Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Protecţia consumatorului şi a mediului

Profesor : Simionescu Gabriela


Clasa : a X a
Unitatea de învaţare: Legislaţia privind protecţia consumatorului
Tema:Norme privind etichetarea şi marcarea produselor.
Etichetarea produselor alimentare
Număr ore: 1 oră
Tipul de lecţie: mixtă
Competente specifice :
- Apara drepturile consumatorilor de produse si servicii
- Respecta cadrul institutional si legislativ privind protectia consumatorului
- Cunoaster normee de etichetare pentru produsele alimentare
Obiective operationale:
Să prezinte cadrul legislativ privind etichetarea alimentelor
Să enumere cerinţele cu privire la înscrisurile de pe eticheta alimentelor prezentate
Să identifice elementele componente ale etichetei unui produs alimentar preferat
Să stabilească rolul informării corecte a consumatorilor în privinţa alimentelor
comercializate de către agenţii economici
Să –şi formeze deprinderi de citire a informaţiilor înscrise pe etichetele alimentelor pe
care le consumă /cumpăra

Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia euristică, observaţia dirijată şi


independentă, discuţii de grup, exerciţiul, joc de rol, explicaţia, expunerea

Mijloace de învăţământ: pentru activitatea individuală –caiet,


pentru activitatea în grup – fişă de lucru, ambalaje de produse alimentare,
calculator, videoproiector, prezentare PP, prezentare film documentar

Evaluare: formativă prin chestionare orală, prin fişă de lucru

Bibliografie: Comerţ-manual pentru clasa a X-a,” Protecţia consumatorului şi a mediului,


autori : Tantica P. Gabriela Simionescu, Gabriela Iordache, Marius Ciurtin, Editura CD
PRESS, Bucuresti, 2010
Organizarea şi desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Doza Activitatea profesorului Activitatea elevilor


re
timp
Organizarea clasei Timp Notarea absenţelor şi pregătirea Se pregătesc pentru lecţie
2 min materialului pentru lecţie

Captarea atentiei Timp Se anunţă titlul şi obiectivele Notează titlul temei în caiete
3 min lecţiei
Norme privind etichetarea şi
marcarea
produselor.Etichetarea
produselor alimentare
Reactualizarea cunoştinţelor Timp Care sunt actele normative Raspund
teoretice necesare pentru 5 min referitoare la comercializarea Fac completari, argumenteaza,
învăţarea care urmează produselor? explica
Care sunt condiţiile prevăzute în
OG nr.97/2001 referitoare la
comercializarea alimentelor ?
Care sunt interdicţiile privitoare
la comercializarea alimentelor ?
Comunicarea noilor Timp O1:Cadrul legislativ privind Enumera condiţiile care trebuie
continuturi: organizarea si 10 etichetarea alimentelor respectate pentru elaborare
dirijarea învatarii min O2:Cerintele cu privire la unei etichete si argumentează
înscrisurile de pe eticheta răspunsurile oferite
alimentelor Răspund întrebărilor adresate
O3: Elementele pe carte trebuie de profesor
sa le cuprinda eticheta Elevii sunt atenti si noteaza
produselor alimentare.
O4:Rolul informării corecte a
consumatorilor

Pregătirea activităţii Timp O5.Împărţirea clasei pe grupe de Elevii îşi stabilesc sarcinile şi
independente 2 min cate 4-6 elevi . rolul în cadrul grupei .
Stabilirea sarcinilor de realizat
in cadrul grupei
Activitatea independentă a Timp Profesorul solicită elevilor să Lucrul pe grupe, utilizarea
elevilor 10 realizeze sarcina de lucru. fişelor de lucru, dialogul cu
min Asigură condiţiile necesare profesorul.
desfăşurării activităţii elevilor. Elevii analizează eticheta şi
notează elementele identificate
Prezentarea elementelor Timp Urmăreşte cu atenţie Fiecare grupă prezintă
identificate de fiecare grupă 8 min prezentările fiecărei grupe şi rezultatele şi face aprecieri la
adresează întrebări eticheta analizată.
Evidenţiază elementele mai
puţin cunoscute de elevi sau
greşelile tipice si oferă explicaţii
suplimentare pentru înlăturarea
lacunelor precum si corectarea
greşelilor

Fixarea cunostintelor, Timp Se urmăreşte un film Sunt atenţi şi urmăresc filmul


elaborarea concluziilor 10 documentar. documentar
min Se realizează prin chestionare Observa si asculta profesorul
orală formativă. Notează tema in caiete
Se poartă discuţii în privinţa
respectării de către agenţii
economici a drepturilor
consumatorilor
Notează fiecare elev care
participa la lecţie
Anunţa tema pentru ora viitoare.