Sunteți pe pagina 1din 2

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt regelementate prin

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (art. 233-245); [238-251].
Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc
separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei
noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.
Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale
care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de acctiv si de pasiv catre
societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a
divizarii.
Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data inmatricularii la registrul comertului a noii
soicetati sau ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati, iar in celelalte
cazuri la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al
societatii absorbante, in conformitate cu prevederile art. 243; [249] din Legea nr. 31/1990,
republicata.
O societate comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de
natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati
comerciale existente ori care iau fiinta.
Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:
1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o
alta societate coemrciala;
2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multor societati comerciale pentru a
alcatui o societate comerciala noua.
In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
repeublicata, fiecare societate comerciala are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu
ocazia fuziunii sau divizarii, in conditiile legii.
Societatile comerciale care fuzioneaza sau se divizeaza au obligatia, conform
prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa efectueze
inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea
contabilitatii 82/1991, republicata, evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si
prezentarea acestora in situatiile financiare se fac conform normelor si reglementarilor contabile
aplicabile.
Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire:
1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea
situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului
net), efectuate in conformitate cu precizarile de la lit. A pct. 1-3;
2. Constituirea noii societati comerciale pe baza