Sunteți pe pagina 1din 33

Academia de Studii Econimice

Proiect Contabilitate Publica

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Proiect la
Contabilitate Publică

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi

Profesor: Student: Tănase Teodor Daniel

Profesor univ. dr. GISBERTO Alberta Georgeta  grupa 637, seria D

2011-2012
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Cuprins

Capitolul 1........................................................................................................3
1.1 Prezentarea generală a instituţiei....................................................................................................3
1.2 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România....................................................................4
1.3 Aspecte organizatorice din cadrul instituţiei...................................................................................4
1.4 Organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi........................................................................7
Capitolul 2........................................................................................................8
Evoluţia bugetului de venituri şi cheltuieli............................................................................................8
Execuţia veniturilor............................................................................................................................8
Execuţia cheltuielilor.......................................................................................................................10
Plăţile nete de casă...........................................................................................................................12
Achiziţiile publice............................................................................................................................12
Capitolul 3......................................................................................................14
Monografie contabilă...........................................................................................................................14
Capitolul 4......................................................................................................26
Situatii finaciare……………………………………………………………………………………………....26
Bibliografie……………………………………………………………………………………………… 33

2
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Capitolul 1
1.1 Prezentarea generală a instituţiei

Aspecte generale

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publica de interes local, cu personalitate
juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului
de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii


populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are sediul în Galaţi, str. Mihai Bravu, nr.42 şi funcţionează în
baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale
statutului Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
şi aplicând politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Viziunea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi consta în îmbunătăţirea stării de sănătate a


populaţiei şi realizarea unui sistem de asigurări de sănătate modern şi eficient, comparabil cu
sistemele de asigurări de sănătate din Uniunea Europeană, pus în slujba asiguratului.

Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi au la bază


următoarele principii :

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

b) solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor;

c) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea


Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu,


conform legii;

e) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

f) confidenţialitatea datelor, în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul.

Programul de guvernare 2009-2012 este elaborat într-un context internaţional caracterizat


printr-o profundă crizǎ financiară şi economică globală. În acest context, Casa de Asigurări de
Sănătate Galaţi îşi propune ca obiective prioritare:

§ realizarea efectivă  a accesului cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază ;


§ monitorizarea creşterii calităţii actului medical ;

3
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

§ îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate.
Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, construind un sistem de asigurări de sănătate
performant, eficient şi transparent urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice :

· să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de


servicii medicale;
· să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate
asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte
penalităţile prevăzute în contract;
· să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de
desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite
drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;
· să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii
clauzelor contractuale;
· să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale
şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
· să asigure confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
· să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în
vigoare;
· să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate,
precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
· să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor
asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.
Principalele direcţii de acţiune pentru rezolvarea obiectivelor sau axat pe: 

îmbunătăţirea continuă a managementului; 

creşterea eficienţei colectării contribuţiei de sănătate la FNUASS; 

îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente;

implementarea sistemului  informatic  unic  integrat al asigurărilor sociale de sănătate; 

informarea şi protecţia asiguraţilor

1.2 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România

Principiile asigurărilor sociale de sănătate

· Obligativitatea
· Solidaritatea socială
· Prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare
· Finanţarea autonomă şi echilibrul financiar

4
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Fondul asigurărilor sociale de sănătate

o Surse de constituire
Ř Contribuţia în părţi egale a persoanelor juridice şi fizice angajatoare
Ř Subvenţii de la bugetul de stat
Ř Alte surse
o Administrarea fondului
Ř Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ř Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate
Destinaţia fondului de asigurări sociale de sãnãtate

Ř Plata serviciilor medicale acordate asiguraţilor


Ř Cheltuieli de administrare şi funcţionare în cota de maximum 3%
Ř Fondul de rezervă constituit la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cota
de 1%

1.3 Aspecte organizatorice din cadrul instituţiei

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are umatoarele organe de conducere :

1. Preşedintele – Director General


2. Consiliul de Administraţie

Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

· colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care
colectarea veniturilor se face de către ANAF;
· administrarea bugetului propriu;
· înregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asiguraţi şi comunicarea către CNAS;
· elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a
bugetului anual ;
· elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, a execuţiei bugetare şi a planului de
activitate pentru anul următor;
· utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea
creanţelor restante;
· furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de
sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii
medicale;
· administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;
· negocierea, contractarea şi decontarea serviciile medicale cu furnizorii de servicii medicale în
condiţiile contractului cadru;
· monitorizarea numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

5
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

· organizarea de licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza
prevederilor contractului cadru;
· asigurarea, în calitate de instituţie competentă, a activităţilor de aplicare a documentelor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state;
· efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea
interesului manifestat de aceştia fata de calitatea serviciilor medicale;
· monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare a serviciilor
medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
· folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea
intereselor asiguraţilor;
· organizarea şi efectuarea controlului serviciilor medicale care se acorda asiguraţilor pe baza
contractelor de furnizare de servicii încheiate;
· exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Atribuţiile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi are următoarele atribuţii:

a. avizarea proiectului statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru;


b. aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului de Asigurări
Sociale de Sănătate;
c. aprobarea rapoartelor de gestiune trimestriale şi anuale, prezentate de Preşedintele Director
General;
d. aprobarea strategiei de contractare propusă de Preşedintele Director General, cu respectarea
contractului-cadru;
e. aprobarea programelor de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de
executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
f. avizarea strategiei de promovarea a imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
g. exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.

Atribuţiile Presedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

Presedintele-Director General este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de


Asigurări de Sănătate Galaţi, conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi este numit
prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Presedintele-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi este ordonator terţiar


de credite în condiţiile legii şi în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de
management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de
administrare. Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări
de Sănătate Galaţi precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, Presedintele-
Director General emite decizii. El poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unor
persoane din aparatul propriu al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi. Mandatul Preşedintelui
Director General încetează la expirarea acestuia prin demisie, revocare de către Preşedintele CNAS
sau prin deces.

6
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Presedintele-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi are următoarele


atribuţii:

a. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţii tuturor structurilor din


cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
b. implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de
Sănătate Galaţi;
c. aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi a
procedurilor administrative unitare;
d. administrarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în condiţiile legii;
e. reprezentarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în relaţiile cu terţii;
f. asigurarea elaborării statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale
Statutului cadru aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
g. convocarea Consiliului de Administraţie;
h. conducerea şedinţelor Consiliului de Administraţie ;
i. numirea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului Casei de Asigurări de Sănătate
Galaţi în condiţiile legii;
j. exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de
credite;
k. acordarea de audienţe în cadrul programului stabilit;
l. numirea în condiţiile legii a purtătorului de cuvânt al instituţiei, ofiţerului cu securitatea,
consilierului etic şi responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public;
m. aprobarea acordării de premii şi stimulente pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din Casă de Asigurări de Sănătate Galaţi;
n. aprobarea planului anual de achiziţii, strategiei de contractare, strategiei de promovare a
imaginii casei de asigurări de sănătate, planului anual de audit şi planului anual de control;
o. aprobarea fiselor de post şi a celor de evaluare pentru personalul din cadrul casei de asigurări
de sănătate;

7
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

1.4 Organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

8
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Capitolul 2
Evoluţia bugetului de venituri şi cheltuieli

Proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi propuse de


conducătorii acesteia în calitate de ordonatori de credite sunt definitivate de către Preşedintele Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2011

Pentru perioada de raportare, indicatorii realizaţi se prezintă astfel:

Indicatori Prevedere Realizat %

Venituri totale 231.958,88 209.451,97 90,3

Cheltuieli totale 298.931,92 296.414,44 99,16

Din care :

Materiale si prestari 281.873,92 279.356,44 99,11


servicii cu caracter
medical
Cheltuieli de 698 698 100
intretinere si functionare
Cheltuieli cu asistenta 14.161 14.161 100
sociala
Tabel 1 Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2011

Execuţia veniturilor

Colectarea veniturilor datorate de persoanele juridice să  realizat de către ANAF –DGFP, CAS
Galaţi preluând lunar „Execuţia de casă a Bugetului Fondului naţional de asigurări de sănătate,
cu sumele încasate prin trezoreria DGFP .

9
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Evidenţierea veniturilor în  contabilitate a avut  la bază  „Anexa C”  transmisă lunar de  DGFP
Galaţi,  conform Ordin  MF 650/26.04.2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice  privind modul
de reflectare  în  contabilitatea instituţiilor publice  a  unor operaţiuni 
ce decurg din aplicarea prevederilor  OG 86/2003 . 

Volumul de venituri aprobat,  în  sumă  de 231.958,88 mii lei a  fost realizat 
în sumă de 209.451,97  mii lei   respectiv 90,30 %.

Colectarea veniturilor Fondului naţional unic de asigurări de sănătate de către  DGFP Galaţi, 


conform execuţiei de casă la data de 31.12.2010,  a  fost preluată în conturile de venituri ale Casa de
Asigurări de Sănătate Galaţi, existând concordanţă între  execuţia de casă şi rulajul conturilor
de venituri din balanţa de verificare la 31.12.2010.

Faţă de 2008, scăderea veniturilor totale  este de 8,1 %.

În ceea ce priveşte  încasările  realizate de Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, dacă  în


anul 2008 să încasat la FNUASS suma de 8.318,48 mii  lei, în anul 2009 sau încasat 9.244,34 mii lei
depăşinduse încasările anului  2008 cu 11,13 %.  Încasările realizate  de  Casa de Asigurări de
Sănătate Galaţi în anul 2009 depăşesc prevederile bugetare cu 83,78%.

Comparativ cu veniturile colectate în anul  2009, situaţia se prezintă astfel:

Tabel 2 Executia veniturilor

Prevederi Incasari Prevederi Incasari


an 2010 realizate an an 2011 realizate an
Denumire indicator 2010 % 2011 %

TOTAL VENITURI 244.746,52 227.857,14 93,10 231.958.88 209.451,96 90,30

Venituri curente 216.262,00 223.994,04 103,58 212.770,00 206.173,34 96,90

Contributii de 216.067,00 223.988,54 103,67 212.770,00 208.875,89 96,76


asigurari

Contributiile 102.834,00 108.255,08 105,27 113.109,00 100.284,62 88,66


angajatorilor

Contributii de la
persoane fizice sau
juridice care
angajeaza personal

10
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

salarial 93.115,00 96.711,39 103,86 99.004,00 87.248,77 88,13

Contributii pentru
asigurari sociale de
sanatate datorate de
persoanele aflate in 530,00 552,60 104,26 1.079,00 1.987,35 184,18
somaj

Contributii de la
persoane fizice sau
juridice pentru
concedii si 9.056,00 10.981,24 121,26 12.992,00 10.970,27 84,44
indemnizatii

Contributii pentru
concedii sau
indemnizatii datorate
de persoanele aflate in 133,00 7,29 5,48 34,00 73,52 216,24
somaj

Contributia suportata
de angajatorpenetru
concedii si
indemnizatii datorata
de persoanele aflate in
incapacitate
temporara de munca
din cauza de 2,56 4,71
accidente de munca
sau boala profesionala

Contributiile 113.233,00 115.733,46 102,21 99.661,00 105.591,27 105,95


asiguratilor

Contributii de
asigurari sociale de
sanatate datorate de 105.789,00 107.676,51 101,78 95.658,00 97.886,46 102,33
asigurati

Contributia datorata
de persoane asigurate
care au calitatea de
angajat 103.562,00 105.171,99 101,55 94.379,00 92.031,72 97,51

11
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Contributia datorata
de alte persoane
asigurate 2.133,00 261,52 12,26 1.027,00 1.539,53 149,91

Contributia pentru
concedii si
indemnizatii datorata 94,00 56,34 59,94 252,00 38,46 15,26
de asigurati

Execuţia cheltuielilor

Volumul total de cheltuieli aprobat  de ordonatorul principal de credite pentru  anul 2010 în 


sumă de 298.931,92 mii lei a fost angajat legal şi bugetar dar sa executat
la nivelul sumei de 296.044,06 mii lei  respectiv  99,16 % datorita nealimentării contului curent cu
bani pentru medicamente pentru programe finanţate de Ministerul Sănătăţii.

Pe titluri de cheltuieli, execuţia  bugetară  se prezintă astfel :

Denumire indicator Credite bugetare Plati efectuate %


anuale cumulat

TOTAL CHELTUIELI 298.931,92 296.414,44 99,16

Cheltuieli curente 298.931,92 296.414,44 99,16

Cheltuieli de personal 2.199,00 2.199,00 100

Cheltuieli cu bunuri si servicii 282.571,92 280.054,44 99,11

Cheltuieli cu asistenta sociala 14,161 14,161 100

Plati efectuate in anii precedenti


si recuperate in anul current

Tabel 3 Executia cheltuielilor

12
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Cheltuielile au fost înregistrate în contabilitate  pe bază de documente  justificative legal 


aprobate  şi  vizate pentru control financiar preventiv.

Cheltuielile privind serviciile medicale cu pondere  în volumul total de cheltuieli, au fost


angajate  legal,  pe baza contractelor încheiate  cu  furnizorii de servicii medicale. Contractarea
serviciilor medicale şi decontarea acestora sa efectuat în limita prevederilor bugetare ale Contractului
Cadru.

Cheltuielile de personal au fost  angajate legal pe baza  bugetului aprobat  şi


a statului de funcţii. Execuţia cheltuielilor de personal sa efectuat cu respectarea prevederilor
OG 34/2009.

Pe domenii de asistenţă medicală execuţia cheltuielilor  se prezintă astfel :

Tabel 4 Executia cheltuielilor pe domenii de asistenta medicala

Denumire indicator Credite bugetare Plati efectuate cumulat %


trimestriale cumulate

Materiale si prestari de
servicii cu caracter
medical 281.873,92 279.356,44 99,11

Produse farmaceutice,
materiale sanitare
specifice si dispozitive
medicale 73.302,76 73.789,68 96,71

Medicamente cu si fara 43.728,88 43.330,27 99,09


contributie personala

Medicamente pentru boli


cronice cu risc crescut
utilizate in programele
nationale cu scop curativ 24.522,88 22.408,41 91,38

13
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Materiale sanitare
specifice utilizate in
programele nationale cu 1.326,00 1.326,00 100
scop curativ

Servicii medicale de
hemodializa si dializa
peritoneala 4.237,00 4.237,00 100

Dispozitive si 2.488,00 2.488,00 100


echipamente medicale

Servicii medicale in 42.475,12 42.470,72 99,99


ambulator

Asistenta medicala 31.991,74 31.991,71 100


primara

Asistenta medicala pentru


specialitati clinice
3.597,00 3.597,00 100

Asistenta medicala 1.459,00 1.459,00 100


stomatologica

Asistenta medicala pentru


specialitati paraclinice
3.532,38 3.527,98 99,88

Asistenta medicala in
centrele medicale
multifunctionale 1.895,00 1.895,00 100

Servicii de urgenta
prespitalicesti si
transport sanitar 13.657,00 13.657,00 100

Servicii medicale in
unitati sanitare cu paturi
147.433,00 147.433,00 100

Ingrijiri medicale la 763,00 763,00 100


domiciliu

Prestatii medicale 1.243,04 1.243,04 100


acordate in baza
documentelor
internationale

14
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Plăţile nete de casă
În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 şi a Normelor Metodologice  privind deschiderea 
şi repartizarea creditelor bugetare, în anul 2009 au fost deschise credite în sumă totală de 
289.753.439 lei şi sau efectuat  plăţi în sumă  de 289.753.436 lei, realizânduse  o execuţie de 100%.

Situaţia utilizării creditelor deschise în anul 2011 se prezintă asfel:

Denumire indicator Credite bugetare Plati efectuate Procent de realizare


deschise

Cheltuieli de personal 2.199.000 2.199.000 100%

Servicii medicale 279.356.439 279.356.439 100%

Activitate proprie 698.000 698.000 100%

Active nefinanciare 0 0 0

Asistenta sociala 7.500.0000 7.500.0000 100%

TOTAL 289.753.439 289.753.439 100%

Achiziţiile publice
Biroul Achiziţii Publice din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi desfăşoară activităţi
legate de achiziţia de bunuri şi servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere diminuarea fondurilor
aferente cheltuielilor de administrare de funcţionare, necesităţile obiective de achiziţie, gradul de
prioritate al necesităţilor, în copul acoperirii nevoilor de consum ale instituţiei.

Procedurile de atribuire utilizate pentru contractile încheiate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 au


fost:

· Licitaţia deschisă pentru contractele de furnizare şi servicii a căror valoare depăşeşte


echivalentul în lei a 100.000 euro ;
· Cererea de oferte pentru contractele de furnizare şi servicii a căror valoare este sub pragul
echivalentului a 100.000 euro ;
· Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru contractele care din
motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate nu au putut fi atribuite decât unui
anumit operator economic ;
· Cumpărarea directă în cazul achiziţionării de produse, servicii sau lucrări a căror valoare fără
TVA cumulata pe parcursul unui an nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro.
Execuţia bugetară la nivelul anului 2009 s-a derulat respectându-se prevederile OMFP
1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidentă şi raportearea angajamentelor
bugetare şi a fost următoarea :

15
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Denumire Buget Buget Cheltuieli Cheltuieli Executie Executie


indicator aprobat aprobat la la bugetara bugetara
Articolul 2010 2011 31.12.2010 31.12.2011 % 2010 % 2011

20.01.01 Furnituri 89 170 87,97 169,73 98,84 99,84


birou

20.01.02 Materiale 9 5 3,41 4,99 37,88 99,80


curatenie

20.01.03 Incalzit, 231 229 202,15 228,43 87,51 99,75


iluminat,
forta
motrica

20.01.04 Apa, canal, 44 50 36,43 49,81 82,79 99,62


salubritate

20.01.05 Carburanti 135 185 134,99 184,99 99,99 99,99


si lubrifianti

20.01.06 Piese de 26 20 20,88 19,65 80,3 99,25,


schimb

20.01.08 Posta, 298 291 297,53 290,59 99,84 99,85


telefon,
internet

20.01.09 Materiale si 764 577 757,76 551,95 99,1 95,65


prestari
servicii cu
caracter
functional

20.01.30 Bunuri si 1.088 1.023 1.083,98 1.022,52 99,63 99,95


servicii
pentru
intretinere
si
functionare(
servicii)

16
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

20.02 Reparatii 107 73 82,03 5,77 76,66 7,90


curente

20.05 Obiecte de 124 22 108,93 21,30 87,84 96,81


inventar

20.06 Deplasari 146 42 133,15 40,97 91,1 97,54

20.11 Carti si 22 17 16,49 16,74 74,95 98,47


publicatii

20.13 Pregatire 46 11 43,98 10,27 95,60 93,36


profesional
a

20.14 Protectia 4 15 2,15 14,43 53,75 96,20


muncii

20.30.04 Chirii 2.130 2.463 2.126,11 2.460,50 99,81 99,98

20.30.30 Alte 18 4 17,62 3,99 97,88 99,75


cheltuieli

TOTAL 5.281 5.197 5.155,65 5.096,63 97,61 98,06


BUNURI SI
SERVICII

Tabel 5 Executia bugetara privind achizitiile publice

Capitolul 3
Monografie contabilă

17
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

1. Instituţia acorda un avans de 2.000 lei furnizorului de imobilizări în vederea achiziţionării unui
program informatic în valoare de 5.000 lei. După recepţionarea programului se achita datoria
către furnizor.

Ř Acordare avans:
234 = 561 2.000

Ř Receptionare program informatic:


2081 = 404 5.000

Ř Plata datoriei catre furnizor:


404 = % 5.000

234 2.000

561 3.000

2. Se primeşte prin donaţie un autoturism evaluat la 45.000 lei, cu o amortizare cumulată de


10.000 lei.

Ř Receptionare autoturism:
2133 = % 45.000

779 35.000

2813 10.000

3. Se înregistrează amortizarea aferenta unei clădiri în valoare de 260 lei.

Ř Inregistrare amortizare:
6811 = 2812 260

4. În urma evaluării unei clădiri se constată o depreciere a acesteia de 1.800 lei.

Ř Inregistrare depreciere:
6813 = 2912 1.800

5. Se realizează înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate


din conversia creanţelor bugetului FNUASS în valoare de 165.000 lei.

18
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Ř Inregistrare titluri de participare:


260 = 4665 165.000

6. Se înregistrează creanţele în valoare de 9.000 lei reprezentând dividende aferente acţiunilor


pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare.

Ř Inregistrare dividende aferente actiunilor detinute:


4665 = 750 9.000

7. Se achiziţionează titluri de participare pe termen lung în valoare de 15.000.

Ř Inregistrare achizitie de titluri:


260 = 269 15.000

8. Se înregistrează încasarea dividendelor de 8.000 şi virarea lor în contul bugetului FNUASS.

Ř Se incaseaza dividendele:
550 = 4665 8.000

Ř Suma incasata trece in contul bugetului FNUASS prin contul de viramente interne:
581 = 550 8.000

Ř Suma incasata trece in contul bugetului FNUASS:


5711 = 581 8.000

9. Cu ocazia inventarierii se înregistrează plusuri la inventar la materiale consumabile în valoare


de 1000 lei.

Ř Inregistrare plus de inventar:


3028 = 719 1000

10. Se achiziţionează pe bază de factură fiscală cartuşe şi tonere pentru imprimante, copiatoare şi
faxuri în valoare de 200 lei, TVA 24%.

Ř Inregistrare achizitie materiale consumabile:


3028 = 401 248

19
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

11. Se achita datoria de 248 lei către furnizor.

Ř Plata furnizorului din contul de disponibil al institutiei:


401 = 561 248

12. Se dau în folosinţă materialele consumabile achiziţionate.

Ř Dare in folosinta a cartuselor:


6028 = 3028 248

13. Se primesc cu titlu gratuit articole de birotica evaluate la 600 lei.

Ř Inregistrare donatie:
303 = 779 700

14. Se achiziţionează carburant auto în valoare de 700 lei, TVA 24%.

Ř Inregistrare achizitie de combustibil:


3022 = 401 868

15. În urma inventarierii se constată o lipsă de obiecte de inventar în valoare de 40 de lei care este
imputata persoanei vinovate, suma revenind la dispoziţia bugetului.

Ř Constatare lipsa la inventar:


603 = 303 40

Ř Se imputa lipsa constatata angajatului vinovat:


4282 = 4481 49.6

Ř Se recupereaza creanta fiind dedusa din salariul angajatului vinovat:


421 = 4282 49.6

16. Se acorda un avans în suma de 40 lei,TVA 24% furnizorului pentru contractarea de servicii de
curăţenie. După prestarea serviciilor se decontează avansul acordat şi se plăteşte restul din
datorie în valoare de 60 lei,TVA 24%.

20
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Ř Acordare avans furnizorului:


409 = 561 49.6

Ř Inregistrarea serviciilor prestate de furnizor:


628 = 401 124

Ř Decontare avans:
401 = 409 49.6

Ř Plata restului din datorie:


401 = 561 74.4

17. Cu ocazia casării unui activ fix instituţia obţine materiale în valoare de 750 lei pe care le
valorifica la acelaşi preţ.

Ř Obtinere materiale in urma casarii:


302 = 719 750

Ř Transformarea materialelor in categoria de marfuri:


371 = 302 750

Ř Vanzare marfuri:
4111 = 707 750

Ř Scoaterea din gestiune a marfurilor vandute:


607 = 371 750

18. Pentru decontarea creanţei de 4000 lei instituţia accepta de la client un efect comercial pe care
îl încasează ulterior.

Ř Acceptare cambie:
413 = 4111 4000

Ř Incasare cambie:
561 = 413 4000

19. Se ridică numerar din contul curent de la bancă în valoare de 40.500 lei pe baza extrasului de
cont şi se depune la casierie.

Ř Ridicare numerar din cont:


581 = 5121 40.500
21
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Ř Depunere numerar in casierie:


5311 = 581 40.500

20. Se acorda unui angajat un avans de trezorerie în valoare de 2.000 lei. Avansul este utilizat
pentru achiziţionarea de aparatura de birotica în valoare de 1500 lei, TVA 24%.

Ř Acordare avans angajatului:


542 = 5311 2.000

Ř Inregistrare achizitie:
214 = 404 1.860

Ř Utilizare avans pentru achitarea furnizorului:


% = 542 2.000

404 1.860

5311 140

21. Înregistrarea sumelor încasate în numerar în valoare de 20.000 reprezentând venituri ale
bugetului FNUASS şi depunerea în contul de disponibil al FNUASS.

Ř Inregistrarea incasarii creantelor:


531 = % 20.000

7469 14.000

750 6.000

Ř Depunerea sumelor incasate la bugetul FNUASS prin virament intern:


581 = 531 20.000

Ř Depunerea sumelor incasate la bugetul FNUASS:


5711 = 581 20.000

22. Se înregistrează o subvenţie primită de la bugetul de stat în suma de 5.000 lei.

Ř Primirea subventiei:
5711 = 7721 5.000

22
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

23. Se înregistrează dobânzile în valoare de 15.000 lei aferente conturilor curente deschise la
băncile comerciale.

Ř Inregistrare dobanzi:
5711 = 766 15.000

24. Se înregistrează suma de 26.000 lei acordată din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli.

Ř Incasare suma:
4687 = 5221 26.000

25. Se încasează de la bugetul local suma de 21.000 lei pentru completarea surselor de
constituire a fondului de risc.

Ř Incasare suma:
555 = 135 21.000

26. Se înregistrează salariile de plată conform statelor de salarii, în suma de 50.000 lei.

Ř Inregistrarea datoriilor de plata catre salariati:


641 = 421 50.000

27. Se înregistrează contribuţiile angajatorului aferente salariilor datorate.

Ř Inregistrarea contributiei angajatorului pentru asigurarile sociale:


6451 = 4311 10.400

Ř Inregistrarea contributiei angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate:


6453 = 4313 2.600

Ř Inregistrarea contributiei angajatorului pentru asigurarile de somaj:


6452 = 4371 250

Ř Inregistrarea contributiei angajatorului pentru accidente de munca si boli profesionale:


6454 = 4315 350

23
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

28. Se înregistrează reţinerile din salarii, conform statelor de salarii.

Ř Se retin din salariile angajatilor contributiile pentru asigurarile sociale, asigurarile


sociale de sanatate, asigurarile de somaj si impozitul pe venituri de natura salariilor:
421 = % 13.330

4312 5.250

4314 2.750

4372 250

444 5.080

29. Se virează contribuţiile şi reţinerile salariale către terţi şi se achita salariile nete personalului.

Ř Virarea contributiilor angajatorului si angajatilor precum si a impozitului la bugetul


statului:
% = 561 26.930

4311 10.400

4312 5.250

4313 2.600

4314 2.750

4371 250

4372 250

4315 350

444 5.080

Ř Plata salariilor catre angajati:


421 = 561 36.670

30. Se primesc fonduri externe nerambursabile în valoare de 10.000 euro de la Agenţii de


Implementare pe baza cererilor de fonduri şi se încasează în contul de disponibil de la bancă.

Ř Receptionarea fondurilor:

24
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

458 = 774 42.600

Ř Virarea fondurilor primite in cont:


5152 = 458 42.600

25
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

26
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

27
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

28
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

29
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

30
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

31
Academia de Studii Econimice
Proiect Contabilitate Publica

Bibliografie

§ Constantin Roman, Aureliana Geta Roman, Vasile Tabără, Gestiunea financiară a entităţilor
publice locale, Editura Economică, 2007
§ Virginia Greceanu - Cocos, Contabilitatea institutiilor publice - comentata, actualizata,
simplificata - , Editura Rpo Universitaria, 2009
§ Cosmina Pitulice, Contabilitatea institutiilor publice din Romania, Editura Contaplus, 2007
§ OMFP nr. 1.917 din 12.12.2005

32

S-ar putea să vă placă și