Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAMELE
ŞCOLARE
PENTRU DISCIPLINA

PREGĂTIRE SPORTIVĂ
PRACTICĂ

SPECIALIZAREA: ATLETISM
COMPETENŢE GENERALE

1. Valorificarea la nivel maxim, în competiţii, a potenţialului fizic, tehnic,


tactic, psihologic şi teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică.
2. Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii prin integrarea
cunoştinţelor şi a metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică.
3. Manifestarea calităţilor de organizator, arbitru şi conducător al activităţilor
de instruire şi de concurs/competiţionale a grupelor de iniţiere în disciplina
sportivă în care s-a specializat.
4. Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al
adversarilor.
5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de
reguli, adversari, organizatori, arbitrii şi spectatori.

VALORI ŞI ATITUDINI

 Dorinţa de autoperfecţionare şi perseverenţă în atingerea şi depăşirea obiectivelor de


instruire şi de performanţă prestabilite.
 Manifestarea spiritului competitiv în activităţile de antrenament şi competiţionale.
 Simţul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs.
 Respect faţă de reguli, parteneri, adversari, arbitri, spectatori.
 Manifestarea spiritului de fair-play, atât în activitatea sportivă cât şi în viaţa socială.
 Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii, pentru iniţierea şi menţinerea
relaţiilor inter-umane.
 Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al adversarilor.
 Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim de
activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu
refacerea, timpul ocupat cu cel liber.

2
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

Competenţe specifice şi conţinuturi


C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiţii, a potenţialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi
teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
Indici somato-funcţionali:
 troficitatea musculaturii membrelor inferioare
 tonicitatea musculaturii extensoare
 raport optim între înălţime şi greutate
 elasticitate toracică
 capacitate vitală
 stabilitate articulară
1.1.
Realizarea eforturilor Deprinderi şi priceperi motrice:
generale impuse de  şcoala alergării
antrenamente şi întreceri.  şcoala săriturii
 şcoala aruncării

Calităţi motrice de bază:


 viteza de deplasare, de reacţie, de execuţie
 forţa dinamică segmentară
 rezistenţa la eforturi aerobe
 coordonarea segmentelor faţă de corp şi a corpului în spaţiu şi timp
Indici somato-funcţionali specifici:
 raport optim între înălţime şi greutate
 elasticitate toracică
 troficitatea şi tonicitatea grupelor musculare angajate în alergări,
1.2. sărituri, aruncări
Susţinerea eficientă a
efortului specific solicitărilor Calităţi motrice specifice:
în antrenamente şi întreceri.  viteza de deplasare pe distanţe variate
 forţa explozivă a membrelor inferioare
 rezistenţa la eforturi uniforme moderate
 coordonarea membrelor inferioare şi superioare şi ale corpului cu
acestea
1.3. Procedee tehnice:
Utilizarea adecvată în a) alergări:
întreceri / concursuri a  mecanismul de bază privind tehnica alergării
procedeelor tehnice însuşite.  startul din picioare
 pasul de alergare în tempo moderat
 pasul alergător de accelerare
 pasul alergător lansat de viteză
 mecanismul de bază al alergării de garduri; ritmul de trei paşii între
garduri
 startul de jos şi lansarea de la start
 alergarea de ştafetă
b) sărituri
 mecanismul de bază privind tehnica săriturilor
 săritura în lungime ghemuit

3
 săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
 săritura în înălţime cu păşire
 săritura în înălţime cu răsturnare dorsală (12 – 13 ani)
 elementele principale din şcoala săriturii
c) aruncări:
 mecanismul de bază privind tehnica aruncării
 aruncarea mingii de oină de pe loc
 aruncarea mingii de oină cu elan
 împingerea greutăţii de pe loc (12 – 13 ani)
 aruncarea greutăţii – procedeu la alegere (12 – 13 ani)
Acţiuni tactice:
a) grupa probelor de alergare:
1.4.
 graficul de cursă în serii şi finală
Iniţierea oportună a
 evitarea blocărilor în pluton.
acţiunilor tactice individuale b) grupele probelor de aruncări şi sărituri:
în întreceri.  riscul la primele execuţii
 intrarea raţională în concurs şi renunţarea la anumite încercări
 dorinţa de victorie
1.5.  combativitate
Manifestarea în întreceri a  tenacitate
trăsăturilor psihice  concentrare
dominante, specifice  curaj
atletismului/grupului de  stăpânire de sine
probe atletice.  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
 corectitudine şi modestie

C.G.2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii prin integrarea cunoştinţelor şi a


metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
 program de creştere a masei musculare active
2.1.
 metode/procedee de creştere a troficităţii
Ameliorarea independentă a
 metode / procedee de creştere a tonicităţii
indicilor somato-funcţionali.
 determinarea indicilor morfo-funcţionali
2.2. Metode şi mijloace de dezvoltare:
Creşterea / menţinerea  a forţei maxime, explozive;
nivelului de manifestare a  a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
calităţilor motrice proprii,  a rezistenţei la eforturi aerobe şi mixte
conform recomandărilor  a îndemânării
profesorului/antrenorului.  a mobilităţii şi a supleţei
Procedee tehnice recomandate individual (după caz):
 startul de jos şi lansarea de la start
 pasul de alergare cu accelerare
2.3.
 alergarea de garduri
Exersarea independentă a
 schimbul de ştafetă alternat
exerciţiilor de consolidare a
 săritura în lungime ghemuit
tehnicii, la recomandarea
 săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
profesorului/antrenorului.
 săritura în înălţime cu păşire
 aruncarea mingii de oină de pe loc şi cu elan
 împingerea greutăţii de pe loc

4
C.G.3 - Manifestarea calităţilor de organizator, arbitru şi conducător al activităţilor de instruire şi
competiţionale / de concurs a grupelor de iniţiere în disciplina sportivă în care s-a specializat.
Competenţe specifice Conţinuturi
3.1.
 caracteristicile demonstrării corecte
Manifestarea calităţilor de
 procedee de acordare a ajutorului, asistenţei şi a sprijinului
bun demonstrant.

C.G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


Competenţe specifice Conţinuturi
4.1.
Identificarea factorilor care  factorii care condiţionează performanţa
generează randamentul  cauzele care reduc randamentul
sportiv optim şi a celor care îl  criterii de apreciere a randamentului
diminuează.
4.2.
Analizarea obiectivă a  criterii de analiză
rezultatelor din întreceri.

C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari,
organizatori, arbitrii şi spectatori
Competenţe specifice Conţinuturi
5.1.
Respectarea în întreceri şi  regulament de concurs
concursuri a prevederilor  greşeli frecvente
regulamentare.
5.2.
Manifestarea respectului faţă  comportamentul în concurs
de antrenori, parteneri,  situaţiile critice din concurs
adversari şi arbitri.

5
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI

Competenţe specifice şi conţinuturi


C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiţii, a potenţialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi
teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
Indici somato-funcţionali:
 troficitatea şi tonicitatea grupelor musculare solicitate
 antrenament şi concursuri corespunzător grupei de probe în care se
instruieşte
 capacitatea cardio-vasculară şi respiratorie la eforturi uniforme şi
variate
 mobilitate şi stabilitate articulară

1.1. Deprinderi şi priceperi motrice:


Realizarea eforturilor  şcoala alergării;
generale impuse de  şcoala săriturii;
antrenamente, întreceri şi  şcoala aruncării
concursuri.  echilibru.

Calităţi motrice de bază:


 viteza de reacţie, de deplasare şi de execuţie a unor acte motrice,
singulare şi repetate
 forţa explozivă şi forţa maximă a lanţurilor musculare mari
 rezistenţa la eforturi aerobe şi mixte
 coordonarea complexă a segmentelor faţă de corp şi a corpului în
spaţiu, timp, repere şi de manevrare a obiectelor
Indici somato-funcţionali specifici:
 tonicitatea şi troficitatea lanţurilor musculare solicitate de grupele de
1.2. probe
Susţinerea eficientă a  relaţie optimă între înălţime şi greutate concordantă în grupa de
probe
efortului specific solicitărilor
 indici cardio-vasculari şi respiratorii solicitaţi de grupa de probe
în antrenamente, întreceri şi
concursuri.
Calităţi motrice specifice:
 viteză, forţă, rezistenţă, îndemânare, mobilitate în formele de
manifestare fiecărei grupe de probe şi subformele combinate de
manifestare ale acestora
1.3. Procedee tehnice:
Utilizarea adecvată în a) alergări:
întreceri şi concursuri a  pasul de alergare în tempo moderat
procedeelor tehnice însuşite.  pasul de alergare cu accelerare
 pasul lansat de viteză
 alergarea de garduri (mecanismul de bază)
 schimbul de ştafetă alternat
 startul de jos şi lansarea de la start
b) sărituri:
 şcoala săriturii
 săritura în lungime cu 1 ½ paşi în aer
 săritura în lungime cu 2 ½ paşi în aer (16-17 ani)

6
 săritura în lungime cu răsturnare dorsală
 triplusaltul
 săritura cu prăjina
c) aruncări:
 şcoala aruncării
 efortul final de tip azvârlire, împingere, lansare
 aruncarea greutăţii cu elan
 aruncarea suliţei cu elan
 aruncarea discului cu elan
 aruncarea ciocanului cu elan
1.4. Acţiuni tactice:
Iniţierea oportună a  adaptarea alergării în funcţie de culoar şi turnantă
acţiunilor tactice individuale  respectarea graficului de concurs
în întreceri şi concursuri.  poziţionarea în pluton
1.5.
 dorinţa de victorie
Manifestarea în întreceri şi
 eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
concursuri a trăsăturilor
 curaj
psihice dominante, specifice
 încredere în posibilităţile proprii
probei atletice.

C.G.2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii prin integrarea cunoştinţelor şi a


metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1.
 program de slăbire după caz
Ameliorarea independentă, la
 raţia alimentară
nivel optim, a indicilor
 procedeele de determinare a indicilor morfologici
somato-funcţionali.
2.2. Metode şi mijloace de dezvoltare:
Menţinerea nivelului de  a forţei dinamice şi explozive a segmentelor musculare
manifestare a calităţilor  a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
motrice proprii, conform  a rezistenţei la eforturi aerobe
recomandărilor  a îndemânării
profesorului/antrenorului.  a mobilităţii şi a supleţei
2.3.
Perfecţionarea independentă Procedee tehnice recomandate individual:
a tehnicii de execuţie a  specifice probelor de alergare
procedeelor specifice grupului  specifice probelor de sărituri
de probe în care se  specifice probelor de aruncări
antrenează.

7
C.G.3 - Manifestarea calităţilor de organizator, arbitru şi conducător al activităţilor de instruire şi
competiţionale / de concurs a grupelor de iniţiere în disciplina sportivă în care s-a specializat.
Competenţe specifice Conţinuturi
 caracteristicile demonstrării eficiente
 plasament, procedee de organizare a colectivului pentru
3.1.
exersare, ariante de comandă în conducerea grupei de
Manifestarea calităţilor de
executanţi
bun demonstrant si de
 procedee de acordare a ajutorului, asistenţei şi a sprijinului
organizator al exersării.
 forme de organizare a întrecerilor
 procedee de corectare a greşelilor de execuţie

C.G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


Competenţe specifice Conţinuturi
 factorii care condiţionează performanţa
4.1.
 cauzele care reduc randamentul
Identificarea factorilor care
 criterii de apreciere a randamentului
generează randamentul
 componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire
sportiv optim şi a celor care îl
 caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs
diminuează.
performante
4.2.
Analizarea obiectivă a  criterii de analiză
rezultatelor din întreceri şi  specificul autoanalizei
concursuri.

C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari,
organizatori, arbitrii şi spectatori
Competenţe specifice Conţinuturi
5.1.
 regulament de concurs
Respectarea în întreceri şi
 greşeli de arbitraj
concursuri a prevederilor
 abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
regulamentare.
5.2.
 caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
Manifestarea constantă a
 comportamentul în concurs
respectului faţă de antrenori,
 situaţiile critice din concurs
parteneri, adversari, arbitri şi
 relaţiile cu oficialii concursurilor
spectatori.

8
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ATLETISM
NIVEL VALORIC: PERFORMANŢĂ

Competenţe specifice şi conţinuturi

C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiţii, a potenţialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi
teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
Indici somato-funcţionali:
 masa musculară activă solicitată de probă la efort
 rezistenţa principalelor articulaţii
 capacitatea maximă aerobă şi anaerobă
1.1.
 debit cardiac şi ventilaţie pulmonară
Realizarea eforturilor
generale impuse de
Deprinderi şi priceperi motrice:
antrenamente, întreceri,
 după caz: şcoala alergării, săriturii sau aruncării
concursuri şi competiţii.
Calităţi motrice de bază:
 vteza de execuţie
 forţa absolută, maximă
 rezistenţa la efort aerob, anaerob şi mixt
Indici somato-funcţionali specifici:
1.2.  profilul somatic specific probei
Susţinerea eficientă a  indicii funcţionali care caracterizează proba
efortului specific solicitărilor
Calităţi motrice specifice:
în antrenamente, întreceri,
 viteza, forţa, rezistenţa, îndemânarea, mobilitatea, în formele de
concursuri şi competiţii.
manifestare ale fiecărei probe şi unele forme de manifestare
combinate ale acestora
1.3. Procedee tehnice specifice probei :
Utilizarea optimă în întreceri, a) alergări:
concursuri şi competiţii a  pasul de alergare în tempo moderat
procedeelor tehnice însuşite.  alergarea accelerată în linie dreaptă şi în turnantă
 simţul tempoului
 pasul lansat de viteză
 startul de jos şi lansarea de la start
 alergarea în turnantă
 schimbul de ştafetă
 pasul peste gard
 startul de jos şi alergarea până la primul gard
 alergarea între garduri
 alergarea de la ultimul gard la sosire
b) sărituri:
 pasul lansat de viteză
 alergarea accelerată
 faza de bătaie-desprindere
 ritmul elenului
 zborul şi aterizarea
 ritmul celor trei paşi la triplusalt
 elanul
 forma globală a tehnicii săriturii

9
c) aruncări:
 efortul final
 elanul
 forma globală a aruncării şi a vitezei de execuţie
Acţiuni tactice (în funcţie de probă):
1.4. În funcţie de probă:
Iniţierea oportună a  alergarea, obiectiv de loc sau de timp
acţiunilor tactice individuale  dispunerea în pluton şi declanşarea atacului propriu şi al adversarilor
în întreceri, concursuri şi  graficul optim de cursă
competiţii.  intrarea oportună în concurs şi renunţarea la anumite încercări
 decizia asupra încercărilor riscante
Acţiuni tactice colective:
(pentru probele de alergări de semifond, fond şi obstacole)
1.5. În probele de alergări de semifond, fond şi obstacole:
Declanşarea / finalizarea  ocuparea corzii
acţiunilor tactice colective.  blocarea ieşirii / atacului adversarului
 imprimarea ritmului cursei
 rotaţia la conducerea plutonului
 dorinţa de victorie şi îmbunătăţirea performanţei
 tenacitate
1.6.
 concentrare
Manifestarea în întreceri,
 atenţie distributivă
concursuri şi competiţii a
 iniţiativă
trăsăturilor psihice
 stăpânire de sine
dominante, specifice probei
 colaborare şi întrajutorare
atletice.
 combativitate
 corectitudine şi respect faţă de adversar, arbitrii şi spectatori

C.G.2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii prin integrarea cunoştinţelor şi a


metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică.
Competenţe specifice Conţinuturi
 program de creştere a masei musculare active
 procedee de menţinere a greutăţii corporale optime
2.1.
 metode/procedee de creştere a troficităţii
Menţinerea la nivel optim şi
 metode / procedee de creştere a tonicităţii
ameliorarea independentă a
 alimentaţia specifică zilelor de concurs
indicilor somato-funcţionali.
 procedeele de evaluare a indicilor morfo-funcţionali şi
criteriile de apreciere a acestora
2.2.
Creşterea / menţinerea Metode şi mijloace de dezvoltare:
nivelului de manifestare a  a forţei specifice probei
calităţilor motrice proprii,  a vitezei specifice probei
conform recomandărilor  a rezistenţei la eforturi specifice probei
profesorului/antrenorului sau  a supleţei musculaturii
din proprie iniţiativă.

10
2.3.
Perfecţionarea independentă
a tehnicii probei în care se Componente tehnice recomandate individual:
specializează prin adaptare la  specifice fiecărei probe
particularităţile morfologice,
funcţionale şi motrice personale.

C.G.3 - Manifestarea calităţilor de organizator, arbitru şi conducător al activităţilor de instruire şi


competiţionale / de concurs a grupelor de iniţiere în disciplina sportivă în care s-a specializat.
Competenţe specifice Conţinuturi
 procedee de demonstraţie şi de explicaţie a conţinutului predat
 plasament, procedee de organizare a colectivului pentru
3.1.
exersare, variante de comandă în conducerea grupei de
Manifestarea calităţilor de
executanţi
bun demonstrant, de
 procedee de acordare a ajutorului, asistenţei şi a a sprijinului
organizator şi conducător al
 procedee de corectare a greşelilor de execuţie
exersării.
 forme de organizare a întrecerilor şi concursurilor
 tehnici de arbitraj

G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


Competenţe specifice Conţinuturi
 factorii care condiţionează performanţa
4.1.
 cauzele care reduc randamentul
Determinarea, pe etape, a
 criterii de apreciere a randamentului
factorilor care diminuează
 specificul autocaracterizării şi evaluării randamentului
randamentul sportiv propriu.
 personalizarea echipamentului de concurs
4.2.
Analizarea obiectivă a  criterii de analiză
rezultatelor din competiţii şi  condiţii concrete de concurs care pot creşte sau diminua
raportarea lor la obiectivul de performanţele
performanţă prestabilit.

C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari,
organizatori, arbitrii şi spectatori
Competenţe specifice Conţinuturi
 regulament de concurs specific probei
5.1.
 principalele abateri de la prevederile regulamentare şi
Respectarea în întreceri,
consecinţele acestora
concursuri şi competiţii a
 semnificaţia comenzilor, semnalizărilor arbitrilor şi a
prevederilor regulamentare.
aparaturii electronice
5.2.  caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
Manifestarea constantă a  comportamentul în concurs
respectului faţă de antrenori,  situaţiile critice din concurs
parteneri, adversari, arbitri şi  relaţiile cu oficialii concursului
spectatori.  forme de atragere a susţinerii din partea spectatorilor

11
SUGESTII METODOLOGICE
Realizarea scopului pentru care au fost create structurile de învăţământ sportiv integrat şi
suplimentar, respectiv afirmarea în sportul de performanţă a elevilor cu aptitudini este condiţionată
preponderent de:
- desfăşurarea permanentă a unei activităţi de selecţie a copiilor şi elevilor cu aptitudini prin observare
şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi, punând accent corespunzător modelului de
selecţie specific fiecărei discipline sportive, pe componentele fizico-motrice cu un pregnant caracter de
determinare genetică, cum sunt:
 dimensiunile longitudinale ale corpului;
 conformaţia scheletului;
 indicii de viteză de reacţie şi de execuţie;
 capacităţiile coordinative şi predominanţa unor caractere temperamentale.
- asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecţii continue, având ca termen
obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică şi fiziologică, parametrii
motrici condiţionanţi ai performanţei şi nivelul performanţei obţinute în concurs;
- înţelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea permanentă la stimuli
progresiv crescuţi ca intensitate, complexitate şi volum, cu precădere pe linia factorilor care
condiţionează în cea mai mare măsură capacitatea generală de performanţă;
- asigurarea continuităţii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în învăţământul sportiv
integrat şi suplimentar vacanţele şcolare constituindu-se în prilejuri de intensificare a pregătirii;
- analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării sportivului pe probă
sau post, astfel încât să asigure acestuia posibilităţi maxime de valorificare a potenţialului personal;
- asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel, astfel încât pregătirea să fie
motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii;
- stabilirea conţinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanţă cu evoluţia actuală a acestora pe plan mondial;
- stabilirea unor trasee individuale, de pregătire sportivă cu precădere pentru subiecţii cu caracteristici
atipice vârstei sub aspectul înălţimii, lungimii segmentelor etc, dar deosebit de eficiente pentru
disciplina sportivă respectivă;
- asigurarea progresivă, pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri, a mijloacelor de
susţinere energetică, de recuperare şi de refacere;
- asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcţie de rezultatele cărora să se adapteze
procesul de instruire;
- sprijinirea materială (alimentaţie, echipament performant, distincţii) a elevilor cu performanţe
sportive deosebite.
La clasele cu program sportiv din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, catedrele/profesorii vor
ôôô

stabili pentru fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumentele de evaluare (probele de control) care să
vizeze calităţile motrice dominante în disciplina sportivă respectivă, raportate la probele de selecţie, nivelul
de stăpânire a unor procedee tehnice şi după caz a acţiunilor tactice, cât şi capacitatea globală de
performanţă, astfel încât să poată acorda trei calificative pe semestru în învăţământul primar şi câte patru
note pe semestru în învăţământul gimnazial şi liceal, inclusiv pentru elevii cuprinşi în clasele mozaic.
Proiectarea didactică atât în învăţământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare, poate fi
realizată sub forma eşalonării anuale a unităţilor de învăţare, a planificărilor calendaristice
semestriale şi a proiectării unităţilor de învăţare la grupele de începători şi sub forma planului de
pregătire anual şi a planurilor de pregătire pe etapă la grupele de avansaţi şi de performanţă.

La grupele de performanţă şi înaltă performanţă, în afara documentelor prezentate în alineatul


anterior se recomandă şi elaborarea planului de perspectivă multianual, cât şi a planurilor individuale
de pregătire pentru elevii cu perspective deosebite.

12