Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCITO, ERGO SUM

dereglează starea iniţială. III. Să numească acţiunile lui 6) Se dezvoltă Þecare idee în parte.
Harap-Alb ce vin să recupereze echilibrul iniţial. IV. 7) Se redactează textul.
Să determine punctul culminant al basmului, motivînd 8) Evaluarea compoziţiilor de către profesor.
opţiunea. V. Să decodiÞce deznodămîntul. În alcătuirea acestui tip de compoziţie, elevii vor
2) Se alege subiectul şi se formulează titlul compoziţiei, prezenta acţiunile sau faptele în ordinea desfăşurării lor,
care să reßecte comportamentul protagonistului. De respectînd momentele-cheie ale subiectului.
exemplu: „Metafora drumului – o sursă necesară de În concluzie, am putea aÞrma că elaborarea unor
învăţăminte.” compuneri reprezintă un act creator complex. Lecţiile
3) Se propune sarcina de lucru în grup prin care se va destinate redactării de compuneri constituie puncte nodale
urmări evoluţia lui Harap-Alb, utilizînd reperele: pentru dezvoltarea abilităţilor de argumentare şi exprima-
– manifestarea curajului în... re a elevilor, deosebit de importante în acest demers Þind
– necunoaşterea şi căderea în... îndrumarea, încurajarea, aprecierea.
– iniţierile şi ascensiunea întru...
– fortiÞcarea şi dobîndirea meritată a... REFERINŢE BIBLIOGRAFICE.
4) Se enunţă o sarcină suplimentară, realizată în 1. Goia, V., Metodica predării limbii şi literaturii române,
perechi: a prezenta grafic drumul lui Harap-Alb de EDP, Bucureşti, 1995.
la casa părintească pînă la palatul lui Verde-împărat, 2. Parfene, C., Compoziţiile în şcoală, EDP, Bucureşti,
indicînd locurile pe unde a trecut şi obstacolele ce trebuia 1980.
să le depăşească, decodiÞcîndu-le semniÞcaţia. 3. Peneş, M., Bucuria de a scrie compuneri, Editura
5) Se întocmeşte planul compoziţiei în conformitatea Aramis, Bucureşti, 1996.
cu momentele-cheie ale subiectului.

Lecţia de literatură: tradiţie şi modernitate


Conferinţa ştiinţiÞco-practică cu acest generic a fost organizată şi facilitată de dr. în Þlologie, prof. univ. Eliza BOTEZATU,
în incinta Facultăţii de Litere de la Universitatea de Stat din Moldova, adunînd profesori de limbă şi literatură română din
mai multe generaţii.
În alocuţiunea de deschidere a dnei Eliza Botezatu moderne, nu sînt decît o renovare a vechilor metode.
“Lecţia de literatură şi pericolul exceselor“ s-au Să ne amintim, bunăoară, cum îi ducea Ion Creangă pe
enunţat următoarele idei: “Toate fenomenele (mai elevii săi la înţelegerea noţiunii de Þinţă (întrebările
ales cele spirituale) se dezvoltă printr-o confruntare paradoxului, care îi distrează pe elevi, dar îi şi conduce
intensă dintre vechi şi nou, numită în literatură lupta treptat spre înţelegerea noţiunii). Metoda lui Creangă
dintre antici şi moderni. Noul învinge mai totdeauna, ne aminteşte de forma modernă de instruire, promovată
chiar dacă la început nu este acceptat. În învăţămînt
situaţia este asemănătoare. Existăm de ani mulţi
în învăţămîntul formativ, dar acum constatăm că
avem pierderi chiar în direcţia pe care am respins-o:
trecerea de la învăţămîntul informativ la învăţămîntul
formativ (căci aşa a fost formulată direcţia principală),
Didactica Pro..., Nr.1(47) anul 2008

care a dus şi duce la anumite excese, neglijînd rolul


informativităţii. Numele lui N. Iorga este deseori
invocat (spusele lui despre rolul formativ al şcolii),
dar nu ne amintim cîte cunoştinţe despre om, viaţă,
istorie acumulase savantul pe parcursul studiilor.
Accentele trebuie puse (credem noi) pe formativ, fără
a neglija informaţia (în lipsa căreia elevii riscă să
confunde epocile literare, caracteristicile lor, contextul
literar, individualităţile creatoare care le-a reprezentat
etc.). Armonizarea formativităţii cu informativitatea
este la fel de necesară ca şi armonizarea elementului
tradiţional cu cel modern în învăţămînt. Multe din
metodele inovatoare considerate (sau declarate) a Þ

COMPUNEREA ŞCOLARĂ – ACT DE CREATIVITATE

51
EXERCITO, ERGO SUM

de Programul “Pas cu Pas”. Excesele în învăţămîntul povestirii minimale după schema tradiţională sau după
actual iau forme diferite. Unul dintre ele este aplicarea D. Spiegel, sau după A. J. Greimas şi P. Larivaille.
a cît mai multor metode moderne la aceeaşi lecţii, Considerăm că, în clasele primare şi în cele gimnaziale,
fără să ne intereseze eÞcienţa lor reală. Nu metodele forma tradiţională (expoziţia, intriga sau nodul
în sine şi, cu atît mai mult, nu cantitatea lor contează, acţiunii, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant) este
ci eÞcienţa. mai clară pentru asimilarea materiei teoretice, dar şi
Un alt exces este şi jocul de dragul jocului, care, pentru dezvoltarea psihologico-pedagogică a elevilor. Iar
dacă nu este folosit în mod dozat şi la locul potrivit, celelalte două ar putea Þ utilizate în clasele liceale.
nu aduce ceva substanţial la perceperea materialului Un alt element al structurii compoziţionale a unui
literar. Sînt recomandabile jocurile literare şi lingvistice text epic îl reprezintă personajul literar. Este important
care facilitează înţelegerea unor aspecte ale problemei. să urmărim cum e prezentat personajul de roman şi cel
Important e să nu transformăm lecţia într-un joc fără de nuvelă; care personaj poate Þ caracterizat mai bine,
sfîrşit şi să nu le dăm elevilor iluzia că totul este un fel mai amplu şi de ce; cum caracterizăm un personaj dintr-
de “foaie verde”… Sînt modalităţi cunoscute, la care nu un roman tradiţional, obiectiv şi unul dintr-un roman
putem renunţa (fără a o pierde Þreşte). Tradiţionale sînt psihologic. Relaţia autor-narator este, de asemenea,
conversaţia înscenată, lectura expresivă, lectura pe roluri, un aspect teoretic ce poate fi argumentat şi analizat
întrebări-răspunsuri (inclusiv întrebările paradoxale), din punctul de vedere al structurii propriului mesaj al
compunerea… De ce, bunăoară, am scos noţiunea de elevului”.
compunere din uz? Adevărat e că s-a compromis prin Viorica Bolocan, dr. în pedagogie, prof. de l.română,
utilizare neadecvată, dar nu ne rămîne decît s-o aducem Liceul „M. Eliade”, s-a referit la cîteva aspecte metodice
la situaţia normală! Ei bine, am substituit-o cu o altă ce ţin de studierea operei epice, iar Viorica Goraş-
noţiune – aceea de eseu. Şi am compromis, în acest fel, Postică, dr. în pedagogie, USM, a trecut în revistă
o specie literară de prestigiu, pentru că, zicea A.Marino, indicatorii de calitate ai lecţiei de limbă şi literatură
trebuie să ai dreptul moral să scrii un eseu! Ei bine, noi română; Tamara Cristei, conf. univ., USM, a abordat
îi cerem să scrie eseu (!) unui elev din cl.VI, care nu unele implicaţii intertextuale în predarea fenomenului
are nici experienţă de viaţă, nici cunoştinţele necesare literar în liceu, iar Irina Condrea, dr. hab., USM, a
pentru a avea “dreptul moral” la care se referea Marino. atras atenţia asupra calităţii pregătirii pedagogice şi
În felul acesta, îi obişnuim pe elevi să scrie pagini Þlologice a studenţilor, în funcţie de multiplele faţete
de abstracţiuni (de toate pentru toţi şi în fond – mai ale motivaţiei personale şi sociale a acestora de a începe
nimic…), îi obişnuim (ne obişnuim!) să nu cerem cariera pedagogică.
cunoştinţe reale, ne mulţumim cu reßecţii abstracte. Printre sugestiile participanţilor la conferinţă remar-
O exagerare este şi ceea ce numim “miza sau centrarea căm:
pe elev”. Să mizăm pe elev, dar să nu-l lăsăm singur • a varia şi aprofunda în continuare legăturile
în faţa problemelor. Să-i Þm alături! În sfîrşit, oricîte dintre şcoala superioară şi învăţămîntul preuniver-
exemple am invoca, concluzia este aceeaşi: situaţia sitar;
ideală ar fi să evităm excesele, să îmbinăm organic • a include în programa de studii mai multe cursuri
tradiţionalul cu modernitatea, să formăm sensibilităţile, speciale, bine gîndite şi bine orientate din punct
fără a ocoli (totuşi) elementul informativ.” de vedere pedagogic;
Dr. conf. Ana Ghilaş, USM, a abordat rezumativ • a găsi noi forme de organizare a practicii pedago-
metodologia structurii compoziţionale a operei epice, gice;
specificînd următoarele: „În procesul de învăţămînt • a organiza conferinţe cu caracter ştiinţifico-
preuniversitar, conceptele teoretice sînt obiecte de studiu practic mai frecvent, făcîndu-li-se o mai vie
şi instrumente de analiză a textului şi, desigur, modalităţi publicitate şi invitînd mai mulţi profesori din
de educare şi formare a personalităţii elevului. Studierea învăţămîntul preuniversitar;
şi analiza structurii şi compoziţiei operei literare, chiar • a diversiÞca formele de dezbatere a problemelor
din clasele primare, contribuie la dezvoltarea la elevi şcolii: mese rotunde, dispute, lecţii demonstrative,
a gîndirii logice, la structurarea ideilor în propoziţii, discutarea unor noi apariţii editoriale etc.;
fraze. Arhitectonica, structura textului epic creează • a consolida legătura dintre catedrele universitare
posibilitatea înţelegerii şi, respectiv, a utilizării în de literatură-limbă-pedagogie;
propria-i comunicare, scrisă sau orală, a unor asemenea • a evalua mai obiectiv atît ce învaţă studenţii, cît
procedee ca paralelismul, antiteza, gradaţia etc. La analiza şi cum învaţă, din perspectiva funcţionalităţii
structurii acţiunii sau a elementelor subiectului devine pentru viitoarea carieră pedagogică.
important pe ce principii se situează/bazează autorii
de manuale şi profesorii. Avem în vedere categoriile Viorica GORAŞ-POSTICĂ

LECŢIA DE LITERATURĂ: TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

52

S-ar putea să vă placă și