Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme de analiza matematica (stil grila)

1. Sa se calculeze:
 1 1 
L = lim  − 2

x →0 x sin x x 
1
a) L =
2
1
b) L =
6
1
c) L =
4
d) L = 0
e) L = 1

2. Valoarea lui a pentru care functia f : R → R, f ( x ) = ax + x 2 + x + 1 are o


asimptota orizontala spre ∞ este:
a) –2
b) 1
c) –1
1
d)
2
1
e) −
2

5x − 3
3. Fie functia f : D → R, f ( x ) = arctg
4x
− arctg
5 − 3x 4
a) f ( x ) = 0, ∀x ∈ D

f ( x ) = arctg 2 + arctg , ∀x ∈ D
1
b)
2
f (x ) =

c) , ∀x ∈ D
4
f ( x ) = arctg , ∀x ∈ D
3
d)
4
f ( x ) = −arctg , ∀x ∈ D
3
e)
4

4. Fie sirurile cu termenii generali:


1  1 1 1 1 
xn =  + + + ... + 
n 1 2 3 n
1  1 2 3 n 
yn =  + + + ... + 
n n  n +1 n+2 n+3 n+n 
Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate ?
a) lim x n sau lim y n nu exista;
n →∞ n→∞
5 3
b) lim x n ≤ si lim y n ≤
n →∞ 2 n →∞ 10
3 3
c) lim x n ≥ si lim y n ≤
n →∞ 2 n →∞ 10
d) lim x n = ∞ sau lim y n = ∞
n →∞ n →∞

a
5. Sa se calculeze lim ∫ ( x − 1)e − x dx
a→∞
1
a) 0
b) e2
c) e-1
1
d)
e
1
e) −1
e
ae 2 x , x ≤ 0
6. Fie functia f : R → R, f ( x ) = 
sin 2 x + b cos 3x, x > 0
Sa se determine constantele reale a si b astfel incat functia f sa fie
derivabila pe R:
a) a = b = 1
b) a = b = 2
c) a = b = 3
d) a = 1, b = 2
e) a = 3, b = 1
dx
7. Sa se calculeze primitiva: I = ∫ unde x > 0, x ≠ 1
x ln x
a) I = ln ln x + C
b) I = − ln ln x + C
c) I = (ln x ) + C
2

d) I = 2 ln ln x + C
1
e) I = +C
ln x
8. Sa se determine parametrul real a astfel incat functia
2 + ln (1 − x ), x < 0

f : R → R, f ( x ) = a, x = 0 sa admita primitive pe R:
1 + e − 2 x ,
 x>0
a) 1
b) –1
c) 2
d) 3
1
e)
2
2
dx
9. Valoarea integralei ∫x x2 −1
este:
2

π
a)
12
π
b)
4
c) 0
d) -1
π
e)
6

n
n
10. Fie a n = si S n = ∑ a k , n ∈ N * . Sa se calculeze lim S n :
(n + 1)! k =1
n→∞

a) 0
b) e
c) 1
d) ∞
e) 2

x 2 + px − 1
11. Se considera functia f : R \ {− 1} → R, f ( x ) = , p∈R.
x +1
Sa se determine p astfel incat graficul functiei sa admita spre + ∞
asimptota de ecuatie y = x + 1 .

x 2 − 2x − 1
12. Sa se calculeze derivata functiei f : E ⊂ R → R, f ( x ) = arctg
x 2 + 2x − 1
a) f ' ( x ) =
1
x +1
4

b) f ' ( x ) =
x
x +1
3

c) f ' ( x ) =
2
x −1
2

d) f ' ( x ) =
1
x +1
2

e) f ' ( x ) =
2
x +1
2

13. Sa se determine valoarea minima f min si cea maxima f max pentru


functia f : [2;3] → R, f ( x ) = 6 x − x 3 :
a) f min = 2, f max = 4
b) f min = −5, f max = 6
c) f min = −8, f max = 4 2
d) f min = −2, f max = 7
e) f min = −9, f max = 4 2

14. Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotirea subgraficului


1 3 
functiei: f :  ;  → R, f ( x ) =
1
in jurul axei Ox.
2 4 4 x (1 − x )
π
a)
2
π2
b)
4
π2
c)
8
d) 1
π2
e)
6

1 − cos x cos 2 x... cos nx


15. Valoarea limitei L = lim este:
x →0 sin 2 x
a) 0;
n 2 (n + 1)
2
b)
4
n(n + 1)(2n + 1)
c)
6
n(n + 1)
d)
2
n(n + 1)(2n + 1)
e)
12

16. Graficul functiei f : (0; ∞ ) → R, f ( x ) = x ln x − ax 2 este tangent axei Ox


pentru a egal cu:
a) 1
b) –1
1
c)
e
1
d) −
e
e) 0