Sunteți pe pagina 1din 2

ORTOGRAME - RECAPITULARE

1. Completează spaţiile libere cu forma corectă a cuvintelor sa şi s-a:


 Niciodată nu ............ întâ lnit cu acea persoană .
 Locuinţa .............. este chiar în centrul oraşului.
 Geanta ............... deteriorat din cauza umezelii.
 Camera ............ este foarte ordonată .
 În gră dina ............. au înflorit lalelele şi zambilele.
 Trenul accelerat ............. s-a oprit în gară la Braşov.

2. Încercuieşte forma corectă a cuvintelor sau şi s-au folosită în urmă toarele enunţuri:
 A plecat de acasă de trei sau / s-au patru ore.
 Toţi copiii s-au /sau adunat în curtea şcolii.
 S-au / sau gâ ndit să cumpere o minge de baschet.
 Sau /s-au aşezat în bă nci în ordine alfabetică .
 Rezultatele concursului de matematică s-au/sau afişat aseară sau / s-au dimineaţă ?
 .
 S-au / sau dus să vadă un concurs de cultură generală .
 Radu îşi doreşte un şah sau /s-au un calculator.

3. Completează propoziţiile cu forma corectă a cuvintelor ia, i-a, iau şi i-au:

.
Sorin ............. adus un mă r mamei sale.
Dragoş nu ............ spus mamei despre calificativul obţinut.
Nu ştiu ce încă lţă minte să -mi .............. în excursie.
Petru şi Mihai ........................ explicat problema lui Dan.
Eu ............ o pră jitură cu multă frişcă .
Nepoţii ................ adus medicamentele mă tuşii.
Elevul ............... manualul din ghiozdan.

4. Alcă tuieşte enunţuri în care să foloseşti formele: neam, sau, i-au, la, s-au, ne-am.

5. Taie forma greşită a cuvintelor nea şi ne-a folosită în enunţurile urmă toare:
 Nea / ne-a Vasile culege merele rumene din livadă .
 Astă zi doamna învă ţă toarea ne-a /nea dat evaluare la limba româ nă .
 M-am întâ lnit cu nea/ ne-a Ghiţă , prietenul tatei.
 natura cu flori albe sclipitoare.
 Vecinul nea/ ne-a rugat să -l ajută m la culesul strugurilor.
 Câ nd am plecat de la şcoală ne-am întâ lnit cu nea /ne-a Grigore.
 Cornel ne-a /nea amintit că mâ ine mergem la teatru.
6. Citeşte cu atenţie, alege forma corectă şi dă un titlu potrivit poeziei:

………..……………………………………..

Gina, ră ţuşca cea micuţă , - La / L-a furat şireata oare?


A plecat l-a / la piaţă Se-ntreba cu grijă mare
Foarte de dimineaţă . Şi la / l-a baltă se opri,
Pe Boby la / l-a mâ ngâ iat Dar pe loc ea înlemni:
Şi în pă tuţ ea l-a / la lă sat. L-a / La doi paşi, în stufă riş,
- Să nu pleci , puiuţ, la / l-a baltă , Roşioara-i în tufiş.
Că vulpea abia te-aşteaptă . Oare ce s-a întâ mplat?
Câ nd s- a- ntors…bobocul nu-i, Puteţi să vă imaginaţi
Numai coaja oului. Şi apoi să continuaţi!
o Ce crezi că s-a întâ mplat?

7. Completează enunţurile cu ,,într-o/ într-un/ dintr-o/ dintr-un”:


, am avut un vis ciudat. Voi ajunge la tine ................... oră. .................. pădure deasă, a ieşit în fugă
o căprioară. Am aşezat lampadarul ..............colţ al camerei.
Vine miros de fum .................. apartament de la acest etaj. .................. gaură în duşumea a ieşit un
şoricel. Ne- am întâlnit din întâmplare..................... magazin.

8. Completează cu ortogramele potrivite:


Copilul ............ repezit la jucă ria .............
Soarele ............... ascuns după un nor şi îţi va spune singur povestea .............
Carmen .............. cartea de pe masă .
Ionel .............. notă mare la matematică .
Doi copii ................ întâ lnit câ ndva la o ră scruce de drumuri.
Câ te o că prioară ................. câ te un cerb frumos îi ară tau voinicului drumul.
Dimineaţă a gă sit ghiozdanul ................ locul lui
Aurel a ieşit afară şi ................... dezlegat pe Grivei.