Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluator în sistemul formării profesionale continue cod COR 242411

TEST

I. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor de mai jos şi scrieţi în dreptul celor pe care le consideraţi adevărate
litera A, iar în dreptul celor pe care le consideraţi false, litera F.

1. Competenţa profesională se referă la îmbinarea şi utilizarea armonioasă a cunoştinţelor,


deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. A

2. Dovezile de competenţă sunt documentele produse/ furnizate de evaluator în vederea


realizării/ planificării evaluării. F
3. Credibilitatea este acel principiu al evaluării competenţelor profesionale care se referă la
adaptarea metodelor de evaluare la nevoile candidaţilor, inclusiv ale persoanelor cu nevoi
speciale, şi la particularităţile locului de muncă. F
4. Evaluarea competenţelor profesionale constituie un proces util pentru a valida nivelul de
pregătire a unei persoane care parcurge un program de formare profesională. A

5. Evaluarea unei competenţe trebuie să se refere în mod explicit la criteriile de performanţă


şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora specificate în Standardul de Pregătire A
Profesională.

II. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, încercuiţi pe foaia de test litera corespunzătoare variantei corecte de
răspuns:

6. Calitatea unui instrument de evaluare de a fi valid se referă la:


a. faptul că dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi, rezultate şi cunoştinţe
descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea;
b. calitatea unui instrument de a produce rezultate constante în cursul aplicării sale repetate;
c. calitatea instrumentului de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă.

7. Metodele de evaluare orală prezintă următorul avantaj:


a. oferă posibilitatea selectării pentru toţi cei evaluaţi a unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate;
b. oferă posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale celui evaluat
în raport cu un conţinut specific;
c. permit celui evaluat să lucreze independent.

8. Metoda portofoliului are ca instrument:


a. ghidul de interviu
b. dosarul cu lucrări/ produse elaborate de subiect pe suporturi diverse
c. grila/ protocolul de observaţie

9. În categoria itemilor semiobiectivi intră următoarele tipuri de itemi:


a. itemi cu alegere duală; itemi cu alegere multiplă; itemi de tip pereche
b. itemi de tip eseu structurat; itemi de tip eseu liber; itemi de tip rezolvare de probleme
c. itemi de completare; itemi cu răspuns scurt; itemi de tip întrebări structurate.
10. Pentru ocupaţia/calificarea supusă autorizării trebuie să existe standard ocupaţional(SO). Acestea se se
găsesc pe site-ul:
a. www.anc.org.za
b. www.anc.edu.ro
c. www.anc.dc.gov

11. Evaluatorul din sistemul de FPC este:


a. O persoană competentă într-un anumit domeniu, numită de un organ de stat sau de părțile interesate
pentru a face o expertiză.
b. un specialist cu experienţă recentă de muncă sau /şi de coordonare în ocupaţiile pentru care este
desemnat de un centru de evaluare să evalueze competenţe profesionale
c. O persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă în domeniu care cunoaşte, întelege şi
poate pune în aplicare în mod corect metode şi tehnici recunoscute, necesare pentru efecuarea unei
evaluari credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare

12. Cine solicită autorizarea unui program de formare profesională ?


a. Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de formare profesională
finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.
b. Comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la propunerea secretariatelor
tehnice în baza unei analize de nevoi.
c. Reprezentatul în teritoriu a Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) pe baza strategiei
naţionale de dezvoltare a resursei umane

13. Conform metodologiei, fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată şi ştampilată, iar pe ultima
pagină se consemneaza numărul de file existente, sub semnatură:
a. preşedintelui comisiei de autorizare
b. reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională
c. coordonatorului formatorilor implicaţi în programul de formare

14. În conformitate cu art. 5 , 13 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a


adulţilor, criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, au în vedere
următoarele elemente:
a. programul de formare profesională; resursele necesare desfăşurării programului de formare
profesională; experienţa furnizorului de formare profesională
b. programul de formare solicitat de către cursanţi, resurse financiare indispensabile organizării
programului; resurse umane disponibile în perioada programată.
c. resurse umane, material şi financiare suficiente pentru a acoperi necesarul de organizare a cel puţin
doua grupe de formare concomitent.

15. Conform Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, numărul maxim
de participanţi pe grupa de formare profesională este de :
a. 28 persoane pentru pregătirea teoretică şi practică
b. 28 persoane pentru pregătirea teoretică ; 14 persoane pentru pregătirea practică
c. 28 persoane împărţite în două grupe (pregatire teoretică + pregătire practică)

16. Durata minimă (în ore) a programelor de calificare pentru nivelul 1 de calificare este de:
a. 360 ore
b. 80 – 120 ore
c. 720 ore

17. Furnizorul de formare profesională care doreşte să reînnoiască autorizaţia poate depune, la secretariatul
tehnic al comisiei de autorizare:
a. cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare cu maxim 60 de zile înainte de expirarea
valabilităţii autorizaţiei
b. cererea de reautorizare cu minm 10 zile inainte de inceperea programului de formare
c. notificare in prima zi de dupa data de expirare a autorizarii precedente

18. Care sunt, în ordine, principalele sectiuni ale dosarului de autorizare in conformitate cu Metodologia de
autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților (aprobată prin OMMSSF/OMECT nr.
353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare)?
a. documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, documente care atestă îndeplinirea
criteriilor de autorizare, opisul
b. documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare, documente care atestă îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate, opisul
c. opisul, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, documente care atestă
îndeplinirea criteriilor de autorizare

S-ar putea să vă placă și