Sunteți pe pagina 1din 4

25.03.

2020
2. Direcțiile principale ale Controlulului formaţiunilor nestatale:
1. crearea grupurilor de iniţiativă pentru soluţionarea diferitor probleme ce se referă la interesele
anumitor grupuri de persoane
2. ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor formaţiunilor obşteşti şi cetățenilor
3. activitatea mijloacelor de informare în masă, inclusiv în domeniul informării populaţiei despre
neajunsurile în activitatea administrației publice
4. activitatea sindicatelor şi patronatelor, care trebuie să asigure un echilibru real între interesele
angajaților și angajatorilor (inclusiv protecția muncii, asistența socială, remunerarea muncii)
5. activitatea sindicatelor şi patronatelor, care trebuie să asigure un echilibru real între interesele
angajaților și angajatorilor (inclusiv protecția muncii, asistența socială, remunerarea muncii)
Modalitatea de depunere a petiției:
 depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
 transmisă în formă electronică;
 depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal
Înregistrarea petiției:
 Autoritatea publică este obligată să primească și să înregistreze imediat petiția sau alte documente
depuse în cadrul procedurii administrative. Autoritatea publică nu are dreptul să refuze primirea
petițiilor doar din motiv că nu se consideră competentă sau pentru că ar considera petiția ca fiind
inadmisibilă sau neîntemeiată.
 În cazul petițiilor sau al altor documente depuse la sediul autorității publice, subdiviziunea
responsabilă de relațiile cu publicul eliberează dovada înregistrării lor
 Petițiile sau alte documente depuse în scris la o autoritate publică sau prin fax se consideră a fi
depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul autorității publice.
 Petițiile sau alte documente trimise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate
recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea termenului.
 În cazul petițiilor sau al documentelor depuse în formă electronică, autoritatea publică este
obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloace, numărul de înregistrare al petiției.
 Petițiile pot fi formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul. Aceste petiții se
consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează de către subdiviziunea sau persoana
responsabilă de relațiile cu publicul din cadrul autorității publice.

Elementele petiției:
 numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită
răspuns pe această cale;
 denumirea autorității publice;
 obiectul petiției și motivarea acesteia;
 semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul
petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică
Termenii de examinare a petițiilor:
Petiţiile se examinează de către organele corespunzătoare fără întârziere sau în termen de 15
zile de la data înregistrării, dacă nu necesită o studiere şi examinare suplimentară sau în termen
de 30 de zile – dacă necesită o studiere şi examinare suplimentară.În cazuri deosebite, termenul
de examinare poate fi prelungit de către conducătorul organului corespunzător cu cel mult o
lună, fapt despre care este informat petiţionarul.Petiţiile prin care se solicită o informaţie
oficială se examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie
Temă pe acasă
Rolul petiţiilor cetăţenilor în asigurarea legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei
publice:
 administrarea legală şi oportună în toate domeniile şi sferele;
 protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice;
 minimizarea abuzurilor de serviciu din partea administratorilor prin care sînt afectate
drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale celor administraţi.

Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției:


 Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului
nu se examinează.
 Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 72 alin. (3) sau art. 75 alin. (1) lit. c)–e),
solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru
înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția
nu se examinează.
 Autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin
un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la
viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.
 Petițiile care conțin amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea
persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum și amenințări la adresa altor
autorități și/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept
competent.

Către: Parlamentul Republicii Moldova


Guvernul Republicii Moldova
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Consiliul Municipal Chișinău și Primăria Municipiului Chișinău

PETIȚIE COLECTIVĂ
cu privire la finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale
din Municipiul Chișinău (în temeiul Legii cu privire la petiționare Nr. 190 din 19.07.1994)
Prin prezenta petiție, noi, subsemnații, solicităm includerea în prevederile Legii Bugetului de
Stat pentru anul 2019 alocarea a 400.000.000,00 (patru sute milioane) lei din contul veniturilor
Bugetului de Stat și a Fondului Rutier pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a
infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău. Considerăm posibilă realizarea
acestui obiectiv prin includerea respectivului capitol de cheltuieli în Programul ”Drumuri Bune 2
pentru Moldova1”, care este preconizat să dispună de un volum total de circa 2 miliarde lei.

Ținem să menționăm că Municipiului Chișinău nu a fost inclus în Programul ”Drumuri Bune 1


pentru Moldova” și nu a beneficiat de nici o finanțare. Volumul total al fondurilor publice
alocate pentru anul 2018 în cadrul acestui program este de aproape 1600 milioane lei: 500
milioane din Fondul Rutier și restul din contul Bugetului de Stat.

În acest context, amintim că cea mai mare partea a acestor fonduri provine din impozitele, taxele
și accizele achitate în Municipiul Chișinău. Nu suntem împotriva modernizării infrastructurii
regiunilor rurale (deși optăm pentru o eficiență și durabilitate mult mai bune în cazul investițiilor
în drumurile locale), dar considerăm inechitabilă excluderea totală a Municipiului Chișinău din
lista localităților finanțate. Orașul Chișinău și alte localități din Municipiu sunt în exact aceeași
poziție ca și orice altă localitate din țară – sunt responsabile pentru administrarea drumurilor
locale, așa cum prevede Legea Drumurilor (nr. 509 din 22.06.1995, art. 2 și 5). În cazul în care
sute de administrații locale au fost și sunt eligibile pentru a beneficia de suport financiar din
partea Bugetului de Stat prin programul ”Drumuri Bune”, nu înțelegem din ce cauză Municipiul
Chișinău este trecut cu vederea.
Municipiul Chișinău concentrează peste 75% din activitatea economică a Republicii Moldova,
iar infrastructura funcțională în municipiu este vitală pentru creșterea economică la nivelul
întregii țări. Considerăm absolut firesc ca o parte din veniturile bugetare asigurate de către
locuitorii și agenții economici din Chișinău să fie reinvestite și în locul de unde provin, nu doar
în afara acestuia.
Necesitatea acestor alocări este dictată și de starea extrem de proastă în care au ajuns străzile,
trotuarele și drumurile municipale. În mod evident, situația se datorează și lipsei unei politici
eficiente la nivel local, dar lipsa unei finanțări adecvate necesităților a contribuit determinant2 .
Capitala țării noastre a ajuns să aibă drumuri mai proaste decât multe orașe mici sau chiar sate.
Prin prezenta, ne adresăm autorităților municipale și locale din Municipiul Chișinău să susțină
prezentul demers, să distribuie fondurile alocate în cadrul programului ”Drumuri Bune 2 pentru
Moldova” în următoarele proporții:
1. 220 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și
periodică a infrastructurii rutiere din orașul Chișinău;
2. 80 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și
periodică a infrastructurii rutiere și pietonale (drumuri și trotuare) din suburbiile mun.
Chișinău;
3. 50 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și
periodică a infrastrcturii pietonale și pentru biciclete din orașul Chișinău;
4. 30 milioane lei pentru lucrări de modernizare a infrastructurii străzilor din orașul
Chișinău (canalizare pluvială, parcări și iluminare publică) și;
5. 20 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor din amenajare a stațiilor de
transport public și de sporire a siguranței rutiere.
Solicităm Consiliului Municipal Chișinău să asigure de urgență elaborarea și aprobarea actelor
normative locale (regulamente și Strategia de Mobilitate) care să conțină un plan multianual de
investiții capitale și curente în infrastrctura rutieră și pietonală din Municipiu.
Solicităm respectuos autorităților vizate să remită un răspuns scris la prezenta petiție pe adresa
de corespondență: str. A. Șciusev 68, MD 2009, or. Chisinău. Originalul peitției semnate va fi
depus la Guvernul Republicii Moldova. Pe lângă petiția în formă fizică (tipărită), susținătorii
petiției se înregistrează on-line la adresa: https://watchdog.md/2018/10/11/petitie-pentru-
drumuri-bune-inchisinau, numărul de persoane care se înscriu on-line poate fi vizualizat la
aceeași adresă.

Nr. Numele Prenumele Domiciliul Semnătura