Sunteți pe pagina 1din 5

Dicţionar

Cercetarea pedagogică
Rezumat: Cercetarea pedagogică reprezintă un domeniu
de activitate socială, realizată, îndeosebi, în contextul siste-
mului şi al procesului de învăţămînt. Are ca funcţie generală
reglarea-autoreglarea permanentă a activităţilor organizate,
planificate, realizate şi dezvoltate în acest context. Constituie
o activitate specifică, raportată la cercetarea socială şi ştiinţa
pedagogică fundamentală (teoria generală a cercetării peda-
gogice, alături de teoria generală a educaţiei, teoria generală
Sorin CRISTEA
a instruirii, teoria generală a curriculumului). Analiza sa la
nivelul unei realităţi sociale complexe şi al unui termen şti-
dr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti
inţific specific, stabilizat din punct de vedere epistemologic,
implică rezolvarea următoarelor probleme: delimitarea cadrului de referinţă; definirea conceptului; identificarea unor modele
de cercetare pedagogică; clasificarea tipurilor de cercetare pedagogică; prezentarea unei metodologii de cercetare pedagogică.
Ne-am centrat doar asupra primelor trei probleme, întrucît ultimele două sînt analizate pe larg în literatura de specialitate.
Abstract: Pedagogical research is an area of social activity realized, especially, in the context of the educational system
and process. Its general function is regulation and self-regulation of activities that organized, planned, designed and developed
in this context. Is a specific activity, reported to social research and to fundamental pedagogical science (general theory of
pedagogical research, along with the general theory of education, the general theory of training, the general theory of curricu-
lum). Its analysis at the level of complex social realities and at the level of specific scientific term, epistemologically stabilized,
involves solving the following problems: delimitation of reference framework; definition of the concept; identify a patterns of
pedagogical research; classification of types of pedagogical research; presentation of a methodology of pedagogical research.
We only focused on the first three issues, since the last two are analyzed extensively in the literature.

Keywords: The reference framework of pedagogical research, fundamental pedagogical research, fundamental pedagogical
concepts, concept of pedagogical research, pedagogy, fundamental pedagogical sciences, pedagogical research models.

Delimitarea cadrului de referinţă considerat, în mod eronat, „fără legătură directă cu o disciplină
Cercetarea pedagogică intervine la nivelul sistemului şi ştiinţifică anume” [5, p. 17]. O asemenea abordare prelungeşte şi
al procesului de învăţămînt într-un context determinat istoric la nivelul cercetării pedagogice interferenţa negativă dintre ştiin-
şi social. Este poziţionată la nivelul relaţiilor multiple pe care ţele educaţiei autentice (care au la bază pedagogia) şi „pseudoş-
sistemul de învăţămînt le are cu sistemul social global şi cu tiinţele educaţiei” (care au la bază alte ştiinţe), reprezentînd doar
principalele subsisteme ale acestuia: economic, politic, cultu- aplicaţii ale acestora la educaţie [4]. În limitele acestei interferenţe
ral, comunitar, natural. Evoluează în zona cercetării sociale, negative poate fi întreţinută, premeditat şi artificial, o pseudo-
tipică ştiinţelor sociale/socioumane: sociologie, politologie, cercetare pedagogică, promovată sub genericul de „cercetare în
antropologie, economie, psihologie. Din această perspectivă, educaţie” cu o arie de referinţă foarte extinsă, dar mereu diluată
scopul său practic este comun cu cel al ştiinţelor sociale/so- în lipsa unui efort substanţial de reducere epistemică, necesar în
cioumane evocate – „să producă inferenţe valide despre viaţa termeni de esenţializare, conceptualizare, modelare etc.
socială”, în zona specifică educaţiei şi instruirii. Ca domeniu specific de activitate şi de cunoaştere socială,
Pe de altă parte, trebuie combătută tendinţa plasării cercetării cercetarea pedagogică are legătură directă cu: 1) pedagogia
pedagogice în cadrul unui domeniu de investigaţie (educaţia) ca ştiinţă socioumană specializată, prin obiect, metodologie şi

56
dicționar

normativitate, în studiul și proiectarea educaţiei şi a instruirii; intradisciplinar (teoria evaluării, teoria educaţiei morale
2) conceptele pedagogice fundamentale fixate epistemologic la etc.) sau interdisciplinar (psihologia educaţiei, sociologia
nivelul a trei ştiinţe pedagogice fundamentale: a) teoria generală educaţiei, managementul educaţiei etc.).
a educaţiei/fundamentele pedagogiei (educaţie, funcţii şi struc- În acest context, la nivelul dicţionarelor de specialitate,
tură de bază, finalităţile educaţiei, conţinuturi şi forme generale, întîlnim mai multe formule de exprimare a cercetării peda-
sistem de educaţie, învăţămînt); b) teoria generală a instruirii/di- gogice, care sugerează sau fixează cadrul de referinţă general
dactica generală (instruire/proces de învăţămînt, normativitate şi specific [3, pp. 1135-1158]:
– principii de proiectare, principii didactice/de realizare, forme de 1) Cercetare (în general) – „domeniu sau ansamblu de
organizare, obiective, conţinut, metodologie; predare, învăţare, activităţi metodice, obiective riguroase şi verificabile cu scopul
evaluare); c) teoria generală a curriculumului (curriculum ca de a descoperi logica, dinamica sau coerenţa unor date aparent
paradigmă a pedagogiei – ca proiect pedagogic angajat la toate aleatorii, în vederea unui răspuns inedit şi explicit la o pro-
nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţămînt; fundamente- blemă bine circumscrisă sau pentru a contribui la dezvoltarea
le curriculumului: generale/etimologice, istorice, filozofice, soci- unui domeniu de cunoaştere (subl. ns.);
ologice, psihologice şi specific pedagogice/finalităţile educaţiei, 2) Cercetare-acţiune – „procese prin care practicienii în-
de sistem şi de proces; tipurile de curriculum; curriculumul ca cearcă să studieze ştiinţific problemele lor, pentru a îndruma,
produs şi ca proces de elaborare/organizare a resurselor pedago- corecta şi evalua în mod sistematic deciziile luate”;
gice – planificare a activităţii de referinţă – realizare-dezvoltare 3) Cercetare-acţiune integrală – „vizează o schimbare prin
a activităţii planificate, în context deschis. transformarea reciprocă a acţiunii şi a discursului”;
Cercetările întreprinse în numele educaţiei fără raportarea 4) Cercetare aplicată – „utilizează teoriile, principiile şi
epistemică şi socială la conceptele pedagogice fundamentale, cunoştinţele pentru a rezolva probleme practice” (vezi ştiinţele
stabilizate de ştiinţele pedagogice fundamentale, nu au relevan- pedagogice aplicate; didacticile particulare);
ţa şi consistenţa specifică domeniului, indiferent de mărimea 5) Cercetare bibliografică –„inventariază, mai mult sau
şi anvergura resurselor investite, generînd confuzii în plan mai puţin exhaustiv, documentarea într-un sector specific”;
teoretic şi soluţii ineficiente la nivelul practicii educaţiei şi a 6) Cercetare conceptuală – „vizează evaluarea sau pre-
instruirii. Este un avertisment metodologic şi normativ valabil cizarea unui concept sau a unor concepte diverse, în cadrul
şi în cazul unor cercetări interdisciplinare sau pluridisciplinare unei reţele noţionale” (vezi cercetarea fundamentală cu scop
care ignoră specificul pedagogiei, promovînd şi întreţinînd de dezvoltare a cunoaşterii pedagogice, îndeosebi la nivelul
tendinţele de economicizare, politizare, psihologizare, soci- ştiinţelor pedagogice fundamentale);
ologizare etc. a educaţiei. 7) Cercetare inovatoare – „vizează înnoirea unui sistem, a
Cadrul de referinţă al cercetării pedagogice trebuie delimitat nui mediu sau unei practici” (vezi cercetarea necesară pentru
prioritar la nivelul „disciplinelor pedagogice care se ocupă de proiectarea şi realizarea reformei învăţămîntului);
educaţie ca atare, de educaţie ca educaţie”. Astfel, putem dis- 8) Cercetare decizională – „vizează obţinerea unor re-
tinge între „cercetarea educaţiei în sens larg”, cu o diversitate zultate destinate, în mod esenţial, fundamentării deciziilor
de analize psihologice, sociologice, economice, culturale etc. (vezi managementul educaţiei, managementul organizaţiei
ale educaţiei, şi „în sens mai restrîns, cercetarea pedagogică”. şcolare, managementul clasei, managementul activităţii di-
În mod analogic, există o diferenţă între „metodologia cercetării dactice/lecţiei etc.);
în educaţie” – care valorifică modelul interdisciplinarităţii – şi 9) Cercetare de dezvoltare – „vizează utilizarea cunoştinţe-
metodologia cercetării pedagogice determinată de „o perspec- lor ştiinţifice şi a datelor cercetării pentru a produce obiecte şi
tivă explicit strict pedagogică” [9, pp. 16, 17]. procedee noi” (vezi cercetările necesare în ştiinţele pedagogice
În practica socială, în investigaţiile realizate la nivelul aplicate, didacticile particulare);
sistemului şi al procesului de învăţămînt, cercetarea în edu- 10) Cercetare descriptivă – „vizează prezentarea carac-
Didactica Pro..., nr.2 (84) anul 2014

caţie şi cercetarea pedagogică nu pot fi separate. Mai mult, teristicilor unei persoane, situaţii sau grup” (vezi cercetările
abordările interdisciplinare, pluridisciplinare/multidisciplinare pedagogice empirice);
şi transdisciplinare sînt necesare şi în ascensiune. Eficienţa lor 11) Cercetare didactică – „vizează planificarea situaţiilor
depinde însă de gradul de raportare la conceptele pedagogice pedagogice” în cadrul activităţii de instruire, la nivelul core-
fundamentale, care asigură orientarea investigaţiilor asupra laţiilor necesare între subiect şi obiect, între profesor şi elev
dimensiunilor esenţiale ale domeniului cercetat. (frontal-grupal-individual) (vezi teoria generală a instruii/di-
Sfera de referinţă a cercetării pedagogice este extinsă dactica generală şi didacticile particulare);
continuu de la nivelul obiectului de studiu propriu ştiinţelor 12) Cercetare documentară – „vizează reunirea şi organi-
pedagogice fundamentale (teoria generală a educaţiei, teoria zarea informaţiilor într-un domeniu specific sau pentru a avea
generală a instruirii, teoria generală a curriculumului) spre o perspectivă asupra unei probleme particulare (vezi istoria
cel angajat de ştiinţele pedagogice aplicate (pedagogia învă- pedagogiei, pedagogia comparată; construcţia cunoaşterii
ţămîntului primar, pedagogia adulţilor; didacticile particulare, ştiinţifice la nivelul tuturor ştiinţelor pedagogice prin abordare
pedagogia familiei etc.) şi de ştiinţele pedagogice dezvoltate istorică şi axiomatică);

Cercetarea pedagogică

57
dicționar

13) Cercetare educaţională – vizează domeniul educaţiei, în care au apărut”; în plan epistemologic, implică: a) o abordare
„cu privire la domeniul educaţiei” (implicată la nivelul tuturor strategică sincronică şi diacronică; b) o deschidere prospectivă
ştiinţelor pedagogice); (vezi istoria pedagogiei; specificul cercetării pedagogice);
14) Cercetare educativă – suscită, generează, determină 24) Cercetare interpretativă – „bazată pe analiza faptelor
efecte formative pozitive asupra participanţilor la activitatea şi a semnificaţiilor şi pe situarea acestora în contexte teoreti-
de cercetare, prin cunoştinţele dobîndite şi aplicate; ce şi sociale tot mai largi” (vezi teoria generală a cercetării
15) Cercetare în educaţie – „aplică principiile metodei pedagogice);
ştiinţifice în vederea studierii şi rezolvării de probleme legate 25) Cercetare longitudinală – bazată pe „analiza transfor-
de domeniul educaţiei”; mărilor şi/sau a dezvoltărilor unui subiect sau grup de subiecţi
16) Cercetare evaluativă – „ansamblu de strategii care au într-un timp mai mult sau mai puţin lung” (vezi psihologia
ca obiectiv să măsoare efectele anumitor acţiuni (n.n. – pre- educaţiei, sociologia educaţiei);
dare-învăţare, în cadrul activităţii de instruire) sau procese” 26) Cercetare operaţională – „aplicată cu scopul de a
(n.n. – în cadrul activităţii de: educaţie, instruire, formare rezolva probleme într-o manieră cît mai logică, mai eficace şi
profesională, orientare şi consiliere şcolară şi profesională, mai economică” (vezi didacticile particulare, managementul
cercetare pedagogică fundamentală şi aplicată etc.) (vezi clasei, managementul activităţii didactice/lecţiei);
teoria evaluării, managementul educaţiei, managementul 27) Cercetare pedagogică – „aplicarea metodei ştiinţifice
organizaţiei şcolare, managementul clasei etc.); în studiul problemelor educaţiei; ansamblul de activităţi şi de
17) Cercetare experienţială – „ansamblu de demersuri care tehnici care vizează descoperirea regulilor de acţiune pentru
urmăresc să-l facă pe elev să participe activ la procesul său de creşterea randamentului în învăţare, în instruire, în educaţie”;
formare” (vezi psihologia educaţiei, didacticile particulare); disciplină în sistemul ştiinţelor educaţiei/pedagogice care
18) Cercetare în laboratorul pedagogic – „cercetare efec- „propune metoda ştiinţifică pentru a încerca să rezolve anumite
tuată în mediul şcolar avînd ca obiect elevii sau microgrupele probleme” la nivelul educaţiei, instruirii, formării profesionale
de elevi reuniţi în funcţie de obiective precise în locuri care etc. (vezi teoria generală a cercetării pedagogice);
permit observarea şi conduita în condiţii de experimentare” 28) Cercetare-pilot – „fază prealabilă a unui proiect de
(vezi managementul clasei, didacticile particulare); cercetare care vizează pregătirea terenului, adaptarea unui mo-
19) Cercetare experimentală – „studiul obiectiv şi siste- del sau dezvoltarea unor instrumente”; asigură perfecţionarea
matic al raporturilor posibile de la cauză la efect între unul sau activităţii de educaţie/instruire etc.;
mai multe grupe experimentale supuse la unul sau mai multe 29) Cercetare prospectivă – presupune „efectuarea unor
tratamente, a căror rezultate sînt comparate cu unul sau mai proiecţii asupra orientărilor viitoare ale unui fenomen, ale unei
multe grupe de control” (vezi didacticile particulare); situaţii plecînd de la analiza diferitelor elemente componente
20) Cercetare exploratorie – „cercetare suplă cu scopul de şi de la starea anterioară a acestora” (vezi politica educaţiei,
a dobîndi o înţelegere preliminară şi descriptivă a unei situaţii, planificarea educaţiei; managementul educaţiei, al organiza-
în vederea precizării unei problematici iniţiale, emiterii intu- ţiei şcolare – proiectarea reformei învăţămîntului);
itive de ipoteze şi evaluării pertinenţei unor studii ulterioare 30) Cercetare pură – „cercetare fundamentală care vizează
mai sistematice”; producerea de cunoştinţe noi” (axiome, legi, principii, teorii
21) Cercetare fundamentală – „vizează, cu prioritate, dez- etc.); este centrată pe „dezvoltarea noilor cunoştinţe, teorii şi
voltarea de noi cunoştinţe, teorii şi principii generale”; constituie principii generale”; „se bazează pe datele cercetării fundamen-
„una dintre cele mai importante realizări culturale ale omului”; tale şi se inspiră din cunoaşterea practică”; „propune verifica-
este judecată „după contribuţia sa la dezvoltarea conceptuală a rea teoriilor, a principiilor şi inovaţiilor în situaţii reale” (vezi
ştiinţei”; implică o activitate cognitivă superioară de esenţializare, ştiinţele pedagogice fundamentale: teoria generală a educaţiei,
modelare, conceptualizare pedagogică; are ca rezultat construcţia teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului;
epistemică a unor „cunoştinţe pure”/concepte pedagogice fun- teoria generală a cercetării pedagogice);
damentale (vezi teoriile pedagogice generale: teoria generală a 31) Cercetare calitativă – „cercetare empirică bazată pe
educaţiei; teoria generală a instruirii, teoria generală a curricu- utilizarea de date şi metode calitative” (convorbirea nondirec-
lumului, teoria generală a cercetării pedagogice); tivă, observaţia participativă, tehnici proiective și ale eveni-
22) Cercetare formativă – vizează „atingerea unor obiecti- mentelor critice, jocuri de rol, analiza de conţinut etc.);
ve educative” în termeni de inteligibilitate a informaţiei, înţe- 32) Cercetare cantitativă – „bazată pe instrumente de mă-
legere şi interiorizare a acesteia, utilitate pedagogică şi socială, sură pentru precizarea observaţiilor prin utilizarea metodelor
de (auto)apreciere generală a calităţii mesajului pedagogic statistice, pentru obiectivarea analizei şi interpretarea rezul-
emis, receptat, interiorizat (cognitiv, afectiv, motivaţional), tatelor”; este limitată în raport de: a) complexitatea faptelor
valorificat deplin în contexte sociale deschise; pedagogice; b) gradul de precizie al instrumentelor utilizate;
23) Cercetare istorică – „constă în examinarea evenimen- c) „marja de eroare inerentă tehnicilor statistice” etc.;
telor trecute cu scopul de a reconstitui succesiunea faptelor şi 33) Cercetare ştiinţifică – „presupune, pe baza unor proce-
de a explica derularea lor pe baza semnificaţiilor în contextul se de adunare sistematică a datelor observabile şi verificabile,

Cercetarea pedagogică

58
dicționar

cunoaşterea şi înţelegerea lumii”; cercetarea în domeniul de studiu şi metodologie şi normativitate proprii.


pedagogiei are caracteristici specifice ştiinţelor socioumane: La nivel de activitate specifică, subordonată cercetării sociale,
a) se bazează prioritar pe o metodologie de cercetare istorică cercetarea pedagogică este realizată la nivel: 1) fundamental,
şi hermeneutică; b) are deschideri şi spre metodologia de pentru construcţia epistemică a domeniului, stabilizată valoric
cercetare tipică ştiinţelor naturii (bazată pe experiment) şi a îndeosebi în cadrul ştiinţelor pedagogice fundamentale; 2) ope-
ştiinţelor matematice şi informatice (bazate pe analiză: logică, raţional, prin contribuţia profesorilor angajaţi în perfecţionarea
statistică, informatică, cibernetică etc.); permanentă a activităţilor proiectate şi realizate în cadrul specific
34) Cercetare a educaţiei – „investigaţie care se rapor- fiecărei trepte şi discipline de învăţămînt, dar şi în plan extraşcolar.
tează la un aspect care reiese din domeniul educaţiei”, de la În învăţămîntul şcolar, cercetarea pedagogică efectuată de pro-
studiul unei activităţi la cel al rezolvării unei probleme de fesor vizează, mai ales, două obiective generale: a) cunoaşterea
aritmetică”, de la analize realizate în interiorul educaţiei, de elevilor, pentru individualizarea instruirii în cadrul procesului de
actorii educaţiei, cu riscul unei anumite subiectivităţi, la inter- învăţămînt, realizabilă prin valorificarea la maximum a tuturor
venţii ale unor cercetători din exterior, care „creează un fel de resurselor acestora (pedagogice/rezultate şcolare anterioare; soci-
ruptură” favorabilă din perspectiva dobîndirii unei „anumite ale/calitatea mediului socioeducaţional al familiei, al comunităţii
neutralităţi”, premisă a unei obiectivităţi necesare în judecarea locale, capacitatea de învăţare în grup; psihologice/de ordin cog-
faptelor pedagogice; nitiv, dar şi noncognitiv); b) proiectarea curriculară a activităţii
35) Cercetare teoretică – „cercetare pe baza unui proiect de instruire şcolară (lecţii etc.) şi extraşcolară (consultaţii, cercuri
constînd în elaborarea de relaţii conceptuale, pentru realizarea de specialitate etc.), didactică şi educativă (dirigenţie, consiliere,
unor predicţii sau explicaţii privind anumite aspecte ale unui cercuri de dezbateri etc.), la nivel global (obiective-conţinuturi
fenomen”; implică o activitate de conceptualizare, tipică cerce- de bază-metodologie; predare-învăţare-evaluare) şi deschis (în
tării fundamentale/pure, necesară pentru elaborarea unor modele context deschis, determinat de îmbinarea formelor de organizare,
ideale/conceptuale care permit analiza-sinteza unei realităţi de valorificarea resurselor şi a stilurilor manageriale etc.). În învăţă-
mare complexitate, extindere şi profunzime (vezi educaţia, mîntul universitar, cercetarea pedagogică realizată de profesor
instruirea, proiectarea curriculară a educaţiei şi instruirii, finali- vizează, în mod special, două obiective generale: a) asigurarea
tăţile educaţiei, conţinuturile generale ale educaţiei, sistemul de progresului cunoaşterii ştiinţifice în domeniul reprezentat, susţinut
educaţie/învăţămînt, evaluarea în educaţie etc.); „cercetarea teo- prin cărţi, studii de specialitate, articole, proiecte bazate pe inves-
retică este caracterizată printr-un mare efort de conceptualizare”; tigaţii de tip fundamental sau/şi operaţional, conceptual şi empiric,
este diferită de „cercetarea empirică, bazată doar pe observarea calitativ şi cantitativ etc.; b) îndrumarea ştiinţifică a studenţilor în
realului şi studiul cazurilor particulare, pentru a ajunge la gene- elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie, doctorat etc. [7; 8].
ralizarea faptelor şi a realităţilor”; produsele cercetării teoretice La nivel de ştiinţă pedagogică fundamentală, teoria generală
sînt indispensabile oricărei investigaţii ştiinţifice: „modele con- a cercetării pedagogice are ca obiect de studiu specific activitatea
ceptualizate care corespund unor definiţii, tipologii, taxonomii, de cunoaştere ştiinţifică proprie domeniului (educaţia, instruirea,
reţele noţionale, propoziţii de bază, principii, reguli etc.”; proiectarea educaţiei şi a instruirii), fixată epistemologic (prin
36) Cercetare transversală – diferită de cea longitudinală, teoria generală a educaţiei, teoria generală a instruirii, teoria
prin modul cum se raportează la variabila timp; „cercetarea generală a curriculumului) şi deschisă social (prin ştiinţe peda-
longitudinală observă dezvoltarea şi transformarea în timp a gogice aplicate şi ştiinţe pedagogice dezvoltate intradisciplinar
anumitor fenomene”; cercetarea transversală „studiază ace- şi interdisciplinar. Implică: a) afirmarea unei metodologii speci-
leaşi fenomene într-un moment dat” al dezvoltării lor. fice (istorică şi hermeneutică), în raport cu natura complexă şi
dinamică a obiectului cercetării (educaţia, instruirea, proiectarea
Definirea conceptului de educaţiei şi a instruirii), care valorifică investigaţiile de tip calitativ
cercetare pedagogică şi cantitativ, teoretice şi empirice, fundamentale şi operaţionale/
Didactica Pro..., nr.2 (84) anul 2014

Cercetarea pedagogică reprezintă un domeniu de activitate experimentale, realizate în context deschis; b) promovarea unei
socială, realizată, în mod special, în cadrul sistemului şi al normativităţi pedagogice la nivel de axiome (ale paradigmei
procesului de învăţămînt, în vederea perfecţionării permanente curriculumului), legi (cu caracter probabilistic), principii (de
a educaţiei şi instruirii. Are o funcţie generală, cu caracter proiectare şi realizare a educaţiei/instruirii la diferite niveluri de
obiectiv, de reglare-autoreglare permanentă a activităţilor referinţă). Ca ştiinţă pedagogică fundamentală, teoria generală a
specifice, proiectate şi desfășurate în contextul sistemului şi cercetării pedagogice defineşte şi analizează coordonatele teore-
al procesului de învăţămînt (educaţia, instruirea, orientarea şi tice şi aplicative ale unui tip special de cercetare ştiinţifică, avînd
consilierea şcolară, formarea profesională etc.). În raport de funcţia centrală de reglare-autoreglare permanentă a activităţii de
această funcţie, cercetarea pedagogică are o structură de bază, educaţie/instruire, realizată şi dezvoltată curricular în contextul
care permite dezvoltarea sa la două niveluri de referinţă: a) ac- sistemului şi al procesului de învăţămînt.
tivitate specifică, subordonată activităţii de cercetare socială; b) La nivel conceptual, cercetarea pedagogică defineşte un
ştiinţă pedagogică fundamentală, construită epistemologic ca tip special de cercetare ştiinţifică, angajată la scară socială, la
teorie generală a cercetării pedagogice, susţinută prin obiect nivelul activităţilor de educaţie, instruire, proiectare a educaţiei

Cercetarea pedagogică

59
dicționar

şi a instruirii, organizate, planificate, realizate şi dezvoltate în îmbunătăţirea şi perfecţionarea calităţii educaţiei [9, p. 18].
contextul sistemului şi al procesului de învăţămînt. Implică: 1) o II) Perspectiva componentelor majore ale proiectului de
metodologie specifică de tip disciplinar (proprie ştiinţelor peda- cercetare: 1) Modelul bazat pe ameliorarea problemei cerce-
gogice), dar şi interdisciplinar, situată la linia de intersecţie între tării, centrat pe „identificarea – corectă, optimă – a obiectului
cercetarea: fundamentală-operaţională; normativă-interpretativă; cercetării” la nivelul realităţii pedagogice și al teoriei peda-
teoretică-experimentală; filozofică-bazată pe acţiune; retrospec- gogice; 2) Modelul bazat pe ameliorarea teoriei, centrat pe:
tivă/istorică-prospectivă [2, pp. 248-249]; 2) o normativitate confirmarea/respingerea opţiunii teoretice iniţiale; asigurarea
specifică, angajată la nivelul unor etape de parcurs cu valoare de teoriei în funcţie de capacitatea acesteia de a genera „un număr
principii de organizare valabile în cadrul oricărui tip de cercetare: cît mai mare de implicaţii observabile”; susţinerea „teoriilor
formularea problemei supuse cercetării; planificarea cercetării; formulate precis şi care fac predicţii bine definite”; 3) Modelul
realizarea cercetării; finalizarea cercetării; 3) o abordare creativă bazat pe îmbunătăţirea calităţii datelor/informaţiilor cantita-
superioară, demonstrată prin proiecte inovatoare necesare la tive şi calitative, centrat pe: înregistrarea etapelor parcurse în
nivel de sistem (modele strategice de cercetare fundamentală, de procesul de generare a datelor; colectarea datelor care confirmă
reconstrucţie a finalităţilor, de planificare curriculară, de evaluare teoria printr-un „număr cît mai mare de implicaţii observabi-
globală etc.) şi de proces (modele de cercetare operaţională, de le”; validitatea instrumentelor de măsură utilizate; fidelitatea
proiectare a produselor curriculare, de perfecţionare a metodo- metodelor de colectare a datelor; 4) Modelul bazat pe îmbu-
logiei didactice, de abordare interdisciplinară a unor probleme nătăţirea modului de utilizare a datelor existente, centrat pe:
ale practicii şcolare şi extraşcolare etc.); 4) o direcţie de dezvol- a) idei preluate din analiza statistică; b) „folosirea eficientă
tare a ştiinţelor pedagogice (fundamentale-aplicate; construite a datelor, care presupune maximizarea informaţiei utilizate
intradisciplinar şi interdisciplinar); 5) o direcţie de rezolvare a pentru inferenţa cauzală sau descriptivă” [5, pp. 27-40].
problemelor esenţiale cu care se confruntă educaţia în societatea III) Perspectiva rolului strategic al cercetării pedagogice în
modernă şi postmodernă: democratizarea învăţămîntului, eşecul schimbarea socială: 1) Modelul bazat pe cercetare pedagogică
şcolar, managementul resurselor pedagogice, proiectarea şi adaptată la cerinţele sociale multiplicate în timp; 2) Modelul
realizarea reformelor şcolare, proiectarea curriculară (la toate bazat pe cercetarea critică, „orientată prioritar în direcţia dez-
nivelurile procesului de învăţămînt), formarea iniţială şi continuă voltării cunoaşterii în domeniul ştiinţelor educaţiei pe fondul
a profesorilor; evaluarea calităţii educaţiei (la nivel de sistem şi de respectării comenzilor sociale, dar şi al devansării acestora
proces), informatizarea învăţămîntului etc. [6, pp. 26, 27]. într-un spaţiu al inovaţiei pedagogice necesar în plan teoretic,
dar şi practic, epistemologic, dar şi politic” [1, p. 240].
Modele de cercetare pedagogică
Teoria şi practica educaţiei au impus mai multe modele REFERINȚE BIBLIOGRAfICE:
fundamentale de cercetare, pe care le prezentăm din trei per- 1. Cristea S. Studii de pedagogie generală. Ediţia a II-a.
spective distincte, dar complementare: Bucureşti: EDP, 2009.
I) Perspectiva antropologiei culturale (specifică „acestei 2. De Landsheere G. Dictionnaire de l’evaluation et de
zone antropo-culturale”, reprezentată de educaţie): 1) Modelul recherche en education. Paris: Presses Universitaires
managerial centrat pe decizie, bazat pe „trei operaţii intelectu- de France, 1992.
al-pragmatice”: identificarea problemei care solicită o soluţie; 3. Dictionnaire actuel de l’education (dir. edit. R. Legen-
abordarea problemei şi avansarea unor soluţii posibile; alege- dre). Montreal: Guerin, 2005.
rea soluţiei optime „nu de către cercetători, ci de către factorii 4. Garrido J. Fundamente ale educaţiei comparate. Bu-
de decizie”, cu argumente multiple (nu doar epistemice, ci şi cureşti: EDP, 1995.
economice, politice, comunitare); 2) Modelul epistemologic 5. King G., Keohane R., Verba S. Fundamentele cercetării
centrat pe cunoaştere, bazat pe continuitatea metodologică sociale. Iaşi: Polirom, 2000.
angajată în construcţia strategiei optime între teorie, meto- 6. Mialaret G. Pedagogie generale. Paris: Presses Uni-
dologie (teorie aplicată) și aplicaţie în situaţii concrete; 3) versitaires de France, 1991.
Modelul participativ centrat pe sensibilizare generală, bazat 7. Papuc L. Cercetarea pedagogică – îndrumar pentru
pe implicarea periodică a celor interesaţi la nivelul sistemului realizarea tezelor de an şi de diplomă. Chişinău: UPSC
şi al procesului de învăţămînt (factori de decizie, beneficiari, I.Creangă, 1996.
actorii educaţiei, reprezentanţi ai comunităţii locale); 4) Mo- 8. Patraşcu D., Patraşcu, L., Mocrac A. Metodologia
delul social centrat pe interacţiune generală, bazat pe relaţiile cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Chişinău:
dintre partenerii sociali (manageri şcolari, actorii educaţiei, Ştiinţa, 2003.
cercetători, reprezentanţi ai comunităţii educaţionale naţionale, 9. Popa N., Antonesei L. (coord.), Labăr A. Ghid pentru
teritoriale, locale etc.), pe iniţiativele acestora asumate pentru cercetarea educaţiei. Iaşi: Polirom, 2000.

Cercetarea pedagogică

60

S-ar putea să vă placă și