Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele:………………………………………….

Data:……………………………………………………………
Despărţirea cuvintelor în silabe

Fişă de lucru

1. Completează:
Silaba este ………………….sau ……………………………………………….
care se rostesc ……………............................deschidere a gurii.
Silaba …………………………………….un cuvânt întreg.

2. Desparte în silabe cuvintele din propoziţia:


Martie este prima lună a primăverii.

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
3. Despărţiţi în silabe cuvintele:

bancă – ban – că * şcoală - ………………………………….

elev - ……………………... * soare -………..…………………………

manual - ………………………. * raze - …………………………………..

copaci -…………………………. * rândunele -……………………………….

pui -……………………………… * ghiocei -


………………………………….

Gheorghiţă -………………………… * cărare -…….…………………………..

4. Lăsaţi forma corectă a despărţirii în silabe a cuvintelor:

pisica săpunul maşina


pi – si-ca săp –u - nul ma - şin - a
p- isi - ca să – pu -nul ma – şi - na
pi – sic- a să –pun -ul maş-i-na

chenarul rândunele personaj


che-na-rul rând-u-ne-le pe-rso-naj
chen-a-rul rân-du-ne-le per-son-aj
che-nar-ul râ-ndu –ne-le per-so-naj
4. Formaţi cuvinte noi prin schimbarea primei silabe a cuvântului dat şi apoi le
despărţiţi în silabe:

merge – şter – ge * poate - ……………………………………

pleacă - ………………………… * verde -


……………………………………..

Corina - ………………………… * trimite - …………………………………..

5. Schimbaţi prima literă a cuvântului şi despărţiţi în silabe cuvintele nou


formate:
vină – vi –nă * - ină - …………………….. * -ină -……………………….

mare - ma –re * - are - …………………….* - are - ……………………..

* - are - ……………………. * - are - ……………………..

6. Formează cuvinte din silabele date:

fon; pri; te; mă; le; va; ră; flu; mar; tu; ti, re, e; rân;bar; du; za; ne; le

……………………….. * ……………………..……. *……………….…………

……………………….. * ……………………..……. *……………….…………

7. Cuvintele s-au încurcat. Reconstituie propoziţia. Desparte cuvintele în silabe


şi scrie câte silabe are fiecare cuvânt.

.
vesteşte Rândunica primăvara
.

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………