Sunteți pe pagina 1din 1

Lectia nr.

1 CIRCUITUL MATERIEI ÎN ECOSISTEM


Într-un ecosistem are loc permment circulația diferitelor elemente
și compuși chimici.
Elementele chimice migrează la nivelul biotopului prin soluții
apoase sau gaze,iar la nivelul biocenozei prin lanțurile trofice.
Circulația permanentă și reversibilă a elemntelor chimice între
mediul abiotic și organismele vii ale biocenozei și din organismele
vii din nou în biotop se numește circuit biogeochimic
Circuitul se produce datorită funcțiilor vitale ale
organismelor(hrănire,repirație,transpirație,excreție) dar și prin
moartea lor sau a unor organe ce intră în sfera de activitate a
descompunătorilor.
Circuitul apei
Rezervele de apă ale Terrei se mențin constanta datorită circuitului permanent al apei în natură,în care pădurile au un
rol important.
DISTIBUȚIA APEI PE TERRA
97%-Mări și oceane
2%-Ghețari și calote polare
0,6%-Ape continentale
0,01%-în atmosferă
În ecosistemele terestre,o parte din apa de ploaie se scurge la suprafața sau se evaporă,iar o altă parte pătrunde în
pămând,unde este absorbită.
Prin transpirația plantelor,o parte din apă din sol revine în atemosferă.Prin transpirație pădurile mențin ridicată
umiditatea atmosferică.
Scurgerea apei poate accentua eroziunea solului.Cu cât solul este mai puțin permeabil,terenul mai înclinat și
vegetația mai săracă,cu atât eroziunea solului este mai mare.
O pădure reține de 6-25 de ori mai multă apă decât o pajiște
Circuitul azotului
Azotul intră în compoziția proteinelor și acizilor nucelici din corpul organismelor vii.În ecosistemele tereste,azotul
se găsește atât în atmosferă cât și în sol (mai ales în humus)
În ecositemele terestre,azotul atmosferic ajunge în sol prin oxizii formați în aer sau este fixat în sol de către unele
bacterii libere sau bacterii fixatoare de azot care tăiesc în nodozitățiile de pe rădăcinile leguminoaslor
Plantele iau azotul din sol aflat în compușii anorganici (mai ales,azotații) la consumatori,azotul va ajunge o dată cu
hrana.
În ecosistemele acvatice,azotul atmosferic intră în compoziția apei prin oxizii formați în atmosferă ca urmare a
descărcărilor electrice precum și scurgerile de apă care conțin azotați compuși amoniacali azot organic.
Azotul va fi consumat de alge și plante acvatice.Prin intermediul lanțurilor trofice,azotul va trece în corpul
animalelor.
După descompunerea organelor moarte o parte din azot intră în circuitul bacterian,fiind transformat în nitrați și
ciclul se reia,o altă parte trece în sedimente sub formă de compuși humici.
REȚINEȚI!
Circuitele biogeochimice sunt rezultatul unor interacțiuni complexe între componenții biologici și factorii abiotici
din ecosisteme.
Un circuit biogeochmic în natură este rezultatul activității mai multor ecosisteme
FIȘĂ DE ACTIVITATE PENTRU VERIFICAREA ÎNȚELEGERII LECȚIEI DE ZI

1) Definiți ce este un circuit biogeochimic


2) Alcătuiți scheme cu circuitul unor elemente chimice într-un ecosistem terestru și unul acvatic
3) Care ecosisteme au cel mai important rol în circuitul apei? Ce concluzie se desprinde?
4) Dați exemple de elemente chimice care intră în alcătuirea unor roci de origine biogenă.
5) Exprimați dacă este falsă propoziția următoare:
Circuitele biogeochimice sunt rezultatul unor interacțiuni simple între componenții biologici și factorii biotici