Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lucru 9

1. Formulați cel puțin 5 condiții pentru eficienţa controlului în domeniul administraţiei publice:
-Crearea unei atmosfere care asigură inevitabilitatea răspunderii în caz de încălcarea a legii, altor acte normative și disciplinei;

-Neadmiterea și chiar profilaxia încălcărilor apărute în procesul acitivății autorităților administrative;

-Descoperirea operativă și la timp, curmarea și înlăturarea cauzelor încălcărilor legalității și disciplinei;

-Elaborarea și aplicarea unor măsuri complexe îndreptate spre înlăturarea cauzelor încălcărilor.

- Atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalității și disciplinei, indiferent de poziția și funcția ocupată;

2. Analizați art.69-78 al Codului administrativ al RM,determinați:


- Modalitatea de depunere a petiției;
-depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
-transmisă în formă electronică;
-depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal
- Înregistrarea petiției;
 Autoritatea publică este obligată să primească și să înregistreze imediat petiția sau alte documente depuse în cadrul procedurii administrative. Autoritatea
publică nu are dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se consideră competentă sau pentru că ar considera petiția ca fiind inadmisibilă sau
neîntemeiată.
 În cazul petițiilor sau al altor documente depuse la sediul autorității publice, subdiviziunea responsabilă de relațiile cu publicul eliberează dovada
înregistrării lor
 Petițiile sau alte documente depuse în scris la o autoritate publică sau prin fax se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul autorității publice.
 Petițiile sau alte documente trimise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea
termenului.
 În cazul petițiilor sau al documentelor depuse în formă electronică, autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloace,
numărul de înregistrare al petiției.
 Petițiile pot fi formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul. Aceste petiții se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează de către
subdiviziunea sau persoana responsabilă de relațiile cu publicul din cadrul autorității publice.
- Elementele petiției;
 numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 denumirea autorității publice;
 obiectul petiției și motivarea acesteia;
 semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura
electronică

- Termenii de examinare a petițiilor


Petiţiile se examinează de către organele corespunzătoare fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării, dacă nu necesită o studiere şi
examinare suplimentară sau în termen de 30 de zile – dacă necesită o studiere şi examinare suplimentară.În cazuri deosebite, termenul de examinare
poate fi prelungit de către conducătorul organului corespunzător cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.Petiţiile prin care se
solicită o informaţie oficială se examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie.

3. Analizați direcțiile principale ale Controlulului exercitat de Parlament în domeniul administrației publice:
1.Ședințele Parlamentului, în plenul cărora se ascultă dările de seamă și rapoartele conducătorilor autorităților administrației publice și se iau decizii pe marginea
acestora.

2.Activitatea comisiilor parlamentare permanente sau speciale în diferte domenii, care pot audia persoanele oficiale și solicitările cărora trebuie îndeplinite de
autoritățile administrative;

3.Întrebările sau interpelările adresate de deputați ca un mijloc destul de eficient de control al administrației publice.

4. Poate exprima neîncredere în Guvern, adică să survină răspunderea politică a acestuia.