care, împreună cu Biofarm, conform unei analize a
Ziarului Financiar, au fost cei mai mari 5 producători de medicamente de pe piața
locală, având împreuna o cifră de afaceri de aproximativ două miliarde de lei.

II. Structura activului bilanțier a Biofarm SA în perioada 2016-2018


În acest capitol se vor prezenta principalele categorii de active ale
companiei Biofarm SA pentru ultimele trei exerciții financiare.

2.1. Descrierea principalelor grupuri de active ale Biofarm SA în perioada


2016-2018
Societatea analizată prezintă în bilanțurile sale de-a lungul perioadei 2016-
2018 următoarele categorii de active:

ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
Sursă: Prelucrare proprie

Un activ este definit ca o resursă controlată de către societate care s-a


dobândit în urma unui câștig economic și de la care se prevede să genereze alte
venituri economice sub forma unor intrări în numerar sau reduceri ale ieșirilor în
numerar.

Activele imobilizate reprezintă acele bunuri care sunt întrebuințate în cadrul


unei întreprinderi pentru o perioadă mai mare de un an, nu se epuizează de la prima
lor utilizare și participă la mai multe cicluri de exploatare. Mai mult decât atât,
acestea rămân constant la forma lor inițială, nu servesc drept obiect de vânzare
terților, iar de-a lungul utilizării lor își reflectă propria valoare asupra bunurilor și
serviciilor la realizarea cărora contribuie de-a lungul desfășurării exercițiului
financiar.

6
Imobilizări Brevete
Fond comercial
necorporale Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizări Mijloace de transport


Terenuri
corporale Construcții

Imobilizări Creanțe imobilizate


Interese de participare
financiare Acțiuni deținute la filiale

În funcție de conținutul acestora, activele imobilizate pot fi:

Sursă: Prelucrare proprie

Imobilizările necorporale sunt active care nu au o consistență fizică, sunt


identificate și controlate de către entitate, iau parte la procesul de producție și pot fi
închiriate terților pentru scopuri administrative. Pe lângă cele menționate, acestea
pot include și concesiuni, mărci, licențe, cheltuieli de cercetare.

Imobilizările corporale sunt active fixe tangibile care participă la mai multe
cicluri de exploatare, dețin o valoare mai mare decât cea pe care o prevede legea și
cuprind instalații, utilaje, mobilier sau avansuri.

Imobilizările financiare se referă la acele sume investite de către societate


pe termen lung în capitalul altor firme și de la care se așteaptă să genereze venituri
financiare precum dobânzi sau dividende.

7
Un bun poate fi apreciat ca un activ circulant dacă se află sau va fi intra în
posesia entității pentru a fi tranzacționat sau întrebuințat în cadrul unui singur ciclu
de exploatare.

Acestea cuprind:

STOCURI
CREANȚE
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
Sursă: Prelucrare
proprie

Stocurile constituie acele lucrări, materiale și servicii care urmează a fi


consumate la prima lor utilizare, să fie vândute ca mărfuri sau ca produse în urma
unor prelucrări.

Creanțele reprezintă drepturi ale întreprinderii de a încasa bani din partea


altor persoane fizice sau juridice la o scadență stabilită în condițiile contractului.

Casa constituie disponibilitățile bănești în numerar iar conturile la bănci


reflectă disponibilitățile în lei sau în valută, valorile de încasat, creditele bancare pe
termen scurt și cecurile firmei.

Investițiile pe termen scurt sunt hârtii de valoare ce au fost cumpărate cu


scopuri comerciale, și în urma vânzării acestora se urmărește un câștig mai mare
față de prețul de cumpărare.

8
Principalele categorii de active utilizate pe durata ciclului de investiții și de
exploatare sunt redate în tabel.

2015 2016 2017 2018


Denumire (mil. de lei) (mil. de lei) (mil. de lei) (mil. de lei)

Active 90.049.040 41.72% 103.471.184 43.51% 116.752.160 45.07% 127.640.700 45.40%


imobilizate

Active 125.788.592 58.27% 134.322.655 56.48% 142.237.239 54.92% 153.489.712 54.59%


circulante

TOTAL 215.837.632 237.793.839 258.989.399 281.130.412

Tabel nr.2.1.1. Structura principalele active deținute de Biofarm SA în perioada 2016-2018

Sursă: Prelucrare după Rezultatele financiare anuale ale Biofarm SA existent pe


http://www.bvb.ro

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, societatea Biofarm


dispune atât de active imobilizate cât și de active circulante. Valoarea activelor
circulante se menține constant cu puțin superioară față de cea a activelor
imobilizate, acest aspect observându-se la nivelul ponderilor deținute de fiecare
categorie raportat la total. Ponderea activelor imobilizate variază între 41% și 46%
iar cea a activelor circulante fiind cuprinsă între 54% și 58%.

Acest aspect se datorează obiectului de activitate al societății, care


prezintă o mai mare nevoie de bunuri precum mărfuri, materii prime sau ambalaje
față de terenuri, utilaje sau construcții.

9
Tabel nr. 2.1.2. Activele societății Biofarm SA transpuse în mărimi absolute și relative pentru
perioada 2016-2018

Denumire Modificări absolute Modificări relative

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Active 13.422.144 13.280.976 10.888.54 14.90% 12.83% 9.32%


imoblizate 0
Active 8.534.063 7.914.584 11.252.47 6.78% 5.89% 7.91%
circulante 3
Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.2.1.1.

În tabelul de mai sus au fost calculate modificările în mărime absolută și


relativă ale principalelor categorii de active ale societății. Așadar, se constată o
creștere relativ constantă a activelor imobilizate, și după cum reiese din tabel
aceasta atinge un punct de maxim în anul 2016 când valoarea bunurilor a crescut cu
13.422.144 mil. de lei față de perioada anterioară, și un punct de minim în anul
2018 atunci când creșterea valorii inregistrată a fost cu 3.51% mai mic ă față de
intervalul precedent.

În ceea ce privește activele circulante, și în cazul acestora se constată o


sporire a valorii pe întreaga perioadă analizată, exceptând anul 2016 în care ritmul
creșterii a fost mai lent, valoarea activelor circulante fiind cu aproximativ 620.000
mii de lei mai mică față de perioada anterioară. În ultimul an supus analizei, care
este de asemenea și cel în care creșterea de valoare este cea mai ridicată, observăm
o îndreptare care se concretizează într-o sporire de aproximativ 2% față de anul
antecedent.

10
2.2 Evoluții în structura activului la Biofarm SA în perioada 2016-2018
În această secțiune se vor analiza pe baza graficelor creșterile și reducerile
în cadrul activelor prezente în situațiile întreprinderii examinate în perioada 2016-
2018. Totodată vom individualiza principalii factori care s-au aflat la baza acestor
modificări, dar și modul în care aceștia influențează activitatea societății.

Figura nr.2.2.1. Evoluții înregistrate de activele Biofarm SA în perioada 2016-2018

Active imobilizate Active circulante


100%

90%

80%

124769387 133443488 141753376 153002761


70%

60%

50%

40%

30%

90049040 103471184 116752160 127640700


20%

10%

0%
2015 2016 2017 2018

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr. 2.1.1.

După cum se poate observa în graficul de mai sus atât valoarea activelor
imobilizate cât și a celor circulante sporește de la un an la altul în mod uniform,
verificându-se astfel o evoluție constant pozitivă pe parcursul exercițiilor financiare
examinate.

Putem preciza că creșterea de valoare ale activelor imobilizate se datorează


intrărilor în entitate a unor imobilizări corporale precum utilaje sau mașini, cât și a
unor reevaluări pozitive de terenuri și construcții. În ceea ce privește activele

11
circulante, valoarea acestora a sporit datorită achiziției de materii prime și a
creșterii creanțelor comerciale,

De asemenea, pe baza datelor deținute și tendința perioadei analizate, putem


anticipa o creștere a celor două categorii de active care în următorii 3 ani de
aproximativ 30.000.000 de lei.

III. Structura activelor imobilizare și a factorilor de înfluență


pentru Biofarm SA

În acest capitol vor fi identificate principalele categorii de active


imobilizate deținute de Biofarm SA în decursul exercițiilor financiare 2016-2018.

3.1 Structura activelor imobilizate la Biofarm SA în perioada 2016-2018

În perioada 2016-2018 societatea deținea în bilanț următoarele grupuri


de active imobilizate:

Tabelul nr.3.1.1. Structura activelor imobilizate la Biofarm SA în perioada 2016-2018

Denumire 2015 2016 2017 2018


Imobilizari 625.666 530.901 1.146.028 1.357.444
necorporale
Imobilizari 89.415.297 102.932.204 115.598.055 126.276.161
corporale
Imobilizari 8.077 8.077 8.077 7.095
financiare
Total active 90.049.040 103.471.182 116.752.160 127.640.700
imobilizate
Sursă: Prelucrare după Rezultatele financiare anuale ale Biofarm SA existent pe
http://www.bvb.ro

În tabelul de mai sus putem observa o creștere generalizată a fiecărui grup


de active imobilizate, cu excepția imobilizărilor financiare care, pe lângă faptul că
prezintă valoarea cea mai redusă față de celelalte categorii, iar în perioada 2015-

12
2017 rămân nemodificate, în ultimul an analizat se reduc cu aproape 1000 de lei în
urma scăderii cu această valoare a împrumuturilor.

Tabel nr.3.1.2. Activile imobilizate Biofarm SA transpuse în mărimi absolute și relative pentru
perioada 2016-2018

Denumire Modificări absolute Modificări relative

- 115.86
-94.765 211.416 18.44%
Imobilizari necorporale 615.127 15.14% %

12.665.851 10.678.106 15.11% 12.30% 9.23%


Imobilizari corporale 13.516.907

0 0 -982
Imobilizari finaciare 0 0 -12.15%

Sursă: Prelucrare după tabelul nr. 3.1.1.

Din tabelul de mai sus de observă că valoarea imobilizărilor necorporale


crește de la un an la altul, cu excepția anului 2016 în care acestea înregistrează o
scădere de aproximativ 95.000 mii de lei datorită scoaterea din gestiune a unor
licențe sau mărci comerciale. Această scădere este urmată de o creștere
considerabilă de 615.127 mii de lei datorată achiziției de concesiuni, brevete și
drepturi comerciale.

În ceea ce privește imobilizările corporale acestea prezintă o tendință de


creștere constantă cu un ritm din ce în ce mai lent pe durata anilor analizați.

13
Figura nr.3.1.1 Structura imobilizărilor necorporale pentru perioada 2016-2018

Imobilizari necorporale
2016 2017 2018

17%

45%

38%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.3.1.1

Din figura de mai sus putem remarca faptul că imobilizările corporale


urmează o evoluție crescătoare și una foarte dinamică de-a lungul perioadei
analizate, pornind de la o pondere de 17% în anul 2016 și ajungând ca în anul 2018
să înregistreze cea mai ridicată pondere de 45% . Această creștere are drept cauză
achiziția de către entitate a unor mărci comerciale și brevete, dar și de programe
informatice personalizate ce au ca scop gestiunea stocurilor.

14
Figura nr. 3.1.2. Structura imobilizărilor corporale la Biofarm SA

Imobilizari corporale
2016 2017 2018

30%
37%

34%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.3.1.1

În cazul imobilizărilor corporale ale Biofarm SA, se observă cum acestea


prezintă o majorare relativ constantă în decursul anilor analizați și o sporire de 7%
în anul 2018 față de anul 2016 datorată în cea mai mare parte sporirii valorii
imobilizărilor corporale în curs de execuție și procurării de noi utilaje pentru
fabricarea medicamentelor.

15
Figura nr. 3.1.2. Structura imobilizărilor financiare la Biofarm SA

Imobilizari fi nanciare
2016 2017 2018

31%
35%

35%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.3.1.1

Evoluția imobilizărilor financiare este una decrescătoare cu precizarea


faptului că în exercițiile financiare 2016, respectiv 2017 se poate observa aceiași
pondere de 35%. Reducerea valorii înregistrate este datorată preponderent scăderii
împrumuturilor.

16
3.2. Analiza evoluţiei structurii activelor imobilizate şi a principalilor factori
de influenţă la Biofarm SA în perioada 2016-2018

În cadrul acestui capitol va fi eviden țiată evoluția activelor imobilizate


deținute de societatea Biofarm SA în decursul ultimelor trei exerciții financiare.

Aceste modificări vor fi prezentate prin realizarea unei diagrame de tip


100% stacked-columns pentru cei trei ani examinați, cât și pentru cele trei categorii
ale activelor imobilizate.

Figura nr.3.2.1. Evoluția înregistrată de activele imobilizate în perioada 2016-2018 pentru


Biofarm SA

7095
126276161
1357444

8077
115598055

1146028

8077
102932204
530901

Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare

2016 2017 2018

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.3.1.1

Din figura de mai sus se poate observa că toate categoriile de active


imobilizate tind să crescă de-a lungul anilor analizați mai puțin cea a imobilizărilor
financiare. De asemenea acestea prezintă valoarea cea mai redusă deoarece
societatea nu deține acțiuni la alte entități iar ponderea împrumuturilor, care de
asemenea reprezintă unica clasă din imobilizările financiare, este una relativ mică.
În ceea ce privește celelelate două grupuri de imobilizări, acestea evoluează datorită
extinderii întreprinderii care va necesita de noi utilaje și aparatură pentru obținerea
de noi produse medicinale.
17
IV. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență
la Biofarm SA pentru exercițiile financiare 2016-2018

În cadrul acestui capitol vom exemplifica componentele activelor


circulante aflate în patrimoniul societății analizate în perioada 2016-2018

4.1. Structura activelor circulante la Biofarm SA în perioada 2016-2018

În patrimoniul societății la finalul fiecărui exercițiu financiar din cele


trei analizate se aflau următoarele valori aferente componentelor activelor
circulante:

Tabelul nr.4.1.1. Strucura activelor circulante la Biofarm SA în perioada 2016-2018

Denumire 2015 2016 2017 2018


Stocuri 20.052.419 19.520.394 19.547.141 19.007.343
Creanțe și cheltuieli 75.400.846 79.142.365 85.168.074 88.809.487
în avans
Casa si conturi la 30.335.327 35.659.896 37.522.024 45.672.882
bănci
Total active 125.788.592 134.322.655 142.237.239 153.489.712
circulante
Sursă: Prelucrare după Rezultatele financiare anuale ale Biofarm SA existent pe
http://www.bvb.ro

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, la categoria de active


circulante, întreprinderea deține în patrimoniul său stocuri, creanțe, împreună cu
casa și conturile la bănci, aceasta neprezentând clasa de investiții pe termen scurt.
Dintre aceste categorii, creanțele comerciale față de clienți alături de cheltuielile în
avans sunt caracterizate de valorile cele mai ridicate, valori care cresc relativ
constant de la o perioadă la alta. Același ritm poate fi observat și la nivelul casei și
conturilor la bănci, ca urmare a dezvoltăriii întreprinderii și a creșterii lichidităților
acesteia. Spre deosebire de aceste două grupuri de active circulante, stocurile
prezintă o tendință de decreștere, excepție făcând doar anul 2017, în care valoarea
acestora prezintă o mică creștere.

18
Modificări absolute Modificări relative
Denumire
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Stocuri -532.025 26.747 -539.798 -2.65% 0.13% -2.76%

Creanțe și 3.741.519 6.025.709 3.641.413 4.96% 7.61% 4.27%


cheltuieli în avans
Casa și conturi la 5.324.569 1.862.128 8.150.858 17.55% 5.22% 21.72%
bănci
Tabelul nr.4.1.2. Valorile absolute și relative ale componentelor activelor circulante la
Biofarm SA

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.4.1.1

Tabelul de mai sus ilustrează dinamica categoriilor de active circulante în


cadrul societății Biofarm.

Datele din tabelul de mai sus ne arată un punct de inflexiune la nivelul


stocurilor care, în urma anului 2016 în care au înregistrat o diminuare a valorii de
532.025 mii de lei față de perioada precedentă, prezintă în anul următor o creștere
relativ nesemnificativă de 0.13% . Această situație reflectă o stagnare a producției
datorată factorilor precum lipsa de specialiști.

Din punct de vedere al creanțelor, acestea urmează un ritm crescător relativ


constant cauzat de comercializarea a ceea ce societatea mai deținea pe stoc realizat
în cicluri de producție precedent.

19
Figura nr. 4.1.1. Structura stocurilor la Biofarm SA

STOCURI
2016 2017 2018

33% 34%

34%

Sursă: Prelucrare după tabelul nr.4.1.1

Graficul de mai sus ne arată că ponderea valorii stocurilor se menține relativ


constantă de la o perioadă la alta, excepție făcând anul 2017 în care aceasta crește
cu 1% ca mai apoi să revină la ponderea de 33%. Această variație se poate datora
încercării întreprinderii de a stimula vânzările achiziționând o cantitate mai mare de
stocuri pentru a produce un volum sporit de medicamente în urma cărora ar fi putut
înregistra venituri superioare. Această tentativă însă nu a dus la rezultatele dorite,
motiv pentru care în anul următor societatea a revenit la valorile inițiale.

20
Figura nr. 4.1.2. Structura creanțelor comerciale la Biofarm SA

creanțe și cheltuieli în avans


2016 2017 2018

31%
35%

34%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.4.1.1

Analizând graficul de mai sus putem observa că ponderea creanțelor crește


de la un an la altul, o diferență relativ semnificativă înregistrându-se în anul 2017
când aceasta sporește cu 3%. Factorii de influență care se află la baza acestei
evoluții pozitive constau în prelungiri a termenelor de încasare stabilite în
contractele cu clienții sau în faptul că întreprinderea a încheiat contracte cu un
număr mai mare de persoane fizice sau juridice deoarece și-a mărit volumul
producției.

21
Figura nr. 4.1.3. Structura casei și conturi la bănci la Biofarm SA

Casa și conturi la bănci


2016 2017 2018

30%
38%

32%

Sursă: Prelucrare proprie după tabelul nr.4.1.1

Graficul de mai sus ne arată evoluția din cadrul casei și conturilor la bănci a
întreprinderii Biofarm de-a lungul celor trei exerciții financiare supuse analizei.
Ponderile corespunzătoare fiecărui an ilustrează o creștere a acestora, în special în
anul 2018 când ajung la 38%, adică înregistrează o majorare de 8% comparativ cu
anul 2016. Această creștere se datorează în primul rând sporirii veniturilor în urma
vânzării unei cantități mai mare de medicamente dar și de mărfuri.

22
4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de
influență la Biofarm SA pentru exercițiile financiare 2016-2018

În acest capitol vom analiza dinamica evoluțiilor ce au avut loc la nivelul


activelor circulante ale întreprinderii Biofarm SA de-a lungul a celor trei exerciții
financiare analizate. Această dinamică va fi realizată prin intermediul unei
diagrame 100% stacked-columns.

Figura nr.4.2.1. Evoluția înregistrată de activele circulante la societatea Biofarm SA în perioada


2016-2018

19007343 88809487 45672882

19547141 85168074 37522024

19520394 79142365 35659896

Stocuri Creanțe și cheltuieli în avans Casa si conturi la bănci

2016 2017 2018

Sursă: prelucrare proprie după tabelul nr.4.1.1

La nivelul acestei diagrame putem observa dinamica dezvoltării celor trei


categorii de active circulante. Se poate constata că cea mai stabilă clasă a fost cea a
stocurilor a căror valoare nu a depășit și nici nu a scăzut sub 19 miliarde de lei,
acest fapt datorându-se unei bune gestionări a acestora. Spre deosebire de această
categorie, clasele creanțelor și a casei și conturilor la bănci au fost mult mai
dinamice, înregistrând creșteri anuale, uneori semnificative, alteori fără o mare
însemnătate. Aceste mișcări se explică prin intermediul extinderii activității
întreprinderii și implicit prin majorarea producției.

23
V. Concluzii

În urma analizei întreprinderii Biofarm SA pentru exercițiile financiare


2016-2018 am putut remarca că aceasta prezintă o mai mare cantitate de active
circulante față de cele imobilizate, obiectul de activitate al societății presupunând
îndeosebi implicarea stocurilor, creanțelor, și a casei și conturilor la bănci. Cea mai
mare pondere din totalul activelor circulante este deținută de creanțe deoarece
termenul de încasare a acestora s-a majorat dar și pentru că întreprinderea a livrat
bunuri unui număr mai mare de clienți urmând să încaseze respectivele creanțe de la
aceștia. În ceea ce privește activele imobilizate, imobilizările corporale sunt cele cu
valoarea cea mai ridicată, din motiv că asociația deține numeroase utilaje
specializate în producerea medicamentelor dar și terenuri. Aceste două categorii au
prezentat pe parcursul celor trei exerciții creșteri mai mult sau mai puțin
semnificative, dar niciodată scăderi, ceea ce demonstrează și explică expansiunea
continuă a acestei întreprinderi farmaceutice care în prezent se află printre primii
cinci cei mai mari producători de medicamente. Această performanță s-a putut
înfăptui datorită unei echipe de marketing și vânzări specializate dar și cu ajutorul
strategiilor de promovare și distribuție.

24
VI. Bibliografie

 Suport curs Finanțe, economic, zi, 2019-2020

 Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura


Didactică și Pedagogică, București, 2004

 Toma, M.; Alexandru,F., Finanțe și gestiune financiară de


întreprindere, Editura Economică, București, 2003

 HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Nicolaie


Hoanță. București C. H. Beck,2011. X, 286 p.; 24 cm. (Oeconomica).

 Cristea, H., Stefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura


CECCAR, București, 2003.

 Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, București 2007

 Onofrei, Mihaela. "Finanțele întreprinderii, Editura Economică."


(2004).

 VINTILĂ, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ed. a 5-a:


București :Editura Didactică și Pedagogică, 2010

 https://www.biofarm.ro/

 http://www.bvb.ro/

25
26
VI. Bibliografie

27
28
29
30
31
32