Sunteți pe pagina 1din 2

23.03.

2020

1. ,, Cine judecă repede, acela repede și regretă,, Publiliu Sir


Sunt de acord cu acest citat , deoarece pentru a judeca este nevoie de timp pentru a
aduna dovezile (a cunoaște mai bine aceea persoană), care ar dovedi că persoana pe
care o judecăm este vinovată sau este așa cum a fost prezentată, fie bună sau rea
2. ,,Noi suntem sclavii legilor pentru a fi liberi,, Cicero
Într-adevăr este așa, deoarece legile au fost scrise pentru toți cetățeni să fie protejați
și astfel dacă oamenii respectă legile atunci sunt liberi să facă ceea ce își doresc fără
să încalce dreptul altei persoane, adică să respecte legea.
3. Deduceți importanța controlului în domeniul administrației publice printr-un enunț și
îl fixati în caiete.
Importanța controlului în domeniul administrației publice este să:respectarea legii în
activitatea autorităţilor administraţiei publice;verificarea mijloacelor folosite pentru
realizarea scopului legii;constatarea rezultatelor pozitive şi a abaterilor de la normele
prescrise;stabilirea măsurilor pentru înlăturarea deficienţelor elucidate.
4. Clasificarea după criterii a controlului:
 După natura organului de control:
- Control legislativ
- Control executiv
- Control judiciar
 După locul pe care-l ocupă organul controlului:
- Intern
- Extern
 Sub aspectul regimului juridic al activității de verificare, distingem:
- Controlul jurisdicțional
- Controlul nejurisdicțional
 După specificul și obiectul activității de verificare:
- Controlul de legalitate
- Controlul de oportunitate
- Controlul de eficiență
5. Factorii care condiționează întărirea legalităţii şi disciplinei în domeniul
administraţiei publice:
 Controlul formațiunilor nestatale în domeniul administrației publice
 Petițiile cetățenilor în asigurarea legalității și disciplinei în domeniul
administrației publice
 Controlul exercitat de Parlamentul R.M, Președintele R.M în domeniul
administrației publice
 Controlul exercitat de Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, și Avocații
Parlamentari în domeniul administrației publice
 Controlul( supravegherea) administrativ(ă)
 Controlul judecătoresc în domeniul administrației publice
Tema pentru acasă:
1. Conndiții pentru eficienţa controlului în domeniul administraţiei publice:
 Crearea unei atmosfere care asigură inevitabilitatea răspunderii în caz
de încălcarea a legii, altor acte normative și disciplinei;
 Neadmiterea și chiar profilaxia încălcărilor apărute în procesul
acitivății autorităților administrative;
 Descoperirea operativă și la timp, curmarea și înlăturarea cauzelor
încălcărilor legalității și disciplinei;
 Elaborarea și aplicarea unor măsuri complexe îndreptate spre
înlăturarea cauzelor încălcărilor.
 Atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalității
și disciplinei, indiferent de poziția și funcția ocupată;
 Asigurarea transparenței procesului de administrare, cu supravegherea
continuăm din partea mijloacelor de informare în masă și a societății
civile.
2. Efecte pe care le produce contolul în domeniul administraţiei publice:
- Punerea în evidență a conformității administrației publice cu ceea ce
aceasta ar trebui să fie;
- Aducerea la cunoștință subiectului controlat a constatărilor și a
concluiilor înscrise în rapoartele de control;
- Contribuie la corectarea deciziilor administrative și la adaptarea acțiunilor
administrației publice la realitățile sociale aflate în continuă evoluție;
- Controlul poate avea un efect inhibator asupra celui controlat, afectând
inițiativa acestuia;
- Exercitarea unor multiple activități de control este de natură să conducă la
perturbarea activității entităților controlate.