Sunteți pe pagina 1din 9

CONCURSUL DE GRANTURI PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI

DESCRIERE GENERALĂ
Programul Novateca
Programul Novateca este finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates în cooperare cu Agenția
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX Moldova.
Programul cu o durată de 5 ani își propune scopul de a oferi acces la resurse informaționale
relevante în bibliotecile publice pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, prin intermediul
serviciilor inovatoare de bibliotecă, a tehnologiilor moderne și cu îndrumarea bibliotecarilor
instruiți. Novateca echipează bibliotecile cu tehnologii informaționale moderne, instruiește
bibliotecarii, creează parteneriate, consolidează rețeaua de bibliotecari profesioniști și dezvoltă
activități cu implicare guvernamentală, pentru a cataliza procesul de modernizare a bibliotecii și
a îmbunătăți oportunitățile social-economice oferite cetățenilor. Adițional asigurării procesului
de selecție și dotare a bibliotecii cu echipament, programul are un rol dublu: de a oferi suport
bibliotecarilor în elaborarea unor servicii creative și stabilirea parteneriatelor în baza
necesităților comunității, precum și crearea oportunităților de dezvoltare profesională și
împărtășire a experienței profesionale pentru bibliotecari.
SCOPUL GRANTURILOR PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI
Programul Novateca lansează concursul Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci pentru a
asigura suportul continuu în dezvoltarea și implementarea serviciilor moderne de bibliotecă în
baza necesităților diverse ale membrilor comunității și consolidarea coordonării și colaborării
între biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale din rețea.
DEFINIREA SERVICIILOR MODERNE DE BIBLIOTECĂ ORIENTATE CĂTRE SATISFACEREA
NECESITĂȚILOR COMUNITĂȚII
Un serviciu modern de bibliotecă orientat către satisfacerea necesităților comunității reprezintă
un sistem de activități prestat de bibliotecă diferitor membri ai comunității într-un mod
sustenabil, la solicitarea acestora sau în baza necesităților acestora specifice. Scopul unui
serviciu modern de bibliotecă este de a atrage noi utilizatori de bibliotecă prin asigurarea
serviciilor originale și creative dezvoltate în baza intereselor și necesităților utilizatorilor.
Serviciile moderne de bibliotecă orientate către satisfacerea necesităților comunității pot fi
prestate în următoarele domenii: activități culturale și recreative, buna guvernare, comunicare,
dezvoltare economică, educație, incluziune digitală și sănătate.
ELIGIBILITATE
Bibliotecile raionale, municipale sau orășenești din Republica Moldova care la momentul actual
sunt incluse în rețeaua Novateca (echipate pînă la data de 31 mai 2016), în cooperare cu alte 6-
8 biblioteci locale din raion sau municipiu, care au deja experiență în implementarea serviciilor
moderne de bibliotecă și care sunt interesate de a dezvolta servicii inovative de bibliotecă
orientate către satisfacerea necesităților membrilor comunității. Serviciul modern de bibliotecă
urmează să fie implementat în parteneriat cu partenerii din comunitate (organizație
nonguvernamentală, partener public sau privat).
FONDUL GRANTURILOR PENTRU REȚELELE DE BIBLIOTECI
Rețeaua de biblioteci poate aplica pentru un singur proiect în sumă de pînă la 90.000 lei.
PROCESUL DE APLICARE
Pentru a aplica, biblioteca urmează să completeze integral formularul de aplicare care poate fi
descărcat de pe următorul link: www.granturi.novateca.md și să remită formularul de aplicare
completat (conform modelului), semnat și ștampilat de către directorul bibliotecii
coordonatoare și șeful Secției Cultură la adresa de e-mail: granturi@novateca.md cu subiectul:
“Concursul Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci”, pînă la data de 4 august 2016.
INFORMAREA APLICANȚILOR
După remiterea formularului de aplicare completat, fiecare aplicant va recepționa un mesaj de
confirmare automat la adresa de e-mail, în care va fi inclus numărul de înregistrare a
formularului de aplicare. În cazul în care nu recepționați acest mesaj de confirmare, Vă rugăm
să ne contactați imediat la numărul de telefon 022 22 29 92 sau la adresa de e-mail
granturi@novateca.md.
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
- Completați toate cîmpurile obligatorii;
- Atunci cînd copiați și inserați texte lungi din alte documente, Vă rugăm să țineți cont că
fiecare spațiu pentru răspunsuri este limitat la un anumit număr de caractere;
- Vă rugăm să Vă asigurați că îndepliniți criteriile de eligibilitate pentru a participa la acest
concurs, în special cele ce țin de contribuția locală;
- Vă rugăm să Vă asigurați că formularul de aplicare remis corespunde cu criteriile de
eligibilitate ale concursului;
- Vă rugăm să păstrați o copie a formularului de aplicare completat în arhiva Dvs.
Formularele de aplicare completate parțial sau formularele de aplicare recepționate după
termenul limită nu vor fi luate în considerație. Bibliotecile participante la concurs pot depune
doar un singur formular de aplicare în numele rețelei de biblioteci aplicante.
TERMENUL LIMITĂ PENTRU REMITEREA FORMULARELOR DE APLICARE
Termenul-limită pentru remiterea aplicațiilor este 4 august, 2016, ora 17:00.
DURATA GRANTULUI ȘI ELIGIBILITATEA
Activitățile propuse în cadrul grantului vor fi implementate în perioada septembrie 2016-
ianuarie 2017. Implementarea proiectului va fi susținută de programul Novateca pe o perioadă
de 5 luni, începînd cu 19 septembrie, 2016.
COSTURI ELIGIBILE
Programul Novateca va transfera fondurile într-un cont bancar deschis separat de către
Secția/Departamentul Cultură pentru a procura bunurile și serviciile solicitate în formularul de
aplicare. Secția/Departamentul Cultură va procura bunurile și serviciile pentru rețeaua
aplicantă: biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale. Toate bunurile și
serviciile solicitate trebuie să corespundă cu obiectivele și activitățile propuse. În cazul în care
bunul/articolul solicitat este unul discutabil, Vă rugăm să ne contactați.
Bunurile și serviciile vor fi achiziționate în baza următoarelor categorii, dar nu se limitează la
acestea:

Categorii Descriere
1 Imprimare, publicare, Materialele pe care planificați să le utilizați în cadrul
materiale promoționale programelor de instruire, pliante (materiale
promoționale despre serviciile de bibliotecă propuse
spre implementare), bannere (bucată mare de pânză
sau de material plastic pe care sunt reprezentate un
desen, imagine sau slogan despre serviciile de
bibliotecă), alte materiale pentru instruire.
2 Rechizite Hîrtie, markere, tablă, flipchart, caiete, ecusoane etc.
3 Componente hardware și Instrumente de învățare și componente software
software pentru livrarea instruirilor și asigurarea de coaching, pe
care le puteți utiliza în cadrul activităților (de exemplu,
software pentru asigurarea suportului în pregătirea
temelor pentru acasă la matematică, chimie, software
și/sau hardware pentru persoane cu deficiențe vizuale
etc.).
1
4 Echipament Camere foto digitale (acestea necesită de a fi justificate
prin activitățile care urmează să fie organizate),
tablete/cărți electronice (este necesar de a justifica
modul în care vor fi utilizate în implementarea
serviciilor moderne de bibliotecă), proiector
multimedia (dispozitiv tehnic compact cu o rezoluție

1
Aplicantul poate solicita anumite articole de echipament, piese de mobilier sau cărți care se înscriu în limita
bugetului stabilit în cadrul concursului Granturilor pentru Rețelele de Biblioteci și care sunt justificate prin
activitățile propuse, precum și prezintă sustenabilitate.
înaltă care proiectează text, imagini, conținut audio și
video și care urmează a fi utilizat în cadrul activităților)
etc.
1
5 Mobilier Mobilier specializat (piese de mobilier personalizate,
funcționale, atractive și versatile care urmează a fi
utilizate în cadrul activităților specifice), mobilier pentru
copii (piese de mobilier create în mod special pentru
copii care sunt colorate, confortabile și rezistente) etc.
6 Taxa pentru serviciile Proiectarea spațiului proiectului (angajarea unui expert
contractate/consultanți în proiectarea spațiului de bibliotecă utilizat în cadrul
proiectului), instruire (angajarea unui formator
profesional) etc.
7 Cheltuieli administrative (nu Serviciile de comunicare (plata pentru operatorul de
depășesc 10% din bugetul telefonie mobilă), chiria sălii de conferințe etc.
proiectului)
8 Cheltuieli de transport (la Rambursarea cheltuielilor de transport pentru
nivel local și național) participanții la activități, călătorii în limitele hotarelor
țării etc.
9 Alte cheltuieli ce țin de Alte bunuri și servicii (rampe pentru persoanele cu
implementarea proiectului dizabilități locomotorii, echipament de fitness,
instrumente etc.).

NOTĂ: Programul Novateca nu va acoperi cheltuielile ce țin de achiziționarea echipamentului


nou care îl va înlocui pe cel donat anterior de către program (de ex., calculatoare, imprimante,
proiectoare).
Următoarele cheltuieli nu vor fi acoperite de către program:
- Salariu;
- Plata conexiunii la internet;
- Servicii de mentenanță și renovare;
- Suport în scop umanitar, caritate sau susținere a partidelor politice;
- Activitate de lobby cu tematică religioasă;
- Împrumuturi;
- Echipament medical;
- Băuturi alcoolice;
- Cheltuieli de călătorie în afara hotarelor tării.
Calcularea și achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor se efectuează cu TVA 0%.
Programul Novateca va transfera fondurile direct către Secția/Departamentul Cultură pentru
procurarea bunurilor și acoperirea cheltuielilor eligibile. Biblioteca
coordonatoare/lider/principală poartă responsabilitatea pentru administrarea grantului atît la
nivel de bibliotecă coordonatoare, cît și la nivel de biblioteci locale incluse în proiect.
Contribuția locală trebuie să constituie minimum 10% din valoarea bunurilor solicitate.
Contribuțiile eligibile includ: contribuții financiare (numerar sau alte resurse financiare oferite
de către APL sau parteneri) și contribuții în natură (consumabile, materiale, servicii/instruiri
livrate de către parteneri, voluntariat etc.). Contribuțiile urmează să fie incluse în activitățile
serviciului de bibliotecă, raportate în perioada implementării serviciului și documentate.
Bunurile oferite de către programul Novateca nu vor fi considerate drept contribuție locală.
Contribuțiile locale includ dar nu se limitează la:

Tehnologii Echipament tehnic si componente software care sunt utilizate în


cadrul proiectului. Nu este necesar ca echipamentul să fie într-o
condiție tehnică excelentă, însă acesta urmează să fie disponibil
pentru a fi utilizat în cadrul acestui proiect și reevaluat pentru a
stabili valoarea curentă de piață. Aici sunt incluse calculatoare,
imprimante, proiectoare, software, surse de alimentare, hardware,
precum și alt tip de echipament care este rezonabil și necesar pentru
derularea proiectului.
Notă: Echipamentul donat de către programul Novateca sau alte
proiecte/programe finanțate de către Statele Unite nu este eligibil.
Suport informațional Pot fi incluse toate cheltuielile nemijlocite ce țin de proiect, printre
și consumabile care suport de curs, materiale informaționale sau consumabile.
pentru livrarea Acestea urmează să fie evaluate conform valorii de piață curente.
instruirilor
Spațiu Doar cantitatea și valoarea spațiului în funcție de utilizarea acestuia
în proiect poate fi inclusă. Prețul spațiului inclus în contribuția locală
va fi unul rezonabil și nu va depăși valoarea curentă de piață la
momentul depunerii formularului de aplicare.
Notă: Nu includeți chiria spațiului care a fost anterior indicată drept
contribuție locală în cadrul programului Novateca sau alte proiecte.
Contribuțiile de timp Contribuțiile voluntare în termeni de timp dedicat și muncă depusă
și muncă depusă pot fi considerate drept contribuție locală în cazul în care serviciile
acestora sunt o parte componentă necesară în cadrul proiectului.
Ratele pentru munca depusă de voluntari urmează a fi apreciate în
conformitate cu ratele stabilite pentru alte tipuri de activitate din
biblioteca aplicantă. În cazul în care în biblioteca aplicantă nu sunt
stabilite ratele pentru competențele necesare respective, ratele vor
fi stabilite în funcție de valoarea pe piața muncii.
Numerar Contribuțiile în numerar pot fi recepționate de la persoane fizice,
autoritățile publice locale, organizații nonguvernamentale, sau alte
agenții de finanțare.
Notă: Serviciile și bunurile achiziționate cu suportul programului Novateca sau alte fonduri din
partea guvernului SUA nu sunt eligibile drept contribuție locală.
EVALUAREA PROIECTULUI
O comisie mixtă care cuprinde reprezentanți ai factorilor de interes din diferite programe va
selecta cele mai bune aplicații care îndeplinesc scopurile și obiectivele Granturilor pentru
Rețelele de Biblioteci în baza criteriilor de evaluare de mai jos. Astfel, în urma evaluării
formularelor de aplicare, comisia va lua decizia de a respinge, recomanda pentru aprobare sau
de a solicita modificări condiționate în modul următor:

 Recomanda pentru aprobare – propunerea va fi înaintată programului Novateca pentru


decizia finală de a iniția semnarea contractului;
 Recomanda pentru aprobare condiționată, în cazul în care comisia vine cu recomandări
de a modifica propunerea, în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor și activităților.
Programul Novateca va informa biblioteca în privința rectificărilor recomandate. Atunci
cînd un consens este atins cu aplicantul în această privință, programul Novateca va
aproba proiectul propus și va iniția procedura de semnare a contractului;
 Recomanda de a respinge propunerea, în cazul în care comisia decide să respingă
propunerea de proiect.
Rezultatele procesului de selecție vor fi publicate pe site-ul www.granturi.novateca.md pînă la
data de 19 septembrie, 2016. Aplicanții care nu vor fi selectați pot remite o solicitare scrisă de
clarificare la adresa de e-mail granturi@novateca.md.
CONDIȚII FORMALE
Propunerile de proiecte nu vor fi evaluate în baza conținutului în următoarele cazuri:
- Formulare de aplicare remise după expirarea termenului limită;
- Formulare de aplicare depuse de către entitățile neeligibile de a participa la acest
concurs;
- Formulare de aplicare care sunt completate parțial;
- Aplicațiile depuse de o entitate care a depășit limita numărului de aplicații care pot fi
depuse de un solicitant;
- Formulare de aplicare care indică perioada de implementare a activităților mai scurtă de
5 luni;
- Formulare de aplicare care indică o contribuție locală mai mică de 10% din bugetul
proiectului;
- Formulare de aplicare care indică cheltuieli administrative care depășesc 10% din
bugetul proiectului.
CRITERII DE EVALUARE – 100 puncte
Fiecare formular de aplicare va fi evaluat conform următoarelor criterii:
 Experiența anterioară a rețelei de biblioteci aplicante în implementarea serviciului
modern de bibliotecă prestat în baza necesităților membrilor comunității (15 puncte);
 Experiența bibliotecii coordonatoare în asigurarea suportului metodologic și
coordonarea rețelei de biblioteci locale (descrierea modului în care suportul
metodologic este asigurat, formele și constatările autoevaluării în privința aspectelor ce
necesită de a fi îmbunătățite) (15 puncte);
 Serviciile moderne de bibliotecă în corelație cu necesitățile reale ale membrilor
comunității propuse spre implementare în cadrul rețelei aplicante (20 puncte);
 Impact considerabil asupra membrilor comunității (beneficiari direcți și indirecți) (25
puncte);
 Propunerea de a consolida procesul de coordonare metodologică și asigurarea
durabilității în cadrul rețelei (15 puncte); și
 O divizare clară a resurselor financiare solicitate de la programul Novateca, categoriile
eligibile și contribuția locală (10 puncte).
DEBURSĂRILE GRANTULUI
Fondurile vor fi alocate în trei tranșe:
- Prima tranșă – 10% din suma totală vor fi alocate după semnarea contractului cu
implementatorul grantului;
- A doua tranșă – 80% din suma totală vor fi alocate în conformitate cu activitățile
planificate și realizate;
- A treia tranșă – 10% vor fi alocate la finalizarea proiectului (după prezentarea tuturor
rapoartelor necesare).
Alocarea tranșelor va fi efectuată conform graficului convenit de plăți, corelat cu îndeplinirea cu
succes a indicatorilor propuși, după prezentarea de către aplicant a documentelor referitoare la
implementarea proiectului, inclusiv documente financiare justificative precum copii ale
facturilor originale, facturi, chitanțe, contracte, dovada plăților.
Toate impozitele, taxele, penalitățile, daunele legale sau alte sume care pot apărea în rezultatul
efectuării plăților sau organizării altor activități reprezintă responsabilitatea bibliotecii
aplicante.

IMPLEMENTAREA GRANTULUI
Activitățile proiectului selectat urmează să fie implementate pe parcursul unei perioade de 5
luni. Programul Novateca solicită implementarea strictă a activităților propuse, atenția
deosebită în raportare conform graficului aprobat și îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor
propuse.
Aranjamentele necesare și procurarea bunurilor vor fi efectuate de către aplicanții selectați pe
parcursul implementării grantului.

MANAGEMENTUL FINANCIAR
Programul Novateca va transfera fondurile într-un cont bancar separat creat de către
Secția/Departamentul Cultură pentru procurarea bunurilor și serviciilor descrise în formularul
de aplicare. Secția/Departamentul Cultură va procura bunurile și serviciile pentru rețeaua
aplicantă: biblioteca coordonatoare/lider/principală și bibliotecile locale.
Beneficiarii grantului urmează să înregistreze toate veniturile și cheltuielile din fondul de grant
separat de alte fonduri. Aceste documente de evidență vor include raportarea exactă, actuală și
completă a veniturilor și cheltuielilor din cadrul proiectului (inclusiv ordinele de cumpărare,
facturi, chitanțe, justificări pentru selecții de furnizor, etc.), pentru a fundamenta toate costurile
suportate în cadrul proiectului.
Registrele contabile, înregistrările contabile, rapoartele financiare privind implementarea
grantului, alte documente justificative precum facturi originale, chitanțe etc. precum si alte
confirmări aferente implementării proiectului vor fi păstrate de către recipientul grantului
pentru o perioadă de cel puțin un an după finalizarea grantului și vor fi prezentate la solicitare.

PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE


Beneficiarii grantului vor prezenta următoarele: raport intermediar și raport final (ambele
includ date privind activitățile organizate și date financiare) conform prevederilor contractuale.
Programul Novateca este autorizat de a monitoriza și evalua proiectul pe parcursul procesului
de implementare, prin următoarele instrumente dar care nu se limitează la acestea:
participarea reprezentanților programului la activitățile organizate și evaluarea indicatorilor de
performanță, precum și efectuarea auditului financiar al proiectului.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Toate detaliile privind derularea grantului pot fi accesate la www.granturi.novateca.md . Dacă
aveți careva întrebări pe parcursul procesului de aplicare, Vă rugăm să le remiteți în scris la
adresa de e-mail: granturi@novateca.md cu subiectul Concursul Granturilor pentru Rețelele de
Biblioteci.